20 Ağustos 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6

20 Ağustos 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TEM AZIK Pasifik Öseanında Harp Hazırlıkları Bitmemiştir Avrupada'da Şu Endişe Kökleşmiştir: Ilk Top Ateşi Nerede Pailiyacak? Üç Devzet Japonya - Birleşik Amerika ve Avusturya İle Birlikte İngiltere Pasifik o Oseanında Hemi Dava-mdadır. ris - Ağustos aktı , bie infilâkı bekliyenler gözlerini daha iyi açabilmek kulaklarını asyr, An- laşılıyor ki Avrupa bh Dünya siyasası Dünya siyasası tabiiğ akışını Avrupada takip ediyor. Tıpkı ve Avrupa in teren bazı alıklar Bu siyasal eme en kor- kunçlarından birisi de ifik Oseanına musa'lat Pasif"! baş gö: m bağlı: ekili ö Börük eril vaz ponya, Birleşik Ameri ka ve a davası peşindedirler.Bu lvdşi — rim üstün gel- mesi ihtim; kuvvetlidir. Amerika ve Büyük Britanyı birleşmeğe muvaffak olmazlarsa bu neti mi sayılabili; Bey. ugünkü üstün- Yalta ve hükmi medeni- imi Japon ordüsu Mikanü tarajınlan 163115 keşiflerini kendi ke a ponjaya,, deve modern bir ez Şi ie e erdir. Ja- ala in bu a kabul ederek y. ern bir lı ve vE vardı. Japonlar böyle hi 2 filosu manavrada öni ünde, hiç tereddü t etmeden sında "değildirler. Basa olarak kösumtkirlikları çalığlın ti bile.. kadar peki az göz önünde tu- tulduğunu biliyoruz. — zan Kuvveti Jap mükemmel ma- lmiziz ei hizmetine ama- neki Ek A Japon endüsi ri herhangi bir erine mi He ie edebilir. m gündelik- hatta A ya teşmil etmeleri mantıki de- gil midir? onyanın hırsı Fakat rene asıl göz- dik ği rak m e urdu firat lerine - mahreçler ararken bü- yük Avrupa devle leri arasın daki uyuşmazlıktan istifade yo- lunu tuttu, Hele Çinde Mai- ukoda 30 milyonluk nüfusu, geniş sınırları ile Vasal bir devlet kurmak suretile de ih- racat a rlarını iile genişletti < Amerika filosu manavrada Japonya ei a olmak üzere 5000 den ada üze- inde yaşaya: ai bu luk nü- ta maliktir. Bununla ali Japonyanın nüfus kesafeti Av- rupanın ni rek ük kesi sayılan Alman; ve tıdır. Şu halde arora eni kopekle elde etmek miyiz Ni. müh- n bir a anezyalı idda, hırsı anla: V bilir. Japonl nik bir iklimde Taşer. Ne Kore, ne de Man ser iklimi onlar için ç ik der ildir. o Cenupta, Japonyan tam karşısında bütün imkânlar aşıyan koskoca Avusturalya kitası vardır. Burası bir pie da Avusi lanmeğe verili toprak, hem geniş toprak vardır. manya”ile birlikte l mil- yon kilometre mürabbaı mesa- — olan bu kıtanın ii m on nüfusu vardır. Geniş çöl- bü #e vörimele toprakları he- edilmek şartiyle © dahi daha 35 milyon nüfusu geçindi:ebilir. B üyük harpden sonr: 1914-1918 büyük harbinden sonra Avusturalya: uluslar ku- umundan vaktile Alman müs- temlekesi ol e ile Gin, Salamon adalarının şimal Bin üzerinde manda deruhde et- miştir. Görülüyor ki Avustu- ralya nüfus e hiç kar- şı aşmadan bugünkü nüfusunun altı kat fazlasını Fahd bi- lir. Şimalde toprak hırsı ile çırpınan (o Japonya (o cenupda bomboş toprakları gördükçe gözlerini Avusturalya'ya çevir- mekden hal z kalamaz. Japonyamn bukütlevi akışa: fına elli olu Okapa makta devam edebil cek duktan sonra Jap re ii yeni ar Öte "nin yetiştirdiği eski Vakıflar idares Değersiz malları satıyf yaf Bunların yerine büyük binalar m NR proğr8' akıflar yönetgesi çizilmiş gramı üzerinde hızla naylanmış ve paraya çev- leğei yerlerin satışına baş- lanmıştır. Bunlar içinde ev, dükkân, arsa, deni vesaire e birçok binalar Dağı de NN gibi da hâl binası 52, raya mütaahhide ihale ik semtinde o halkın üyesi nie ak üzere gü- zel bir cami yaptırılması için el ahali genel di- rektörlükten gönderilmiş (ve işe başlanılması ilbaylığa bil- dirilmiştir. Bergamada bakır çayı L rindeki vakıf eski Izmir .yti köprülerinin bu sene ei ki kestirilmiştir. eri bayındırlık ürekrğüme hazırlanmak» in birgi kamunundaki tarihsel, er içti an güzel. çinileri ile sanat kala da çok de- ğerlidir. Izmir vakıflar yönetgesi de- ğerli izerlerin onarılmasında ça- lışmak üzere mimar Kemaletti- g3 FEB zeksel sanatları alani Ai Yusufu İzmire getirmiştir. Ken- “disi hazırlanan bir proğram içe- risinde eski eserlerin iht? Tel İşleri üzerinde Çi tadır. Vakiflar yönetgesi saman i işe başla yuyor. tırlac. ak y im Ten; minde Sali da ri NE G4N yaprlmakda" olai Jâzu e serileri keki Dani va çalışmaların arsıulusal beşinci Izmir. b li hazırla; mi a çel bir mart Parlak ra i va ihtiyaçları karla bir kült itü vi ardı. mu dez mu göstere” Amerika, İngiliz mamulâtının ye Japon mallarının almı; alâkadar devletleri en- ür düşürmüştür. apo yanl eline mü- mal bir nase şekilde ise de eş ihtirası yarın bir Rus-Japon harbine e olursa bu tut- niz deniz inşaatının çoğ; nis- betini anl: luruz. İNGİLTERE 1932 de 1934 ve Sterlin terlin 50,164,452 56,550,000 BİRLEŞ!IK AMERİKA Dolar Dolâr 357,830,860 500,000. A 931-932 935 - 936 Yens Yens 2271280000090 Bu rakamlardan avlaşılıyor kalk dört yıl içinde de- iz inşaatına sal si pa- ve üç misline çıkarmıştır. Mü- tehassıslara göre vir iii lerin teslihati yeni bir harba başlamak imkânını verecek su- rette vardır: ekli Gün ralı eni ilân po Yi ri) pil gö! 1 esi ? 0

Bu sayıdan diğer sayfalar: