22 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 12

22 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahite 13 12 Yenı Asır 22 Nisan 1935 R .. Fratelli Sperco z N. V. Oliver Ve Şu. DENİZYOLLARI Vapur ivme ne - e Der LİMİTET İŞLETMESİNİN Anneler çoçuklarınız için ilk mamaya ROYALE NEERLANDAİ ce X 60, rAcentesi ! ül : EK . KUMPANYASI DEUTSCH ELEVANTE LİNE Vapu yi Gülnihal Vapuru LA K'TIN ULYSSES vapuru 13 nisan- | OSAMOS vapuru 30 Nisanda | (OCENDELİ HAN BİRİNCİ Bandırm idam gi nir) bei a bekleniyor, 2 Mayısa kadar KORDON TEL. 244' 24 Nisan 6 Yap Çocuk hazlahllığ en we e; : bang. anları İçini yak ala. Be ei kali İDHE ELLERMAN LINES LTD. | 2 vi Vahit tarafından sureti epi hazırlanan caktir. z ocukt hazı 8M UNO vapuru nisan sonunda Saat tam (23) de İstanbula La e em al AMA ve Ham | Londra, Hul ve Anverslen ge- || Bandırmadan kalkar. A tin Hi ça li bi kr limanımıza gelip yükünü boşalt. p PEKCAY. m : Fazla tafsilit içim İsta rez yarsa onları tıktan sonra Burgas, Varna ve | -burgtaa yük; çıkaracaktır. lip tahliyede bulunacak ve /ğ yonlardan İzmir aetak- Kemikleri sü derdimin Elleri aş. Köstence imanları için yük | | ARTA vee W 13, Mayela | ayni zamanda Londra ve Hul elinden vr Gemiye alacaktır. ekleniyor. ayısa kadar .. > i z STELLA vapuru 21 nisanda | Anvers, Roterdam, Hamburg | ““ alar LU T F i KROM gelip bir mayısta Anvers, Rot- | ve Bremen için yü alacaktır. ALGERİAN vapuru ) a Hamburg, Bremen ve An- ECZA DEPOSU terdam, Amsterdam ve Ham- ARMENT H. SCHULDT başlangıcında — Live: ve | versten EL e Ve e ye HAMBURG vansea'dan bel ime . NOT: Vürut tarihleri ve vapurların isimleri üzerine mes'u ERMES vapuru 4 maysta gelip Si #hayısta Anvers, Rot- terdam, Amsterdam ve İL m mz aa içini yük ale, SVENSKA ORİENT Br ERIAND vapuru 2 mi Rotterdam, ik Cğpen hage, Gdyni e- çin yül anla STEAM “NAVIGA e Co, OF GRECCE - Nevyork arasında da bir muntazam sefer RINOS vapuru > nisanda RK Em için yük ei MARİTİM ROU MAİN Gar — me için ayı Bir muntaz am sefer. PELES vapuru 26 mayısta İgelip 27 maya Maha. Bar fselon Cezaire 'bareket edecektir. ALBA JULYA | vapuru 1 mayısta gelip 2 aa leş ik e İCezaire hareket ed icerir. ılândaki hareket tarihlerinde iki me acenta mes- *uliyet kabul etmez. Fazla tafsilât için ini kor- Tahmil Tahliye şirketi FRATELLI Telefo: Bi 2 2004—2050 için kor TURI e “Fal al layan ve kemiklerinin gayri tabiileşmesine KıYEN NIN YEGANE MUESSESESi VE Ee RAGBET ve A KAZANAN SuN'ı AZA AM ri Riza © Kabul saatleri : 1 aa be kadar. © ADRES: İzmir Kaymakam Mihat ia caddesi No. 20 22—20 (35: ai vapuru a ni- sanda bekleniyor. Anvers,Rot- ii İnleilğ izan vapuru 2 yısta bekleni Hambur; Anversten yök a THE KA ei CORPORATIO a pur Lea ru beki eza Nevyork limanı için yük alacaktır. vapuru 19 mi kleniyor. .Neyyork k Er per Vurut tarihleri v. rın isimleri üzerine iye Ja bul ri edilmez. V. W. F. Hanri Van Der A iri çi Birinci Kordon Telefon No. 2007 - 2008 DEUTSCHE LEVANTE Lin GORA vapuru 25 nısan- liyet kabul edilmez. demi Hormaehin ta era önüne geçer. Sinirlet liğini tedavi eder. All ti W tusu 1255 müraca: Yaşamak Doktor Fahri İşık İzmir Memleket Bi Rontken 'mütehaassı: Her Nevi RONTKEN "Muayeneleri Ve Elektrik Tedeavileri . a ğ a ii 1— 13 (218) x7 EE Vekitsiz ihtiyarlık HORWOBİN Her eczanede bulunur. Fiatı 150 kuruştur. neşesini 2 Ta *, Erkeklerde biletleri: yk ri kuvvetlendirir. Bel gevşek- çin İstanbul “ Galata posta Mi © er. — 40 (376) © Eczacıbaşı S. Ferit mahsulü ar e sabit kokulardır. ——— ii uz Bahar, altın: damlası, ya- semin, Dal, muhabbet çi- l U.A çeği, a “beni, senin Yet EXTRA çğşalndak se mek- için, fı Y de yemek masaları, san: İsimleriyle onları “herkes SE yazıhaneler, dolaplâğ, takdirle tanir. kitaplar, daktilo omakineleri, Bu eee bu. kokuları resimler, çerçiveler, süt maki- kimse yapamaz. Yakın isim- neleri v. 8. satılmaktadır. lerle aletlerini dei edp | Kolec Müdürlüğü S. olmak mani pılır ill sonra 14-16 ya 5) S7 erit > ve etiketine dikkat an Ticarethanesidir. HAYIR BAŞKA BİÇAKLARDAN İSTEMEM! YALNIZ m Deposu um Sulu h Bi Hüseyin Hüsnü Odemiş) me Bıçakları ŞERİDÇİ Yine Kemal Aktaş Hilâleczanesi Kırıklık, baş agrısı ve bilhassa inin Komprimelerini almiz. MARKA ve AMSALAJA Dikkat ŞEN OLMAK GENÇ KALMAK Kuvvetli bulunmak Kina Lutfi içmekle kabildir Ya içenlerden sorunuz veya sizde bir şişe alınız Her eczanede vardır * P.L.AcET Makina Fabrikasının MDAR . ÇIKRIĞI n ufak yedek parçalairyle e aşağıdaki Türkiye UMUM ACENTASINDA ai G. D. 'GIRAS Yeni nene çarşısı Saffet gi Ne. 3 Telefon No. P.K. No 4 İZMİR Gözlük içi Kemal Aktaş |a Hilâl Eczanesi Gözlük, Barometre, İyremetro ile büyük (fenni ölçüler Haşaratı öldüren Tulumbalı ilâçların her cins ve çeşidi için

Bu sayıdan diğer sayfalar: