20 Ağustos 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

20 Ağustos 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e e da a4 -Gazi e IZMIR - 4. öğ z a8 e - R İmtiyaz Ta ŞEVKE T BLGN ö | ı a i z 2 Reklâmlarınızı Egenin en çok okunan gazetesi | di aylak veriniz. Çok istifade edersiniz | e e Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gasetedir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. EE. Panayır Harp tehlikesi muhakkak sayılıyor i — İzmirin gelir kaynakla- ndan bir ser Bay Mussolini nutukların zamanı çoktan geçmiştir. Aldığınız iii sonra Beşinci Âr- İzm green 5 emirleri son noktaya götüreceksiniz, diyor. niye biz > iz alan diktatörünün konferansı bekletmesini Taymis gazetesi büyük nezaketsizlik sayarak hızlanma İL cum ediyor. Bütün İngiliz mii ii heyecanlı ye yazıyorlar. Habeşistanda dini ayın.. : ip en Yalı se ar Paris, (Ö.R) — Italya kanı ve Londradan işlerini be ğ Diz panayırda almışlar. İabeş meselesini barış yelile ye Parise gelen z di öder devletlerin pavyonları | halle çalışan üçler konferansı cevapsız bekletmesi öcü sosyetelerin Kurdukları | daha ilk a nlağtığı meraksisizlkten Sali bir şey Sa lam — şta zorlukları aker e könfe- değildir. ildir Si vi u yıl gene örü- ba Wa yet dostlarımız olmak ü ransın devamına in. 4 ri em alyan / lemiyerek dağılma kararın ver. | v 2oslvya, İtalya. Yunanistat Ve daha bazı devletler resmen || miştir. e i yırda yer almışlardır. Bu sabah B. Eden; Fran ii ven yıl diğer gla) e başbakan bay Lavali 5 göni de panayırımızı #miş, aynı za e ei gemide ii re se yor B Göpekkr B.Ede la ümetimiz buradan yükse- | kabinesinin derhal bir toplanti ». çalışma hassasiyetine önem | yaparak ö vi içi '€ğer vermektedir. Panayır | mesi bekleniyor. j b ger yerine ge- | | Büyük e la te asla tereddüt göster” | sonra Hali miştir, Aloisi de Fransız başbakanına Il kar yaban veda etmiş ve : österdiği uz- I aramızdaki, a5 veri ile laşma — çalışmasından . dolayı makla mi ya zin işlet, teşşikieri. bilmiş ve ak j e er İp rl de £ 22 de Romaya dön 2 Ma kazanç eme a ize Pari tekebmişlr. ge N kürün itnak li Tr, Pak e ia etli da biykez İ anlı yyelenmesindek ei konferansının neticesiz kesil memeği istiyecektir. : ME üze, e düşen | mesi hak kkında Roma gazete- e kü: SN ar Telgr: ai diyor ki: ön evleri g BE leri hiç bir mütal e ileri sür- | “Nihan yet son re it ükü- lya'da seikiyal i mağ Ücat | müyorlar. Hatta bu konferansa | çıkan bi gretelri hapi. | azli bar gp” km bir | görülmemiş bir merakli srytesine ayin kuru- ge lerin Panayırımıza. ge | ehemmiyet rain KN kalelerini konferansının | tehlike içi deneme Kan siye ni © te emin eylemişdir - | termek içi da 2 Fam neticesiz İmei hasrederek içli ar üçler kon- iii e til izel için el- ka almas yi e lardı. e in; a uzun mrb alealar imarli mi bahsederken B. den gelen her sey yapılmıştır. emli > | gazetelerinin 4 u. yazılar ara: ussolininin siyasal nezaketsiz- da: lüşterek (emniyet < sistemini Bini m ir, Del e iktibas kel Li m e Si Gi bir nekarat | liğine alma akta ve ezcümle | valarını ie ei A Ha- | bozmamak yolunda değerli ça- 10 ecedi il | yorlardı. ır ki, o da şud emektedir ki: e, mazlığını ha ek | lışmalara vurulmuştur. Fa- ban mir in lak E ine ban Land 1 Gi Buğsi,| | Könfeaniin; Biyvatialiyek 1. “B. Manasi Seri Mapalde | ie lala Eran barla ulusal eko ağı .. Avare ei faid. «İD k k h pe E üd e k NO ; Gi m ün akşam çok heye- | Etud gezisine çıkan 0oğ N i Kazancı olacaktır. ilmelidir. e . .. . je ği j ez ii VE canlı dakikalar yaşandı retmenlerbugüngidiyor “ e irana Dr | hükümet ve halk çalış | Jiği yaratmalıdır. i a A e nın bi; afın- on (binlerce insan Ni e : m oplanmazı kadir. Hükü. | girdi diye lokantalar kalveler General Kâzım Dirik şerefine verilen| Atatürkün heykeli önünde tören İ : ie Ni i: er! m aretçini eee geler a kmeği değil, müş“ ziyafette söylenen söylevler i i 0! Mügyl kaldıramıyacakları | ş.gi çokluğundan alış verişin | Trakya genel — enspektörlü- b söy larla karşılaştırırsak bu- | dan tenzilât yapmeğı üne atanan ilbayımız general sal sazdan, eserin yarın siya- | kafalarına yerlesi tirmi K Dirik'in yeni ödevi ba- eriş hırları aşamıyan bir gös” Ucuzluk, bol mile emin şına gitmek üzere Cuma günü ta, ü. m ai, | şebrimi ayrılacağı haber büyük. şehirle- alınmıştır. o Generale muhtelif mek için özel bay- teşekkül tarafından o heyi Jar kurulmakta | cani bir ayrılış töreni “ha- ahsus olmak | zırlanmaktadır. dir edilerek libay Göleti K. Dirik şe- kti refine "dün akşam uray tara- Zahacağım düşüncesidir. ei r ya ve Zlmiyeti hı her yerde her si” | içine la Onları İ Mig İialdi ür ii pi arasnda hâkim kıl İner kova- söyliyerek saygı ile İK lşlar ir Si ramak ve Karşıyakaya gitmişleriir. için de © halkım: ii eleği afımızın amacı im da Kız öğretmen, ve mi Fevzi İz bir davranış bek alıp, götürür. Dün saba m ile eski ei t edi bi, le berab ik devamlı fakat devam tin çatrolu len birime ak hel Panayır bir EE e İzmir hafriya kdi, : kaynağıdır. Li EN di Şikâyetler dakika- | için bir gelir im elimizle Büret tmenler 14,30 a YEN inlenmeli ve dakikasın | bindiğimiz dal si künlüğü yap” Atatürkün eek ie erine getirilmelidir. Pana- | keser, fırsat düş yank etmişler ve törenle see | gan nlerinde bütün vi kalkarsak bu kaypi zi m Dirik : di Yonu bu ln Pak ği nden ve kökünden ku- ye için söz - | lenk koymuşlardır. Burada bi Mere. ay seri, Samsun ve : in Mike şikayeti ei olnöğlü e size bir söylev — Sonlu 7 inci zi — bir ağızdan istiklâl marşım | Ankaradır. H li bir durumla k li yaakbsı i #a

Bu sayıdan diğer sayfalar: