6 Aralık 1949 Tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 1

 A di A A UC RİL A W Bd Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 Abone: / Türkiye için seneliği 32 MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE Hanlari: / G öoe v bayfadü e ÜaGiadü Telefon - 44756 . 44757 Sant B altı aylığı İ7, üç aylığı 9 liradır. resi 2 Jiradır. İlânlardan — hiç- Posta Kutusu 2100 - Beyoğlu Hariç memleketler — iki mislidir. Tesis eden: HABİB EDİB TÖREHAN bir — mes'uliyet — kabul — edilmez Telgraf Adresi : Hetlo. İstanl - |C ve Diş POLiTiKA — 5-Xll-1949 ECLİSİN bugünkü — ruznamesi- İMine âlman Hâkimler Kanununun Sovyetlerde tedhiş kampanyası Kremlin, Rusyada yeni SERERET bir temizliğe zliğe başlıyor Bankular arasında ikramiye yarışı Maliye Bakanı, şimdilik bir tedbir almayı doğru bulmadığını söyledi Buna intizaren şimdiden herhangi DÖRDÜNCÜ SAYFAD Ankata 5 (Hususi muhabirimiz bil- diriyor) — Bugünkü Millet Meclisi bir gündeminin mühim bir maddesini de Ş: tedbir almayı doğru bulmuyorum. bu mevzuda” bankalar' arasında | İÇ SAYFALARDA İKİNCİ SAYFADA Çinin kilidi: Formoza ÜÇÜNCÜ SAYFAD Millileştirme ameliyeleri ve milli gelir Prof. H. Laufenburger Geleneksiz edebiyat aana Mi
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 Aralık 1949 — Salı İYASİ — İKTİSAN? & B İ Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 he oe Bit e l y MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZE A F ea Bo (e Telefon - 44756 . 44757 Santrı Posta - Kutusu 2100 - Beyoğlu Hariç memleketler — iki mislidir. Tesis eden: HABİB EDİB TÖREHAN bir — mes'uliyet — kabul — edilmez Telgraf Adresi : Hetlo. İstanbı | Sovyetlerde tedhiş kampanyası Bankalar arasında € SAYPALARDE . İKİNCİ SAYFADA ilidi: Formoza / Kremlin, Rusyada yeni | #ramiye yarışı — , reeirm Millileştirme ameliyeleri İÇ ve DiŞ POLiTiKA — 5-X11. 1949 N bügünkü — ruznamesi- n Hâkimler Kanununun Maliye Bakanı, şimdilik bir tedbir almayı ve milli gelir 'm geç vakit aldığımız Prof. H. Laufenburger Küi Wme, çazmamtaya kalitatır. | bir fe m iz Ii a ba I doğru bulmadığını söyledi eT Kanunun bir kaç bakımdan ehem- g ş Iyo r İlleea 6i Grürüet mahakirimiz hi Buniai Müsyen İebediden; Dede GA 1D0 B DND miyeti. vardır. diriyor) — Bugünkü Millet Meclisi bir tedbir almayı doğru: bulmuyorum. Geleneksiz edebiyat Bir kere, seçimlerde adil teminat gündeminin mühim bir maddesini de Şayet bu mevzuda bankalar arasında Nabi Meselesi ortaya atılınca, bazı fikir ve Yaşar Nahi kalem sahipleri ile birlikte muhalefet TaRülleri Dü teminttin mevet a| — Entellektüel işçi zümresiyle mi B balkaların mevduatı arttırmak için ki buna ihtimal vermek için hiç bir Resim sanatımı iyetçileri 4 vurdukları piyangö usidü hakkın- sebepiyaktur. gerakli Esdbirlekin d n diye Tein. af aŞ yarlıı dK imha için bazı tertipler hazırlandı terki ediyoru Mütenkiben kürsüye gelen soru sa-| — Nurullah” Berk Söz alan Maliye Bakanı dedi ki: — hibi. ezcümle demiştir ki: ğ ai yere kaldırımamaları Jâzım geldiği Bir yıldönümünün düşün: Diyarbakır Milletvekili İhsan Tigrel'in müsait bir anlaşmaya varılamazsa — leri sürüldü. Yani, seçimlerli'nem ax hai ğahelin '& Gtamü muhebirimiz | — SöNelenn. telileti . | eritemek ( Ç DUrRua e KAATAL : dürdükleri Jedilemez hem de. bir yerden )bir yere TatEEE SAĞ _';')'": 'İİ.";Üİ,'İ." ae Tyize gl rzeakiyeti ası mevduat Züdür. Ben bir noktaya daha temas M. Tevfik Ararad G SAA Tp SONİL yüe z dün von samanlarda Msgi 3exaretine ve | İA İsavikinde zi 'bir (baftıba- GÖŞENİ, . ç , ee U ee e DA İamalaylei M krmmatan, sİetlk taminak, | İcum etmeye başlamıştır. Bu kampan- | — İşin bugünkü manzara ve tatbika- Panayır ressamları Jakırdıdan ibaret kalacaktır. Çünkü ik- Oldağüna , Hai temiüe'vu 'Gabilllr Bir İstanbullu İya, Rusyada alâka ile takip edilmek- | tının mütaleasından çıkan netice, ban- tidarda bulunan partinin Adliye Veki- tedir. 'Nazira atfedilen kusurlar, acı| kaların yabancı kaynaklar maliyeti. ÇlUğüna , halkı tesadüf ve. tenb H, herhangi bir seçim bölgesindeki hâ- n hakikati ketmetmek için " ista- İnin artması merkezindedir. Bu vazi- El Cena iliyadlara alstırlkına ieae Hü Bd e! p İtistikleri vesair malzemeyi — kasden | yet onları kârlı plâsman — aramaya ler eei değidir diye debisirerek büklerın ve- tahrifir. Her ne kadar bu gibi küsür: İ sevkederek tevdint menbalarımı daha n da, bu noktal nazara iştirak ey- SRMELAİ Gala Ca | İtar, komünist Rusyanın yabancısı de- Düyük rlaklere 'maruz Birakabizi". ” Jmekle berater. almüllik aati sı KÜNÜlak ialrmala Ba Magaliik, axat ğ Veliz e Prarda'mın Bu Kadar sildetle| " ol Para Veme ve Bankalar Kas, ea Vaçit temin eden nn zöade.| |aFI olduğu nirpette çirkındir. Üstelik. h: 4 İrsttı kampanyanın hakikt gayesi me- İ ununda ikramiye veniimesini menedi Ş, Yarlünt temin eden Mül Fiysigo. B n Bla Kerülriükülir. gun. rakla arastınlmaktadır. Anlastan Rus' | di kaılar mevct Üeeilar Bişlerdi S Bb B B 0 saşalan rtdar ee aa a ÇN AAT 8e | 2 Kasımda. Merkes Bankasında vas. 3ai Piyangoyu ortadan kalaırması | — ŞÜÜ kutlanacak #iştirebilmek demek, — hâkimler ara- 'Bruduğu memnuniyetsizli- / palan bankacılar toplantısında tevdiat düşünürken şimdi karşımıza bankalar sında partizanlar — mevcut ol B e beş senelik programın * |eelbinde ikramiye usulünün sirleri rın tertip ettikleri piyango çıkıyor. Birleşmiş Billetler Genel — Kurul düğünü — iddia — etmek — demek- | tir. — 2) — Yerinden — kaldırılmak Korkusuyla — taraf tutacak / olan bir | SiNİN Mesuliyetini — yük k bir kusurlu aranmaktadır. Şu ka- dar ki, hakiki sebebin daha da mühim münakaşa konusu olmuş ve toplantı. — Haddizatında, bankalara bir külfet , nün 10 aralık 1948 tarih ve 217 say ya katılanların ekseriyeti, tevdiat cel- teşkil eden bu usul, onları verdikleri | H Kararile kabul edilen “İrisan bi mevzuunda girişilen yarışn zarar- faiz haricinde birtakım masraflar ih- | ları Evrensey Beyannamesi” dolayısi hâkim, zaten bu yüksek sıfat ve vazi- " |çiması Yazımdır ve Pravda'nın takrie I, tesirlerine inandıklarını . belirtmiş. tiyar etmelerine sebep olmakta ve| le, bu beyannamanin kabulü — günt feye Jâyık olmiyan adam ” demeki İben bir ay evvel sendikaların gazete- | K CN a yallm Kati SAA at İ nüa Padaynia Heblm M 3) Eğer bir hâkim, şurada değil de Si olan “Trud, a karşı açtığı kampan- mektedir dahil devletlerce kutlanması, Ünes Tada Vazife görmeye, içtihadını bu bi zatnüNnetin tektr'öğle at (0 REŞÜİRK. GOksi Di Kaseana . T OĞLL A ni ilemek | umuml konferansında tâbi tutacak kadar mühim görüyorsa, Mmaktadır. Trud gazetesine — atfedilen | #ecilen bir komite tarafından incelen- . Bankalar, bütün -Bunları — önleme 1p toplantıda bir ka. İçin birtakım riskli işlere girmeye | insan haklari günü ecbur olmaktadırlar. İşte bizi endi: | mıştı. geye sevkeden cihet budur. bunun zararlarını, seçim emniyeti za viyesinden değil, sâlim bir adliye ciha Aana mâlik olmak zaviyesinden müta. en büyük suç bu gazetenin — şimdiye | mesi ve müte kadar en sadık partici sayılan muhar- | "ara bağlanması uygun. görülmü rirlerinin, parti prensiplerinden ayrı-| - Bankacılıtımızın eriştiği merh b üstere. — 920 ve 8: gi kanlığından, Milit Ja etmek çok daha doğrudur. Çünkü Jarak hususi “ideolojik bir hizip,, kur. | bankaların bu mevzuda da müştere- — 920 ve 930 yıllarında olduğu gihi/bir Ka a ee ? ” ken vâsıl olacakları bir anlaşma ile buhran zuhur etse ve halk bankala- | £üne bir yazı gelmiştir. Bunda, iyi bir yerden ya kiymetli ' veyahut Ginde Cumhurbaşkanlığını tekrar ele alan Çan-Kay-Sek öin ” hügeli okulların son sınıflarile, orta ve yük kaymetsiz bir hâkim fena bir yere gö Sendikalarla, — Sövyetler — Birliği | bu-yarışı bertaraf edeceklerine kâfi va koşsa, bankalar bu para çekme ta- , yi derilmekten korkacağına göre, bir ke- Teki dahilinde iş gücünü ayarlamak bir teminat addedi orum. leplerini nasıl karşılıya â sek dereceli okulların bütün — sıni Cumh ilen kanı se re iyi bir. yerde fena hâkim ve fena çok müşkül bir vazife; z mrda ilgili öğretmenlerin, - Birleş 'Yerde iyi hakim ne demektir onu dü Bir nesarete karı yapılan bu hücum- Milletler mev: günmek, ikincisi de, Mmemleketin her | . dar ancak gu şekilde izah olunabilir: | dınlatmaları ve İnsan Hakları Beys Ze ürüsüz çai d b | C an-Kav-Şe inde ç, xsssk yenm yeni bir işçi n | istenmektedir. Tine Sehip olmak hakkını hai ol fanın teşekkiii etmesiyle, mutlak. ko. —— #una göre, iyi bir ile ena bir ne de- Münizmi artık kabul etmiyen ve hat Belediye mahkemesi mektir, bunu düşünmek dâzımdı . . 14 Kyemlinin çapanı. palitikasına kar- j inda — dürü; eee dareyi ele aldi Ka PEAN ; yılbaşında / duruşmaya kamdan, ya ilimadimız vardır, “yahıt zümre meydana gelmiştir. b hei ha arlalDe Zanae ll yatur, Ve küktidisin elti tek, e AYARIL A toplantısında, belediye — kontrollünde V;rUV"y n"ıLN "V_M 'lfL'.HA :*l"ulnk n küdretli olan sendikalara karşı takın- çç -| bi İ İ İ y loğan valarla meş olmak Ve ealüeaK YNMN Yek | Çin, Formoza'yı Amerikaya kiralıyor dığı bu mütecaviz tavır, Sovyetler Bir- doğan di seul İre bir Belediye Mahkemesinin lğinin bazı mıntakalarında, mililyetçi d oe y Pravda'nın, şimdiye — kadar çok Tazımdır. LĞ Gti vi amelii: Je karalamagi ktir eI BZ hazırlıkları hayli ilerlemiştir. Bu İretle, şehrimiz Sulh Ceza Mahkemeler iasili GarellR ÇA L ERie D İsililinl yeniden nertee almıştır reddeden Acheson böyle bir uzlaşmaya madı vardir. adil beminet tstiyenler e | — Raki cumhurbaşkamı Li - Tsu - Yen kesin olarak muhalif kalmakta devam Cüaten ' Toktadan hareket elmiler. |EKln ucakla Amerikaya hareket et- ederken, Savunma - Bakanlıkının v Mecııste dunku brların Taçaaına Sakmk ö B d Bane mukall yamız sayesleİmibtir L 4 sanılmaktadı | İötaenöirlecektir. “Mahkeme yinel Timizin değil, hepimizin, memleketin United p rinden birisi belediyenin merkez — bi rimizin dek ü ÜĞU Ü / Amerika, Komünlet Çini tonımak ylhan Tutefen Glnkak di GÜL ne kadar haldkımız ise, öteki yerlerde |a Mareşal Çan-Kay-Şek komünüst- —» Te A muzakereıer vi zifemizdir. Milli Mücadele, — bize bu | Moza adasındaki Üssün H a zifemizdir M Mücadeie, bize u| ea sün ; Z B kay z c aa K M magoji uğruna, Zeda etmiyelim. Fi S loy el ee Hdlar ( 5 hei Sadık - Aldoğanın Adalet — | Çerrahi Cemiyetinin 'senelik toplantısında, Amerikan 'Deniz - Kuvvetleri ta: tutacak bi müstakbel | —— Bakanından - sorusu biplerinden Amiral Joel T. Boone tarafından karşılanıyor. Amiral Beone, Ce: | — Belediye, esnaf hile ve ihtiklr yar H | ilarelinin ökrez Barba geei e İşik Amerilay Kİ elk Siç Mi “zama b eyama veren MC Co S Gi SA Maç bileti karaborsası —a aa n çe ü Devlet Reisi Li-Çung-Yen ise te Joiki gib hhi sebenlerde layı di ü ayrıca belicttiğine göre, Çin T ö mi: İsicile yazılacaktır. Aynı suçun teker ğ et e DA A l B Ha ae L © YoNt Yem Seçlm ı Büyük BİLİRAR YAK bti far | ö MAD B EİN N KA borsasını şnlemek için alınması ge dörü milyü Daradulla 16 gi tapi . . Z meşe ken tedbirler hakkında dün — vilâ Taklarının Tangl Ka Sanne | Pandit Nehru Çin hakkında .: s;m mium Di Kanlmu yette Vali ve Belediye Bu üaü GÜÜD — Kalalülürü, tumainün T " SA İ Bi reararkakina e açllan meka gaa Haa evrd BrlRen ga dün bir beyanat verdi | Baköiklar Kuhülu, projeyiy . testantı yanılrsışr SAMERRNNı dan sonraki tetkike başladı. Kimsesiz çocuklar davası yeniden ele alındı. erkez olarak gösterilen €tu şehrinin, komünist orduları, 90 Hint Başbakanı Asya komünizmini izah etti Değişiklik yapılmıyacak ei hem d Taann hem Devlet 'maşbakanı Pandit Nehru gazetecilere de şim det kontrotü — gittikçe / Tekümeleri u bügün — beyanatta — bul maktadır. fekrar Formoza adasına gidecek ve | B Z henüz böyle bir n y Tadyoda İfşatta bulunma mitehsssı | tir v ü ğ Devu FenetoNli Glkn iee, ceki Devlet | — Nehru Z Hindistanın yeni Anayasası 1950 |Ti Samand ü Secii v kxı 80 | g B j anı hru, İngiltere Dişişleri Baka- | VA hürm v eg ÜNLERİNDE| T adamm © Amerikallera 9ü İr. , leketlerinde — komünizme n geçini Hinte Anayaalaının AM z BüyüDü etnektediş. / e TA HL eee besla' AA asakdirü ayında K N ürk-Yunan yakın ? Te 'e tenakuzla dolu olan bu Taeleğ “Dliti. ekonomlsi »e yesn davet 1 Çin tabolsu, karanlıktır. bütün dikkatlerin Formoza | | ndası Üzerinde toplandığına şüphe yok- a BĞĞRL det arasındaki yakınlığı arttırmak için, dar, Bi Çin 50 sene müddetle Ja karşılıklı seyahatler tertip etmek, tu: | ponlara — kiralamak mecburiyetinde h ristlere kolaylıklar. göstermek, ga: lmiştı. Japonya, adayı eline geçirir ikıni Ve lalbik | te ve vadyo yayınları yapmak, Kitap- | Dört n kadar tutan — nüfusunu | Sordygülrene ğ lraş gerlllain Mareşal Fevzi Çakmak —— | dine etmek Üzere, iki memleket Dişiş: | ada halkı işyan etli ve bu dayan kanlı Hastahaneden — çıktı DNG ll AA YZ bir şekilde bastırıldı Bir müddettenberi - Teşvikiye Saz. yer ae MA E İN son DAİA A g Bo nrer ai Müsii hem Japonya ile Filpinlerin arasında 1 Fevzi Çakmak dadel — Afiyet vi u mın karşısındadır. Yani Çin toprakla. an çıkmıştır. Mareşal bu münasebet 4 Fina denizden hâkim - bulunmaktadır le, hastalığı esnasında kendisini teda. n Bu gebeple, Çin'in ne olacağı davası İyi tüen” Orainaryüs Profesör Doktar |m an nın yanıbaşında Formoza ne olacaktır Tevfik Saflam, Doktor. Fevzl Taner, (yer ye aa dâvamı bundan sonra hep başta gele- Profesör Ekrem Şerif, Egeli, yurt mü n A Başbakan Nehru ve Tru inde “Bayan Pandit'le m kkürlerinin iletilmesini | "