5 Eylül 1936 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

5 Eylül 1936 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- Gazi Bulvarı - IZMIR - inn sahibi : a No, 9239 KIRK IKINCI -SENE arrir ve umumi neşriyat mi HAKKI OCAKOĞLU BO: Cumhuriyelin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazeledir CUMARTESİ 5 EYLÜL 1936 Ispanyada Asi kuvvetler Irun şehrini işgal etmeğe muvaffak olmuşlar Yeni Asır matbaasında basılmıştır. Tehlüke Hi yi tarafta duyulu Avrupa li cemi Teh- lüke çanları her taraftan du- yuluyor. 1918 denberi, kadar buhranlı, Avrupa bu sulba Kai hre ileri ir Bişi bir paravan olarak ürüyor. manyayı gölge > vi veli lanm; ol- şi e Halk cebhesi hül kümelerin erd leri vasıflardı! Bu nin geli bile, Faşist yen “Ehli Sali Yerini demek istiyorlar ki, Av- sulhün eek me- azası için Bol- mazsa Alm. aleyhindeki mi best bırakmalıdırlar. ie ve Çekoslovakya, AL anyaya hoş görünmek ii Sort Ken ii onla al ra göre, “ Yer ünde en büyü & hap, aninecd mak is- mi ni ui rini akal ettirmektir; Fransayı, : Avrupa dik sa Kr e derecede bir Fransanın gafil avlanmamasını iye zlar; rlin TN kimi bu en- dili yersiz sayı — Asıltı klükede, ll Fran- Almanyadır, diyor. e müttefiklerinin sl çin mukabil te İevtseği eşi iddia ediy Hülâs. lüyor ki, sağdan, soldan yağdıran kışkırtma'ar- da derin bu itimadsızlık, mu- vazenesizlik hâl bâki imdir. e taraf mü 8: ürken e egilrei senelerden eri pasif bir siyasete sa li — Sonu 2m sahijede — Şevket Bilsin GALA ARLA, SAMAJESTE SEKİZİNCİ EDVARD mem anana Saat on ikide Tophane rıhtımına çıktılar DOLMABAHÇE'deki mülâkat 35 d Ufukta rdü. Fransız siyasi ATATÜRK KRALLA birlikte erke binerek INGILIZ mer gidildi. Kral 2,45 te Atatürkü ziyaret e akika mahafilinde bu görüşmeye e bü yük ehemmiyet eya yeni bir TÜRK . INGILIZ ng teressüm etmiştir, deniliyor. Istanbul 4 (Yeni Asır muhabirinden) — Krai (yaşa) ve ei sesleri tenimi ordu. Yat, Dol- rayı önünde Ertuğrul yatının yanında | Sekizinci Edvard caddeler v. uştu. m ri (yaşa) sesle kili Gi üşlü Aras, Dahiliye vekili Şükrü Kaya, Londra sefiri Fethi, Atatür kün hemşire- leri ve Profesör Âfet göze çarpıyordu. Atatürk lâciverd elbise giymişti. INGILIZ SEFARETHANESİNDE a otomobile bir vi er, İngiliz se- Klm gidildi. Bur: da ir müddet istira- hat edildikten sonra Kral Yat döndü, öğle yemeğini Yatta

yedi. DOLMABAHÇE MÜLÂKATI ö ra Sa sera tekrar Yat'a dön! Akşama e rıhtımına Filistinde kayuaşma var Çete müsademesinde ölüler, yaralılar vardır ke 5 yattan vi ıkarak ei in hadiselerinden bir intiba Roma, 4 (Ö.R) — İ Filetinde Araplar tarafınd sara bir uzlaşma beklenirken b edilen iki Mi bağa e ansızın yeni karışıklıklar — Sonu 3 nel Sayfada Dolmabahçe sarayından bir görünüş Bu haber yalandır Stalin Kalenini bile Istifa ettirmek niyetinde imiş erlin, 4 (ÖR ) — gazeteleri bermutad Rus; lâzım gel pi istifa im Li ai Pİ Ö.R) — İstefani ajansı ini Stalin ayıları pi sulkasd keşfedildiğini, Gür- cistanda vaziyetin nazik oldu- Stalinin zırhlı bir tren leğen bugüne kadar yapı- lan te Kli en bine var- dığını ISTANBUL BOĞAZI BIR VENEDİK GECESİ Gl leği GLTIBI LI LLLLITZIZİSIITLILI IS ISAŞI KAKA 3 şi kind ki tetkik ediyo aZIl yoruz. otomobillerle müzeleri, er, Samajeste Yollarda ai şiddetle alkışlandı. Istanbul yapıyor. Her şi bayraklarla lr Bu gece şehir baş- anbaşa tenvir edilmi zır bulunan Yerebai he Ziyaret ettile toplanan halk tar: sevinç içinde bayram "BiR NEDİIK GECESİ Belgrad 4 (Ö.R)— akm telefonla bil- diriliyor: de kralı Sa Majeste sekizinci Edvardın şerefine bütün Istanbul şehri Türk ve zg ” -aklariyle donatılmıştır. Şehrin muhtelif yerlerindeki takı zaferlerin üzerinde : “İngilizler Kralı hoş geldi, cümlesi yazılıdır. oğaziçindeki Türk h ticaret gemileri nur içindz âdeta bir Vene- gn. goc, > alli Şehrin her yeri LÂKATTA BULUNANLAR iğ Beld 4 (Ö.R) — le telefonla bil- Kilidilbahir ve Seddülbahiri ziyaret e Mere Sekizinci Edvard sabahın saat o Istanbul şehrine şeref verdiler. refakatle: EE INÖNÜ, Türkiye ie işleri e Dr. İngilte Ali Fethi tarafından are nundan mbur hilmi ISMET terenin > ak elçisi emotağ edildiler. e — rkü ziyaret ettiler. Mülâ- ürkiye Cu ee air Kralından başka Baş- il İnönü,: Dış bakanı Aras, Mn Ankara elçisi ve Türkiyenin Londra elçisi hazir ulun Er öğleden sonra lzdei me bulundular; YUNANISTANA 'TEŞEKKİR Atina 4(Ö.R) — ingil elçisi başvekil General Metak- sası ziyaret ederek İngiliz Kralı Sonu 5 ahifede — ugünde devam : 1 S ıncı sahifede öl . Fuar yi bi Son haberler Beşinci Sahifede

Aynı gün çıkan diğer gazeteler