20 Ağustos 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5

20 Ağustos 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

pal bi Ne sr Lükres! Bun- Hiç ala olmasın baba iŞ Şimdi Sezara | haber zem ereceği, Hemen buraya ri al ğer Sezar buraya yal <5 Relirse beni öldürmek için Ve cektir, im ki Sezarın böy ikresi Lü ikresl Sezarı çağırmıyacağına dair ti ki öyle, istiyor- ayrılı Bir ima Lüle ln şu tezle: şi e rak, am geli Ban a iü Ür içime. daj e dığı a yele ikin sevincini duyama: Bişi, Ve ne için çalış- çBeatrise ka ğil imi idi? Bl e ki için de- başına gelince ke: ik felâket haberini veren iraz uzandı. Bir ia ülyo Orsini Bİ hiti, e kendisine şöyle ei m dostumuz! Kurul- 1 elki gün saat 14,30 amidiye kruvaz ve ez za gelmiş ve Dolma önün- demirlemiştir. o Kruvazör Omutanı ilbaylığı ve Müstah- a i Okamutanlığını kazanı lanıyor. Şimdi 1 mizak eriyetien elde edil rine yürüyeceğiz. ei zincirlerinden kurtu! , Bu saldırışta sizin tg rduların başkum çk mi onayladık. Etel vazifeyi size verecek y toplanıyor. olan rn arultayıla, bulma” mıyacaj ım. — Ne Mi — Sizin ve arkadaşlarını bana ir bu yeğ vazifeyi kabul edemiyeceğimi , Hemen şi imdi Mon- bayt sonuna e “i edecek bir yol çizdi Montelrteden ici devam ira lepimizin bu uğurda ca- nımızı vereceğimize an lirsini, sözünüzü unutmıya- Şu dakikada elin va doğru değildir. Bir a: desiseli yollardan yürümeğe iz lığım dal doğrudur. ğ — Şu halde unutmayınız ki biz Miniiiisil e üç bin mü- hafız bakara. Bu ordu daima sizin emriniz tındadır. BAĞI işine gelince ie ölişörül — Öyle ise Tanrı yardım- cınız olsu! İki ark: irbirini rini ku: tail. "orsini eyni kük ayrıldı. Ken endise Beatı irisin er Simli emen gibi cür'etinin kur- nı olduğu! düşün. erek üzün leri Lükresin yaşadığı ven beklediği E yafada be ordu. Bunun için ara- ğa çikmak | İlki m Sonu amidiye mektep gemisi: Limanımıza geldi. me e — Siyaretler yeme ae şehri gezdi kşam İlbay G Spor Grup birincilik mü- ariy ba ayd Aydında yapılacak olan vie kiye zy birincilikleri elalem küldöndnki (te: akn te vE mıptakaya gel- Harp Tehlikesi Muhakkak Sayılıyor Bay Mussolini nutukların zamanı geçmiştir diyo miş v MRNA e a pe era Inci sahifede — ini eril ir vet ak Mili Geriye Uşak gire Kya pl ilin doği rudan “doğruya ba mesele- la ve Denizli omıntakaları şampiyonları gireceklerdir. ul Post gazetesi di. Maçlar ayın yirmi dördün: e Cumartesi günü başlıyacak ve ör aile ei yon ogün 1-2 numa enler karlara ve Meri Ni ağ ii İrtesi ve era 3- in ve * dakikada çizdiği yim ayak .. Med mak istemiyor. Görülü; kizinde 21 pig ile ii ye em y bir m ii ibi dömi final maçını yapa- Mabbi poli sübik i alemi “ tzUDdA kul ak bi taşıyor. Demek Pazar günü yapılacağı bildi- en bisikli > bal gelecek haftaya bırakılmıştır. Manisa şampiyonunu 4-3 yendi Pazar günü Manisaya giden takımı K.S.K tal Sakarya ile Esi maç yaparak dönmüştür. im çı K.S.K takımı 4-3 ka- ei Kaçak ıçak eşya Piyerloti vapurundan L | di vi 1 nat e Piyerloti vapuriyle Kıbrıstan gelen Ahmed isminde birinin OR aranırken dip tarafın- ertibatlı bir mir bla ği görülmüş iklimi! ipekli. | Lil ecnebi sigaraları mey- ln çıkarılmıştır. , Kaçak eşi eşya müsadere edilmi: Yine Piyerloti Yaberiyin ten işlemeli masa dığı dana , ler müsadere edildiği gil il enin sahipleri hakkın- Eyi söylemişler vi o ye Bulva oğlu e sarhoş Mk tiyat- roya girmek istemiş, vaktın isinin fazla sarhoş ol istirahat tavsi siye olunmu: zan Ihsan üçüncü komser bay Halis Alp Arslanın göğsünden ite- o hare bulunduğundan yakalanmıştı: rl Şakir bir kaza s0- ucunda düşerek ağzından ve burnundan Yaa ir. ies” ayaklandırmak irincikordonda vapur işçile- rinden Hüseyin oğlu Nazmi ile ii oğlu Bayram, işçi reisi Mehmed linin ameleyi işe davet etmesinden sonra işçi- lere yg “ işe gitmeyiniz paramızı yıyorlar ,, demek su- retiyle iş e aykırı ha- reket ettiklerinden yakalanmış- lardır. eybeli adaya er ire Urla ilçebayı Kemalin has talığı dolayısile Heybeliada sa- oryumuna. edilmesi kındaki Sıhhat bakanlığı > ilkavliğa malmiedir. kai göre m e Habeşistann (o her yerinde dini âyinler ola rim n bü; Adis Ababanın klisesi o ant Jorj klisesi çokerek yine iştirâk emeli tir. Zabitlerin ellerinde taşıdık- ları İsanın resmi e pat- rik dua şı eklinde bir nutuk söy- Jemiğ, Habeşistana wv için Allahtı tesinden vaz geçmemiştir.Bun- dan çıkarılacak netice şudur: inn istenmiyen bir pri önünde tutmalıyız. Deyli Herald gazetesi de; inkita, ra: m. 1: diktatörü M. seri vente'de yirmi 5: sekiz rin fırkasının geçit hazır bulunmuştur. bir balk hu: dara arkerıere kısa birkaç söz söylemiş ve demiştir ki: “Nutu tukların zamanı geçmi iş- tir. Vatan için iyı cağınız emirleri son nok- taya kad rdıracaksını; unu istiyor uz? ,, Askerlerler abalık e büyük © ie Be a 5 mIŞ- Napoli, 19 (Ö. e ies . içi üre asker ve yüklü üç vapur Afrika <8 e reket nl Bunların birinde İni sübay bin asker pir iki- sinde silâh, top ve mühimmat (Ö.R) — Popoli Stalya an yazıyor : davasını çok Biliyor, Köri ei emin ola- rak amacına doğru yürüyor. Onu hiçi bir ei gol kumla mıyacakdır. Aş cukları da vatan vazifesini pmakla mi ler. Londra, 19 (i — b Kanada ntosu on beş günde Snieya çağı- rılabilir. Londra 19 (Ö, R) — Por- tekiz Dış a savaş başla- ür; zencilerinin ayaklanması teklkeinden bah- erken demiştir Mi da endişe eee Ne Teri a İmar afih hari mek için den ik ei mi yapmalıyız. Londra. 19 (ÖR) — Adis vi dilemiştir. Aaşağı yukarı ı ile birleştiril- Viyan, 18 ( Ö.R ) — Üçler konferansının eye bah- seden Nuye ye Prese ga- zetesi de diyor ie Herhalde bın önüne geçmek rai Çünkü dünya vaziyetinin ne hale girebilece- ğini kimse kestir. e Paris, 18 (A. a) B. Laval saat 15,30da başlamış olan üç devlet me e taa e ve akşa; de bir resmiğ 5 bildirik olanca gazetecilere söy- lemiştiz Bu Halat n şumulünü şimdi- den keimeğ e imkân vi Se mi intiba bed- Ancak umu: bini oi bine eğ Elem e lerile görüşmek ü; ketlerine lecek ilde rilmesi muhtemi Paris, 18 (A. miştir. sonra dış “bukanlığanlan ayrıl- mıştır. Paris, 18 (A.A) — B. Laval olile halin: göl malar sında il tekliflerin tedkiklerinde rastla- nılan zorluklar girişilen tetkik- lerin geriye bırakılmasını ge- rekleştirmiştir. Bu teklililere diplomatik yollarla devam edi- lektir. Paris 19 ( A.A ) — Akşamı doğru yetkili gevenlerde söy- le RR yi on- ası gen elerin kesin ir sonucu e Sai edil- e sr ve a görüşmeler e tinde idi. r Fransanın ul sayı Cenevre iyii si delegasyoi lindeki bütün imkânları ne kadar bu di gayretlerine devam edecektir. Paris, 19 (A.A) — Üc t beleş yaln büyük dini. Borsa e ki X Dün Bor: i Yaalini Satışlar —OEEDKIREDO wi z ü Çu. Al 519 Alyoti bi. 361 6 15 K A Kâzu 6 4 284 YI Talât 650 1150 Ş Riza Halef 8 Oo 12 50 177 F Solari 6 1 50 161 H Alyoti 925 1125 58 JiroveŞü. o625 12 72 S Celardin 625 1150 129,5 S Süleym, 12 28 Vitel “7 25 M J Taranto »5 1 95 Debbas 725 89 J Kohen © 70 83 D Arditi 0 67 S Gomel 409 61 S Emin 11 50 104 HZ Ahmet 75 45 Len Reciyo 11 56 40 FZ Abdullah 12 17 Manisa B. koo 6 75 15 9 P Klark 8 25 3043,5 Yekün inci Çu. ci lat 930 Ş Riza yi un 825 li 9 787 Ş Re 9 734 N Ali H 9 462 A Muh.veBT 9 325 Koo ittihat 9 1 FZ İzzi ve Ali 9 18 H Şeşbeş s0 10 156 B S Alazraki se 8 54 B Franko 9 40 Şermi 0 4833 Yekü Zahire Borsası N lu Fiat 36 Buğday 475 531 150 Nohut s0 903 Bakla 2 5 100 Susam 18 3 Alış Sat 50 62 erlin Oo 618 50 623 50 Fr. Frangı 828 830 79 80 Belga 2105 2155 İtalyan lireti 10 25 40 vi 85 25 ke Çeka. 5 4 5277 tr, Şilini 23 50. 24 in rükten Tutulan — mahsullerden nebati iğ çıkaran tasirl le ih- Vy Gram çıkolatalar, ie ve abrikaları için kabul dl iptidai maddelerin güm- rük resminden a- in bak ilbaylığa pen bakanlığından miştir, o... mi insa da boşa çıkacağını ei — Bir çok aris görüşmelerinin e uğraması yüzünden Ingiliz kabinesinin hemen top- İaperağın tahmin © etmekte- tedir! Londra 19 (A.A) ö dirlei İm 16 (A.A) — > Ajansının bildirdiğine Ogadan bölgesi mi 5500 askerler Italyanlara karşı ilk avemeti yapması mi o icn Habeş şeflerinde biri emrinde bü, mikdarda silâh ve a olduğu hal- zi

Bu sayıdan diğer sayfalar: