2 Aralık 1949 Tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 1

 ğlu - Müellif Caddesi 6-8 eei ea gea İ c Bt M MÜSTAKİL. GÜNLÜK GAZETE HL SMD GĞ ae Dağe F eee Telefon - 44756 . 44757 Santre altı Yaylığı 17, üç aylığı 8 İiradır. çesi 2 diradır. Ulânlardan . hic: V sta Kutusu 2100 - Beyoğlu Hariç memleketler — iki mislidir. Tesis eden: HABİB EDİB TÖREHAN bir. mes'üliyet — kabul — edilmez Telgraf Adresi : Hetlo. İstanl z | . ai | .. -| m IÇ SAYFALARDA IÇ ve DIŞ | Atlantik Paktı Müdafaa | Yesoslavyaya — Petrolün ucuza maledilmesi | >>>s POLiTiKA MK SA ; karşı silâhlı e ) aa roxa-ises —) — Plânı Görüşmeleri başladı hüdütele için tedbir alınıyor önene d Tei e gülşmai vi MŞN W E STTaLEK (X ÜCUNCU SAYFADA x HRdka Dere Birkaç hafta zarfında Atlantik müdafaa z Ş Samıçlı otuz kamyon ve İzmitte muazzam Te ee kili Nehru'nun Truman'ı zi Kominform, Macaristan ve h . lirası hatlarına silâhlar yerleştirilecek Arnavutluktan - çeteciler petrol tankı faaliyete geçti Şairimt altmiş beş yılı | > “sokütayaı! hasirlaniyor Anlara, 1 (Humüsi. mühabirimiz. kıt daha kısa bir zamanda mahalline Abdülhak Şinasi Hisar | bildiriyor) New-York, — Ottawa, — Belgrad, 1 Vdi (YİRS) — New-York Herald Tribune Devir açan Şair Vedat Nedim Tör. hükümet vasıtasiyle Uzakdoğu mem- leketleri Üzerinde tesir yapmasının | deketin. ihtiyacına - göre — Ai islerini — inşa ettirmeye bildi üğü, me akaryakıt t önüne geçilmiş alacaktı. gazetesi bugün yayınladığı devam etmektedir. sene de önümüzdeki yılın akaryakıt vyl Bu mütalâada İngilterenin ve hattâ A Re a NE K İft vüyük Büraciu . tepit smk aet Bitar | DORDUNCÜU'SAYE N n bir rey payı dığı kararlardan, Yukoslavyaya karşı |çi a Azmitle BÜYÜ petrol. Şirketleri mümessiletrinin işti- Nuhun gemisi deposunun inşaati. biti- çmiş bulunmakta: rakile Ekonomi ve Ticaret Bakanlı fonda Üç günden beri yapılmakta olar toplantı İlhan Tarus. BEŞİNCİ SAYFADA ü K Sz Biyalaa y e A | cekini tahmın - etmektedir. Ma: | Mmevdüttur. dır, aeti GA Solade ” komünlet ceğuları
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Aralık 1949 — Cuma SİYASİ — İKTİSADİ Şehir dışı Sayı 2 — 10 Kuruş YENİ İSTANBÜL yoğlu - Müellif Caddesi 6-8 ökni S A T LA MÜSTAKİL. GÜNLÜRK GAZETE aa Yi e W gçç y gv Telefon - 44756 . 44' altı aylığı A7 üç Aylığı 9 İiradır. çcesi 2 diradır. İlânlardan — hic. SAt öi a Kutusu 2100- Beyoğlu Hariç memleketler — iki mislidir. Tesis eden: HABİB EDİB TÖREHAN bir Ömes'uliyet — kabul — edilmez Telgraf Adresi : Hetlo. İstanbul IÇ ve DIŞ | Atlantik Paktı Müdafaa — Yusoslavyaya, Petrolün ucuza maledilmesi — —- BÖK İ S hr ; W karşı silâhlı | VT bit AA rocise —) — Plân Görüşmeleri başladı HÜdükele için tedbir alınıyor YAK TT AAmaen Ça a DN HL SKi7 Ti UÜÇCUNCU SAYFADA B AĞN ğ Bürlei Birkaç hafta zarfında Atlantik müdafaa Sarnıçlı otuz kamyon ve İzmitte muazzam Para ameliyeleri ve Türk ti Nehru'mun Trmanı siyareti eşnaz KSai örmeri LN aa ME Para da ortaya attığı mütalâa ve tel İi a ötlmali Düsbükün kuvyetlen- | hatlarına silâhlar yerleştirilecek Arnavutluktan - çeteciler petrol tankı faaliyete geçti dirdi. Çünkü Nehru'ya göre, yeni hü sokmaya - hazırlanıyor Ankara, 1 (Husüsi muhabirimiz kıt daha kısa bir zamanda mahalline S Zai ai bildiriyor) — Petrol Orisi Genel Mü- varabilmektedir. b " Uzakdoğu K Devir açan Şair hükümet vasıtasiyle Uzakdoğu mem- we-York, — Ottawa, — Belgrad, 1 dürlüğü, memleketin ihtiyacına göre — Ankara, 1 (Hususl " mühabirimiz VoskE AAA leketleri ” İserinde tesir. yapmasının YİRS) — NeweYork iereldi Teibune akaryakit tesilerini inşa elilrgeye bidlriğor) —£ z ıt ootf a€ vü| lim Tör. önüne geçilmiş Alacaklı | gazetesi bugün yayınladığı bir maka- İdevam etmektedi sene de önün ehi gılin. Bdt e ü mülalünda İngilterenini ve hattâ, İraapraları ea aa Si ae DÖRDÜNCÜ SAYFADA ihtiyacını — tespit etmek Üzere bütün tagiliz İmparatertükinun bir rey payı dığı kararlardan, Yukostavyaya kardı yi aa mleden larak, Tz ite DÜ aK a girketleri mümesmlelrinin işti| — — Nuhum gemisi olduğuna güphe yoktur. Çünkü büyük pek yakında silâhhi bir. müdahale yo: |i #karyakıt deposunun İnşaati btis vakile Ekonomi ve Ticaret Bakanlı: İlhan Tarus, Anglo-Sakson devletinin Çinde pek 5 luna gidileceğini tahmin etmektedir. | iletek, fanliyete keçm fında Üç günden beri yapılmakta olan B " ehemmiyetli menfaatleri — mevcuttur. | ğ Gazete Ş -|BESİNCİ SAYFACDA Yugoslavyaya çetecilerin Ma. caristan ve Arnavutluk tarikiyle « kulacağını ilâve etmekte, Toplakhlar. soma ermişür B do Diğer taraftan Genel Müdürlük, pet- tıda 1960 yılının petfol ihpiyaciyle bu: Fol Hakliyatıkda “sarmiçli Kamyonlar mun için” girketlemeaynılkcak , döviz bancılar Çini terkettiği halde, İngiliz | küllanmaya başlamıştır. Bu kamyon- miktarları da tespit edilmiştir. Tebaasiyle — müceseselerine — oldukları | İ ) | Yükoslar veğiminin -“yıldönümü mü- İlardanı gimdilik 30. tane' getirilmiştir. — 1950 petrol ihüyacımızda - bu sene- yerde kalmak talimatı verilmiştir. Di- İ nasebetiyle mühtelif memleketlerdeki |Bunlarla yapılan nakliyat, hem daha ye nazaran yüzde 10 nispetinde bir. Şer taraftan, ilerliyen - Çin komünist x elçilerde verilen renmi kabullere Rus- a Rla n genaa MECİ 4 ya ve peyklerinin elçileri iştirak etme- halde, Kantonün işgalinden / sonra, R yeğe ee Hong-Hongia, yani — buna bitişik olan | E ve İngiliz himayesinde bulunan büyük Gicaret himanına — tanrruz etmemişler- | e N le Sov: Bütün bunlardan çıkan mâna, İngil- l nera am a terenin, yeni Çin Hükümetini tanımaya Pağlği Jarasında yapılan bir anlaşma. gerefin- protesto ettiler İce 16 ay zarfında Ruslar tarafından İyapılıp Kominform p lıştırılmasına. ka Hattâ bu sebeple - komünist orduları Şanghaya doğru. ilerlerken, bütün ya- veuza mal olmakta hem de akarya- Artış bulunmaktadır. 2 Kibris Türkleri İzmirde Tarsus, turist nakline tahsis edildi Bak İ Tarma - vapurumn” tadlir eli aN SS ÖGLİYOr e a aai Tet Bee İzmir, 1 Gitümüi mühabirimiz te- İçiğimiza " göre Devlet Deniayolları fir, 1045 yılında, Yuz Rumları Amerikan Kredi İadı “altında, işlemiye: baş goslav Hükümeti mütemayil olacağı merkezindeydi. İs- e İngiltere Hariciye Nezareti sözelisüi eai ol 'ça, lefonla. bildiriyor) — Amerikan Kre-| fdaresi tamir bittikten sonra bu ger A z ankası — müdürlerinden - Walter| miyi mukaddes yıl dolayısiyle dünya- egi ver yonü, Tito Fransadan tedarik ettiği (NAYa hareket etmeden önce, İngilte- |di Bi ve ihtimalleri bir sarahate kalbetmi teme İle Kendi adamlarına yaptır. İre Harbiye Bakanı Emanuel Shin- | Knaps, yarın — İzmirde bekleginekte- İnın her tarafından / İtalyaya - gelecek aKNK DnE. wel'ile görüşen, Rum azınlığı ruhani | (. lan ziyaretçilerden bir. kısmını yura Tassos, (Rumların Anavatana | Bü zat, Amerikan Kredi Bankası- dumuza getirmek Üzere turistik sa- bulunuyor. Yani İngilterenin Mao.Tse 'Tung idaresini tanımak kararını verdi- ini, artık resmen öğrenmiş bulunuyo 1 (YİRS) —. Komintorm' Gümek Araularını yanmavatana İnın İzmirde açmayı tasarladığı şube ferlere tahsis etmeyi düşünmektedir. un aldığı kararlar Yugoslavyada de 'T taraftan, Türk azınlık teşki- Si tekikler vapacaktır Hazirlihan programa göre Tereüği Yalnız, bu tanima — keyfiyeti, gene Sin bir aksülâmel yaratmıştır. Yugos- İlâtları Shinwelle'e — gönderdikleri me- | ©4 NUZ AUA Na 193 UNAADSAL. İ zemisi İtalyan llmanlarından alacaki şözcünün veraiti zahata göre, Pek bir İlaviar © giddetle mukavemete - karar İ sajlarda, Rumalarin hareketlerini pro. | Pesini açınca Milletlerarası İmar Ban- İ turistleri İskenderun, Mersin, Antale Sermiğlüdir kasının Türkiyeye ait işlerini ve Tür- ' ya, İzmir gibi Akdenizdeki — turistik kiye - Amerika ticaretine ait muh- İlimanlarımıza uğrayacak ve seyyahlar felif mevzuları Üzerine almak - isti. testo etmişlerdir Tilen sebeplere göre, bir kere Çankay: şek idaresinin Sevyet Rusyaya karsı tevcih ettiği şikâyeti smiş Mi letlerin — üsülen - dinlemesi — lâzımdır. İkincisi de, — İngiltere, yeni — idareyi yalnız kalmak iste- | alli — belediyeler iyacaktarı yecektir. vasıtalarla - görülmeğe değer yerleri e ve eski eserleri gezeceklerdir. — Bu İmar Bankası müdürü — | Husustaki hazırlıklar ” hayli ilerlemiş- l di tir. Mühtemel olarak İki sefer yapıla- İzmire gidiyor /cak ve programa İstanbul ve Mudan- İzmir, 1 (Hususi muhabirimiz te-| ya da ithal edilecektir Bildirildiğine kanlar, 12 d İ ? v a T S n SÜİ (lctonla bildiriyor) — Milletlerarası İmar Bankası müdürlerinden Ceimes Atlantik Paktı müdafaasının esasını teskil eden üç Komutan; Gİ. De Lattre | Je Tassigny (Fransa) - Gi. Bradley (B.A.) * Mareşal Montüomery (Büyük | Britanya) R * miyor. Avrupadıki. dost memlek Tekliyor. Hiç değilee — Avustralya ile | — Paris 1 (YİRS) — Atlantik Paktı kanları 'bugün öğleden sonra, Bahri zırlanan müdafas plânının ana hatlar | Şizi D gimediğde L ÜD kn nnn simleraaNaln.. z glll e n Barker, cumartesi günü #abahı otamo- Vilâyet ile Belediye Halbuk iki dominyonda, pelç 411 akanlığı bi B T e Bi bille İzmire-zelecak, ve- Bankanın E- nasıl ayrılaccık? mümi seçimler - yapılacaktır ğ Küti Hünn. B SD Tz g gedeki turistik işlere tahsis edebile- | — Şehrimiz millet vekillerinden Adnan l iki dominyon « Ka Si Niarate Özgekmeygmğilar a e İ ge Bo gel Gi sermaye hakkında - tetkikler ya- | Adıvar B. M. Möclisine bir şözlü soru yalıst hüğümetler n yo- | KUFMEr l e tepletssi. Vö keiz L İpacaktır. Ceimes Barker, pazar günü | vererek İstanbul Vilâyet ve Belediye Hoti iylüm öğüyet ve iktiderde ' YÜLİĞURDÜĞÜNÜN. ŞĞ | EÜNEERÜCERY e gN çi |Bergama, pazartesi sabahi Selçuk'a | idarelerinin birbirinden ayrılması işle aresini tanımasu tercih ediyor. E- | kurmay başkanlarının - Atlantik ranata. hazir bulunmak Üzere | zudaki kanun tasarısının Ocak ayı 4 Takametlarınıİlgşrek Torüra İabi Başkanlafı — bugün resmi kiben Londrada, temaslaraa “ bulunan Yeni Bütçe —Si yi Te alke e ha nesini, bu ehemniyette bir işi âmme apmamiş olmakla beraber; Amerika / Savunma / Bakamı Louis p lanmıştır. Vilâyetle Belediyenin ayrıle adati Karandlan Ösastemanda -| kand arslarindn uu miüzakercler” Jehndon de hazır baumacaktr. Bütçe açığı 155 milyon lira | man'halde ooi Bakrnelar lursa, O bunları| ister hâlen — ikti- | Başkanı Gen GE Bredleğ Pran, 12 deyletin müzakerelerinin bir neti: | l ç yeni yıl bütçesinin" Millet Meclisine | ya meclis içinden yahut da Şehir mec- fiyeti, beynelmile? bakımdan da daha | Yetİ, B CA İi Bi planarak, — Kürmay — Başkanlarının |tahsis edilen para, 131.164.082 liraya büyük bir ehemmiyet taşıyacaktı MA aNi Do azırladıkları savunma plânını — ince- |gıkarılmıştır. - e D tirmesinden anlaşlıyor ki, İngiliz La- Plân kabul edildiği takdirde, Birli $ rin yekünu 1.312.381.043 lira — olarak teşekkül ediyor bour Hükümeti, iütün — İmparat u ik Amerikanın Ki 1 milyar' do h ğ hesaplanmıştır. Bu' duruma; göre büt- | Teküik Ünivereitenin İnşaaf, Makie fa sAmil, vahdetii bir diş politika arlık silâh yardımı derhal elde edi-| — Fransa - Almanya münasebetlerinin / inkisafında mühim bir rol eyniyan — S #çıkımız 154.649.000 liradır, Bu a-İne ve Elektrik Fakülteleri Talebe Ce- tindedir. lebilecektir. Fransa Dişisleri Ba kanı R. Sehuman çık halkımıza yeni vergiler yükliye- | rüyetleri kurulmuştur. Mimarlık Fa- Fakat bir yandan da — Kominform Yalnız bu — yardımın — sağlanması; İtek, yahut İç istikrazlar Yaparak ve | kültesi Talebe 'Cemiyeti de bugün- Peştede bir içtime yaparak, buna da- için, ilgili devletlerin Amerika ile ayrı F AI emisyon çıkararak-değil'Marshali 'plânı İlerde teşekklii edecektir. Cemiyetler, bir tebliğ neşmilmiş bulunuyor. anlaşma yapmaları gerekmektedir yardımlarından istifade edilmek sure- İ talebelerin istek ve ihtiyaçlarını kar ——— — işbirliğine doğru Si dahilinde aakeri |— Paris ile Bonn Hükümeti arasında ticori müzakerelere Bümün neden — İeri geldi idettenb am etmekte/ istihsalâtın - arttırılması için, / İtalyan| dün Fransız Dışişleri Bakanlığında başlandı mak için, İngili n k in*sön 'safhası amlariyle temasa g ile Hindistan, Avutraiya ü Jlanda sosyalist idirelerinin mak bahsinde göterdikle tahlil etmek Kaflâr Ki A V MA L G İT Amerika, Çin KARR eee şillle Mi MA Na PANORAMA S a BAD A S l Paris, 1 Aralık (Hususi mghabirimiz bildiriyor) — Bugün, — Fransız yan parteriNAŞ LN ll | Yakup Kadri süküt ediyor Dallamarı. Tellealndb — li mahazlığında aa? Veleamalalen tahsizen sosyalistiçe düşman olduğu Karaosmanoğlu New-York, 1 (YİRS Buğgün | Arasında belirmiş olandyarı anlaşmaz- müzakerelerin büyük bir Yİkminmesinde, amep: sınfırın SantataiP | |S ydal N vöcUNişai nin Çin Komünist Hükümetini ta- İbalar açıkça göstermiştir Ki, Frangız TANB 't çe bru aS Si V AKYEL SSDRı KanAOS. İ|mvnenema dair. bunetine kadar Ame- İt üsüma - Almanyanın c Arap mültecileri ada ; AAi <0 KLET UC A ZBK aa vub Bireni aü e milletlerarası DK eridan || — cumhuriyat Türkiyesi Ti olmadığını ilâve etmişti Gedir BAA ADIRİSIR > Büan / aynaz bir mesele oldu at tenkldldir. D Çinde durum ; B tebiitleri İnaalar. — Neb-Porieer XONĞ v MARİNMLL A Tet " adan V0i 5 ie o Nuhun Gemisi