18 Eylül 1939 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

18 Eylül 1939 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ee NR Rİ No. 10240 Kırk Beşinci Yıl o FİATİ (5) KURUŞTUR 18 EYLUL FARE DE 2 : aa JLVARI IZMIR la al Fuarımızı “ABONE ŞERAİTI u ma BE a 28 Günde e ri 1 1650 529.971 kişi gezdi Günü geçmiş nüshalar ER Km TELEFON: m ay a gm e ua lir pm sabahları çıkar siyasi gazetedir Yemi Aser Matbansında Basılmıştır. Sovyet ordusu Lehistana girdi Kızılordunun motörlü kolları dün akşama kadar 56 kilometre ilerlemiş bulunuyorlardı Sovyet müdahalesinin akisleri Balt memleketlerinde ve Romanyada heyecan büyüktür. Parisle Londra vaziyetlerini tayin için sefirlerinin raporlarını bekliyorlar m

ajansı notasını ÜNCÜ SAHİFEDE — Süküt etmek üzere olan Vilna Lehlerin mukavemeti Yeni Vaziyet Göre Bücüsi dünya için da muhasara çenberini yardılar ve Sel ya a oeakoe 12000 esirle bir çok kırk tank binleği Paris, 17 (ÖR) — Pat ajansı nazaran ransız ordusu Almanlara ezici bir zafer kazandı Polonya Sovyetlerin müdahalesini bir tecavüz addedip etmiyeceği hakkında henüz bir karar vermedi Romanya bitaraf |

Aynı gün çıkan diğer gazeteler