21 Ağustos 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4

21 Ağustos 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Aydın oğlu Bay Mehmed ile Prenses Sofiya arasında bir macera Birgiyi nasıl aldık ölümle biten sevginin kuvveti Fiakiki tarihi rom sasasa! e. ipe Ceneral ordudan kovulmuştur. Cezanız idamdır. Zira Prensesin hayatına kasdetmiş bulunuyorsunuz EEE SANAN şi eme iin win EKeommal ananisina Tu sAMaE sasEr mi a yattığı oda- i pr retleri tehlikededir. Büyük bir bahşiş z, belki de ordu- suna kaydedilirsiniz diyerek irdi. Ne bilelim, biz | İdik. 4 Prens Edmi İ Bir ii tahkik etmeden, mad atılmak (doğru mud Ce- Zira prensesin hayatına iletiş bulunuyor- İzi yenii Piyer Prenses mler ia hakka i için biz | sizi kurtarmağa gelmiştik. Ge- İner koğulduğundan haberi- imiz yoktu. Demek alçak adam "bizi aldattı. Yalvarırım size Bizim canı İ Mimisi “Sofya ! ğinıza inanıyor " yorum. Yalnız iki ar kac bütün olup bitenleri yazarım. Müsterih olunuz prenses haz- iretleri. | Salona avdet eden dostlar; İ sofra başına geçerek eğlen- , meğe başladılar. Ni es EN Viyol et utancından er mizi kesilmişti: hametli ancak em Tanrı ızı heri aşladı. Ve Boennea etleri Ml nasıl anladı. 'ober — Sayın prensim; Vi- yoleti -at yalanda bir sene evvel gör! e bütün kalbim tüm ve evime kapandım. Mer- alklmind A Ea GEZMELER miş. Halimize acıdı ve bizi birleştirdi. 'renses Sofiye — Evet prens Edmon; Viyoletin halinden an- ladı mce kati; N önerek; aşk mevki ve asalet tanımaz mösyö Rober. Sizde çok değerli bir gençsiniz ve birbirinize layıksınız. Saadeti- nizi bütün kalbimle “dilerim. Viyolet — Siz aziz prense- sim; merhamet ve şefkat pren- sesisini: n ve Roberi ebe- iş kulunı o ayi Bu Edmon — Bana mü- m e on hepsi elleri, karak prensesin i önünde an rek odadan çıktı. Prenses Sofya ve Viyolet; general hâdisesini Robere uzun uzadıya e Rea mektubu keni etti- “ ira ler. Bir gün sonra Re Rober yola çıkacaktı. Prenses Sofya istirahate çe- li İki sevgili başbaşa kalınca Viya dedi ki: biricik kahra- manı Rober; senden ayrılıyo- rum, Tahi mn olsun. Çak ela davranarak geç ima. Ruhun seninledir. 5 gi genç “birbirlerine sarıla- rak ağlaştılar. Rober — Viyolet ben dün- anın en emen bir adami" Yi Senin aşkımı B kazandım. A sonra ölümden bile 81 n büş izdir. i mayı ydın oğlu; bu aşkı bütün ru- hile tatacaktır. Beni unutmıy: ağından eminim. Yalnız Tan- rıdan an a ela İZ. e elek Sofyam; m Gün. doğunuja kadar © ve ebe ei nda kın YE n içtil Rob. — Mek ei e ba- şım dönmü: alak şe el daklarının şarabı dudakla- rımd: isin vs zlu- gumu gidereyim. Sevmek vi evilmek; hayat lamı budur. Ebedi aşkınla siz” le bu kalbi yine senin aş- ın kul Hati Gönlüm ve he Yay indir. Bir dak sarılarak ayrıldılar. Viyolet gözyaşları arasında odasına dönerken karşısında Prensesi görünce, şaşırdı ve uti ai nses Sof ER a ablacığım. e ina lara hep benim yüzümden n kat- lanıyorsun. o Ayrılmanıza ben sebeb oldum. pla sesin ayakla- sml i bu ik yla Ha- yatım, aşk mala zsiniz Ro- ber yüreğimi a Onun için ağlıyoru: Prenses Sofya — Haydi be- Rober çıkmıştı. O n şimdiki Göç- ei Mel e ha- na indi, Akşam yemeğinden sonra köy in za mu hemen anladı. ni aki masava oturarak bir kahve Sanil rr ii g eme imi lr e Bi al a- ri hürmete ele” ik ie un üzerine genral Di- mitri ayağa kalktı tımla ii etmeyin. Pek bim bir iş için burada mi k değiştirerek — bulu- Emredersiniz o efnndim, Sa iğ nizi dilerim, Ben- deniz de nafakayı temin için alacağım. Silâhşorluktan bir Sevda yok. Ticaretin tadını aldım. evet artık la vermiyi Birgi var? Vazifem ayi epice bir zamandır bu güzel kasabadan ayrı bulunuyorum. — Hakkımda (yapacağınız yardıma minnetlerimi sunarım, Birgi'de birşeyler yok. Fakir sınıf sstırap İeinde; zenginlerse ke mdi midelerinin ve zevkleri" tmini için lib duruyorlar. - 1l Si bir “ yarışı yapılmıştı. Bana da haber Peş Gitmiyeceğimi söyle: Zevk ve saad muhareb kımız Rober; nasibimize bu düş alım, müş, e eessir olmu; kikat yerini bulacaktır. — ilini istirham (o ede- Zatı âliniz kılınanızın hakli alıyorsunuz, kabramaı z lığınız herkesce biliniyor.. Kendinizi bizimle bir tutma- mim Bende ben emir kulu- um, resi usandım bu esa- ea; milletin saadeti benim seadetimdir. Aristokrat sınıftan - söz aramızda - ben de nefret ederim, Onlar tüfeyli bi züm- redir. Milet galışı, ter döker, rer, Yam bir milletin alınteri af e nin meyvesini yir ve israf eyler, Korkmayınız. Ben de sizin! aamir Delik, Londra ve Pariste , Ha arp muhakkak sayılıyor rajı Inci sahiyede — aki msamn pri li bağlı kalacağını bildirmektedir. banda, 19 (A.A.)— Gazete- dei eransın. iie siziğe uğramasının V: kaydediyorlar. Taymis, a nın istediği kal bul | edilebilece! k nisbeti, g akşam Paristen ayrı oma, 20 A) -onferansinın menfi n Giormala D'İtalin halal sini lenilen o bir olarak telakki etmekte ve ve bu münasebetle telgraf, Nevs zetelerine a; a ciddi e nazari mez nel ia olacağımı zaı netmi duğu Ingiliz mz rini ila made olduğunu beyan etmiştir. Pariste Zaplan görüşmeler noktai an! em ve bilkasca İLE m tecavüz -maksadile mütema- diyen silâha müri b etmek- hâli kalmamakta 'aymis gazetenin çulüslar Mus- solininin O takınacağı tavır ve harekekete bağlı (olduğunu söyleven bu gazetenin şu fik- ne iştirak « etmemektedi sahibi ve bun: m uluslar ger layı kva olan ie Mane ie e 15 ları ve gaze“ .enevre müessesesini kat'iyen | telerinin Ingiliz ali 8 ğ Hikme rahatsız etmeksizin esi yo- İ sna olan hücumları hâlâ devam linu takip etmektedir. Uluslar | edip gitmektedir. i daha ziya- | ro 2 azı uyğ Yediğini ve o geline: tanı ii kata: söyl liyecek kadar ileri el “i gi 5 5 alımı kendisinin tmek etme! PR ve hatta hu- | ukunu bizzai üdafaa için Burada söylendiğine göre | ir il tayin Oet- | İtalyanın 4 Eylül ulaslar sys 2 mek kabiliyetinde bulunmıyan | tesi toplantısı için oy di vahşi bir memleketi müdafaaya | miş olması onun orada ali | sevketmek isteyen kimselerin m anlamına gelm” hattı hareketlerine bağlıdır. erektir. & ü devletlerin müdafii Beyin gareteler, Ingilte" vaziyetini takınmış olan Nev sömürgeleştirmek İçil Chronnicle gazetesine (o cevaj karl ol Italia, iie e Letonya - yim Es: pi kurumu tedirl kabul a ide oy ai imei vermiş olan İngiltereye k betkesinde diyor ki: “Irklar | lık muhalefet eden TR arasında harp, değişik renk” Italya olduğunu hatırlatmak- | iler arasında b çekişme tadır. çıki Italyanın aba p Giornala İlam netice ola- | uymaz., rak diyor Böyle r. insanları birbi" İhtilâfı mevzuu bahsolan mes- di ek arla ” ele bir e. veya bir büyüklük | kişmek bir anglo - sakson wi ibtilâfı meselesi değildir. Bir udur ki bu, Italyan yük # mediyet ihtilâf mevzu bahstır. | sek ve insa uygu”. Bu meseleyi de ortaya çıkaran | düşmez. j alyanların hayatını, emvalini Hişam zda ve allâkini va meonafiini tebdiz ki ie ee bir tari e ii m e ie siyle muamele ği vesaikle sabit olan Ha- bi > da daimi beşistandır. ME EYMNC # Paris 19( A.A ) — Italyan - de karşılık görmüştür. Habeş uzlaşma ve hakem ko- kalyanın Habeşistanda YE” yonu bugün sast 17 dePa- | Pacağı hareketlerin Afriki rizyen otelinde toplanacaktır. | öteki siyah ırkları arasında Paris, 20 (A.A) — takım karşılıkıklar o çıkmi abeş uzlaştırma imz imkân yoktur. mun dört hâkemi yüksek bir | © Burada biricik tehlike, hakem tayin sk hususun» terenin büyük harpta bağl da müzakere için toplanmış- Tardir: olan ve hes yere m ma, 20 (A.A) — Yan niyet ve tolerans götü! i resmiğ çevenler (gazetelerin | bayık bulunan Italyayı aşka” Paris konferansının iflâsı adım masına ve onunla önürdeşm€ verdikleri hâdise istik: Sri ile derpiş ni ma'dan Mançester Gardi- li la yazılıyor: Çünki panayırın güzel şehrimize temin ettiği faide güzelliklere bayanlarımızda şıklık ve güzellik. katmaları aye bu fırsattan istifade edebilmek NE pa günlerine mahsus olmak üzere aşağıda iyatlara bir göz atmalıdırlar. Yeni icat su ile permenat Makine ile Müracaat yeri : Gündoğdu — Doktor BY sad apartımanı altında 5 may Kadın berberi Mestan 2 - 10 İZMİRDE sar Tütüncüler Bankas omisyon yazıhanesi Yemiş Kami ay Hanı Sokağı No. ” Telefon 'elgraf adresi: izmirde ? Bankanın Kizil ya rr e Mr emtea ve üzerine komisyon işleri yapar derilen ber Bu | avanslar verir, Tütün ve dr mal ler içn mi yeleri vardır. (8.6) 4

Bu sayıdan diğer sayfalar: