3 Eylül 1936 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9

3 Eylül 1936 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YENİ ASIR A 3 Eylalıs3s ani sekize amımın mama, Baki En n Sahiie 9 .. .. Fratelli Sperco By: Olivier ve Şü. Paris Tikileden diplomalı i Vapur Acentası W. F.H. Van Der MİT: Diş tabipleri Li ARSIULUSAL 1IZMi Va A ent Muzaffer Eroğul ROYALE NEERLANDA! VANTE LANE ZMiR FU- apur lk ei Ong ANYASI i PEÜYERE LE ARINI GöRMEYE GELEN ir Erme im REES emal Çetindağ vi Hasti ü manımızda olup 4 e 7 An- Tarı Şeye öğe YURTDAŞLARA SAYGI a. ELLERMAN LİNES! ED ee ire e k emer niyor. 9 eyi Ya km si Am ür Mektârlamı Hanburri ve Bİ BORCUMUZU öDEMEK TO vapuru 15 agustos ix - Numan zade in ii urg limanları için y men İimanları için yük ala- iv : zw Londra ve Anversten ge- mralı gkayenehanelerinde tır, 1 ü v bi le GAN YMEDES vapuru 10 "PL 'T vapuru 15 eylülde ayin daya Dye EM “Ta lefon : 3921 eylülde © Anvers, Rotterdam, | bekleniyor. 18 eylüle kadar LL. MINIAN vapuru agustos ul kii Amsterdam ve Hamburg liman: nvers, Roti ardam, Hamburg m Na nda Liverpool ve Swanse- emtia hastan de lame manik olm Bremen için e ir Bir A lık Tenzilât adan gelip yük boşaltacaktır. Fall an amım e e e e İni y wtsehe Levante - Linie | | *İNGEKR, İnlde mi e ün Anvers, Rotterdam, iz İzmir tecim ve endüstri odası Krem. köşemizi, AMOS vapuru 23 a purların isimleri Eger ser a Burgas, Var- | ve Bremen için yük alacaktır Balcılar içindeki magazamızı ziyaret ediniz. 1936 bekleniyor. rg, | retlerinin değişikliklerinden me a Ye Köstence limanlarına ADANA vapuru 6 birinci LEFON: 3882 Bremen ve Anversten yük “be: suliyet kabul edilmez. “ pan ayn > teşrinde beklenmekte olap 10 | Gazi Terbive E z ES vapuru 19 ey- | birinci tesrine kadar Anvers, XI tir " zpE Jülde beklenmekte e a in Rotterdam, Hai si yazi vi MZ nstitüsü Direktör 4 mburg, Bremen a I Jülde irk e S- İ limanları e yük alacaktır üğünden: pr hai ATHENA vaparu 15 birinci 1 — Gazi Terbiy e Enstitüsü, ortaokula, t. ii sn yak Seli teşrinde beklenmekte olun 20 | san'at okullarına, yalak KR ir ek Sik di ITON vapuru 30 eylülde | birinci teşrine kadar Anvers, | ispekter yetiştiren yüksek dereceli bir müessesedir. ici Si S bi Mp de Mi, Rotterdam. Hamburg, Bremen 2 — Enstitünün, Tü e - Edebiyat, Tarih - Coğrafya, Tabiiye, Puyar iv gelen öter Aİ sterdam ve Ham | limanları için yük alacaktır. Riyaziye, Pedagoji, Resi kiii Beden Terbiyesi ebeler olup” saym bürg limanları için yük ala- | Armement Schuldt Hamberg | okuma müddeti bütün rüblerde iki yıldır. Güzel iş görünüz. yea belki rl nları için yük. ala TROYBURG lü 3— e aron öğret larını ve liseleri bitirmiş de i ız ve er geçirm; taleb tihanla alınır, SVENSKA ORLENT Len | ide ile ve için beklenmekte — Kayıt 15 Eylül 1936 Demi sz balat Akg ni beri bir yi emeşhurdur Ş NORDI eni motörü rekt, Rokterdam, iyi li- törlüklerinde a Eczacı Kemal Kâmilin agustosta klenmekte olup | manları için yök ır. km i > ” gara le im ir pa e daha a istene- m yek id sonra Rot- cek malümat için irektörlüklerine m malıdır. B h de ie | aman si a ahar çiçeği Gdyma, Goteburg, | O EXPRESS vapuru 10 eylüld ii Bi ve alam ye limanları | beklenmekte olup 11 eylüle Kolon ası için yük alacaktır. kadar Boston, doğru k Yy BIRKALAND motörü 14 — içi Jacaktır. Merkezi rr iye Beyler e m olup R Den Norske Middelhavslinje ğı köş erdam remen, Co. BANDEROS — . ays VE e iz Büyük Hilâl Bezanesi Got Ee, Oslo ve Iskandinav- | Dünkerk, nil Dink ppi ie yani ecek en şık en ince ve en ya sanli 7 için şi alacaktır. | Direkt ve imanları By DİZ Ed Kemal Kâmilin HEM motörü 29 ey- | için yü lülde Rotterdam - Hamburg a —em—— Bahar çiçeği kolonyası remen - i dynia- | 5. A. Royale Hangroise de Na- olacaktır. Izmirde Hilâl eczanesi ko- B Dantzig - Gi Goteburg - Oslo e İiendi- vigation Danubienne- Maritime dapest > kuculuk üzerine ciddi yürüyen bir navya limanları için yük ala- iy müjde !! müessese olmuş, kokuculuk #le- çi ekin Nörlünd, Badapene mini şaşırtmış bulunmaktadır. 2 EGLUGA POLSİ tislava, Vi me, Linz in Hilâl m yeri e ol mal Kâmili işindeki ci ve yaar gelip Rot- mein eş zmirliler: e Üzümleriniz için TURAN YAĞ FABRİKALARI | Yakın ve benzer isimlere in cikin fülde bekleniyor. Köstence, Su- ize sureti mahsusada hazırlanmış bir kül arz eri | " “için ea me üzerinde Kemal Kâmil adını JARMCJA motörü 20 ey- | lina, Gi ve tedir. Külün muhtevi bulunduğu tasa görmelisüi lülde gelip Dunkerk, Anvers, | ması olarak Belgrat, Novisad, 96 35/36 garantidir. Yüz kiloluk çuvalı ER » : Dai ve tie limanları | Komarno, Budapest, o Viyena liraya Yanldağa dır, | yük a ala caktır ve Linz için yük kabul ede- ektir, SİNİ Bir a) be bilhassa tavsiye KİZ. Külün eyi derecesile beraber diğer potasalara na- kordonda Tahmil ve Tahli Vapurların isimleri, gelme ha ei ba mi EN a ir 5 oni va a ii zaran ik veriyi olduğunu derhal anlayacaksınız. : ” > “ m PERCO vapur acenlalığına | bakkında hiç bir taahhüde giz le li Daima sabit daima tabii müracaat edilmesi nur. | rişilmez. çin İzmir umum acente- avlunlardaki ve eri ta- N. V. W. F. Hanri Van Der ği Nefi Naci ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. rihlerindeki (o değişikliklerden | Zee & Co. acenta iç kabul etmez. VE d uv Telefon No. ii Telef. 2004—2005 —2663 ' 2007 - ih Ağa hanıNo.1,2,3 Posta kutusu 224 ILAN Denizli orman direktör.üğünden: enizli ilinde Acıpayam ilçesinde hudutları şarlnamede | yanl eliz devlet ormanından No.lanmış ve ölçülmüş 6616 | Telefon 3465 izmir metre mikâba muadil (4797) adet N.lı ei çam ağacı yirmi bir gün müddetle ei — .onula G. 2 — Artirma 16-9- Talk günü saat on beşte kapalı dü: d lacaktı vk Dk om ml a 29 | m Ferit Eczacıbaşı Kolonya ve nsla; Bütün Türkiyemizde Güral bir ii kuruştur. 4— Ne teminat (1167) liradır. vw ii le projesini görmek istiyenlerin bu üdürlüğüne ve Ankarada orman nam müddet im ker orman mü umum müdürlüğüne müracaat edebilirler. ve şöhret kazanan ve her yerden se- 930153456” 18 7) leme EE ENE EN Izmir kokuları hiç şüphesiz S. Ferit Eczacıbaşi kolonya ve esanslarıdır. TEMiZ UCUZ NAC HAMDİ NÜZHET Sıhhat Eczanesi TAZE Bahar. Altındamlası. m Yasemin Ful. Muhabbet Yi ği, Unutma beni Senin için. Manul Yeni çıkan İse Nergis Nuvar, Revdor Ferit Juvantin saç boyaları INGILIZ ek eczane: K >. ” jet. Leylakbla vantin saç boy m atuarlarında, hazırlanan Ju- E ri muzır ve zel sinai ve da a istimal Taği Kazim) a; e olup saçlara bi renklerini bakışa AM Büyük Sale ep El Tai si lek mler ila özi bei varını kamal e siyah olarak iki tabii renk İSİ 9anssaasan, ea 5 üzerine tertip edilmişti t tabii Bi 8. Ferit isim ve etiketine dikkat len renk LaMAk ese hatta Yet gri M. DE İFA eczanesi esi İde di ve emniyetli markadır. | Hükümet sırasi nleerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. ir Vilâyeti Muhasebei Husu- - > — , İzmir kire ti | Eyi tramvay ve elektrik sosyete- Ticaret lisesi direktörlüğnden: siye müdür en: EA sinden — Orta kısma ilk okul mezunu kız ve yl öğrenciler Alsancak Hacı Bekir mi iikola e em yı 3 vE Ke kısmına orta oki ezunu kız ve erkek öğrenciler 12 sayılı arsaya tadilât komisyonunca konulan 60 lira kıymet Şebeke am meliyat deliye. cereyanın 4.9.1936 da saat 9'dan 3 — im kız kursuna kız öğrenelleri ayl am . kabul > si il takdirde ilân ta eni edi bir rm MN ye kadar Buc: mil elerinde ke eceği sayın alikadarlarn bizi okul direk caat etmeleri ilân © ında müracaat edilmesi 34 (1803) onelerimizce ilmek & lunur, olun 3 ME ( 801).

Bu sayıdan diğer sayfalar: