22 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5

22 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

22 Nisan 1935 BORJIYA Papa ise şövalyeye karşı sev- Zisini arttırarak, sesini kuvet- Kendir rek diyor ii kılma oğlum, ? terle m EA gösterdiği sandalyeye otururken: un) ZU yerine getir- Yütülmelk üzere pek ini işler ba; dan anlaşılıyor. Sezar sö A m için Primver, bir ei > bağ baladağı kendisin: kama vs Hiimilmiyeceğini ğer Berjiyanın davr: na ve sözlerine bakarak büyük itlere düşmeğe koyulmuştu. undan. aki geniş bir nefes Benim ds kal- ve büyük biz bir yara v Ben bir kölenizim buna manızı ie — Biliyorum ENE yaptıklarım ban, arşı a er e mani kek: m ei ban gizliye öyle alçakç ler a erlar ki bun mek bile beni utandırıp yüzü. mu kızartmağa yeter. Ragastan papayı dalgm dalgın dinlerken papa aleyhinde işittik- lerini düşündü. Hatta papanın bir kimseyi yemeğe girene bir ölüm cezası demek ol mr söyle- ri gözleri canlan- F : dırdı. Bir a am yi düşü- tanın pörken diğer tar attan de Rozi- kA titredi. Zavallı şovalye hakikati nasıl öğrenebileceğini bir türlü kestiremiyordu. Böyük kalpli bir. adam gibi konuşan bu ihtiyarın nasıl ca- navarlık yapabildiğini aklna $ığdıra mıyordu. Papa sözüne devam etti: a bu ik rmuş Oğlüm. Besini do ibi yıdıa ke kienlim de sat tçıları daima ini İstiyorum i ölü Hİ lüşmanlarımız bii yenecek “e durumda olmasınlar. Sezar dayanamadı o yüksek sesle haykırdı: — N ba! OGerekleşirse si- zin hayatımızı bile veri- riz. ei bizim ir kusu- rumuz yoktur ipek Yum- ruğunuzun kuvvetli ve © ezici olduğunu söylemiye borçluyuz. ie kalbiniz ve £ vicdaninız mizdir, Sml böyle. konuşuşu Rağastanın üzerinde iyi o bir Esir Papa a ucul u süzdükten sonra çevrilen ma- nevraların olanda gittiğini anla makta güçlük < va, Şörye Bereketi gelerek de- di — Mon Sinyor!. send ei urla sa Oi babanız ermekte beni yanı baya görükeksini z. Bunda asla ki bü i bir kahramansınız. yan is Savaşta, larında göz | öleceğiz. kırpmamakla beraber büyük Altnıcı Aleksandır isteğini kalpliliğin icabı olarak acınız- | ortaya urmak zamanı geldiğini dan”ası'duşduğumuza»iaamyo- |, & rum, — Şövalye oğlum. Sizden Sezar Borjiya söze karıştı: istediğim çok kolay bir iştir. — Babal Şoval; ili ei ei ı bilirsi zilide dım düşmaniı idim yükü Sb arasında bir danesi var ki $si- lâhları elden bırakmak iste- Rayastanti remeğe başlamış- | miyor. tı. Demek ki kendisine yeni bir titreme almıştı, yüküm verilecekti. Bu istek çok | Primver'in ileri | sürüleceğini ehemmiyetli olmuştur ki papa | sanıyor ordu. kendisil 5 isti Papa sözlerine devam etti: ortaya al iin Bu di dik kaf Monte Foı eye la le biz heriftir. Eğer bu alçak or- yaştan vaz geçi e ka bae e İtalya verilecek bütün hüyüreklüri yeni alin a ai ime etirmekii. etle | yazlık aldatılarak bu ihtlAle sevgilisini kurtarmak istiyordu. | karışmış olan sevdiğim o bir geri tepeden tırna- | kız da doğru yola dönmüş js kadar güler yüzle bir ker- | olacaktır. re dah süzdükten sonra söze Papa'nın ortaya attığı kızın başladı. de 4 olduğı Ama gel ” al anlamın elen Ka eye a badi nemi anlarımız var. Bir ayağım çu- önemi ilemi dım etmek kuv vetliler ve büyüklerle ağa İstedim. Sizin gibi kesesi boş Züğürleri eri eli ima altına alarak vererek lar yükselttim. Bu. ver'in sevgilisi idi, Papa sözlerine kuvvet ver- yo- luna girecektir. O yoldan çık- mış adamın bile ölümünü iste- miyorum. ira kan dökülme: sini istemem. Adamı kaçırıp büraya geimeğe nizi — Kaç Evet. iie şurasını da söyle lemeğe borçluyum ki Roma- ya getirilmesini istediğim ada- Gördes halıcılığı ne halde? Kazanın hayatiyetini arttıran bu — kazanç yolu niçin kapandı? m niçin kapandığı rika Görde slilerden edin- iğim maümatı bildiriyorum. vi işin içinde senelerden beri l olan zevatın bana ha- hcliğım yakın yıllara ait olan adedi g g 2 inde: 6 ila 12 düğ- ila 80 kuruş lu. Revacın iyi olduğu zaman- yi metre mm fiatı A 450 kuruş arasında dalga > her türlü lat ere metre ş kâr zat âmil sai daha çok ka- mii 2 yılından ibare pal tike ge en n bir panikbaşladı. Ağar azl İn- gilizler malalmamıya başladıla; Halılarımızı ihraç edebileceği- miz iki yer kaldı: Almanya Belçika.. Fakat Belçikanin çe keri azd ir. Almanya ise güm- rüklerinde ihdas pe bir nevi vergi ile müşkilât çıkardı. Acem beğ bizim halılarımızı fark- sız ol gümrü resmine tâbi talim, kilo üzerinden rü- sum almıya başl la dı. Halbuki Acem h ları- mıza nisbetle ince ve hafiftir. — MUZU bu masraflar fiata zam edilince Acem halılarile bizim halıları- arasında fiat farkı kalma- dığından rımız güçleşti ve azaldı Bugibisebepler Gördöste miştir. Bı adar a iie ki haher ika vi kazanan bir mem- leket bu isi cuttur. “Dün Junan on beş ildar' reime kri ıkan : u elli bin metre elen Timimee # Ş Eğer Almanya gümrüklerin- de alınan rüsum kilo > Sıyırdım üzerinden alinsa Gördes halıları belki kalabilecek. Gördesliler şimdi bunun için teşebbüsatta * bulsaleile rdır. ubitte bir sönüklük hüküm yüz elli bin Kl ii istihsal eden Gördesliler İzmir-* deki “Palamut şirketi, nden şikâyet etmektedirler. Halkım ie rindedir. 5 7” Yoli Gördes, Borlu nahiyesine ka- dar güzel olan ve ondan son- ri ulunan bir şosa ile Salihliye bağlanmıştır. Fa- desin ihtiyacı- nı gideremiyor. Kaza en riya- di bakım- bu yolun bir ân önce yapıla- rak İzmir ve İstanbul piyasa- larile olan alâkanm le yönünden (o temin erkezindedir. Okutanlar Halkevinde vi e İz- e sr eze ve iş see dan bir çokları halkevinin bir- lik salonunda (o toplanmışlar, Me e eren dar eden leler üünakaşalı görmek tari lar, kararlar almı; Balkan konseyi Münakalât süt ğin Toplandı Ankara, 20 (A: A) — Balkan yinin râ, antantı eköno: Mn konseyi münakalât € pazartesi in ee Müze im elektrik tedavi ve eri sele ve ği ğ rip girmiyeceği teftiri, Yüksek minnie. mektebi müdürünün Nafin Lİ ys xe müşterek ki e ile 1934 büçeimdeki devlet il ni faslına 81.131 lira ilâvesi lâ ri im v Kamutaya veril arasında radyoloji, elektri Miyihalar radyum, trik, tedavi işi aç- aktadır. a zor bir iş Gi adam sizin- le dos iağa ci tekli bu- duğu bal e sn onu orla vi or! Br £ Şövalye... Baki n6 güzel anladım. e halde tek- van ae ıl ediyor musunuz? i içil bir savaş sema, büyük bir döğüş i kimler ağahilecek 2 ? w g iie a — tabibler tarafından tir, ke dn mr a slm kadar iz Kana iz — Bu işte istediğiniz gibi Dilğimi yerine getlece k ada” min pk çe gem olman gi e, soğuk yacak ve ge- rekleşi manlık rse kahral EĞER Her şeyin üstünde de ağzı bütün diplomat gi olacaktır. Bazan bir e başlı davra- a bir ein gibi m iki için bulişi racağısızı umuyoruz. — Şu m iş nedir anla- tır mısınız sağ t ei ben ikaten el Sonu. Varı ziziy: inekli maddede e sre Cemal oğlu tarihlerde çal — ie demirleri ile Hal- kapınar istasyonundaki vagen- lardan üç adet freni çalıp gö- iken b ai Köpek ısırmış lar mevkiinde bey oturan Salih beş şe- azaen düşmüş Keçecilerde Yeni müzayede bedestanında elli sayılı Alinin kahvesi üstünde yatan Halil Ahmet eni erer cek- tir. Ayrca lab Fa “ mamulatın kü- tilmiştir. Bu baf- Salihlide —2 4 e — Bir konferans serisi nl ferans serisi terti Mevzu ; ker hukuk, ve Rae ibi bilgililerden alınmış iükaka ait olan üçüncü LL C. Müddeiumumisi y Tahsin Arsal tai verilmiştir. Mumaileyh bu kon< feransta ceza, cezalılar ve ces za evleri etrafında sab ki tüller ileri sürdükt sonra Ege muntikâsı başlıca) birlerinde bu gün 1300 & aş“ ağırcei rın fenni ai ME vaki luk, Sütcülük ve tirmek gibi en e; islah li olacağını elan Ba; Tahsin, mahküm çin kuru lacak münlrn Ziraat İç iken Cİ ik 500 dı erazi Üzel pe eri karilcuğ ilaş MOR erimi ger çekte: kadar eden bu dez ğerli konferans Tahsin Arsalır. şu sözlerile biti — Bu mesele yes i tesisat mevzubahatır. Böyle bir zamı da bu mü ütalaamın yer bi te pr isinde bulunurum. onferans serisi devam «i ii olduğundan memleki gençliği İm bakımından çol istifade Hi led n Aydın “İncir stakikilesi koş Op giderek tetkikler rine dev. gün ii barda tetkikal yüğlkiki soni Ankara ye ekledi.” aralamı Dolaplıkuyu Haci Ali Ow kağında oturan geri Kâmil ile Ahmet arasında çıkan ba son Kâmil, bıçakla Fi de yükle ta icinde piyasava çıkacaktır. Fehminin böleni hafif surette y. lamıştır. örülü,

Bu sayıdan diğer sayfalar: