26 Eylül 1936 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

26 Eylül 1936 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İİ aa - Gazi Bulvarı - IZMIR - aa , Fiyatı “s, üne © a Mo. 9356 KIRK IKINGI SENE CUMARTESİ 2s EYLUL 1936 i O emi m KATIRCIOĞLU ii i Ikinci kısım başladı ri amızı okuyanlar | birinci kısmı da anlamış olacaklardır. | mİ © Yeni Asır matbaasında basılmıştır. Cumlueriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gaceledir 26 Eylül Kültür davamızın zaferini müjdeliyen bir gündür Bir müllel, nö Kadar büy r, nekadar köklü #iy en bir hak 0) e küillâr zen” ginliğilir, Kültür işinde ana kaynak ü kurtaran ulu önderin, milleti- di illetleri arasında evki temin olarak tarih ve dil araştırma- ları başlamı uştar. bkz tarihimizi bilmiyorduk, rine ana minin luğunu “bilmiyorduk. Yurdumuzun medeni a İntibalarını soran bir mu- iyimi ze şunları eylemiş. “Gündüz ve gece de- yn çok güzel ve müs- e neticeler vermiştir. o Şe- kına, Keler Müstesna ka an dolayi vilâyet na, ” kür ni a resmen lee: mkü derim Dünkü al sonra yaz maskı T. R. ARASI, DELBOSLA MÜLAKATINDA Iskenderunun muhtariyetinden başka bir şekil kabul edemiyeceğimizi bildirmiştir.. idare şekli Türkiyede hoşnudsuzluk e uyandırmak ve iki memleket

münasebetler üzerinde fena tesir yapmak tehlükesini ye rinde fena bir £ Diğer herhangi bir arasındaki dostane Roma, 25 (Ü.R) — Ga- zetelerin bildirdiklerine , 25 ae maka: i stanbul için tam muhtariyetten başka bir şekil kabul edi ğini bildirmiştir. en sonra nca Türklerine itidal tavsiye rkiyeni 3 ncü Savfada — Konseyde Edenin nutku “Paktın ıslahı açıkça Versaydan ayrılmalı,, “Bizim fikrimizce demokrasi hürriyeti temin için en iyi vasıtadır ,, nl isi Ez İskenderundan güzel bü manzara DüM GECE VE GÜNDüz TAYYARE TAARRUZLARINA YAPILAN MÜDAFAA ÇOK PARLAK OLDU 'Tayyareler, taarruzlarında beyaz duman neşreden bir mayi attılar ne münasebetler Üze- Gaz maskeli Itfaiye ve Kızılay imdat kolları ve gaz dolaştılar temizleyiciler Oher tarafta li üfaiye germ bir arada ( Dün şehrimizde gündüz ve kesine kai şı yapı cak korunma gece a taarruzuna karşı m için der inmiş bu- halkın korunması tecrübeleri Elik dü yan herkes y Cenevre, 25 (Ö.R akik eee butür ave şeyi. re bir pir haftadan T İl en larla limandaki vapurlar fa- | ber hi unlar. Şimdiler. sılalı. olarak iki dakika düdük M İletler Ml A açık şmağı o emretmek- tır. Tecrübelerden alınan netice İŞ miz aş ışlar, otomobil ve otobü ncak bugün cemiyetin faali- | tedir. Nasyonalizm hertaraf- çok parlaktır. ill ler de kornelerini çalmışlardır. | yeti hakkında umumi mün: da ii ediyor. Muhtelif Verilen âni bir kararla vilâ- c. Polis ve belediye zabıta me- aşayı açabilmişi mü hükümet £ şekilleri & hakkıne yetçe evvelki Kn otuz bin mz murları ile bekçiler aldıkları | sebetle Ingiliz hariciyı azırı | daki şevkler çarpışmağa te- beyanname bastırılarak bütün İğ pan, imata göre halkın veril . Ingilterenin siyasetini | mayül ediyor. Bunun o neti- evlere e Wi arti da- yulara tezek t hlüke i i üzerine çatılar | izal z etmiş ve şunları söyle- | cesi nedir! Emniyetin zayıfla- Şıtılmıştı K. hin türk ve ağaçlar altlarına saklanma- i ası, her millet milli iktisadı Bu e halk hava tehlü- — ü ifede — Vaziyeti gizlemeğe imkân — Sonu 7 inc sahifede

Aynı gün çıkan diğer gazeteler