24 Mart 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9

24 Mart 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 24 Mart1937 zl “YENİ ASIR — Sasa 9 9 Fratelli S N. V Olivier Ve Şü perco v. ivijer Ve Şü. G R i Pp iN apur Acentası | W: F.! Van Der Kğ ROYALE NEERLANDA!S KUMPANYASI BA US vapuru elyevm R amburg ve Amsterdam liman- HER Burgas Köstence limanları için Stk alacaktır. SVENSKA ORIENT LINIEN kumpanyası AASNE motörü 29 martta beklenmekte — olup (yükünü tahliyeden sonra Rotterdam, Marta doğru beklenmekte olup Pire, Malta ve Marsilya liman- rna yolcu ve yük kabul #decektir, PELES vapuru 9 nisana doğru bekleniyor. Pire, Malta Ve Marsilya limanlarına hare) Zee & Co. DEUTCHE, LEVANTE LINIE ANGORA vapuru 30 martta imi 'mektedir. Ml me, için yük kabul eder. e Aman PERİ el Espen m EXİRİA vapuru 22m e soyar 3 yük Pire aktarması seyriseferler EXCAMBION vapuru 19 martta Pireden Nevyorka hâ- reket ei ektir. E HORDA vapuru 26 iz ede en Me ve ostona hareket e ERÇALIRUR ai 9 22 da Boston ve Nevyork için hare edecektir. Service Maritime in — Bücaret DUROSTOR Kir — ni- ve Kater Sulina, güne G kti Va Ur Acentası Mübadil ve Ez mübadil bonoları bilumi erer ve şirket hisse senetleri Ergani Sivas ve yüzde m ve iki Lilerman Lines Ltd. en ve eski istikrazı dahili ri asil e apar 19 2 L Hull ve Anversten lip va çıkaracak manda Londra ve Hull için ve ayni : İzmir Kameralı ma ma için im acik suliyet rab me *decektir. Yolcu ve yük kabul eder. Fazla tafsilât ii ci kordonda Tahmil ve Tahliye binası arkasında lunlardaki ve hareket > Fihlerindeki © değişikliklerden enis mesuliyet kabul etmez. a Telefon : 4142—4221—2663 Johnston Warr: AVIEM ORE ki a a ta beklenilmektedir. Anvers ve Liverpul lar mal ge- tirecel kişi tir, Varna, a e latz ve a imanları yük kabul ed Den Norske “deiken RDINIA in art- ta beklenmektedir. ay gün Pire, Iskenderi Diyep ve Norveç li ai için yök, ka- bul İZMİRDE (Nasırdan) şikâyet ayıptır Eczacı Kem ai Aktaşın ( Nasırol Kemal ) diye bir Nasır-ilâcı vardır (Hilal Eczanesi ) vardır 30: kuruştü HüSEYIN KAYIN Mobilye mağazası Şekerciler No.26) Bir defa , gelip görünüz Mo emiz malzeme Birinci ağ Telli sipariş kabul eder Beş Çiçek, Krep Jorjet Nergis Nuvar Leylâk blam Revdor Ferit işte size S. Ferid eczacıbaşının 5 şaheseri daha Tecrübe ediniz, takdir edeceksiniz, Alırken S. Ferid Isim ve ike dikkat, M. Depo 5S. Ferid 1 Şita eczanesi yük. alacaktır. | 2 a GRODNO vapuru 8 nisanda | acı Hasan; oteli No. Londra, Hull ve ei CAVIT vole yük çıkaracak ve ayni Telefon 3903 anda Londra, ali için yük (71) S.7 h.3 AK tır. OPORTO vapuru limanı- mızda Plan Tm e Ane İ german Ker di önü tahliye . ie sea: 4 ükünü > sz iyor. Diş Hekimi HORTAÇSU vi Birizci umara' vw -Hastalarını müs- e) arel kab ve tedavi - ğe Me ii | Niçin daima tercih ediliyor ? Çünkü >4 Evvlki gün soğu k almıştı, - dün yatıyordu, bu sabah dipdiri ayağa kalktı GRiPi z zi ilm GRiPiN Soğuk alamlığına, Fiati Her eczanede bulunur. Bap) siaştar. Herkesin üzerinde ittifak ettiği bir hakikat Günde iki defa kullan- makşartiyle m Dişlerinizi tertemiz x kimyasının hâ- le biridir, Kokusı ni e hoş, mikroplara karşı te- siri yüzde yüzdür. Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle sigorta ettirmiş sayılırln MEYVA TUZU Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. Müracaat yeri : re pazarındı sir ng sokak — 12 Pero TELEFON: 3 Kalorifer, silindir ve ber istenilen kömür vardır. (2299) Sağlam kefaletle herşey taksitle verilir. Balcılarda NECİP SADIK No. 156 Taze Temiz Ucuz Ilâç Hamdi Nüzhet Çançar Sıhhat eczanesi Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı Karşısında Doyçe Oriyantbank DRESDNER BANK ŞUBESİ IZMIR EREKEZİ : BERLİN emindi 175 Şabesi Mevcutiar Bermaye ve ihtiyat akçesi ,000,000 Kayhsmark Türkiyede Şubeleri : İSTANBUL ve İZMİR Mısırda Şubeleri: KAHİRE ve süzek Hor türlü banka muâruelâtnı ifa ve kabul ME eee rl seyahat, ikamet, bl ve saire yz şersitle REGISTERMARK satılır. » wi Mide, bağırsak, En boş meyva tuzudur. Inkıbazı def eder. k İderdi İrt rab k K

Bu sayıdan diğer sayfalar: