1 Ocak 1941 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

1 Ocak 1941 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ilân münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserlerinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir Yıl Fi eğ #4 GAZİ BULVARI İZMU “4 z ? Zi Z (0 Ba po SEVKET ML - mii J KIZIL AY HAKKI KOĞLU . - NE 1 Izmir merkezi DEVAM MÜDDETİ Hariç için yeni Ae ie ii tebrik ederken 7 Günl gecmis nüshalar (25) karustur. sağıma saygı ile EFON: 27 | dirir.. YENİ ASIR Matbaösında basılmıştır PARTI GENEL SEKRE- | B. RUZVELTIN HUTKU TERLİĞILIN TEBLİĞİ VE MIHVERGİLER Altı münhal (.B. Ruzvelt bize mebusluk için Yeni Yıl Türk Milletine Kutlu Olsun B, Ruzvelt e çek deja ça ehemmiyeti haiz olan ocak başı müsahabelerinden birinde 299 namzetler harp ilânetti gösterildi diyorlar İ Namzetler arasında bay Amerikadaki Avr-pa Avni i Doğan, Son Telgraş| arazisi cenubi Amerikd- gazetesi sahibi B. Etem) lılara verilmeli imiş. zzet nice de var.. Kanadaya gelince, ara 31 (A. Cümhuriyet| Londra, 31 A) — B. Ruzveli 3 balk partisi genel başkanlığı vekkle-|nuitka ör devletlerindeki çak han askerlerine kışlık parmuklu ve yünlü e hazırlıyan Yunan ; gençlik Se e çi Ave ve yane siyasal bil. Jilhakı arzusiy) İlkiz vi ekler. Bu AANASAAAAL0 | ger çi miz gole Ra. İmülalâaya göre ayni zaman Kanada 7 Mi Yeni muvaffakıyetler |: Hatipoğlu, Antalya EE ve Termöv İngiltere ile münasebetlerini i nsanlık Sümertank gabile mum müdürü Nun kesmeler. Avusturalya ve Yeni Ze rul t. Sü Bol busli 'anı ın veya Ameril Yeni Ss Bir tabur ltal- Maliye vekâleti ak İleri eri devletlerinin himayesi altına girmelidir- eni Seneye p Celâl Sait Tirel, Çankırı mebuslu, | er. Cünkü onlara göre böyle bir hal su- 'T yan askeri valisi Âvai Doğan Diyen |'eti Avrupa ile Amerika arasındaki ib- i aze ümitlerle bakır mebusluğuna Cermahpaşa GF sebeplerin akli ibi vüitel .Giriyor... esir edildi |: İma Sü e e Kam Diniyada Gaya Ba j da Son Telgraf gazetesi sa- iü iilere tere. yanında | —EvrEr BİLGİN Yunanlılar dört dört top, bir)|hivi Bran İzzet Benice eee genel başkan. ie ve Japonyaya harp ilân eden topu ve diği lık divanmea parti namzedi olarak se “ve CO SAN çilmişlerdir. MİHYER Takevimden ea a o ilemi e iğti er) Sayın a grüntehiplere biliriktm., DAVRAN Yaprakla maziye ağir zit yank Atina, 31 (AA) — 65 numaralı Yer Gürüriyet hal peri çene baskan ma 1 (ALA) PN bil sinesinde sayısız pi arık-İ nan resmi iği : Kuvvetlerimiz ara- dal 3 B. Ruzveltin nutkunu — mev- İ maz nn ai da bim m fazla DOKTOR REFİK SAYDAM SONU 6 INCI SAHİFED) taşımıştır. Fakat ini sanlığı b ayı ayat| erd gn müteşekkil bir düşman ii yanana rain. e bağlıyan en kuvvetli ümitler| Si “emil. Cepikdnln diğer hiz Dalin elle ei yaralı si mar eşlerin dek gok yüz bala eleman ike silâh. saya ek işin, 150 a İk yari hür ürer ERE - YUNANİSTA) Yiyetlerini a memleketleri Mz 31 (A.A) — General Metaks yız. Onların) ve İngiliz eleisi İngilte, ri di lerimi; izde Ya yz. teşkil ei ei âlem içinde, betilâya uğ an bedbaht A lafa Kali arasın panın |, — SONU 6 INCI SAHİFED ni KANALA EAA AKAR ESR bon mü Er it güneşi mi e aka eörekee| B. Hitlerin yeni kararı Mi o kadar azin birim manzara- helen varcağ ln a Ingiliz şehi şehirle. rini havadan tahribe karar vermiş — Gayri askeri hed tahribi, İngiliz rare ir mini kuvvetlendirecek... Bi ındra, 31 (A.A) — Bu sâbahki eler gece Londra üzerine yap hava akmı hakkında tafsilât Doli Mey vi, Din ga mecbur ii çi ediyorlar. Fakat geçe var le lari © A Jar di çok yara! tır ki, daha he kadar zaman bu çi levam e ii YERLERİN TAHRİBİ İNGİLİZ AZMİNİ KUVVETLENDİRECEK., & beraber hareket edei Fransız lejyonları ve bir mevzide İngiliz topu ateşe tazırlanırken Libyada ni lizlerle Yılbaşı piyangosu çekildi Kazanan numa-

raların eur — e, alar Yeni seneye zengin olar: İstanbul, 31 (Hususi) — Mili Pi) zinosunda a bir Be labalık kuz runda yapıldı. K i Piyale ii meclisi ik B. Di Âli Üçüncü kısa bir hitabede a Kazanan numaralar şunlardır < 100 BİN LİRA 159739 No. ya. KERIKADA RGALIZ - | (ÖTÜN AMERİKALILAR ITALYAN HARZİ b. RÜZVELTLE BERABER Bardiyadaki | ,B. Ruzveltin İtalyanlar | sözleri hâdise- 333851, 426005 No. ya. 0 kazananlar 22075 9734 68465 248153 sisi 112129 eği 243149 372895 ak girenler kimler Büyük k ikramiyeyi 159739 mus numara nara #ipzandı tamamı a SİLA deden evvel ei | 4343 ile nib bin Tisa, son e wi il 3 biner Si A — nları 85 ile biten 5000 ik elli- sonları 5 ile biten 50000 bil: e sonlari 6 ile biten 50000 bilet gir ari ir. SELLİ ilâ 4 bin Jia arasında teselli mükâfa, tı ve TALİLİLER KİMLER? 1 a kasim > ola bakı satılmış olduğu kad akibetlerini (lerin namuskâ- ginca saldı «Londra, 31 (A.A) — Lendi t saldınışlrda a i hane emk ni) bekliyorlar İ rane izahıdır” a z layan dr İngiliz topci sunun ateşi Cimhuriyetçi parti Li- lerdir. Bu suikastların, Londralıların ie rak > ri B. Vilkinin de ayni rm e) büdi e ei rn rk İngi- Londra, 31 EN e in müd top ela e tel İodilmni Aç anin âdi- tesiri bu hâdiselerin alda mü yıkılmaz ve yenik imez efsanevi bir kuvvet olim hürriyet di dayandı ayakta tutabile i zinde kuvvetlerin hâlâ mevcut olduğu anlaşılmıstır. Cesaretler art e yykavemel kuvvet bulmuş- ır. Berlinin ilk işaretile dizlerinin bağları çözüle leketler müstes- ” Hngiliz zi havadan takribe karar a e m» B. Hitler, amiral inci Sahifede — der ile konuşurken a İPariste mare- şalPetenaley- a i yi etinin, Birleşik devlet himmatın e me el a olduğunu açı Ir hinde neşriyat ürken ilke ri mn bi (AA) — Liyon radyo: | * 3 si bizi e ER tel Peten|| DEYLİ TEKGRAFIN YAZDIKLARI| Ki Londra, 31 (A.A) — Rusvallin nutku aleyhindeki meştiyatımı. taktı e Ni ar yazl Peten üz | bakımda. Dey yi Mig gemisi diyor ım etmektedi — SONU 6 INCI Cümhuriyetei. partinin vaziyeti üze-| Almanyanın tazyikle sinde durulmaktadır. Şu üna kadar par İmali karan Kömek, ti lideri B. Vilkinin reisicümhurun kada faal e ve a ini arttırması ihti- için şimeli Ari öyle Fransız kabinesinin İçti- ma tehir edildi ? Fransızlar en evvel iaşe ; meselesini dü- iyetli olduğunu söyledikten sonra demiştir ki: — SONU 6 ıncı SAYFADA — DAKKA AAA DAS ALARA

Aynı gün çıkan diğer gazeteler