9 Aralık 1939 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5

9 Aralık 1939 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YENİ ASIR DOKTOR celil Yerin 7 İZMİR HASTANESİ “DAMİLIY E MÜTAHASSIS, İkinci e Balıkyağı içemiyenler Hilâl Eczanesine 1939 senesi NORVEÇYA Balıkyağının baş mahsulü Kemal Kâmil Balıkyağı adiyle tevzi (w. F.Henry Van der PERCO VAPUR Ve e şürekâsı ACENTASI D.T.R.T. Bİ ADRİA' 'A ANONİMA UDAPEST TUNA LİMANLARI İÇİN «TİSZA» vap. 6 Ilkkânunda bekleni- yer. Service ee ROUMAİN AREST Merke ORLASYE VE TUNA a İÇİN JULİA» vap. 9 Tikkânunda “ ink lkiye: “KÖSTENCE İÇİN «BUCUREŞTİ» vap. 22 Ilkkânunda bekleniyor. sanumıza gelerek ertesi gün san Dİ NAVİGAZYONE u 10/12 birinci kânun DİANA 1939 triinde de Tüyo ye ve medik Ji- manlarına ZARA Er ni ei b li- & 17 de ara Fiume iriyerle ve lecektir. ij eli t ed İONİ motörü 15/12/939 rr yni gün saat 17 ediliyor Her sene olduğu gibi da- Bozkurt ima beyaz ve berrak şişeler HAİFA - İSKENDERİYE VE PORT SAİT İÇİN ea vap. 7 Iikkânunda bek- GE Pire, Brindizi, Venedik öz Triyeste e manlarına kereket edecekti İTFA DE NAVİGATİON A VAPEUR rihinde e saat 8 de ik ayni VARNA gün saat 17 de İstanbul, Pire, Napoli ve e | Cenovaya hareket Ni veya na ia Şa 8 ra Ame- rika lim; en İta — Bütün vapur! zlar 'Triyeste hiç bir taahhüt alını onim seyri ve Hindistana çe eve e 'D.D. Yolları 8 nci işletme komis: onundan: Istanbul Elektrik tramvay ve tünel işletmeleri u un mü- dürlüğünden: 1— Mobammen bedeli 120000 lira olan silâhtar fabrikasının kö- mize ait Moralı istasyonu Kirma vaki çardaklı kahvehane bir miktar arazi 2490 sayılı kanu: imleri dahilinde açık artır- ma usulile üç sene iile kiraya veee İhalesi 19. 12. 939 ü saat İ5 de Elektrik e Birinci Beyle Sokağı No. 55... İzmir - a Sineması arkasında' Sabahtan akşama kadar hastalarını kabul eder.. TELEFON : 79 $i İREN kr Her tü zi El a Beyoğlunda le ; le nav. MEMLEKET ipuzların beril tösikleriy Mi yam ük izi er içinde altın sarısı rengiyle lunlardaki değişikliklerden acenta me-| keti vapurlarına tesadüf ederler. i i i | suliyet kabul etmez. IRLANDAİSE ROYALE O MELANE iki Berke mahiyet ve safiyeti, dışına Daha fazla tafsilât için ATATURK AMİN Sokak No. 79 da hastalarını her gün vuran, vita minleri yle gıda caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der| ARİANDE vapuru 11/12/939 tarihin- a lr. , Zee ve apur müraca-|de bekler te olup Burgaz, Varna ve z i Mek gine Gal Köstence limanlı ket edecektir. MEYE Kuvveti y üksek içimi çok FELEFON « 2001/2008 | ARİANDE vapuru 1-12.939 tarihin EN: Mei : de beklenmekte olun Anvers, Rot o küçük olam Hveiye Ie. hafif bir şaheserdir. am yide Hm e ei kadarını yin ihya alli ileri belinin Il n evde oturan Ğı SVENSKA ORİENT LİNİEN kızı Hizviyeye aynı mahallede ve evd UMUMİ DENİZ Aran LTD. | BARDALAND motürü 14/12/939 tari- eda in > HELLENİC LİNES L hinde beklen mekte olup Goteborg, Ko- Bağ eyes BELGİON vapuru 15 bir unda | penhag e a hareket edecektir. e beklenilmekte olup elsi ve m SER ROJ / EE SUCEAVA vapuru Hozan m PERATÖR DOKTOR Emlâk ve Eytam Bankasından: ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR l z Tenültesii WCEN vapuru 10 birinci könunda Ve baka > nal İ Ahmet Cemil Nevi © Kyme “TE | öslrekayei çün Köstenceve Vama) NOT: Yeni o Eski j e ali ıra dolayısiyle navlun ve Ora! 134 Kuşadası Davutlar nahiyesi Şanlı köy Tarla 1600 — O 320— LOVCEN vapuru Ek kati olmadığını ve ij pia mevkiinde — — gelip 18 birinci kânunda - vut- Hiç be ikbayı fi çi 3d 1 135 eğ — luk hi - Kotor - Dubrovnük-Split| zn m dr olduğunu ve bu husustan h 329 — Hasanhoca M. Osmaniye caddesi ada 304 barel 1. 47 49 bkm Şuşak için hareket edecek-|d centeye bir mesuliyet terettüp ! 231 Hasanhoca M, Osmaniye caddesi ada 364, parsel 31 eceğini muhterem yükleyicilerin 232 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi ada 343, parsel 116, — © ei İ 233 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi ada 364 parsel 3. — Gerek vapurların muvasalât 1 er leri, 1 234 Hasanlca MOsmaniye caddesi ada M3 paral XT — Gİ i k am mağ iasanhoca M. Osm üüracaat edilmesi. hanında a. parsel — — — 304 Hasanhoca M, Yolbedestanında ada 342 parsel 4. o — 554 314 4 Fevkani mağaza 150— Oo 30 Daha fazla al ba N iz EFON e | D O K T O R 309 Hasanhoca M. EN osmanoğlu hanında iz Mağaza 200.— 40. Kordonda 152 | Ada 343, parsel 8 — 2 umuz Bl el eml va ini f 314 Hasanhoca M. Yolbedestanında ada SEZ parsel 14 — 554 ç Yükan Ge in sep iy an 371 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi ada 364, pars 3 35 Mağaza REKÂSI LTD. p Süleyman Çoruh 303 Kuzuoğlu çarşısı Salvarlıoğlu hanında 63/7-8 Mağaza Kite! vr ne ş ada e parsel 12) Gi VAPUR ACENTASI Y > hast: ye 921 Göztepe Mısırlı caddesi — ye sö 180— y i Londra ve gwprn hastanelerindeğ| 1186 Haşanhoca M, Yolbedestani yeni 904 üncü sokak 6 Dükkân 300.— 60.— Birinci Sınıf Müt TELEFON: 2443 etüdünü ikmal et ada 341, parsel 14. 18 2 7 Bini ; İ miz her gün kabul eder. 11150 Reşadiye Şabanzade. Faikbey çıkmazında — Arsa 515.53. 10311 “Londra ve Liverpol hatları için ki bilet Birinel-beyler ada-B864, parsel -9,-<573-M: Si 119 piyasanın ihtiyacına göre vapurla- h 3Bi Karuyakı Osmanzade İsmatpaşa cad. 1475 üncü 5 » 1395— © 219— rımız sefer yapacaklardır. 1 $ıy Aba ! sokak <697.50 M2.» ada 192, parsel 22. zahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin taksitle satışları 112 909 rine müsadif Cumartesi günü saat onda . e yazılı Hip: pozito akçelerini veznemize yatı İstekli olanların hizalarında yazılı de artmaya imiöleri ye yanlarda, ee KAMÇIOĞLU Messageries Maritimes fotografla nüfus tezkerelerini getirmeleri, | 19 (8388) Git ve Tena katli” mara PHİLE puru türlü e ve Seal için Bi: 156 numara EBOUL ve ŞERİKİ vapur acen o mür sali on Alaincakfa alna ikale konlieyonmnapl yapılacaktır. : me 15.540 sedye e Üç senelik muhammen kirası 120 lira olup M. teminatı (9) liradır. S1! i e N letrohan si 4 viş a e anacak olan artırma ve eksiltme komis ii e al are im ğini ği a yapı b A i şefliğinde görülebilir 400 (2406 bilinde tedarik dile Er Goz (400 (00) — Teklif mektuplarının şartnamedeki tarifat dairesinde hazırl vank kanuni veni birlikte 15. 1. 940 pazartesi günü saat 14 de .: | misyon kâtipliğine imza mukabilinde verilmiş D.D. Yolları 8 nci işletme ko- | m e Arandı. eki | 4390 (2423) Maya ILAN Zeytincilik istasyonu müdürlü- ri ilik isi 1 he harzl dolay en 2478/939 5 tar ve 594 sayı ile istimlâki kara m lm vi m ait pi > mi arazi GE istimlâk ka in 6,7 leleri iye ma encümeninin 1710/939 tari ve ve 133/7 sayı yn ile intihap olunan vi - Menemen arasındaki hat ihtiyacı için Turandaki taş RM (3000) M3. ocak balastı açık eksiltme suretile satın alına: ir. Muhammen bedel: 4350 lira olup M. teminatı (324.25) lira- dır. Açık eksiltme 15. 12. 939 letmemiz binasını Muval cuma günü saat İ5 de Alsancakta iş- lak tar, bu örneğile mukavele proje- sie mini ibaret münakasa evrakı 4 üncü maddesinde yazılı vesika ile M. teminat makbuzlarını hamilen tayin olunan vaki komis- yonumuza imani ke ilân olunur. 4355 (2375) zinin vaziyeti 'msalinin rayiç alım satı dikkate al Tak 2237 lira 23 kuruş Kundakçı Mama önal 4 Hacı lama oğ- N Mustafa veresesinin 2360, Kavalalı Si Giz 5, Sami Çe- lebinin 5297,95 Giritli Selimenin a ait arazinin 6 3886 lira 88 kuruş kiymetinde olup ibi byme viliyet idare heye- e tasdika iktiran etmiş olduğu kararname! n ilân olunur. 4490 (2453) Toprak mabhsuileri ofisi İz- mir şubesinden: Keaik T — Tahmil ve tahliye işleri, b eme ee 1940 * zarfındeki Devlet Demir yolları 9 ncu işlet- me müdürlüğünden: Ankarada Ulus, İstanbulda Yeni Sabah ve Izmirde Yeni Asir gaze- ei 24, 26, 28. 30/ U 1/3 939 pötalemde iytişar etmiş iz ilâ — dirilen Sirkeci Garı meydanı ile e plânında gösterilen yolların . Topeka 12/39 Ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilkmeler 8 ikinci kânun 1940 ubemizde yapılacaktır. Muvakkat depozito Mi ee iki m siltme için | biner liradır. Eksiltmelere gireceklerin. de; a eşini veya hakkile b: cakları vesikaları en geç ikinci kânun 1940 cumartesi günü alk kada; OSMANIYE “OTEL I Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütehassısı bay Ömer! Lütfü i Bengü'dir. B ei ig Ge dağa gibi asansörü ve ban kanlı vardır. üB pooydana kayar. Hema için eze YL kendinin tahtı isticarınd: Türkiye Iş Bankasından: 1.—— Bankaiımn muhtelif şubelerinde çalıştırılmak üzere mile baka il memur alınacaktır. Müsabaka imtihanları 25 B. Kânun 1939 Pazartesi günü Ankara, İtanbul ve İzmirde yapilacaktir. 2 — İmtihana girebilmek için: A — Lâakal Lise mezunu olmak, On Li Yapilraşeğı Wa otuz yöşudan yakan bül mak, Cc m 1 lar me memur ei alınacaktır. ağ arıda yazılı evsafı haiz olan taliplerden tahriri imtihanda Basak gey berayı tecrübe on beş gün maaşaız olarak çalıştır lırlar, Bi rem bii muayyen tahsisatla lke alınırlar. — Muvaffak olanlar arasında Ecnebi lisanı bilenler tercih olu- ll a ilem banka hizmetine alınacak 15 memurdan beka muvaffak olan! vaffakıyet derecelerine göre müeastarili cak smünhallere sıra "ile eldeki n 1939 çarşamba gününe kadar ide Taliplerin en geç 20 B. Kânı lar şubemize makbuz mukabilinde tevdi Sin ei tir. Bu, Bn şartnameler irinci kânun 2 rin tilâlarına v. vi Ankarada umum müdü; lük meraurin, servisine, Is gn ai il ve İzmi le bi di rlik olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: