10 Kasım 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2

10 Kasım 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bazı insanlar vardır ki bilir. bik mez her şeye karışırlar, mütemadiyen söylerler. Tuhajtır ava a) ezken söylemek çok çirkin. Çünkü ezhanı' bula, işleri arara sebep olur. Bilirken aynı derecede çirkindir, haffa olmakla da kalmaz, ağır suç olur. ar yol E bilirken sustuğu için Mi i Jelâketlerden vicdan azabı duyar. Bi Ziller müzani RE LO tezalar bile © pek hafif kalır. Evef bilmezken sönlene çirkindir. Been ie vi dan de çirkin, bundan lr Yerli Mazlum Bilir Fiatları yükseliyor Dün Borsada Pamuk ii sulü üzerine hararetli muaı İsi olmuştı ini live satışları 44 ku- a kadar sikm mıştır. Almanya Italya pamuklarımıza iş alip vard vardır. Genel hatpta Ölen beer için Töre pildı mışlardır. Bu âyine Ilbaylık adma hukuk işleri direktörü bay Dilâver Erğun miştir. Tütün inhisarı makin: 70 kilo ira e Yeni en bir dane- sinin iie 2 gönderileri ha- - ber alınmıştır, > Nikotinsiz tsiz olarak verilecek- için tir. ği Öğretmenler Çamaltına Gidiyor Kız enstitüsü öğretmenleri b yil amaltı wr bir tetkik gezintisi yapacaklardır. meclisi ; Şehir meclisi yarın saat on altı otuzda belediyede topla- nacaktır. Işyarlar için Bir Albüm onomi bakanlığı, işyarları- nın ai bulunan Li büm yapmak kar: tir. vie için şpirlariak A4 dör der tane fotoğraf istenmek- tedir. Romanya Transit yolu Türkiye e Roj meyi arasın- da aktedilen mukavele- sinin tasdiki renin proje Kamutaya verilmiştir. -İLsenir HABERLERİ | Şehirler zi eğimini Arası telefonları osta, te ve tel; e genel direl bütün hirler arası ielefoni! ri doğru: ruya görüşme oğı yapılması için teşebbüsata gi- rişmiştir, Karşıyaka, Güme Buca gibi uzak yerlerde BL da postanelere baş- urarak O doğrudan (doğruya şehirler arası telefonundan is- öde edeceklerdir. alıkesir - İzmir telefonla görüşmelere < 8 arasında en sonraki görüşmeler için aynca yüzde 25 tenzilâtda yapılmaktadır. Çek | rejisi Çek rejisi genel direktörlü- Tü ii — I günden İzmir şube- sine Mi re ee tütün: lerin sna bildirim ir. Çek rejisi yılı kle 1400000 Mz tütün satın ala- caktır. Bakanlığın listesine göre İzmirle ilçelerdeki Ilk okul öğret- menlerinden bir derece terfi edenler den muteber te ettiril. öğretmenlerin adlarını aşağıya yazıyoruz: 17,5 liraya vi eirmeE Bölcek köyü retmeni Hadice, ziye öğretmeni 5 Silika Kah. ni Hadice, ramanlar o öğretme: 4 öğret- Eylü demiş eytinlik mek- tebi baş öğretmeni Tevfik,Me- Aliağa mektebinden el Cumaovasi - Gölci mia ğretmeni Nuriye, İzmir - Tum em 1 Birinci teşrin ayının ikinci | on beş Lem devresinde bor- sada ü; durumu Bi kkında tecim url por bazır- lanmıştır, Bu içir Mei on ilk haftasında beş günlük üzüm satışları canlı ve hare- ketli olmuştur. Ikinci haftasinda bu canlılık biraz El ai e satışlar un gitmiş ise de fiyatler- deki hararet on beş günlük evrenin sonuna kadar devam en — İl numaralı üzümlerin üye ilk hafta satış fiyat- e göre kilo başina el ii yükselmiştir. Üzüm k On günde Bütün verem satılmış bulunacak Dün bütün mi bazzri larında hararetli tütün tamamen satılabileceği hai kak addolunmaktadır. 935 yılı Zeytinyağı 935 yılı yeni mahsul zeytin- yağı hz e dala gelmiş ve 31,5 - gömülür. Ti asidli eski mal- ar da 34 kuruşa satılmıştır. Nikâh ae Resmi ilânlar e li yü Kâzım Refik'in kızı Şermi ile Istanbul bi takıl kadastro ve tapu Min oğlu, hukuk e yüksek iktisad ve ticaret im rik mezunu, ziraat bankası müfettiş namzedi Ve- cihi'nin Sika, > ta- inde e iki aileni yi dostları ve sevdikleri arasında ir nikah Selin yapılı Genç çrilerin uzun ni saadetle bir arada kocamala- rını temenni vi evlilik, ha- ai müteyemmen olma- ını diler, ke neilerini ve aile- ri Üzüm, piyasasında Kurumun müdahalesi önemli sonuçlar verdi | rumu ilk hafta içinde 6,5 - kuruş arası de 26 vi ge a mak üzere seksen altı >. üzüm mii almıştır. ei m ei de 5 -7.25 kur yüz on dört vali. LE satın ln Ni Dn e üzül almağa başladığı 23 ylüden 3İ birinci akşam; dar kora yirmi bir Lin e dört çuval. se al- miktar üzüm piyasası üzeri! inde oldukça önemli tesirler yap- mıştır. Akseki bankası Eski binasını kız ensti- tüsü tuttu e e nstitüsü akşam kı içil bina aranmakta idi, Sele en, eşki Ak- seki bankası bina: kursu için ei gör: bei mezkür bina ha ve den esi burada ders- Li lere Mikael e Tatbikat dersleri Necatibey mektebi üçüncü sınıf talebeleri, riya ğ- retmenleri halde dün hükümet dnrelrimde ted- Bikler rapmışlardı rpalas otelinde oturmak- ANYA ta reda ROM rejisinin delegeleri Akhisarın 1 re- koltesinden 50, kilo Tonga til üncü gününe kadar kal bul edilecektir. Fiatler sif KÖSTE ime ve fri bilecek “Tediye Türkiye ve arasında mer'i ay “lerin lanma tevfikan vukubulacaktır. Aracı kabul ili? 5.2 el si lupınar mektebinden Atiye, Ödemiş — Adagide mekte- binden Mahbube, biir - AK cak mektebinden Zeynep, Seydiköy mektebinden Sıdıka. Ödemiş — Dadbey mekte- binden Ali ye ve Halıler mektebind. r, Menemen - Kubilay bal Rayegân, den adı mektebindeniffet, Şehid Fazı mektebinden Şehibe, iile düslizkinden yıldız. Seferihisar - Sığacık mekte- binden Ömer Lütfi, Kuşadası - birinci mektebinden Abdullah, demiş zafer o mektebinden Ali, izmir - Halid bey mekte- binden Halide, Izmir - Yıldiri: Kemal mektebinden Fethiye Kemalpaşa (o merkez ğret- eni Huriye, Kusadası So- ğucak Omektebinden (o Ibra- biri ekte- bi mektebinden ii şehit Fa- e Fuad, Gazi vi okulu un- nan, mi Gmk mek- tebinden Fatma Enise. Tevfik Fikret mektebinden Cevriye, Buca bi- rinci mektebinden Nevbehre, a okulundan zinden Ahmet Hamdi, Kar abur e ik Men öğretm köy Kâmil, Ma; Sğeeleisal Hemi, İzmir - Sakarya Şehab, Izmir - İnkılâbdi Nazım, Tire - Ikinci rl onde Irfan Bayındır - merkezinden Celâl, Kemalpaşa - sine, Bergama - Zül mektebinden Ni Inönü id vE ir - Sehit Li Gi zelyalı mektebinden Media ç merkezinden Muh- biyde hanım Ödemiş mektebinden Firdevs, İŞİ akla şa başöğretmen n ho- 1 den Kadri Cemil, Kemalpaşa - m Kemâl mektebinden Vasıf, İzmir-Vali K 1 len iii tafa, Menemen - öğretmeni K - Aliağa baş MAAŞLARI 25 LIRA OLANLAR Burnova - Beş Eylül Şehit Fadıldan reyya, Bergama - tan erke: zin. öğret- Yusuf Ziya, den Razi, retmeni Emin, ai * lame peden MAAŞLARI 30 LIRA OLAN ÇÖRETMENLER Izmir - İnönü a - Bademi; Nuri, Ödemiş öğretmeni Ralf, öğretmeni Nuri. SİNEMASINDA Sinemanın ilk büyük yıldızı ALTIN “ZANGIR ii ilâ: ont meraklı dünya haberleri - 2 — Ankar: baleye ge ATA TÜRKÜN önünde pi Cum geçit resimleri. e Işıklar JOAN KRAVFORT KLARK GABLE Seans saatları : diğer günler 15 te Cumartesi ve pazar günleri başlar. 4 13,30 da Yıldız barışıklığı Şu sözün ia köhne bir ük edres€ için gökteki erd e ir” rinde e Dengine düşemiyen bir çiftin isterse sağken, ist" öli ölümle ayrılıncaya kedi Dr kecekleri çile ve sıkıntı haki” katen acıdır. Meşhur bir edibimiz “evle” ek mek demek bir avuç su içm€ k için kendini sali atma , ği unü” demektir., diye e miyetle yerin dibine batır lâkin ben onun fikrine en $* dengine düşmiyen evliler için iştirâk edeceğim. Eskiden e yoldan yeleri, boyları, yel Lari, lari birbiri, bırak artık salak yı canları çıkar, huyları çıkma” birbirinden ayrııncıya kadar ksik adi di hır, gür el lı e. mizler, kocası Pİ” ler, kocası getirir, ısı b* z, birbi, oturmala”” e. ri, görü: işımı Sasi in; bensin; derken ii kızılca midi ortada eylemeye allak

Bu sayıdan diğer sayfalar: