21 Ağustos 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

21 Ağustos 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İmtiyaz sahibi: Başmuharrir ve umumi ME HAKKI OCA ONE Ş aa -Gazi Bulvarı - gi - E BİLGİN Ve müdürü: Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi - Gazeledir lâmları Egenin en çok kler gazetesi veriniz. istitade edersiniz Yeni Asır matbaasında basıltüıştır. I Öretmenlerimizin Londra ve Pariste İngiliz gazeteleri İtalyanlara ateş püskürüyor. Kabine Toplantıya çağırıldı.. Bir milyon zenci harba hazırlanıyor Ke:kuları yersiz olmadığı nlaşılıyor AÂrsıulusal panayırımızı uğur- eiile ie a eri eri ğimiz Başbakan general İsmet İnönü ya Bu bi- in iki mdan teessür İMİZ De aramı görmenin kıvancını kaybettik. İkincisi; öylü; derdlerimiz ” elde ede- ini için çok üzülü: yoruz. Çü evletin bir çok emli işlerini e tut. Başbakanımızın. ne n fırsat bulu i bu- Istanbul, 20 (Telefon) — Londradan len haberlerde ün (İngilterede: Habeş işin- Büt al den dolayı halk arasında Jtal- yaya karşı büyük heyecan hü- ii sürmektedir. zeteler Mussoliniye miei değiştirmişler ey in. i ıl ünden kestiremiyor! Ikinci kısmına ie bunun Ekonom İçin fırsat vardır. nomi ba- kanı bay Celâl Ke bugün şehrimize gel ir. O, sa- lahiyetle mia inliyecek ve pratik kararlarile ağlıya: üretmenlerin larını din- ie ağ Üzüm ir mevzuu etra- e İzmi Ne a fırtı koparıyor. Hassas ölielire bunun böyl İmasi gayet ta- maları Kenan göğe kadar aklı sayılabilir. lm Bakanlığının a ve incirlerin maliyet lke gösteren o bir — hesaplar vardır. Borsa bülten- e ri sanaya ayas al m karalama ğı da Mi dadır, kaldı ki bağcı- Mış bulunuyorlar, Alın terlerile suladıkları bağ kütüklerinden çıkarı dört kilo yaş üzümle , çanı baş ucu- zda ses veriyor. u işi memek için kulaklarımızı tıka- e eğil, dört lâzım- dir. Piyasayı bu yıl boş bıra- kamayız, ekonomimizi korumak üretenlere yaşama hakkı tammak için devletin cihanın ürktüğü harbın hakkak patlak vereceğini El ya koyulmuşlardır. Istanbul, 20 ( Özel ) — Adis Ababadan gelen haberlere gi Habeşistanda harp hazırlıkları çok ilerilemişi Bir mil ker silâhlattırılmaktadır Londra, 20 (A.A) — Baldvin bütün kabine erkânına gelecek toplentida hazır bulunmaları erek olduğunu bildirmiştir. bulunan Cam- Acunu susturmak istiyen B. Mussolini berlain de dahil olduğu halde kal kri bütü üyeler bu toplantıda bulunması lâzımdu rada bik olursa bu toplantı yapılacaktır. Bu da harp muhakkak sayılıyor Barış yolunu elde edemiyen üçler Uluslar sosyetesinin li tarihinde yapılacak olan kon- ar belli ola: vel r. Sir Hoare Londraya ke evvel kralı görmek için Eden ile görüşecektir. Paris, 20 (A.A) — Aloisi İstirahafını > birakarak o Londraya dönmiye mecbur kalan * Bay Balâvin Romaya hai nl inilen evvel yel diyev- aat 19 da de Rar üçü asında telki diplomatik görüşmelerin sonu: Ilbayımız cuma çünü gidiyor General Közüm iarık İzmir übaylığına Geldiği gün ya genel enspektörlüğü- ne tayin edilen ilbayımız gene- ral Kâzı er günü mi mü e Mi gidecek ve oradan yeni fesine başlamak üzere Trakya, Közim Diri, dırma lik ile şehrimize gelecek Basmahanede tö- ir. General Kâzım Dirik dün beraber çalıştığı şa ve köy muhtarların; Lis ğin pa Mbaylğı eni olurdağı gün çıkardığı bildirim e beraber değerli pil kiş m İlbayın on yıl önce ilk işe başladığı gün Bezi bil- e klişesini neşrediyoruz: murla; General Kâzım Dirikon yıl süren tatlı Hatıralarını aramızda bırakarak ayrılıyor Dün gece oi ip İsyaylağın çi çok heyecanlı geçti General Kâzim Dirik devrim için İlimiz için saçlarını ağartarak giderked uyruğuyle 9/B/935 tarihinde A Eği Hemen on yıldanberi büyük şeref ve sorav duygusiyle ya- edi Izmir Ilbaylığından ay- ükleyeceğini sanmamalıdır. devletin elli bin çuval üzüme alıcı “çıkması dâvayı kökünden lee Mi iz a bütçesine yük olmadan sız çıkabilir. Fakat a aimiZ de yararlı sonuçlar elde etmek fırsatını E yerseaktin, Inhisarlar genel ii lunuyor, aa B. Celâl Ba yapacağı müdahale üretmenleri İ*rın gelmesi bekleniyor. Bu “iki ara gönderilen ipe e see t B tideki ik yete keraen aylığımıza atanan Bursa | atideki iki ia hilli “ Trakya Umum müfettişli- ilbayı Fazlı Gül eç bugün Ban- | göndermiştir. Bu iki bildirim ğine en büyüğümüzün ls yağın biyik zilin ie edilecek bi ğerle devlet | halle yetecektir. Ordu, mek- | acıklı bir durumdan kur! wn elin al yarayı sar adına hudutsuz bir mü yaaya | te se bis gibi elinde izi ci diye denkliğinde Belet ak meleri bir iki gün Bu giriş- | kuv: müesseseleri içinde rl yam dağıt- yeter. Bu sonuçu bekli- yor, pratik kararlar alınacağını umuyoruz. #lakkı Ocakoğlu cu üzerinde şüpheli olduğunu sö; ylemiştir. Aloisi ei sonra ii dev- etin mes'ül dele, ruya Mussolini tarafından Ba izah edilmiş olduğunu hatırlatınış, ayni zamanda Li m başlıca amacı sömürg le güvenliği olduğunu Kayı — Nev- inki endişe emye Bu inkı- tan Avru; Amerikadaki akislerinden Ümre. Pâris 19 (A.A) — Gazeteler » Sonu £ üncü Sayfada Trakyada Süel manevralar Yapılmaktadır İstanbul, 20 (Özel) — Genel Sporcular IRomanyaya bisiklet Yarışına gidecekler Ankara, 20 (A.A) — Bisik- let federasyonu bu ayın yirmi beşinde Romanyada yapılacak 1725 kilometrelik bi Ro- man; ya- z y göndermiye karar vermiştir. Çankırı, 20 (A.A ) — Dün Ankara Çankaya takımı ile Çankı da Çankaya k

Bu sayıdan diğer sayfalar: