18 Ağustos 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4

18 Ağustos 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Aydın oğlu Bay Mehmed ile Prenses Sofiya arasında bir macera Birgiyi nasıl aldık ölümle biten sevginin kuvveti | : m. | ç8— Sakın ateş edeyim deme, telâfisi m kin olmıyan bir m felâkete uğrarız. Koş sen muhafızlara haber ver. nses Sofiya Viyoletle be- a Aydaş önderlecek mel yazdılar. Bu mek çok imi bil bin bütün tehassüslerini ihtiva ediyordu. Prenses kaç bütün ıztıra- bma rağmet ir mevki v. asaletin verdiği e ile bu mektubu göndermekten vazgeç- np istemiş ve Viyolete demiş- t — Viyoleti, Güzel (ablal. Benim giyabi rabıtama prens Mehmet gülecek ve pi- tonik ıma iltifat etmiye- cektir. Her halde obu kadın isterik bir hastadır. Vi se- ven ve ona tapan kadın- dır diyecek ve Rob dan savacal ir. Viyelet — Melek prens yakıcı güz: illerdeki lar Biyer — ii atınızı pi Meh: yaral 5 Prenses Sofiye — Büyük bir yalnız ruh bir alev var. Viyı — Müste olunuz el yi e ii > ledi- lecel k ve e bü- ri > de harap ediyor. © ber kak muvaffak e prens Bay Me ni Bizansın venüsüne apk caktır. Bütün bu Ş düşünceleri bıra- umuzu yi mahküm et- tiği bir kalp artık insanların katı hükümlerinden korkmaz ve onlara bir anl değer ver; ü 5 b yanlışk yoktur. Fakat işte eli- or harap ediyor. eden, hicrandan kal- i ik aşka sahifeleri için didindim, mz cehennemi emma azmimi kırdı, irademi yaktı. Ruhumdaki volkan sön- medi. Her sahifeyi açtık; ai giri bir cin benli anladım De el bu çelik emediğim elinizdi. Günlerin şer kadar siyah- lk mış pren: gözler ru- huma hayal evimi bir sev gi sundu. rin ateşi ii kita plarda m ve eği ia geceye gönül vei la ım hep böyle geçti — raman prensim. Bakınız S$iz. prensim diye hitaj p ediyorum, zira a e sak seviye yapayım ki Ne leri- niz ri ik ii lk ve Sili imiş. İşte ellerim mu- hayyel aşkın yakıcı cilvelerile yor ateşli başımı or ve imdi. o siyah gözlerden ruhum sızlıyan ime bir sükün, ezi- fen Benliğime hayat, kimsesiz glyan uma aşkın kurtarıcı sağlığını Mi Ari an, inananlardanım. el bil- I kuvvet hayatın mayasıdır. iii dolu bu varlığın hakikatı, şüri de- ei e ancak bu meçhul ellisine rr Bikin. b ıztırap ve matem aleminde ancak se mim nin bir tadı vardır. Aşkın at şinde bile öldüren, fakat De bir — ve heyecan veren bir sır vardır. Kalbim şimdiye kadar ıssız ksüzlü; dan göllerin m Bİ sızladı, i . Her sahrayı meli gemi er serabında susuzluktan dudak- ları çatlamış bi rik, yetim kalbimle semaya tabiate Tanrıya © yalvardı sızlık âleminde her gün ufuk- ların mübhem ıklarından ep hicran, husran nagmeleri dinledim. Akşamın esmer göl- gesinde intizar bislerile, gece- aranlıklarında ruhuma nihayetsiz uzaklarda titriyen yıldızları sızlı : Ruhum olmıyan güzellikleri: yan maneviye- dinde ki. e sızar, kak bimin hicranını kimseye açamama! dülktei doğan bir duy- gumun tesiri altında ağlar, ağ. dım. Kahraman yle 1 «aşkım; a” tın. Ümüdim, herşeyim, saadetim Dilkt öküz Prens, kalbini, aşkını, hayatını çok açık söy- liyen bir kadın karşısındasınız. ertürlü düşüncelerin üstünde bir kuvvetin esiriyim. Bilseniz z ENE EM ad BELA İİ ğ mma nekadar çılgınca bir aşkın kuv- vekile karpılyorum. Ve gale” bes — emenni etim, pençe- F ee ni yila Marlğın hü, kim oldu. m itiraf ede- tabiatın, güzelliğin, o Allahın arlıgımı bulacağı efsi- mi tahlil diy i n enfaat, ihtıras, haya babi türlü imleri arşında mcak aşkın temiz kaynağı va gözeli, iyiliğin ve ba kın ahengi ira a döküy Gari man. a iğfal eden mi karşı ru- bu mda cehennemi bir isyan “Eğer ruhumun bu hakiki iiraflarını, tecelilerini anlıya- mazsanız benim için ölmek ve uu dayanılmıyan acıya nihayet Sürel en doğru bir yol ola- caktır. Korkmaymız. şi aşk sal- atı, bence fecialarla, ma- temlerle dolu. dur Prens; size bir aci hakikat daha söyliyeyim. Prenses So- fiya; aşkına hame sefkat | Tütüf ME Ancak lir hakiki bir aşk . Eğer bu kudret kalbin : bu ki yaz sükütle mukabe! edersiniz Size bu ağlıyan bir hikâyesini yea mili nce ceva- bım yoktur der Bilmekliğiniz re ki we ma kâsesine içinde acılığını gidermek için sema: dan düşmüş ilâhi bir dır.) Bir de siz, bu mayie yalan, iğ- fal katmayınız. Ihtıras yılânını kusturmayınız. Aksi takdirde Sofiyanın kal- bi, ruhu,benliği sizin olacaktır ikbal Ben fani saltanatım ve ratımı dinimi hayatımı aşkı- ma fedaya EZ 'rens; sizi kalb min bütün hicran ateşile takdis ediyorum. Kahraman ve muhayyel Sea e Mektup bi rağ tekrar in zin iki bn eren li ordu. Sofiy. — Viya Şimdi e Ebu kalbini | tahassüs: cevabını beklemek ce- eli yaşıyacağım. Şüphe ve tereddüd bir insan kalbi çok yakıcı bir ateştir. Rober bu akşam gelecekti de- gil mi ? Kalbimde bir kablel- vuku bir a var. Ceneral izi- mizi takip etmektedir. Erim ki, er bizi mu- mek için her türlü almıştır. Bu eek Robere açalım. O mel'un he- riften herşey ale ve Si k- lenir. ya girdiğini ul ve yapar. Sevgilin çok ık davranmalıdır. Değilmi Viyolet — Evet; çok eyi dü- Yandim Robere bütün hadi- seyi anlatalım. Tetik bulunması lâzımdır. Bu gece saat dokuzda gele- cektir. Uzun uza 3 aöl görüşürüz. Banka VEE İngiliz gazeteleri Habeş işiyle uğraşıyorlar Barışa giden yanlış yol — Habeş - Miyan sem pilânları... 9 Ağustos 935 tarihli D. iş giti bu başlık si etk: a he- iü; — Italya anlaş- Simi meze bir yatış- ma; ii ye ımıyor. n da hazır- andiği anlşyr iin sos” yetesinin arsıması ise Italyanın her hangi bir ii ööeryeyi kabul etmesini oimkânsızlaştırmakta- dır. Aklı başında olan herkes bi- lir ki Ingiliz kamoyunun dile- diği ve özlediği şey barıştır. Fakat ne yazık ki, Ingilterenin barışı ime için tuttuğu yol pek yanlı Bu ei itak değuinÇin reken önemli. bir ölüm ve ya- ış meselesi Tailinme bulamak ob b kikati ği nedense — sığ- dıramadı İpana orna düşündü- ğü. yalnız barış değildi; bu Sagrağı. Çiniler » kurtarıp Ingil- Çinlileri, sonuna umu» u kadar yardım edeceğimiz d z terenin durumu ise rm sonucu Şu oldu ; Japonya kesin süel ted- birler aldı ve Liton komisyo- nunun uluslar sosyetesine ver- diği > boş kâğıtlar sepe- a dl ieklerimiz, çok iyi olduğu yili tuttuğumuz kötü metod- lar yüzünden kırk yıllık dostu- muz Japonyayı gücendirmiş ol- dak vi Çinin başına felâket getir: il meselesinde de Italyanın oğula bakımından genişlemek yükümünde bulun- duğunu bilmeli, bu Afrika top- rağı Ge istediği hakları iz bunu yapacak mekte, aşağı yukarı, onu kış- kırtmaktadır. Eğer bu işe İİ sok- mak gerekiyorsa o zam al- anlara iz damn hi sz Ma ii, hemen rışçıl bir keiailiin gelektiğini b anlata- bilirdik. vam dalca söylenen har; çıkacak olursa uluslar sosyete- sinin zorlu ti alması şeklindeki önergeler bir İtal- yan-Habeş harbmı artık ka- çi anılmaz b hale İgetirmiş bu- makta kamarasında abi Se ve le e LEE yan- lışların en korkun. Diy bre ya ve Japonya ve lahlanmış devletleri Bend rir ve rını ortadan kaldırır. il er ngil başka bu tereye ni uygu ve dilek- ler de uyandırır. Sı il Habeş gibi kü- ruj düşmanlarına karşı ayak emk suretiyle felâkete dol Hükümet tin tutacağı giliz asığlarının derecede bu işli Ondan fazlası. bütün dünyanın bize k ve belkide bu, bir ee düşürmeğe kadar gid Hebenlerin" harb lânları Adisababadan Masin Post gazetesine biliriliyo, Habeşistan hükümet ile bir ilgisi bulunmiyan yetkili bir kaynaktan alınan haberlere göre harp başlıyacak olursa Hebeş imparatoru çi hem Eritrede, hem See italyanların karşısında dura yerde bütün Küğyellerizi So. malı mi e biriktireci ektir. yel, İn- ğe başlmesklar rı gün, Ni de Italyan Somalisine Ala cak Bu lina lecek olursa kuzayda © kaybedilecek toprağa ki ik güneyde top- rak kazanılmış olacaktır. uzayı aç kıta bırakı- lacak bunlar çete harbı yapmak suretile oradaki Italyanları te- dirgin edeci eklerdir. vam etmekte, uvyetli yağmurlar asker gön derilmesi işini güçleşti, beyle ir. Aralarında yüz mil kadar ii ii ul şehir arasında yayan, luk yapmak on beş gün sür- mektedi, Habeşliler de dahil olmak üzere hiç kimse Habeşistanın savaş boyuna kaç asker gön- derebileceğini ileyna da en çok güvenilebilir kamer 750 bin Kişi olmak üzere kes- tirmektedirler. a beraber bunların si- nesi henüz ye edilmemiş ve ene min anlayışı ile öğüten. Bir ei ret im Habeş ordusuna yz termekte iseler de Ge cak yaralı işlerde lanarak Almanyada yapılmış bin gaz maskesi Habeşistana var- mıştır. Ayrıca sel YE bin maske yı de yola çıkarılmış! Parasız okuyacak» ların sınaçları Kültür Dome bağl ise ve orta okullarda iz yat” iz olak Lİ e leri seçme sınaçları hakkında okul ve kültür dir. ektörlül e gönderilen genelge ruz: 1 — Seçme sınaçları “3 gi yâl 1935 pazartesi günü saat 9 da başlıyacaktır: — Seçme een gire” A emi bayt, arı 2İ eylül cumartesi saat Li e kadar ka” bul edilecektir. # 3— Se eçme mpg si recekle, duru ES eği lilmlelir ide gi gerekirse Bakan Mi araştırma yapılacaktır. — Seçme sınaçları her il beylik ie bulunan li” sede, lise bulunmıyan yerlerde atazküllerda; ortankul, bulur” mıyan yerlerde ea per. törlüğünde yapılac. geçme in (Türk- geç Edebiyet) emi (Ta afya) dersleri, len vE > olarak yapılacaktır. 6—Tü rkçe ve Edebiyat 4 smacl 24 bin Salı, tarih - ği sınacı 225 eylül Çarşı dörde yapılacak. Sina arı kaç saat — soru zarflar” 7— Yakar aki m için” de parasız yatı sınaçlarını k# dları ei 8— Sinaçlarda kazanma d€ receleri bir olanlardan e 2 B ortaokul ve kültür direktörlük” lerinde yapılacaktır. Başbakan Şerefine garde i Parti hazırlanıy0' “Baş tarafı Linci sahifede zetleri de yakında satışa çıksa” rlacaktır, m arti i Panayırın açım ti er i sebetile İzmiri elan a olan sayın başl ız İs 1 İnönü şerefine panayı mite” since müke: ede” parti hazırlanmaktadır. , Sovyet Rusyada tetkik © Mürebbiye Aranıyor i Bir Sile yanında çalış” üzere Fransızca veya Togili” ce bilen yaşlı bir mür€ yeye ihtiyaç vardır. teklilerin Gözteped? İlim eve ml Bö ylec e ire hükümeti, bir defa dub ttuğu yolan yanlışlığı len bir anla: n barış yoluyla ” rılması ihtimalini ortadan kal- dırmış ©. oluyor. Bizim liyim se- bu w 2 bebi uluslar 805: kadar fazla ol- mamızdır, ime iz 1911 de İtalya Trablusgarbı aldığı de de pek âlâ alarga durabi- İZMİRDE Akhisar Tütüncüler Bankasi. Komisyon niş ave ön kini Telefon: e N 8 i ğı No. İzmirde! 3 deni al adresli Balları Te nemi ape i her w üzerine komisyon eğ ie mi göndere mallar avanslar ye , Tütün ve diğer suller müsait « eleri v. 5.6) 2- 5 h.i

Bu sayıdan diğer sayfalar: