23 Şubat 1936 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

23 Şubat 1936 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Taa Gazi Bulvarı - IZMIR - Wo. 95175 KIRKBIRINCI SENE PAZAR sa ŞUBAT s36 Şema NN Son Dakika Haberleri beşinci sahifededir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. Tecim hayatında Müsavi şartlar içinde çalışmak vr b bri “rma kep Mevsim başlangıcında borsad görülen panik bağışın zın istikbali hakkında büyük dişeler va Fakat tali ve “alna r. sayesin- de darm vr ar ahhüt altma sok: bernlrine kontenjan verme- Londra dönüşünde dört kral ve iki| nazırı Pariste öldürmek istemişler İnebolu V.kurbanı Bütün hazırlıklar meydana | çıkarılmış.. Maksad Avrupada büyük karışık meyda 2k mekiği İÜ iSTANBUL, 22 (Ö 4 töreninde bulun ve italyada kökleri 00 poli bırakmakla bir fiat li ihtiyacını yerli ma- hanı dan karı şılamağı tensip ey- tirmek hakkı verilmişti. hiyap kalmamış bulunmakla beraber üzüm rin yine ei vali kereste getirmi İgili adamları AE endişey: sevk eylemişti Çün kü an bazı on ime ii eya tadır. züm kurumu b Halbuki Gİ ie “bir kur 3 özisii iği mekte bunı ve gili da ilâve öbek satmak yolunda Zingalin teahbüdü ise on üç uruş Kötular üzerindeki bu fiat değişikliği her şeyden önce ih- Ocakoğlu cena: bi teşkil e bulunduğu tahmin ediliy: s Kralları muh dü gündüzlü Gkğikişiir ve heryere İivelli alim müthiş suikasta alt bi'ün hazırlıkları meydana Köynma ir ke Atinadan yin bu haber, henüz. ei ve Fiiküz yid > e oi n geceli 20 bin Fransız polisi kralları korumuştur Suikastın kökleri italyada ve Almanyadadır Suikasta sahne yabılmak istenilen Parisfen bir manzarâ Bir genç kız Dün vapur anbarı inden çıkarıldı emi ya yeti yerde Muharrem Deni; vap anı idaresindeki dal, işler. de araştırmalarına dev: eşyaları mak iç arar bir faaliyet arma li a ar dün araştırmalarda GELİRİ ei z 2 ©. — 9 5 - VE EE R va e E 5 5 : z 7 lerinden: bir güverte parma lıkları ında bir insan hay vi : 8 — 5 5 9. e. “a

© z e R va © $ # w “ Müddeiumumilik tmıştır. abe esnasında vapur için» alarak serin suların sine öde gömülen bu zavallı kızm Amabaalugi önlerinde İ Berlin, 22 (ÖR) — D.N. B) nin harp m mu- Mabiri: bildiriyor. mba beki kasabası civa- kuvvet- Mide iyete ouğrıyan abe: Kibil, anlaşılan yeni alınan direktiflerden sonra dağınıl k olarak çatışmalara ( girişmeği t lerdir. Şimdi Tem- biyen bölgesindeki bütün kuv- v birleşmektedir. Bunlar arasında mi bir irtibat vardır. İyan unvekleri, Jime mevkiinde emi Ambara dağında Dini 5 m ustaca bir oyunu: arak, seksen mevcudlu ya "a nieş koluna taarruz (etmişlerdir. Habeş kuvvetleri ilkin muha- muş gibi ateş # 5 â s e kabul / ettiklerini, üzerine saldıran iki fazla mevcudlu siyah gömlel liler fırkasına bildirmişlerdir. yah gömlekliler ağır nr ilerledikleri sırada mba Alagi önünde bir- in ve İtalyanların et- rafını çeviren Habeş ç8- teleri top ateşi ve on- n sonra da süngü hü- yi ay yorar eşler bu harpte Italyanların iki bine ya- kın zayiat verdiklerini iddia etmişlerdir. HABEŞLERİN e Berlin, 22 (Ö.R) — Ajansından: Romada, y. mi ağızlardan öğrenildiğine göre Habeş hükümeti, doğu Afrika harbında alınan Deli lere fazla bir eyi üyet ver- memektedir. beş hükümeti- nin maksadı barlı kabil olduğu kadar uzata Si Italyanları faz- ca oyalamak ve bi suretle Italyanları kabil liağ kadar fazla masrafa sokmaktı Adıs-Ababa'da bu zihniyetin, başka devlet tarı len in 5 ur ğu sanılmaktadır. Ba nunla be- yalar yener bu barbi ka- ver Sil kadar İr za- adırlar, gözleri e tarafından oyulmuş ve vücudu tamınmıya- li e Yol siyasamız Habeşler dün akşam zafer denecek | Hükümetin şimendifer büyük bir galebe kazanmışlardır Italyanlar 2000 ölü vermişlerdir siyaseti kadar önemlidir Tanve Cumhuriyet gazeteleri beynel- milel hâdiseleri be an. zada inşa edilen Bayı udırtk bakanlığı binası yenii 22 (Telefonla) — ' met ifade eden bir Se brimizde çıkan gazeteler kütleyi temsil ettiklerini ilâve gün küme Ingiliz si etmektedir. ma Projesi ve Fransız - Sovyı TAN GAZETESİ paktiyle meşgul mile Tan gazetesi, Ingili Cumuriyet gazetesi baş mu- yin yeniden . silâblanmak harriri B. Yunus i çin ( İngiliz hazinesine 300 siz - Sovyet paktının Fransız milyon sterline mal olacak ge- ylavlar odasında müzakeresi | vi$ bir program tatbikine ka- münasebetiyle, Sovyetlerin Av. ar vermesini lerini araş- pa siyasasına iştirakini ince Baz Ingilterenin müşte- liyerek buni son yılla; rek emniy: Mer önemli hâdisesi olduğunu kay- sims bary prensibin detmekte ve paktu e ii > yanmak a urette Fransız meclisinde elden ii te ie mllsceğeb beki in a ak a Yemi Yunus Nadi Sovyetlerin Avru- sine ire ediyor. Pa sulbünde, büyük kıy- nini 5 anime simler Bu heyet yapan z

Aynı gün çıkan diğer gazeteler