8 Nisan 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8

8 Nisan 1937 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

n Kırlı Mustafa Hasan ve Mehmedin 1za a borcu ve 2814 miz a makla e açı 7 rma çıkarılmış ise de alaca- ğu deni im ibalesi geri İzak idi. Işbu ga; menkule banka matlubatının amamen kapatılmasına talip zuhur ettiğinden yeniden kırk beş üddi ırmaya çıkarılmıştır. Arttırması 24-5- ğ 937 tarihine müsadif Pazartesi at si u yerin vergi ve Ya karar yi eli müşteriye ait olup ta i el sözde yüz- Se 2. z at yı gün Kemalpaşa Ziraat b ki sına müracaatları ilân olunur. 1075 ( 605) YENİ ASIR Kemalpaşa Ziraat Bankasından : IZMIR BELEDİYESİNDEN: Belediye Havagazı fabrikasının bir ve Mi in el > Fem e 9 ilime e m ii ei saat si bele- İaimi eni inde ihale edile - skin. yer kanma vi tonu on bin do- b ni y karl çil r, lala le Hav mazi 'Taşradan ücretini m İm göndermeler iştirak beş yüz. sekiz Da on üç İDİN izmir. Belediye releliğine verilmelidir. Süreli 1027 azı fabrikası sı için sali muhtelif eb'adda el adet konulmuştur. — — muhammeni yedi maa indr 5-937 s eee ei İkale 18 - mi e saatte. dan e gelinir. Beher metre murabbal yetmiş beş kuruştan yüz iki lira yam iş beş kuruş bedeli mi 4 sayılı adanın edi metre murabba-. 25 sayıl sarsanın satışı ındaki 2 mi aki N aryesi (o Mevkii . Cinsi (o Mikdarn MM. Borçluların mallarının hududu Borçluların ismi 137 — Ulucak (o köy givarı kürümü mualak tarla 7352 Şark tarik garp çay şimal hacı ağla Ahmet tarlaları cenup koca (o Paşa Halil oğlu Rüştü N Mehmet tarlası 160 O Parsa Çaltı tepe bağ 11028 Şark hacı Sadık garp kasap Mehmet vereseleri şimal hacı Sadık & Molla Halil oğlu hafız Halil wp bacı yanulu 31 K. P. Sanda namı diğer Çeltik bağ 12866 Şark hacı Hümit tarlası garp tarikiâm şimal hacı Halil zevcesi (o Hacı Emin efendi oğlu Hafız tarlası cenup tarikiâm Şükrü — — Savanda bağ 4595 o Şark Rukiye ii bağı ğı garp hacı Emin çi bağı şimal hacı " " # Emin efendi veresesi bağı cenup Abdurrahman bağ 124 o Kemalpaşa yeni kahve bağ 2757. Şark Mustafa vim. > Öne er çavuş bağı si Yal hacı Mehmet Nalbant Hasan oğlu Abdullah Ali bağı cenup ti Dİ in kule civan bahçe yeri 1738 Şark hafız kai bahçesi garp Lütfü bey bahçesi şimal Vasil ” ” » bahçesi cenup tarikiâı ? 9: K.K Köplü pınar O bağ 2157 ğer kan Yani garp ve cenup topal oğlu Dimitri bağı şimal pe İbrahim usta kızı Fatı- Mehmet çavuş zevcesi Zübeyde bağı 237 Ulucak £tahtacı içi namıdiğer tarla 6433 Berk imi Hüseyin ağa veresesi garp hacı Hüseyin verecesi "Ne b ye çi evlâlları Bekir entü tepesi a Kadimen zebur efendi elyevm solak zade Hüseyin cenup hacı ve Halil İbra! iş se; sarı Mustafa a — — Kaval değirmeni namı bağ 156235 Şark Abdi çavuş garp haw sarı Mustafa veresesi şimal hacı Ali » » » diğer bayram kuyusu efendi veresesi cenup kadimen Lütfü bey veresesi elyevm Alı oğlu Ahmet 106 — Ulucak büyük alan bağ 9190 Şark sülün yarp'cani vereseleri bağı şimal tekeli oğlu Tsmail Izmirli Mahmut Celâlettin ğı cenup garip oğlu Yurgi 35 K.P.A.Kızılca Günay yaka bağ 4595 ve İbrahim' çavuş garp İs: e Ali şimal hacı Mehmet oğlu (o Mehmet oğlu Mestan 'usuf veresesinden Fatıma cenup vereseden hafız Ibrahim, 179 — Cumalı Burkiye (o bağ ve 7 sak Z. 16772 Dn hafız Ibrahim garp Mehmet Ali şimal hacı Ismail ce.Mu- (Halil oğlu Mehmet ve Fatıma harrem oğlu Osman — — Yuncalık o 6 sak Z. ve tarla 4136 © Şark Osmanağa tarlası garp tarik şimal hacı Mehmet oğlu Meh- met cenup muharrem oğlu M. Ali e — — tarlave SsakZ. 9190 Şar p başı zevcesi Ayşe e oğlu “Ali şimal Muharrem oğlu Ahmet veresesi en tarik iş Celepli boğazında (o bağ 6893 Şark Muharrem oğlu Mehmet yeli koca Ahmet Şimal Ke- mahlı İbrâhim bey cenup rae Ali 197 Fetrek Kızılkaya (bağ yeri ve tarla 19299 O Şark sarı Hüseyin garp Recep oğlu Mustafa şimal Menemenli (Küçük Mustafa kızı Atike ali: cenup Çenesiz Hasan Yukarıda adı ve sanı yazılı eyi e 2814 sayılı kanun mucibince taksite bağlandığı ve birinci taksitinin vade sonu elan 31-11-936 tarihinde öde- mediklerinden mezkür kanunun beşinci si mncibince bütün borç im an ipotekli bulunan yukarıda hudut ve evsafı yazılı on altı parça gayri menkul kırk beş gün mide ve rttırma © sureti ii ei çıkarılmıştı Arttırması 24-5-927 tarihine müsadif pazartesi günü saat e ii arak saat 16 da toptan veya parça parça olmak üzere mi son ihalesi icra kılı nacağından talip olanların yüzde yedi buçuk pey akçesiyle isi gün ve tte Kemalpaşa Ziraat e hazır bulunmaları ve satılan gayri menkullerin vergi ve dellâliye ve ihalei karar harcı pulu nike ay “Daha fazla malümat almak istiyenlerin her gün malpaşa Zira xi bankasına müracaatları ilân olunur. 1076 503) Emlâk ve Eytam bankasından: C.No. yeri No.sı Nev'i Damien Hi Ee araççı ar eş er 23 Aydın Hisar mahallesi, 2 w 150 Ada 14 26 v mağ 50 Mobilyelerin : 5x modem ve en zari çeşitlerin le ul am ir 99 Arin pan paşa ab e 7 dükkân 150 Çoc cuk k arabalarının: En lüks Ava ei ve en dayanıklılarını sinan sokak. ada 73 parsel 9 sakasensansasasrinsi hmüniasiönesesi 117 Eli Ramazanpaşa si ağla Bi 75 t 2 En sula ve en ucuzlarnı sokak, ada 73 parsel1 in 120 Aydın Ramazanpaşa eli mimar İ9 mağaza 400 i ri mibdelleğiği sinan sokak. ada 78 parsel 1 Kar olaların En lüks, beyaz ve sarı“nikelaşlı ellerini 163 Köprülü mah, Çankaya iL edep 150 : r ada 428 parsel 1 4 Haraççı Kard in IZMIR ve ANKAR 190 — Güzeli mah. Taran 7, 150 mağazaların min ebilirsiniz. ark sokak. ada 235 parsel 9 > le lim pi ztn 191 Aydin Vey mah, hükümet 5/8 dükkân 140 YENİ EV YAPANLAR, YENİ (EVLENENLER N caddesi, ada 46 parsel 5 Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. b Bi a Di Eee Ni 197 Aydın Ramazan pş. lim 43,44 dükkân 300 bulvarı Ki vi Pazarı. le 27 - 4 - 1937 sali ri saat 1 a e ada 53 par: on altıda açık artırma ile iha- Sigara da İçseniz 200 Aydın Köy mah. İnönü 43. ev 250 le edilecektir. iştirak için sel caddesi, ad 426 parsel İl ? Jiralık muvakkat temina! ir n o kesi RE Iza karı ide yazılı gayrimenkullerin ri peşin öden- zu ile ei Aim hz © Gİ mek üzere satışı 24-4-937: Cumartesi günü saat onda ihaleleri i | Imak üzere arttırmaya konulmuştur. sil ii : : a Istekli olanların yevmi mezkürdas hizalarında girmen depo- ir: I me zitoyu Milli Aydın Bankasına yatırarak Aydın vukatımız. bay Basmahâne isti arşısın- Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerinizin daima iz, dalma Süleyman Eraydın yazıhanesine müracaatları ili olun: Ga iban ağrmdaki hen. beyaz, daima sağla; kalâcığığa "ein EE 8—22 1078 (608) ' inin günde ve saat mene gelinir. dört kuruştur. Keşi! mesini. görmek ü hendisliğe iştirak. için d e on altıda encü- 2 — beledi; Edi ce Bi Kn a! veya il mektubu ile söylenen gündi ve saat on a ir, No. 2213 No. 2211 OA yu fenerler üç renklidir. Lil yn lı, kapaksız, ayarlı, Arkaların. e için aiabele ri ve düğmel kekeme ve KN si i muhaberede ilama n e h in kullanılmağa elverişlidir. eri vardır. Zabitan

Bu sayıdan diğer sayfalar: