22 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3

22 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

#7 .dudaklarile ayni notayı — ye Ben münekkidlerin merhametsiz hücuni- leri altında kırılmaktan korkuyorum Arna ka in düşüncele- rine sokulur g — Yine onun ie ik mi- > ki onun. başını < ka yer Bi. g Ba elle İE yaptığın üzel eseri kaybederek ata sın Erkul, wo acıda kurtaracak, onu senin için ko- ruyacağım. Hele bir o kerr Kemal Şakirin sonsuz inanla beklediği nser verilsin... Eğer Kaya bu yıllık musiki elf da kazanırsa! — ei düşünmiyorum hiç... — Bense onu düşünüyorum çe Arnam ve bu çıkmazın sonrasını 'da ben düzlüğe çıkaracağım.. Yalnız... — Ey yalnız... içi... İki kardeş insan © gücün erişemiyeceği müthiş dn bu “cevabın hiçliğinde duyarak sustular... 2 mal Şakir başını sallıyer, ni leniç ii ei ii lerinde ii e yüksek bir gurur yanıyo; Kaya ard Gini il rattığı ilk esi ne im son Ml e Çaldı, çaldı, sonra birdi ayağa ei Nm, der sibi li ğ Goz güzel... Bana hiç 3 la yok — Ne kadar kayacanlışim bilseniz. Kemal Şair ayan a — Evet akşam günüdür Her ce: hazı rna bütün işleri ztn di, ya Elhamra: we verilecek. Davetiyelerle de m ii mu kalakalık?. a çok diyor İstanbu- Jun m sayın bir halk küt- Ti babi sen şabesesini kızım.. A ii size ihtiyacım Siz yanımda ola- e ere değil mi?.. Ben kaç aydır hep bugünü beklediğim halde bilmem ne- den şimdi bu zi gelmeme- anlarımı, ki bir kamçı hrçlaşyarm. karışık ri atana bestelediğim çapraşık duygulardan Gari Bir öarçadir — eni temin ederim m Elhamra sa- me Güz z —Takdir gecelerin düşün müyorum, ben münekkitlerin merbamets z Böcümlüri altında kırılmaktan ürküyorum. İhtiyar hoca em lundan çekti, ikisi yan-y. oturdular. Genç kizin alarm Mya cevap vej Evet akik yavrum, ilk hamle daima güçtür. İn nsana ya birden İsi açar yü- : Arna.. Arkadan İri üşü.. a Selay fırladı. Kollarını Arna- psini unut- İduktan sonra. e etti: rçek Ka- — Yarın ak: turmak dde o nie yal, LE rm bir zarf Bak hepsi bitti, yali iğ kal dı, dedi. — Davetiye değil mi?. — Evet, hem bilsen kime? Merakla: — öne 2 Söyliyeceği adın tesirini am- er ister X gibi yüzüne baka- — Hasan Yılmaza.. — Kaya sarardı. — m Hap yılmaza- mek oda v. al genç kızın önünde du- rarak.. — Sonu Var — Kamutayda Ölüm cezaları Mezitli kabul eğildi Ankarı (A. ile yüksek mühendis görüşül- an Tirebolu: yünden Meh- ğlu s vE ci reisi Selhetin ani: ği enin bü i i bi kal olunmuş Halin sany Nurinii ölüm Gez 1 hakkındaki ri a gi ab edilmiştir. Kamutay pazartesi günütop- lanacaktır. Askeri rütbeler Bayan Âfet Pariste Versay vi di nu ris, 21 (A. A ) — Bayan ge aaa e Paris büyü Londra büyük klz sı ve kızı Mami halde Nm şatosunu gezmi sara kalatar ari Burdurda ARE Teleton 3151 SİNEMASI Telefon 3151 üByük ii sinema harıkası ALEXSANDRE DUMAS FİLS'İN ÖLMEZ ESERİ La Dam O Kamelya ——————— e. Ma Günter rölünde Armand D | Tayyare il Ayrıca: il Yunan isyanına GE) ede İğ zurunda muhakemeleri. —eşğ Beyne'milel şöhreti haiz olan bu filim bu sene yalnız sinemasında ve yalnız bir hafta gö n zabitleri harp divanı hu- ai pi 14,30 - 16,50 - 18,50 -21,15 Cuma 12 de ilâve sean: Hergün son 21,15 seansı ye halk sean- Far ipi 25 -35'- 50 kuruştı ike rilen Lag, e Jeanne Marken —— ——— Burdur 1 (A.A) — Bele- ye ei i peçelerin ve bazı slm eye kaldırı! rmiştir. asına De ilide Da © iye — Dün- eri çok faydalı (oyağmur düşmekte. Hava serinlemiştir. al haberler doğru değildir, Gelmiş olan Türk Kuşu kurumu için rilmişti İ SON TELGRAF HABERLERİ Demir sanayiimiz On b bir banka kuruluyor. ni Si fabr ikası.. İstanbul, Kale e- mir sanayiimiz için bugü Sr heyeti sabah mühim kararlar alınacak! ei makama a” iyon ürek RX | toplandı. Çimento. fintlerin adlı bir bank caktır, | daha MZ içi na- anlar aa ini edil- | doluda bir emi talimi daha kurulac: ç e ni ina Komisyon kararlarından turizm için öğle neticeler bekleniyor ' Ankara, 2 iç A eee tarihçesi, o muhtelif o bakımlar- ğumız malüm dan ehemmiyeti ve fayd sin teşebbüsü; ii lere e tebarüz ettirmekte, turizı Ş vekâletler arası turizim komis- | kilât ve propagandasına ait yonu ilk. toplantısını 24 nisan | özlü malümat ve istatistikler m ii iktisat | verilmekte, turizmin genel kriz ekâletinde siperi r. Top: | içindeki vaziyeti tetkik edile- ili iktisat vekili (namına > kriz Mi başlıca iktisat müsteşarı Fik Kurtoğlu ristik memleketlerin tevessül açacaktır. Komis yona e li te edbirler ve turizmin alarından istişari surette Dİ Idığı yeni istikametten fade edilmek üzere | İstapi leketimizin geniş bir şe ilde lediyesinden ve Turin sn sem imkânları gösteril- lübünden birer mümessil (Ode te: çağrılmıştır. Komisyon O azası or memleketimizin turiam işiye baliğ (o olmaktadır. isyonun razmamesinde bu lunan işler idari (o mevzvatın inkişafını temin ececek şekilde islâhına müteallik tedbirlerdir. Bundan başka a dış ülkeler için hazı 1 turizm teşkilât projesin ii şi nun tetkikine arzedecektir. k proğramının ana omisyon müzakereleri ruz- mame ile m iyarak | rini vermel imza | tediye muvazenemiz bakımın- mey toplantısı devle- dan ii ii an rizm e ilk ve köklü turizme ait bütün meseleleri bir Haini ifade ra iti- ihata e tir. Türkofi eği toplan tsı e vi tet- kikattan sonra bir r ha- | rından turizm zırlamıştır. Rapor da ea ticeler beklenmektedir. İranda sarsıntılar Maddi zarar büyüktür ölenler m başlı bsşına yı haiz bir ri iş u sabah altıya o kadar yedi şiddetli sarsıntı oldu. Zarar yoktur. . T.R. Aras Bulgaristanın Balkan Antantına gizmesini temine çalışıyor Atina, 21 (Hususi) — Yunan gazeteleri, Türkiye dış işleri bakânı Bay Tevfik Rüştü ven ın Bulgaristanı Balkan andlaş- masına girmeğe teşvik eden bir teşebbüste daha bulunduğunu yazıyorlar. Nüfusumuz 18 milyonu geçiyor a: 21 (Hüsusi) — İstatistik w ürü “ Ml on e milyondan fazla ol Ki LL De: nü- i genel rird tahminler şaşmaz bir. hakikat EN meydana çıkacaktır. Yunanistanda seçim Ordu bakanı ile başbakan namzet e elerini hazırlıyorlar DJ — Seçin 2) muhalif fırka reisleri B. Pap e a 19 May ia nastasyo, Sofilis, mi ve nün kabulüne karar vermişti Milovasa bu ayın 23 ünde di- El merek Kai ilis, baş- | yanı harpta muhakeme edile- bakan E Çeliarile görerek hükümet namzet listelerine gi. | <KİSri Gemi Ayni teb- ecek olan kendi dostlarının | /i£ ağır hasta olan B. Kafan. simlerini bildirmiştir. Hüküme dare de yapm ır. listeleri yakında ilân olunacak- cislerinin tir. rna, haklarındaki ie tet- Atina, & lm Harbiye ika başlami aları için mi mektebindi ol i Ledi Astor da geldi . Kongre murah- hasları dün Bo- ğaziçini gezdiler Eski karısını Öldürdü İstanbul 21 (Hususi) — Üs üdarda Hâle Sineması önüm- de İhsan isminde iri eski karısını. öldürdü. . Katil yaka- lanmıştır. Romen aa gideceklerdir. Sovyet b ibtisaslarını şöyle hulâsa etm ave İ mekti te oldu uğum or- a” man a pi bir maş kt Hepsmin ayı meziyet, kabiliyet ve yakti vardır. Bunları idare etmekte büyük bir zevk duyduğum ge” kestra için samimi arzular ır, Diğer taraftan orkestra tegii

Bu sayıdan diğer sayfalar: