22 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9

22 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i Rusyada bir asır içinde altı kadın saltanat sürmüş | bulunuyordu Katerina gelinin ölümünde bir damla gözyaşını ı dökmemişti. Bu duygusuzluğunu şöyle an- yor “Ben ki profesyonel bir ağ- fasını kaybedecekti. Katerina ne Hirden, ne de müzikten hoşlanmazdı. İmpara toriçanım operada bulunduğu u zaman perde kapandı mi or- da susmak emrini alır- ağlık metedlarina sıkiya A idi. Sabah kak altısı gi hafifti. Öğle ye- air itidalden ayrılmaz- il Akşamları yemek yemezdi. ber Kat terinanın günleri sa; ğa Dizlerinde birçok yarala: mişti. göster keme Lea kabil olamı Bir gün saray İle etçilerin- Ea bi Katerinaya yaklaşarak: latovska, a, be is- Min size re söyliye- yim, — Söyle bakahı; ne yap- maliyım ? — Sabah akşam deniz suyu ile bacaklarınıza banyo yap- turınız. — Yaralar ei mı? kapan- mağa Ma diye yalva- rıyordu. Katerina söylenenlere kulak asmadı. Deniz suyu banyoları emen Ta bu ale eek apanı zafer | sürmedi. Bir hafta kay- beli "Ölümünden kırk iii saat evvel, nında uyandı. Devlet ilerile meşgul oldu. Mere me- sai odasında ken bekle- mesini emretti, ır geçtiği hal 0 par görünmi- hizmetçileri yatak oda- sına dir Orada kimse yok- tu. Tuvalet odasına lar. İmparatoriçeyi Gardrop önünde ve bo; bi Yyuna uzanmış ve ket ybetmiş bir halde bul- el Eski gözdelere, doktoı lara haber yollandı. Büti ray oldu. Katerina ari ra hayata gözlerini Garipbir tesadüf eseri ola- rak, ilk âşıkı ve Lehistan kralı Ponyatofskinin tahtından bir kaç ileri seril v dım ileridi re İlmi vi Polonyanı mirası olan saray eşyası Varşo- adan Mo: ya makledil- taht p un lümünden intikam alıyorlardı. Grandük pol petroviçin Terbiyesi Büyük Petrodan önce Rus kadınları ne saray teşrifatın ne de sosyetelerde görünmez- e Ka ımda mevki dı nlara insanlar ara- vere büyük P: m emirnamesi * muştur. İn” femein alıştıkları inziva- say için şiddetle ha- Mi örülmüştü. B ül irki olarak bir asır içinde Rus tahtına birbiri riça çıktı. henüz esaret- tai ee ei ederler, sözü adın kedi gözdeleri, hükümet makinasının i old ular, Yalnız ikinci inn bi çerşöyerler. ups edi. Faka t bir Rus kabilind; hacalete sürü! emi var — Türk mezeli Almanyada yapılacak seyahatın proğramı Alm anya hükümeti tabana gazeteciler günü (Bre: z 23 salı >> tayyare ecede; ne gidilecek sıhhiye m zilecek ve operaya SE tir. 24 çarşamba günü tayyare ile Munihe gidilerek Alman Müzssi ve “Braunhaus,, eri zilece 25 Per öm günü iş karar- gâhı ve yeni otomobil yolu ge- pe 26 Cuma günü tayyare ile kfurta leh Adler eN ii 29 pazartesi gü nü .rop müesseseleri zezikkeki 30 Sal ü rada binicilik mektebine gidi- ei ir Mayısta Berlinde Adloj Seine dönülerek 1 Mayıs şen- gö re gösterilecek ove propaganda azır, . Gobels bir çay zi- yafeti e ve gidilecek ve gir gelesk. ie a Berline di büyük ir cektir. 6 Mayısta resmi ziyaret programı bi- Yeni Asır Sanayiimiz ne halde? Sümerbankın dünkü heyeti ol okunan rapor.. iye Ankara 20 ME Sümer- muayyen bir yayretin mahsulü um gey rumi Bi sanayi anda bil- Tl fabrikalar ve e imalât seri bi fa mazhar olmuştur ) yıllık proğramı tatbik #dilirken d di i umi buhran içinde bir genişlemesi göster ğer larile umum! strüktür miştir. Diğer taraftan Sümerbank olursa diğer bir ifade ile Devlet nayi sektörünün milli ekonomi- deki rehberlik vasfına yitikge eek uymakta olduğu gö- e proğramın tatbi- kinin İmleme ile bu mevkiin Ba yeter Banka idare meclisi i raporuna mulat çen yıl gibi buyıl da istisnasız bir canlılık ve ke ur, ir taral Sümerbank brialarnn ras- yonel bir satı; 1 takip 1 diğe er İren tının umumi satışlarında ge- gili bet ki T izah ve ifadesini bulur, Amcak ra- pordan şunu da öğreniy. ki geçen yıl satışlar 1933 de 1932 yılma göre olan sürate naza: daha Yavaş e tır. Bu bil- hassa milli tışların- da m eni He- reke ve yi an ren nın imalâi irtisine iğmen ri sling aynı ar dış temposunu takıp etmi yerek nisbeten daha ya reket etmesinin sebeplerini 1934 yılında Ulusal piyasada alebin darlı; d ip üessesele, e ai kırma- larında ve ima- yiki de e devam le in ri dağumaz yılın yünlü kumaş sa yii için bir istihsal Sizle bir — yz inn gi bir sl ru eylemektedir. kırköy fabrikaları | satışlarına ince, Beykoz fabrikasının ai ları pe wn nazaran de artmış iken 1024 te Ss mn 1933 yı- na nazaran e 81 artmış- ei ri BEZ zi e Yine Bakırköy fabrikasının Si, 1932 zi ayva e de yüzde 13 artmış iken de satiş nisbeti lında piyasaya hissesi bütün zin yekünunda- ki yüzde 0,62 iken bu nisbet 1934 te yüzde İde tır. Bakırköy a aman 1933 de piyasaya yaptığı satıştaki his- sesi (bükümete ii olduğu tışlar hari üzere) umumi satışa nazaran yüzde 25 iken bu nisbet 1934 te yüz- e 70e mel e orda 1934 yılınd. sucat yannda yim ekliğ en mukabil ham li rülen ikm v i te- zarureti gemiyle hi lime baş- lamı evresinde liği ME ili maliyet anasırımın. emtianın fab- rika maliyetleri üzerindeki bü- ia sıkletini yasyonal işletme ensiplerini sür'atle müdahale el k suretile zamanda hafifletmek, Ep kette sanayileşme hareketini en kuvvetli mesnedini teşkil eden devlet kurumlarının ilk ve a hedefleridir. Milli sanai- şme kuvvetli bir ana mesnet acak demir sanayi mevzuu üzerlerinde Karara alabilmek için vekâletin direktifini bek- lemekteyiz. ip mayide ken disine geniş bir pazar bula, olan kimya ayr ile de füi- len 1936 - 37 ve uğra- Bundan yeni sz — davet muta- kl tetkikat yapsak A imac e lere imkânlar süldüğü en mevcut ii n farklı ni iç Anadoluda bir yeni esto yare ve ilmi BEN eşbbür ucuz ve harcı- âlem çimento politikasına doğ- ru ka vi adım olmak istidadı Mi 1934 yılı herabal na gelince, yi Opr mucibince tesis etmekte — ğu fabrikalar için bu yıl e de 3,317,360 lira sa: işti E dee il ol sabit ve mütedavil & serma; miktarıda 9,021,055,58 ene LİN (655,58 liraya çıkmıştır. tesi: m tevessü ile mütemasiben 1935 banka 161,703,201 liralık safi bir kâr ik ettirmiş bulunmak- Zabitan Kamutay yeni lâ- yihayı kab kabul etti.. göre zabita- ayrılmış bulunduk- ları a derece 13 e ç indirilmiş ve liva kum nl ei olan miralaylara ait olan der. ce kaldırılmıştır. Lâyihada za- bitanın 2 maaş dereceleri öyle, Birine derece, ferik asli * maaşı 150 ikinci memul asli ekici a ie mli yüz- ve dördüncü sınıf as- 1 asli maaş 5 © e memurları lira, onuncu derece AE maaş 30 lira, m iki asli inci Spor İşlerimiz için Program La aa miyet- leri ittifakı kongresi karli ilk haftasında Ankarada top- lanacaktır. Spor . işleri : kongresinde izm surette görüşülecek ve ama balağ En tanki — Önel. deki yıldan itibaren lise ve or- ta okullarda izcilik teşkilâtma ehemmiyet verilecektir. Bakan- lık tarafından geniş bir pro- gram hazırlanmaktadır. Bu te,kilât bakanlıkta yeni urulan ii ini müdürlüğüne bağlanmıştı; oluda Bolu 21 (A.A) — Bolu ço- kim- ei çi ayakkabı kaka t ve mendil dağıttı. EB... bun- rı 23 Nisan e bayramın giyip e e — (A.A) — Dün gece e görülmemis bir ka- Bir çok ii kirei delimi nin kubbesinin üstündeki kur- şunları söküp attı, 25 lira, on üçüncü derece as- eri memur muavinleri asli maaş 20 Kamuta ayd bundan ki sonra ordu ikramiye kanunu- mun birinci maddesinin deği a irim. tirilmesi hakkındaki kanun ka- A ek Sa Dilekleri E Pastörize sütler yz sağ süt Di Pir alınacağını kaniim, Belediyemiz halka her halde daha temiz ve taze süt içi mek istiyorsa ile kestirme yoldan gidebilir 1— İnekcilerin ahırlarındaki Biri ee için in mahalli kö köy belediyelerinin yahut bay in rın temiz erzin amesi hay- an m elinde bulum- mak şarttır | eke giren sütlerin is- tasyonlarda vagonlardan inme- den kapakları açı- larak tütün temizliğine bak- mak, ayl Benmi ara- balarda gelen sütleri ayni sekil, sn girerken mu- ayene etmek, temiz şehadet- mamesi li işliyen cüzdanlarını — Voltacı satıcıların bele- diye çavuşları tarafından sıh- hat cüzdanlarına ve kapları: nın temizliğine bakmak. Böylece daha kestirme yol dan halkın lehine halka dal “ e ve taze süt içirmek unda çabuk muvaffak olun dö sl M. K. Buca haberleri Buca, 21 ( i Bu- rada belediye meclisi umumi toplantısı yapılmış sıca! nuşmalar olmuş bütçede maaş fa: slından mühim tasarruf yapı- larak belediye reisine çalışma asında geniş bir tahsisat bırakılmıştır. Belediye reisinm kasaba s7 ee dü- şünceleri tahal cektir. Koope Ören alen Kooperatif intihabı yapılmış eği ilareye kooperatif re- Bay Nazmi, üyeliklere Bay vliş bay Bayram ve bay sai atirakıplıği de em . İzzettin ve o Bay li e ii diye reisinden malümata göre belediye bali tarhı biter bitmez yakında ma açılacak, sokakları miş, M su uda park halıne yeni vek-

Bu sayıdan diğer sayfalar: