1 Kasım 1940 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3

1 Kasım 1940 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Atatürkün vefatı nümünde yapılacak ihtifal programı 10 Atatürkün AFRIKADA YAZIYET Çi SAHİFEDE açılı yor Geze İZ, Tale Sai Mikalet Mi » M. Beşikçi oğlu 13.50 . Oskaregli 1250 25 » P, Kii 2 241 yekün 537 Ton Buğday 10 » Susam 50 » Bakla T. iş Bankası içün Baylar » sekak No. 19.d4 TELEFON : NE al J KARSIYAKA Melek sinemasında Londra vw eden İiveine 1? eler, vaparakla aassaamanannsan. A Ksm gülünçlü komedi ınslar sant 10 dan itibaren meler bayramı şerefine | YENi'de mealen pad | - ŞERLOK | HOLMES Ni KRALIN RAZİNESİ Umumi arzu üzerine TÜRKCE ei ARAPCA ŞARKILI LEYLA MURAT ve YUSUF VEHBİ tar: LEKELİ KADIN SEANSLAR: 8.30 - 10.30 -2-5.30- 9 da 'İ TAYYARE SİNEMASINDA 31/10/1940 perşembe günü. Mutimelerden ezin mizi HAFTASI MÜNASEBETİYLE.. ERANBIZCA SÖZLÜ Ah.. ne kadın OYNIYANLAK ve gerek oy- 3 itibariyle BATMA, dap EÜNÜN vu lere hi- sarkıları BÜYÜK FİLM ta eden ya siler Mevra Gükleki Mtineler 5 “SAADET YUVASI ; AM 3 ei £ KADIN £ ln) — & — 8. DİĞER GÜNLER : SAADET sayası 3—6, AH NE KADIN £5 - B30, am wn en. yüksek kudretlerini.. AYanın en aim giri EN CECİL B. de MİLLİN son Atlas Ekspresi LÂLE ve TAN tan ranmask hal Seri ede iri Bol idrar temin eder.. a ia eri rın teşekkülüne mâni olur.. DİKİ Kar HELMORLÖ idrarınızı temizliyerek mavilestirir. Sıhhat Vekâleti in ruhsatını biizdir.. HER ECZANEDE BULUNUR ANY» Bayramlık Fondan İstanbulun en meşhur fabrikalarının mamulâlından bayramlık nefis ve taze Çikolata, Fondan ve her türlü şekerle- meler örme Saman İskelesi ve Karçal | Ham Altında Şarl Sirey Izmir Pamuk mensucatı Türk Anonim girkeclinden kadar geniş bir ölçüde bezi min Afyon karahisardan en Karaman şehir ve dan geçerek Ayaş'ta itin şark kısmı) ve diğer kısmı da w miz mutakamna tabela ve tersi edilmektedir. İzmir müşterilerimizden bazıları İ satlımak üzere aldıkları kabot bezlerini fe le ik İzmir mıntakası ihti- yacını tazyik eyedikleri vâki rel senil dir. Fabrikamızın yapacağı Se er li Dişi bu yolda hareket ettikleri an- laşılan kimselere kabot bezi 4692. (2240) Böhreklerden idrar torbasını kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını kö könden temizlemek için HZLMOBLÖ kullanınız ELMOBLEU 5 artürır. Kadı ve veni bazağam mesane rm bel Lİ sık sık idrar Bm ve bozu: inizi OAIB SH EKLER Beyoğlunda BRiSTOLT OELI

Sirkecide , ŞSMANIYE OTELİ sre Deh Ee . Dahili irü ve hususi lokantası vardır. denizine akk Skil EL Dei FO ÇAM maliktir. Bütün bu mükemmeliyetlere dire fiyatlar rekabet kabul etmi- 'Çünkü bu otel Türkiy dü Bengünün id i daresindedir. Bir defa iy hakikati eydana ln Bunun ak bütün Egeliler, Sendinin isticarında Aa otellerde bulusur! SIHHAT VEKALETİNİN RE“Mİ RUHSATINI HAİZ KAŞE pe Diğ — ağrı- farını, R İZMASan- cılarını ver rahatsız- Lklarını derhal g GRİP, KEZLE ve SOĞUK algınlığına karşı mües- sir ilâçtır. İcabında günde 1 — 3 kaşe alınır. Her Eczanede bulumur. Sinemalarında devam ediyor ÜVARİLER ŞEYT, 27 — ÜRE A AKDENİZ İN İNGİ- mi 5 ve İRK AE SEANSLARI: 11 - 14.15 - 1730 - 2045 DOKTOR OPERA ele KULAKCI hastalıkları sinek akm Birinci Beyler 0. 47. TELEFON : 2310 İZMİR DEFTERDARLIĞINDAN açi sayma ye samba korvat bakanlar e mama kanunun 12 m si maddesinin birinci fıkrasmda yazılı muafiyet dışında mücase- ele kuvvet kullananlar da an Ki de beş are geçmi muharrik kuvv: beygiri hulülundan evvel gel tince tutmağa ba: ak üzere defterlerini de tasdik citirirler. Böy bir ta- Mik hala ene için yine götürü vergi usulünü iin lam. “ e A ve B dıkralarında yazılı eler usulü tatbik edilemez. Götürü vergi usulünü tercih eden- 40 tarihi akşamına kadar muamele ve istihlâk vaseleri şubesi lâzmm geleceği 14441 (2137) me beyanname ile müracaatta ila Birisi kkuk. ni uu olmak üzere ilân olunur. 17, 18, İnşaat eksiltmesi Fem ii VE ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ — Bilimin tarafından Darağaç Şehitler erek kâgir bir ei ettirilecektir. Muhammen keşif bedeli 19052 lira 54 ku- kapalı zarf usuli ile b Salı günü ri > de ümiimiriz sapılacaktır. Eksil ştirak nz eklerin ira shuk muvakkat teminat yalrmalar şart oğan görmek isteyenler her gün mik karşısında İncir ee gefliğine müracasi pire #lirler. da ör elmilimeye. işimle bu işe Bense inşaat yaptığına dair e enn: evri şer lâakal 20.000 liralık etmesi lâzımdır. 31, 1 4666 (2234) Bornova Zelediye Riyvasetinden : vnovaya getirilen içme suyunun damarcanalarla harice sevki ve ev- mulmüş 'ALIKLAİ ket hastanesi dahili hâs- İzmit sicile lılar seririyat sef, Karşıyakada Salih paşa yalı cad- zardan maada her gün hastalarını e eN 3 smaralı ev kiralıktır. ib tedavi eder. İçin re elektrik TEL Spil ve bal bâvidir. TALIP- ie p güre (2241) MUAYENEHANE ört Tkine! Bey- &. Evi: Gözleme Keriz Cad. No, 884 ii sikenler Yedinci ei 2 — Muhammen senevi bedel 500 Tirmd 3 Meyan in 37 lira 50 kuruştur. 4 — ihalesi /940 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 16 da Bornova be- İediyesinde arlıçaktır mİ anlamak isteyenlerin Bornova rü reisliğine müracaatlar, 26, 1 4 4634 (2216) * DOKTOR CELAL LARIN 7. 20.25 5.50

Aynı gün çıkan diğer gazeteler