14 Kasım 1936 Tarihli Yeni Asır Dergisi Sayfa 1

14 Kasım 1936 Tarihli Yeni Asır Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

pr y ca - Gazi Bulvarı- imtiyaz sâhibi : Başınuharrir ve umumi neşriyat müdürü: HAKKI HAKKI ii IZMIR - aa ŞEVKET No. 5398 KIRK iIKINCI SENE 1 BİLGİ, | il TELE FON: : Fia “Ss, Türk - ingiliz ittifakı mı yapılacak ? pe AKDENİZ MISAKINA DOĞRU İngiliz Bahriye başlordluğu, Akde- nizde Türkiye ile ittifak yapmak tasavvurundadır kuruştur. sür” bir Gumhuriyelin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları hları Çıkar Siyasi Gazeledir Bir harb halinde Balkan Devletleri Harbı hududlarına sok- mamıya ğahşavaklardir Istanbul 13 ( Yeni Asır) — ndrada a çıkan “The Peaple, gazetesi, Balkan antantı Büyük reş toplantıları hakkında aşa- ğıdaki malümati veriyor: — ör alkan devleti Bükreş görüşmelerinde © hat şimdiye kadar merkezi Avrupa vaffakıyeti elde ettiler ve tam bir işbirliği temini hususunda tarafından ve Akdeniz misakı meselesini mutabık kaldılar. Dünyanın en Besir edildiğinin kabul edildi. tahlil tmektedi merd ve kahraman askerlerini ki a l Z Eee kadrosunda bulunduran dört © ğini söylemiş ve hükme bağ- rize Ali ihtima, : i devlet, harb halinde harbin l olan bir davayı ye- - we 3 üncü sahifede— Jnoiliz bahriye başlorduSir Samuel Hoac Sonu 4 üncü savtada. Sonu 3 üne sahifede— Fransız. Parlâmeniosu cisi İerriot — CUMARTESİ 14 TEŞRINİSANI 1928” Italyanlar nasıl lll kri Roma, 13 (Ö.R) — Popolo gazetesi Balkan antantı ve Gn antant dev- | letlerinin son zamanlarda gizli bloklar | siyasetine dahil olmyarak tam bir'| rbesti ile hi etmel makul hareketi ihtiyar iyii ei edir. © Yeni Asır matbaasında basılmıştır: pe Fransız Parlâmentosunda “4 EREL LA EZ DA ELAN GE A De BAE iBirmünakaşa esnasında! mebuslar tekme ve yum” ruk yumruğa geldiler.. Pari edil esnasında kaçak- lı! selesi dolayısile mec- lisde açılan istizah müzak Salengronun vaktile. Sivan ari eme gla beraet et- İnhisarlar Yeni ve mühim bir vazife ile karşı karşıyadır ümidin e açılmış ikili içinde mahsulün üçte iz ls birkaç lmışdır. Mile dü ylemeğe mecbu: lı neticenin istihsalinde rr Kiran büyük bir old. vardı 'ünkü #ötünlerimizin en bü- Yük ileti > erikahlar, Piyasayı açmi life da- ba gönlüme ela ara- larında bir anlaşma a yapmış bu- Münhasır ran-çok iyi mi İnhisar eyliyecek, diğer kısım- a belki on kuruş aşağısına mam : ize

ugünkü Yetçi olmağa Fiatler TŞ satışlardan şikâ- hakkımız yoktur. Es 5 w & “Bız harb çocuklarıyız ,, hasbika iler iz ye Türk kızı Yı man, Şeye ee ailesini görmek üzere bu hafta izmire limen mektebi kızlar örüş- mecmualard: ve tayyarecilik haberle- rini arıyor! zete ve kerlik kızını ders vardı, Tam yi Ankaranın semasından kendi- — Sonu Onet sahijede — va Yıldız Uçmân Kız San'at Enstü Askerlik hevesi İzmirin genç kızlarını|i da sarmıştır. Mekteblerde bir tedkik |: — e Türk kızı Yıldız Uçman Kız m Kız Lis er Ul leriyle ço! heyec: ii talebeleri arasında EEE bir gi Arab birliğ ine” nil Mısır-Hicaz görüşmeleri müsaid bir safhadadır Mısır - İngiliz muahedesinde gizli maddeler mi vardır? Roma 13 (Ö.R)— ie bil Başvekil N. şa ile Hicaz hariciye rise MARS geder bitmek . Bu reler, Mi e e 3 aci cü en Trianon tadil edilemez Bükreş halkı heyecanlı nümayişler yapıyor Romen nazırlar “topraklarımızdan bir karış bile vermeyiz” diyorlar letz ve Valer Popp ile Liberal fırkası reisi Bratiano Aradea da dün tadilcilik cüm ie demişdir' ki: Soni aleyhinde m üçüncü sahifede — bir görünüş Bükre: yak bir nümayiş tertib et- lardan Nistor İpedn tu İncu- Ak Briatiano bu nüma- yişte bir nutuk söyliyerek ez- ESKI ÇiN BAŞVEKİLİ Ankarada İnkılâbımızın şark milletle gele. ,örnek olduğunu söyledi Istanbul, a 3 ur eğer örnek im söylemişdir. Büyük bir kayıp Cumhuriyetçiler iki tay” bere kurban verdiler ; | Tayyareler asiler tarafından düşü- rülmedi, kayalar. ES — Mi ünkü ek Ses mir tebliği: Hükümetin yy m iki bombardıman kaybetmiştir. Bu tayyar altı kişi vardı. Hava bakanlığı bu hususta şu izahatı veriyor: Âsilerin bugün için bütün gayretlerini ge ünden cum teşebbüsünü (kökünden —Lütfen çeviriniz — Hükümet kıtaafına mensub bir müfreze

Aynı gün çıkan diğer gazeteler