12 Eylül 1936 Tarihli Yeni Asır Dergisi Sayfa 9

12 Eylül 1936 Tarihli Yeni Asır Dergisi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ENLİ dü ” ” ” ENR Kek YMY ea deldi Eylül1s36 YEN! ASIR elli; > Sahiie 5 ı z a s: EN SAÇ Pratelli 3 erco DV. Olivier Ve uU. Paris fakültesinden diplomalı ip apur Acentası W. E.H. Van Der LİMİTET Diş tabipler ROYALE NEERLANDAS | |. €€ & Co ARSIULUSAL IZMIR FU- apur Acentası (| Muzaller Eroğul “GANSLMPAN ASL DEUTCHE, LEVANTE LINE İşi ARINI GöRMEYE GELEN BİRİNCİ KORDON REES Kemal Çetindağ > BİNASI TEL, 2443 bana, inanma olup Amr | AKTA ee mem. İğ YURTDAŞLARA O SAYGI TRENTİNO vapuru 9 eyle İÜ saat demde Teni ve iamburg için yü e > , Ge alacaktı ESASİ | Direkt Rotterdam, Hamburg İHR BORCUMUZU (o öDEMEK inene a ve Hu İŞİN YÜK İğ Beyler - Numan zade $. 21 dme 4) vapuru 16 eylüle | ve Pimi limanları için yük IÇİN İEONEL yapım Jp ER bank $ru gelecek yükünü Miz Era se lüle kadar Londra, Leith ve siktai sovek Ven ve Kün SOFLA metörü 15 eylülde Ne Lai lefon : 3921 tenceye ayı yönde eli bekleniyor. 18 eylüle kad - eva tolesyik ŞAM lr. Cuma ve Si di . edecektir Anvers, Rotterdam, Hambu va, tüld. kadar memleket hastanesinde ERCÜLES vw İ ve Bremen için yük alacaktır. ir ylık Tenzilât beklenmekte olup Londra ve “MARDİN O ri iile dogru fi vapuru 19 ey- | GORA vapuru 16 eylül Anversien yük çıkaracaktır. DINIAN vapur 17 ey- eylüld iR imanımıza gi vi de bekleniyor. Hamburg, Bre- İzmir tecim ve endüstri oda Re köşemizi, DİDO yanımı 29 eyltle ka” vi L'verpool ve şe bare için yük a sapi | men ve AÂnversten yük çıka- Balcılar içindeki magazamızı e dar Londra ve Hull için yük gelip yük çıkaracak ve HERMES vapura 30 eyl ie a | TeLEra lerek zamanda 23 eylüle ii Bel 5 birinci tarihi 9 ii 5 i Enbe ri vel elle ” ESBİAN vapuru 9 ba fast, Liverpool ve Glasgov için halka olun | ge 2 ağ) KREM BALSAMİIN | çer lr ün ve | yk acir a limanları için yük ala- | şe Bremen Ben yük aacklr. > için yül , Ml Hattı | e. vapuru 19 teş- ayi 20 e ka- ON vapuru İl teşrini- | le belenmekt e 10 rinievvele kadar Londra ve Hull | dar li caktır. €vvelde beklenilmekte olup 14 | birinci tesrine vers, için yük al 5 teşrinievvele kadar | Anvers, | Rotterdam, amir Bremen Liverpool ir: e ae va- Rotterdam, Amsterdam ve Ham | limanları için yük enin FLAM N vapuru 10 ey- rların isimleri avlun üc- burga yük alacaktır. Hamburg iyi limanları için yük ala- HEMLEND motörü — Sa lülde Rotterdam - Hami Bremen - Dantzig Goteburg - Oslo vi ei limanları için yük ala- tar. VASLAND motörü 13 birinci teşrinde ( gelecek Rotterdam, Hambur, rg, Bremen Copenhage, Dantzi, is Gdyma, Goteburg, e limanları için yük alacaktır. : EN POLSKA RMA y- mizİY ve Ki için Bir mL ge İktir, rvici marit ALBA JULYA eylülde gelip 25 yilin Tire Napoli ve Marsilya için alacaktır. Kompani Fenlandiya SAVOCA vapuru İl eylüle doğru gelecek ve Anvers Fen- landiye için yük alacaktır. Daha Fazla tafsilât için iki kordonda Tahmil ve Tahliye binası arkasında FRATELLİ SPERCO vapur ve aa Müracaat edilmesi rica Navfunlardaki Tihlerindeki ve hare! kileri D ri antbank e beyçe Orantı MER LİN ei 7 Şubesi Mevcutta e va ihtiyat ak Türkiyede Şal : iş AHİRE v Her ir banka MA im ifa ve kabul eder YA seyahat, ikamet, tahsil ve e a Mısırda Şubeler DA <ALM <hvei e REGISTE SVENSKA OR!ENT Lmien AL pe Motoru 15 > e a? 8 'OYBURG vapuru 10 ey- lülde gelip hamulesini çıkar- dıktan sanra Anvers Direkt, Hamburg ve Bremen limanları için yük alacaktır. D vapuru 20 eylülde bekleniyor. Anvers, Rotterdam ambur, şia. yük- liyecektir. American Export Lines evyork EXPRESS in 10 eylülde bekleniyor. ork Direkt yük alacal . EXAMINER vapuru 26 ey- lâlde Nevyork Direkt hareket edecektir. — EDE D— mert - Den Norske BANDEROS vapuru 21 e ülde bekleniyor. "Doğru avre, Dünk Dieppe, An- vers ve N rna alscal mi Havre D ik, ieppe, Anvers Di- rekt ve Norveç li ri alacaktır. —>— e — Atid mi panie Ha; 14 eylüle ru bekleniyor. iye eli Novi- a Budapeşte, Bratislava, Vi- na ve Linz için yük alacaktır —— e — 5. A. Royale Hor de Na-

sidiği Danubie ii ii DVN uru 28 “eylülde Belgin eml, Budapeste tislava, ve Linz liman- için yük alacaktır. e Service ey in DUROSTO! vw 30 ey- lülde bekler keme; Su- lina, Galatz ve Galatz aktar- ması olarak Belgrat, Novisad, Komarno, Budapest, Viyena ve Linz i için yük kabul ede- © Vapurları ağ leri, e tai rihleri e hiç bir eri gi- N. v W. F. Hanri Van Der Zee & Co. Birinci Kordon Telefon No. 2007 - 2008 lüle kadar Liverpool ve Glas- gov için yük alacaktır. suliyet kabul edilmez. Me Kumral, sarışın, esmer her tene teala EN yegâne sahi kremlerdir. Cildi besler, çil, lek sivilceleri kâmilen izale eder, Yarım asırdanberi kili elişi erir ile kullandıkları hiti Şazeli Erimlenidir. rem Balsamin bi —. Be edilir: — > m Balsai için penbe renkli 2 — Krem Balsamin m gündüz için beyaz renkli 3— “ m balsamin aci zi gece için penbe renkli 4 — Krem Ki acı m gündüz için beyaz renkli Ingil ek eczanesi (o Beyoğlu Istanbul Fuvar la gelen Güzel ai görünü, gen belki de sevdini İzmirin bir ş şyi Ze Eczacı Kemal Kâmilin Bahar ciçeği Kolonyası Merkezi a e Beyler büyük Hilal eziilesi az götürülecek en şık en ince ve en ke iyeniz Eczacı Kemal Kâmilin Bahar çiçeği kolonyası Hilâl S. Ferit Eczacıbaşı Kolon esanslai Bütün Dikyamizle büyük bir li ve et kazanan ve her yerden se- ve seve aranılan zmir kokuları hiç şüphesiz rı $. Ferit Eczacıbaşi kolonya ve esanslarıdır. Bahar. Altındam'ası, Dalya. Yasemin Ful, Muhabbet çiçeği. Unutma beni. Senin için. Manulya. Yeni çıkan kokularımız : i rsi Revdor Ferit Yakında k kokularımız Krep Şi Leylakblan Bu yüksek w ve İm eserler tabii çi- çeklerden mmuştur. Benzer ve yakın isimlere germiş 5. Ferit isim ve etiketine dikkat. M. DEPO ŞiFA eczanesi Hükümet sırası Milli Emlâk müdürlüğün, Tepeköyde Çarşı ke imi da 4500 li a kıymeti muhammeneli pamuk ve un fabrikası satılmak üzere 1- 9 936 üründen itibaren 21-9-936 pazartesi günü ihalesi icra edilmek üzere 20 gün müd- detle sisin kete çıkarılmıştır. İstekli lenbi muhammen in Eğ NBUL ve İZ & İSKİ N DERİYE 00 Rayh LE RMARK satılır. > am in yüzde nisbetinde pey parasiyle ve şeraiti ei üzere ii irin ek be bam Milli Emlâk müdürlüğünden: Gayri mübadil bonosu ile kıymeti ayi Lira 5 yukarı mahallede Zafer sokağında 254 eski umaratajı dükkân yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyeti münhasıran gayri müm mi — ödenmek üzere on gün müddetle açık a konulmuştur. Ihalesi 21 - eylül in a Alıcıların m Emlâk Müdüriyetine müracaatları, 349 - (478) ki mini şa nş Hilâl eczanesini, eczacı işindeki ciddiyeti, kolonyalarını SOrUNUZ. Mi İri e benzer i isimlere aldan 5 şeler üzerinde Kemal Kömük elimi adını © şii ini puri retlerinin eğişikiklerindes met ki dili HÜSEYIN KAYIN Mobilye evi ŞEKERCİLER No. 26 LÜKS VE SAGLAM Yemek ve yatak odaları takımları sipariş üzerine kabul edilir. ur, —18 353 (1879) ——— TAZE TEMiZ UCUZ NAC HAMDİ NÜZHET Sıhhat Eczanesi BAŞDURAK Büyük Salebçi oğlu hanı karşısında

Aynı gün çıkan diğer gazeteler