25 Ağustos 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

25 Ağustos 1937 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

« GAZI BULVARI İZMİR - an iü — a a amima —— — niyaz İyi ŞEVKET BİLGİN | e umumi neşriyat müdürü: || 'KI OCAKOĞLU ! y > Fuarı 4 günde VE ŞERAİTI ; ödün | m rp yy” 95,050 1300 * 2800 wii : 700 1300 | i ğ - kişi gezdi TELEFON: 2697. Fiati (5) kuruştur vYumhuriyetin Ve Cumhuriyet. Eserininin Bekçişi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazetedir . YENİ ASIR Matbaasında basılmı Ihracatın | Manevralardan sonra Kontrolü mes'ut : z İÇ i bir hâdisedir | Misafirlerimiz şerefine : Adada ük ihraç isl mi iri işlerin wmlmye şenel O Yatkulüpte bir ziyafet verildi g bi bakarak iç pazarda. bekir) Kahraman askerlerimiz gark çekiliyorlar büyük Hazırlıklar Havacılık haftası şehrimizde müstesna bir şekilde kutlanacak ede min «edebiliriz. Taprak Dost ve müttefik dev- b ir, i ” üzüm atışlarını alâkadar eden bazı Jetler matbuatı kahra- Türkkuşu çocukları bu münasebetle : lerin: “memlekette “ büyü SS ME e Ml a i ler yapm iye ir kann ân ordumuzu şehrimizde güzel gösteriler yapacaklardır; ahsulüdür.. Memur, serbest meslek övüyorlar eli Bahibi, fabrika dükkâncü ve isçi *, mem e yi ik istanbu! Hı oi 1 öder. safhada | — Çelik o rdunun manevralarında bulunuyorsa bu mari iz pazarda | bulunan Eğik 1 kurmay e (Yapacağı tesirleri bekler. Her sınıf ları bu sabi a gitmişler halk şuna kani olmuştur ki memle- bir. mi üddet a a pm mi- ir ülbiin istah. /safir askeri heyetler şerefine bünde bir ziyafet verilmiş, ziy. e sa- mimi intıbalarla geçmiştir. Türk 7 ve kiymetli: misafirleri yi ye akşam üzeri Floryaya geçmişlerdir. EET İstanbul, 24 (Telgraf) — Manevrala- o Büyük manevralardan bir hatıra. Büyük Şef Atatürk erke a iştirak eden askeri kıtaatımız, i-) “5 km iin dönmeğe. başlamışlardı ve yzEK deyiz yazilaitı Me Mc Klin mesi |. kabil midir? Böl or getme ile istemeyiz. Tecrübeler ihracatçı)” ik müstahsili! birbiri rine düşman t dei fımizin muyaffakıyetlerini lak u / tebarüz ettiriyorlar. muzun gösterdiği yüksek Jİ ten dostane makaleler ml Fuar kalabalık oluyor ermesi İâzr: Yani'bu asında menfaat birliğini Sil > . 5 b Pazar günü ziyaretçilerin sayısı onamı) dakikada 754 kişiyi bulmuştur. i garlar dahi &| Fuar komitesi lletirak eden firmalar "İ arasında dekorasyon Zaferimizin büyük kei iliki an Be ler e ie - " in, yarın er şüphe edilem: : ,8iri gecikmiye: ve teşhir müsabakası gelmesine intizar ediliyor. rüküş Yardım yi idare “emel üzere eşe mensup tan va ço- > İtü Hava Kurumu İzmir şubesinde ge-

lerkes bilir ki > ekonomik | yapaca Yariri edir Aik ştır. 30 ağustos ekli — m k bir nüfuz ve eyi me erime fuarı BE; Eş hava gösterilerine, paraşut ve 'ak-|günü ünlem sarfetmek üzere ga- ipi ii m m < indedir. | Yü! İİ silen le EZ EA ye robasi hareketlerine iştirak edecekler-| zinolara, lokantalara, nakil vasıtalarına racat ımından bir Pazarı! liği K gi da il rilmiştir. Pazartesi gü- çim yyare fişleri verilmiş si gü: N uçları içine düşmek iraeğiz gin ve a im e i ge gezen a bütün il bağlı İnü havacılık rozetleri de tevzi edilecek» oprak m bütün dünya a e RAK s9 pi yl za mi ri ın her vakit ve her vesi-İtir. Bu rozetleri dağıtacak olanlar ay- EE yla iv ME : AE me ili le ile il e barak Aaa rılmiştar. u bakımdan kont- | şehrimize & ye : da, yı İn üyük rolü) Her vesile ile en büyük tehlikenin ii ie görene hassasiyetten İle ik e oi iz züz A oynyan evimi Heye ni örtmek geleceğini Di yakın işl tayız. in İzüm zere fuarı ziyaret et na ee ve severek yardım. el SONU İKİNCİ SAHİFEDE Fuarda slâyeler Pavyonu öğleden sonra ötomobillerle Efese gide- rek harabeleri ziyaret etmiştir. SONU İKİNCİ SAHİFEDE — © | yeresesenes nh al ya a- ml > Halk artık sokağ Vekiller Heyeti | bile çıkamaz oldu gi n loku - bariyle | süperyoritesi arkirne A Şİ, Pane elimi ar Ni - 22 ara-Jınir fuar için bir re e Ni ii en 22 ,.Jsında fuarı ziyaret edenler Dün tanınmış Ingiliz anlik > özüm ihracı © müname, |254 Kisiye baliğ Sise Bi seni eki sekiz kişilik * bir ai, gani emi yaş vi ö; iedikleri an- .darizasyon — işleri üsami pAAhAYA Sağma Ğ ek kampı : | m mmm m mı alarn en iyi v ma İni kl i : Çekirdeksiz kuru üzüm ihracati İÇok iyi neticeler verdi ğ a kanali ui ME «tatbik mevkiine k Dün D ös şu Rün Malmabdalh- - ta Zee d Evlere kundaklar konuluyor. Yeni şer çe sarayında z adi K li İŞ y i hâdiselerin çıkması muhtemel bak - toplandı : kün vilâ - kanka 24 (Tea) — Hatayda de-|. Gardin gelen Gi habere görü Pari yete malümat gel İstanbul, 24 (Yeni Asır - Ş)sat çikarmaktan başka bir işleri olmı-İsefirimiz B. Suad Davı -ansa harici- iştir. o Çocuklar Telefo yl ri imizde ii yan şüpheli unusrların ifsadatı devam |ye nezaretine tevdi ari e muhtıra» bir zaman imekte, her gün yeni bir şekilde teza-İ|da; im halkın eniniyetini elde et- içinde üçer, ör an m YE mes için bir ân öne yeni Halay rek istifade Ka İminin tatbikini istemiştir. Bu hususta m sokaklarda huur içinde dolaşmak in İlşk memurda kat ir haber a EE dininden mahumdür. Her dakika yeni | mamıştır. mekte olan bu kin- ğe e gk e ikiyede yeniden iki Türk evinin gelecek Antakyada / portanelere sıkı sansör| yabancı eller tarafından kundaklanma» de İR şavi Mİ ve Sağl vE ir möalünmdylar: karı dah ükseküzdi, dır. Şimdiden > e e yer eme 1 1 Marmalalğ meçhul ik e) : hh aşak Denizaltı tutuldu mu? hâk ei mM ve ti ii hayatımı n Götoklri her sene yaz mev- ali Istanbulda hal kinderhayim- i ğ : istirahatleri m 24 (Telgraf) — Bi mak — Bir kaç ye beri Mârmaraya s0- |tı ri yakalandığı ve Böstancı taa adımlardan biri saymak- i i e temin — edilecek - wnik gemisi bugün limanı-İ kulmağa muvaffak olduğu iddia Sn önüne getirildiği rivayet An Ni ayız ii tir. za mem Ve selâmlanmışlır. Gemi|meçhul denizaltı gemisi hakkında al ri li alâksdarlar. tarafından Istanbul, 2:

Aynı gün çıkan diğer gazeteler