22 Ağustos 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9

22 Ağustos 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EN Fratelli Sperco N : İİ W EF. H. VanDer Vapur Acentesi RO NDAİS YALE, NERRLAJ ALIMINA vap 1 ağn CERES vapuru 26 ağustos- | ta bekleniyoi e Ae tan 31 ağustosa kadar Anvers | vers ve Bremen limanlarında Rotterdam, Amsterdam ve Ham burg liman arı e yük alacaktır ULYSSES vapuru 9 eylülden | tosta bekleni 30 eylüle np Avar, kadar bei Rolterdam, ,Ham- terdam, Amsterdam V burg ve Bremen için yük ala- burg limanları için Sl e cektir. vi ee 2 Eylül - ORESTES vapuru 23 eylül- İslim ie en 30 eylüle kadar Anvers, ei * Amsterdam ve al erdem Ken ie e enik hmanları işin yük | ÖL e ar 16 oya RESTES vapuru. 5 eylülde | bekleniyor. 20 eylüle kadar b kemekte ap yükünü be, | men içn yk ck Şalttıktan sonra Birgi an ULDT ve Köstence limanların hare- RAMENT H. SCHİ iz ket edecektir (ANSBURG vapuru 28 A- j eylüle tterdam ve ala, HERCULES vapuru 19 ey- lülde beklenmekte olup yükünü tahliye ettikten sonra Burgas Vara ve Köstence limanlarına VIKINGLAND motö Hamburg yük a lülde beklenmekte olup yükünü İSERVICE DİRECT DANUBLEN in m ott dam, urg, Dantzig, Gdy- | O ATID 0 26 ağstönin mia, Goteburg, Oslo En | bekleniyor. Budapeşe siye dina limanlarına hareket | m a ür “THE EXPORT STEANSHIP Hİ D motörü 1! LD lülde gelip yükünü tahliye et- ELECOR, yapar ür İtikten sonra Rotterdam, Ham- » manımında ip Nevyork vir, Dantziy, Gdynia, Gote- | için yük alm ur, Oslo ve İskandinavya | SOCİETE senmi BUL- limanlarına hareket edecekti a vapeur GARE de navigation BU! Oliver Ve Şü, LİMİTET Vapur Acentesi CENDELI HAN BIRİNCİ RDON TEL, 2443 THE ELLERMAN LİNES LTD. Liverpool Hattı An İAN vapuru Liver- pool ve Swanseadan 18 ağı ta sölip tahliyede bikakacakltır FLAMINLAN vapuru 20 ağus- ustosa kadar Li- | Glasgow için yük RTO v vapuru eylül baş- langı vb Liverpol ve Swan- e gelip tahliyede bulu- E > g # ta ra ve Anversten ge- ip thiiyede kemale ve ay- da z Hull için yük seli tır, ALGERİAN vapuru 29 ağu ta beklenmekte olup 6 ey: a ve Hull için 'ABİAN vapuru 7 eylülde am kte olup 16 kadar Londra ve Hall emi alacaktır. The General ) Vavi- gation co. Lt DANT imi 123 ağus- tosta beklenmekte olup 27 ağustosa a ia ve Le- ith i ii: yük a : Vapur gesi ve va- izi isimleri üzerine deği- skiklerden mesuliyet kabul Doktor Kema Selir| RAÇOGLU Mele ket hastanesi Anneler, Artık müşterihdirler, Yavruları kz ishalden, kusmadan kurtulmuş ve kuvvetlenmişti; Zira ei eyi bir gıda bulmuşlardır. LAKTIN Sütlü yn Az zamanda çok rağbet görmüş ve bunu hazırlıyan Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu gelmiştir. Eczanelerde fiatı 50 kuruştur. — Neden sizde içmiyorsunuz — Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsini diğer taraftan fazla terlediğiniz için kalori Simler DOKTOR liya bükşin MERKEZ reyi KULAK, BOG BURUN ŞEFİ Ikinci beyler sokağı Beyler hamam vu Karşi TELEFON 3686 edilm. Daima Genç, VINGLAND motörü 2 teşri- UGARLA u 14 ağus niswvelde gelip yükünü boşalt” | tosta İklepiyae ken ve tıktan sonra Rotterdam, Varna ii a yük alacaktır. burg, Dantzig, Gdynia, Gate- Vurut tarihleri ve vapurların burg, Oslo ve İskandinavya li- | isimleri rn mesuliyet ka- manlarma hareket edecektir. | bul edim SERVİCE MARITIM RUUMAİN NA w F. Hanri Van Der FAVA vapuru 5 ey- | Ze. gelip. 6 Smp an rini Tenli Telefon No, , Marsilya ve Barselene | için yük alacaktır. ALB, LYA vapuru 30 eylülde gelip 1 birinci teşrinde büz ekimi alta, Cenova, Marsilya ve 1 NE mi Barsolone için yük alacaktı ılândaki hareket tarihlerinde ki ln acenta mes- — OREL Adres eyler Numan Fazla in ikinci kor: Ni donda İT hrml sü liye binası |) 724 Taka Ahenk “mat arkasında Fratelli Sperco acen- baki yanınca li talığına ei edilmesi rica Telefon: dü, olunur (229) örme RL 2004—2005 | Telefon: Böbrek, ka kedere rahatsızlıkları» na, hazımsızlığa karşı en iyi ve şifalı maden suyudur Her yemekte bir iki Bardak içiniz). Tilkilik Yeni İzmir eczanesi (| Telefon; 2067 Direktörlür- Denizli Lisesi Ş Ağustost a başlıyacak olan talebe namzed kaydı 31 Ağus- Elli senelik bir maziye dir ee an ed ederek tene fevkala. az kokusile ayrıca yen iie Teninizin ancak Balsamin kullanan başka krem olam büyük eczanelerde bulı kuruşluk posta pulu ile bu klişe; ip gönderenlere bedava bir Kre: ind sıhhi mobili satılı n 2-9-35 eve kadar 10 gü isteklilerin artırma mi DA tos saat 19 te bitecektir. Kai e m vi 352 08-19 -40 0682) 1232 bm günü olan 2-9-35 Pazartesi makbuz veya bânk meki im ilân öle malik v azanmış güzellik kremidir. Kr daima şöhret kazanmıştır Bal işi in krem latif tazeliğ ile meydana hir Br defa Balsamin az. Tanınmış ıtrıyat mağara ii hasebei hususiye müdüriyetine ve pey sürmek isteyenlerin 11—26 (924) Daima Güzel KANZUK Balsamin Kremi nın her tarafında tak- güzellik ve ta- emleketimie kibar emi rağbet bl ciddi bir markudır. Çilleri ve buru- bir cazibe nz Ki i cazip taravetini stanbul 223 iii ai kutusuna Y.A. zile ve yi kesip ii abi ren ya- gönderilir. m Balsamin nümunesi h Muhasehei kususiyeden: a gari a muattal bi pak bulunan Büik markalı eski ü ta 22-8-35 tı müddetle ek rihinden itiba- artırmaya çıkanıl- üzere 'her gün Mu- de günü 9 dan 12 ye kadar de- encümeni vilâyete müra- zayıf düşersiniz, Bunu karşılamak bu zayıatı telafi etmek lazımdır. Ne yapmalı? Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye gençlik, sıhhat ve meş'e vermiş olan Kina Lütfi yi alıp kullanmalı Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. Her eczanede bulunur. di / Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı mobilyelerile süsleyiniz... i Kardeşler | | Merkez: | İzmir İkinci Beyler Sokak Nu, 102 TL 3778 Buseneki 9 Eylül panayırında e pavyonu olacaktır. den hazırlanınız. Pavyon Nu. n lüks pavyon Haraççı Kar- Modern mobilyelerimizi görmeğe şimdi- 108 irde riyazi bir düstur vardır Izmi Gö özlük z Hilâl eczanesi X Kemal Aktaş | Fenni gözlük için | aa tamam çeşidi bütün ejneleri her yerden çok — ESSTİZTIIIIT işitenlere mahsus 7 Kulak âletleri uzika Yeni model i e aranıyor Yeni çeşit mii dimi Sa ln geçme küçük bando: ara- nıyor. is al ER - kanlığına müracaatları. 10- 10 (1168) “TİLKİLİKTE | ni “İzmir, eczanesi 2670 (1244) | ALIISILLISIN

Bu sayıdan diğer sayfalar: