18 Ağustos 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5

18 Ağustos 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© asagustos 1935. BORJIYA — 136 — ni len babasından is- ıştı. ie deniz — Evet ben gidiyorum. aber gidelim demek geldi. Roza bunları bir dakika Bare uzak bulundurmuyordu. Ne oluyorsun, ne düşü- nüyorsun ayol ol 1... Dinleyiniz !.. Anladığınız gibi bakediğii gün geldi. İşin doğrusu budur. Papa 8 güne kala lecek Sizi bu hususta yeminle in ederim. Kaperera a ar me eleceksiniz. Bel* : EE b e Ziniz adam ölecektir. Sizin in- tikamınız alınacaktır. ay: e hazıri ladığınız zehirli yu bana veriniz yola ia çıkayım. iş- n üşüncem onu kendim için saklamaktı, Orada bulunmak İsterim, Son nefesinde benimle karşılaşması ve le ko muşması (o lâzımdu Kendi- sine söyliyecek sözlerim var dır. Bu böyle ike: intikamı Nasıl size ie rım. Mâya gi n bir kahkaha sa- verdikten » sonra «ilâve etti Ona zehiri ben kendi elimle Vereceğim, anlıyor musun baş- kası değil, Rahip bir dakikada ihtiya- in görende a intikam kıvılcımları ekte güçlük kadından ekeliyerek: — Beni korkutuyorsunuz, di- yebil. kadar sözlerimden ğin çk pmyckamz değil mi? — Evet her sözünüze boyun €ğeceğim, — Haydi öyle ise yola kalım, İki sa at sonra kapal limana doğru götürüyor : “. Ihtiyar Borjiya ( Kaprera ) adasına yerleşmişti. Cehennem boğazı ii u altıncı Alek- sandr çok fena tesir etmiş, bU darbenin pm hayli sar- bütün ıştı, Boz düşüncelerini yk ça D lemişti. Şimdi biri pe kendisini ölümden nasıl koru- ın Yabileceği, Lükresi gili ie e korkularına kızıyor- du. Şato deniz kenarında Ve a bakan kıyı” -ayala, Şatı tedilmesi Din ia zapte! Taliin ne yol alacağını al ç Üremiyen Lüleres m ye sında kaçabilmek yollarını önceden hazırlamış bulunuyor- kadın hizmetçile- inden başka kırk kadar si- lâhlı adamı da emri altında idi. Papa şatoyu baştanbaşa do- laştı. İnce bir zevi kle döşenmiş bulunmasını çok be; ğendi. Kapı- arın kilitlerini ii birer yok- Lükresin ladı. Neden sonra kızına bu- raya niçin ği sormak klına geldi di yok. ai “ki, ben arasıra buraya ge a deyim bitenlerden habefin var mi? — Bazı ufak şeyler du: a — Evet kızım! Pek de değil, Sezar korkunç bir e e uğradı Roma baştan başa elki de toplanacak Gin Kardinallar meclisi benim saltanatıma nihayet verece Bu haberler Lükresi de DE duğu yerde ti tir titretmişti. Sesi si bile kore Kalın niçin Kapri geldiğini bu ye mii - ia dan imera bea bebi bu imiş. gelin il Korkudan bı rl e çep kudan mi? Baba şim- diye bu kelimeyi o asla m zdan du em zı başınıza toplayınız. kalktı ve sözüne devam etti: a bir gün bana kanlı yaşi ireci ir hare- kette bulunduğumu hatırlamı- yorum. ün beni af ile ha- vekete mecbur eden hangi his idi. Felâketlerin ilk sebebi ora- dan başlıyor. — Sözlerinizden birşey an- ini duyar duymaz ay aklandı. Jimden gideceğini an- Romanın elim! e ved bi ürlü etra! ftakiler b başka ti w istediler. Korktum, bu kat emeklerim boşa gitti, hatta Sezarın tuyorum. Lul va koruyacaksın eğil ği imdi kurtlarla tilkilerin uğnyacak olan yar ii nun altında kres! ny e cumun. aslan senin mi bulun: Biel e yy e ei lay, : ye Yar İnsan şeklinde canavarlar Evlendiği kadınları birer birer zehirliyen Adam yakayı nasıl ele verdi Jüri heyeti karı katilini ölüm cezasına mahküm etti arya tan yazık; banyo odası Klara isimli bir enikonu görmüştü. Ci kadın herşeyi Klara na adi, Gosdoun evinin mutfağına bakan bi - odasından kendisini meden - My Bir va- kittir aç üş don 31 nda... mi Beraber ya- şadığı LİME Lora ise 22.. Bir gece komşuları e lay evinin b çi odasına girmiş girmemişti ki, Gosdonun evin- den bir ses duyuldu: — buzehir midir z Bunü söyliyen Cosdo- n karısı Lora idil | Acaba öteki ad ne oluyordu? el © ra, gözünü oda- adeta yalyaritimni sesleni- ordu. yok ve le Ga sdon... edi ne ne e Zehir miydi? ami kocası rm gözetliyen (Klara şaşa kli İle .. e Evvelce ne olup bittiğini gö- i mutfağın döşemesine şike mişti. Görünmez oldu. Erkek bi Aşağıya, doğru bakı — Pek il, öyleyse. İzan ane kaşıdı. esim Mi una ordu. Son dedi.. Giyineyim Gosdon, zehirlediği ikinci karısı, sirile yerde kivranirke, Ve pencereden o da ayrıldı. Fakat hemen bir be arayıp- zehirlenme neticesi ol da- karısının bu ısını niçin dindirmeğe başvurma, mıştı?.. Kadının şimdi inildsmileri işitiliyordu: Erkekten hâlâ eser yoktu. Kadın haykırdı: — Neredesin? Çabukl.. ör Neden sonra Loranın kocası içerden göründü, Pençerenin etinden giyinmiş pie geçti. k kapı Klara, sok ın kapan- masına benzer hi ses işitti. Fakat asıl tuhaf olan şudur ki, kapı anır kapanmaz, mut- fakta sancılar içinde yata oranın kocası Gosdon, ayak ları ucuna basarak iki evi rasndaki (aralıktan (geçip mutfağı, çeresine, bu se- fer, dı: Karısını seyre başladı * ". mu alçakça o soğuk kanlılık, kendisini gözetliyen okomşu- yu ayretten şürüyordu. Bi adam çok sürmeden dürme TEM yakalmağilr. e bu kadın, obu Amerikan Landriisü 31 yaşında “Mavi sakal, ın üçüncü karısıydı. Ve daha da gelecekler vardı... Komşu Klara sonra bunu dimi m karşı pencere) seyretmişti. Zavallı çocukları ise #obüdük yle tay, in ie ye onu malar anlatırken, şöyle E — Gi on, e dışın- dan seyredip duruyordu. Ka- dın nihayet benim ismimi ça- dird. “— Yetiş. Beni kurtar! di- d ada Gosdanun derhal sıvıştığını gördüm. Karşı Didi den birine gitti, Döndüg kıt ben de kapıya ei İçeriye girdik.. | Zavallı gen kadın yerde kıvranarak yatı- yordu. Kendisine, ne yedi iğini ası söze ordu, “Bu sıra üzerine, yerdeki adın: “Allahım, diye sızlandı, ne Alva Ad EE koraşumuz daha geldi.. Loranın Gosdon- dan olmuş, üç yaşımdali kız müthiş e in sahne çok hazinle, iğ “Çocüğ nesinin yanından rak ayırdılar.. “Dokter Es öldükten he- men ütün telâşı- mıza iğ Güşüğmii hesa- n zorla, ağlıya- leyemiyeceği zamanda gelmiş ei Gosdon doktorun endi cevap verdi: b gemi kutu sardalyası - z yemiş, sonra bir içmişti. Birdenbire hastalandı, dedi “Vaziyetinin npr şi gö- i bilmiyo: ye » bien mz bile ordu. Doktor, bezir en da- ha çabuk çağrılmadığına kız- mış,. Gosdona bu yüz vie en çi- kışmış, Ve kadını muayene et- tiği vakıt, Strikinin adlı bir ze- hirle zehirlenme izleri sezdi- ğinden, oböyle apansız ölüm haber emilir uğraşan makama da rmiş Bu a pa mah- gömülmesine ruhant vermiştir, Amma iş bita itmemişi mutlaka Sli elli Ölen kızkardeşi İvlin v bir lim yn da kendi e temin etti. Hel Gi sırada Gosdanun hiç akla smyezki ei iş daha yapması, ölen Loranın ardın- dan eve, Lidya ismin. sinde bir kadını getirmesi gi eni- konu kuvvetlendirmişti 1934 SagüiniğisieiidE ölen ii 1935 eni, yi ni ile ak Lai öldün rülmüş olduğunu ilân etti. Tevkifat başladı.Bu arada;Lo- ranın ölümünden sonra hemen eve alınan Lidya isimli diğer kadın da, kendisine kanun ha- rtip etiğini defterinden alınan şu satırlara kan Yarabbim! Nasıl oldu da be ui yanlışı yaj yaptım. Allahı affet. Bu #damla ğum vukittetberi bir içinde gibiyim..,, . buluştu- kâbus kekin ecza- N. Larsen, vererek Gosdon'un, haneden o “L, diye başk: nasılsa kaçabilmiştir. — İkinci dai evlendiği Vivyan ile bir yaz gezintisinden sonra dön- dükleri vakit Karolin isminde

Bu sayıdan diğer sayfalar: