8 Aralık 1949 Tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 1

l Dlll ) IAIİDUIJ MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE ,,,,,,,,,,,, 1B EDİB TÖREHAN Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 Posta — Kutusu 2100 - Beyoğlu Telefon 44756 — 44757 Samiral Telgr IAd sı . Hetlv İstanbul m Genış tefsirlere yol açan bir teehhürden sonra Bütçe komisyonunda — - IKILÇCBA_"AMFPA POLiTKA ) Vişinski dün Amerikadan — MaliyeBakanı yeni bütçe | uü Mosk ovaya hareket etti hakkında izahat verdi KEMSR ! | Kirebllerım wnrlresimeacine ereben alan DORNİNOYM GaAvPANA
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 Aralık 1949 — Perşembe YENİ İSTANB SİYASİ — İKTİSADİ Sayı B 10 Kurus Rı'hıglu—.“uel.lı[ Caddesi 6-8 Posta - Kutusu 2100 - Beyoğlu Altı aylığı İ7 öç aylığı 9 liradır Hariç memleketler — iki mistidir GÜNLÜK GA HABİB EDİB TÖREHAN MÜSTAKİL ZETE Ber vi Te l Teleton 314756 Telgraf Adresi Hetlv İstanbul İ ve biş POLiTiKA F- XU-1949 aşvekii, CHLP. nin dünkü erup | içtimamda, yeni hazırlanan çim Kanunu'nda hâkimlerin se- çim kurullarına başkanlık - edeceğine isir bir hüküm bulunduğunu ve bu. 'nun devlet sistemimizde — idari rejim- den mdli reğime geçmek demek oldu- Bunu belirterek, bunun yapılması için, arkadaşlarının - muvafakatini istemiş Birgün önce de, kereleri kızıştırmak için midir nedir, | Bezi Ankara muhabirleri, CHP. de üN teminatın aleyhinde bir hava ce Sfini bildirmekte idiler. Gerçi, Erup- $8 bu memele müzakare edilrken, ban “ületveklileri, bu telgref haberini te- Şi eölei mahiyette " Kosuşmuşlardır. Fakat, Başvekllin müzakerelerin — o münda tecellüt lle sartettiği #özlerden | SA ianüdüm Tazrlama. raporun Salkla senalanı, bibemebal. müdeter | G etmek kararındadır. Hatta, mühte Tem Sivas milletvekili, tekrar kürsüye | ölerek, aAi taminati behemehal ta: Bakkuk ettireceğini - memleket efkâı ümümiyesine karpı taahhüt etmiş bu. istemiş ve bu yapılmadığı — takairde İti etmak mecbiriyetinde kalıcağı- | M üüve eyleniştir. Bundan anlıyoruz ki, C. Kü idaresi, — önümüzdeki n gel di kamuna - ve binsensleyi, #imdlye kadar elde edilmiş olan tecr Bleze güm yaçımamma karar vermiş bakamaktadır. Ki bu, aynı zam darih taahhütler ile iş başına ge olan Günaltay Kabinesi'nin. Sözlere sadık olduğunu, delil delii üze- R YaR baama soarma kdit öi demekir. Şetm a Baydedalım ki, Başvekilin bu kadar kararlı ve müs et beyanatına, bir kere DF. Jatanbul Başkanının tam aksi istikametteki İ Glaları, ikincisi de Ankaradakı İki mt tahmin yahıt Ködlanin koyu zemini üzerinde, Başvekilin ehde v almakdadır. Bu” temsilciler partilerine bağlı bulnanlar gibi, Fistıyan Sosyalist partilerine mensup olanlar da vardı. — Yâni, sosyal ted- | birlerin Jüzümuna — kani olmakla raber, dini akidelerini muhafaza eden | işçilerin de mümessilleri vardı. | Verilen haberlere göre, bu neviden olan, daha doğrusu Komünist olmayan ve Komünizm ile mücadele etmek ka- Tarında bulunan işçilerin, kendi ara Jarında bir büyük federasyon kurma teşebbüsleri, tam bir muvaffakiyet ile yeticelenmiştir. Yeni teşekkül, “Millet derarası Hür Sendikalar Konfederas yönu,, ismini alacaktır. Bu gibi hâdiselere sit haberler et rafındaki alâka, bilhassa Sovyet Rus- büyüktür. — Bunun içindir ki, böyle bir toplantının — Lon- drada yapılacağını ve daha sonra di yapıldığını - zamanında öğrenerek, bir mukabele olmak Üzere, Peşte'de Ko minform'u içtimaa davet etmiş Kkaç gün önce gene bu sütunda tahlil etmiş olduğumuz kararları aldırmıştır. Gerçekten, bu iki içtima, birbiriyle | alâkadar ve birbirine karşı olarak ya: pılmıştır. Hatırlıyacak olursak, Kominf. Peşte — toplantısında “en çok ehem- miyet verdiği nokta, Komünist parti derinin bilhassa Sosyalist — temayülde olan ve binaenaleyh Sosyalist. partile Te mensup olan işçilerle mü, H. P. sev- | H dilmesi; buna mukabil, Kom tisinin emirlerine itaat etmek dini akidelerine sadık bulunan derin bü temayüllerin ha gösterilmesi idi. Londrada! 'nın Sosyalst. partileri ile Hirist Sosyalist partileri arı nlaşma ve ittifakla neticelen ünülecek olursa, Komintorm'un v te'de gösterdiği telâş, daha iyi anin gılmış olur. Çünkü Komünist partil, 'nra her yerde, laik bir ip eden & ları kilisenin hat- Haristiy ateşine alına: ağlı a Yürüm, alistlerin maka; merika, Çin'i tanıyıp tanım ga kare Y Diğisle, ctra vi süim z kiztar koydu. Deği ki, Çin top yahları Üaeinde tasklai nie ai ma arell Şi detçe ee Te ilaredini tanimiyacek Bunun hemen arkasından, - bizzat Ma0-Tse-Tüng, Çin'in tamamına malik ta, bilkuvve bitmiş nazariyle bakılı leceğini beyan etti. tarafın anlaşması lâzımdır. Fakat, ortada, son derece bir unsur daha vardır: Formoza: takdirde rika €'u Geniş tefsirlere yol açan bir teehhürden sonra Vışınskı dün Amerikadan Moskovaya hareket etti Sovyet Dışişleri Bakanına göre, Birleşmiş Milletler, dünya sulhünü baltalıyormuş Londra, T (YİRS) — Sovyet Rusya Dişişleri — Baka; rei — Vişinski dün “Amerika” transatlantiğiyle M kova'ya müteveccihen — New-York' yi kararlaştı 8 Mülle delegelerinden — Malil kalbinden hasta olduğunu ileri sü rek, — Vişinski'nin — seyahatini — t etmesi, Birleşmiş Milletlerde âni ola- rak bir Balkan meselesinin ortaya çık. ması halinde, Lake Si bulun New- York'tan 1 Sövyet Rüz kanı : Vişinski, gazete miş Milletler Kur ü belirten teklifl halif kararlar a Vişinski'nin sulhünü — baltaladığını iddin ettiği kurulu bir teplantı halinde dünya Birleşmiz. Milletler 'Diğer taraftan, bu devrede, ekser Si Birleşmiş Milletler anayasasının ru Almanya ile yapılacalı tek taraflı sulh Amerika, İngiltere ve Fransa, sene başında Almanya ile harp halinin bitirilmesi için görüşmelere başlıyacak hu ile kabili telif olmayan kararlar alınmıştır. Buna rağmen, / Sövyetler Birliği, barış uğrundaki gayretlerine devam edecek ve bunun için savaşa- | caktır. ira, 7 (YİRS) — Amerika. Fran- delerine uygun kanuni bir tarzda son İngiltere, önümüzdeki sene ba- | vermek oldukça müşkül ve — zaman; bir t Almanya | mütevakkif bir iştir, fakat bir harbı ir gö-| son vermek için birçok yollar ve çare lantı. yaparak. in bitirilmesine nlığı tarafından lardır ler vardır et Rusya real T (YİRS) — Bugun Wa-| — Paris, 7 (YİRS) — Washingto te 'Natta bulunan Ameri- | varan bazı raporlarda, Rusyanın ya ti sişleri Bakanı Mr. Dean Ache- | gu Almanya ile ayrı bir barış andlaş: asraflar, b İngiltere, Pransa ve Amerikanın, | ması yapması ve işgal kuvvetlerini xe disine ödi İ Almanya ile harp haline bir İri çekmesi ihtimali belirtilmiştir. Bu rış. andlaşmasının mül ine di rmek için bir konferans akte- takdirde, Batılı Devletlerin Bonn Hü- eğini açıklamıştı deceklerini teyit etmiştir kümetine karşı bir jest yapmak 20 Bi Avusturyadan 3 milyon | — Dişişleri Bakanı demiştir ki runda kalacakları hemen hemen mu sterling istediği öğrenilmiştir — “Harp haline, uluslararası kal- İhakkak addedilmektedir. Hürriyeti seçmenin haşka bir yolu Çek Ticaret Bakan Yar- | dımcısi, yapılan. işkene arak h ar etti Batı memleketlerine teminat veriliyor Amerika Müdafaa Bakanı Johnson, Amerikanın Pearl Harbour baskınına benzeyen ikinci bir baskınla karşılaşmıyacağını söyledi W Londra, 7 (YİRS) — Pragdan alı-| İt ncaret Bakan Yardımcım - Evgeni İceği hakkındaki/ sözlü sorusu, — Milli| Ankara, T (Hususi muhabirimiz. bil- rafından — cevaplan- | Giriyor) — Devlet daire ve müessese uydurma kelimelere ki- | leriyle — hususi teşekküllerde — çalışan Bütçe komisyonunda Maliye Bakanı yeni bütçe hakkında izahat verdi Fiyatların yükselmesine sebep olan takas usulüne nihayet verilecek Ankara 7 (Husu Zün öğleden Maliye Bakanı, dün başlı nin umüml hatları hakkı hatına devam etti. Bakan, ejiminden bahsedi S muhabirimiz bil- | Tacağımız. yardımın anın umümt izahatından. 80 on. üyelerinin fakat ilk ola z alan Ahmet Oğuz, bu yılın büt taallüku itibariyle yeni ticaret anlaşm - Jadımlar atıldığını müşahede ettiğini mak emelinde olduğumuzu, e bunun bütçenin bir dereceye kadar Tiyle anlaşmamız olmiyan devletlere| kontrolüne imkân vermesi bakımın- Serbest dövizle mal satmakta dayık — olduğunu edeceğimizi, — fiatlerin yükselmesine| söylemiş, ancak geçen yıllarda yapıl- sebep olan tal edilen — değişikliklerin nerelere sarfedi- dan memnuniyete 'eğini ve hariçten gelecek — malların| nazarı dikkate alınmadığından dolayı azaltılmasına çalışılacağını” söylemiş- | tenkiti bulunarak — Hükümetin tir. mali ve iktisadi. düşüncelerinin — Bi Bakanın bügünkü altın ve — döviz| Bakan tarafından açıklanmasını ist udumuza taaallük eden — açıkla- | Miştir. Ahmet Tahtakılıç da fikirlerine iştirak etmiştir. Thsan: Tigrel, Maliye Bakanı sö: malarına göre, 104 arkadaşının mevcudumuz 144 cudumuz 28 milyon d başında — altın ve döviz mev arken 1 aralık- ta altın 136 tona düşmüş, dövizimizin | lacak soruları Hükümet adına cevap- hepsi sarfolduktan başka 24 milyon| landıramıyacaksa Başbakanın — davet dolar da açık verilmiştir. Bu açıfın| edilmesinin — faydalı olacağını söyle- 10 milyon 5 Joları son zaman- | miştir larda hariçten getirilen buğdaya Maliye Bakanının cevap vermeye rilmiştir, 8 ton azalan altının & küs tonu Amerikaya, 2 küsür tonu da viçreye satılmıftır. Yine Maliy€ Bakanı, ayrıca Mars- hali Plânı gereğince direkt olarak a- unu — bildirmesi — üzerine - | milletvekillerinin sorularına geçilme- Si kararlaştırlarak — vakit geciki den yarın saat 10 da” devam edilmek üzere oturu zar oldu Dünkü Meclis Toplantısı Hâkimler Kanunu müzakeresi gelecek toplantıya bırakıldı Dünkü müzakerelerde birçok milletvekili, kanunun aleyhinde konuştu Ankara 7 (Hususi muhabirimizden) | Adalet Komisyonu sözeüsü — Kâmil Bugünkü Meclis gündemi, — hayli | Coşkunoğlu ve diğer birkaç milletve- yüklü görtinüyor ve oturumun müna- | kili tasarıyı müdafan ettikten sonra, kaşalı olacağı tahmin — olunuyordu. | kürsüye gelen Adalet Bakanı, tasarı- Fakat müzakerelere başlanınca Ma- nn asla siyasi mülâhazalarla hazır- üye Bakanının talebi ve soru sahiple- | lanmadığını, hazırlanırken 1950 seçi- muvafakati ile İk |minin hiçbir vakit düşünülmemiş ol- sindeki metrük emlâk Ma- | duğunu ve esasen tasarının C. H. P. totyan matbasısının kiralanı 18- İnin adli teminatı reddettiği —bir za- 'içrede ö'en Abbas Hilmi Paşanın dış | manda bulunduğunu izah ettiler. memleketlerdeki hukuki Vakit gecikmiş olduğundan — gerek intikaj eden emvalinden alınacak ve- | Hâkimler Kanunu tasarısının ve ge- raset vergisi ve hayat pahalılığı için |rekse gündemdeki Temyiz Mahkemesi ahınan önleyici tedbirlerle hamur ek- | Teşkilât Kanunu ile Hukuk Usulü Mah mek çıkaran fırınlar hakkındaki sözlü | kemeleri hakkındaki - kanunun — bazı soruların cevaplandırılması 16 aralık | maddelerinin değiştirilmesine dair. o- toplantısına birakıldı. lan tasarıların - müzakeresi — gelecek Yolluk Kanununda bir — değişiklik | birleşime bırakıldı. Meclis cuma günü yapılıp yapılmıyacağına dair olan söz- | saat 15 de toplanacaktır. ü soru da sahibinin Mecliste bulun- | nasından dolayı geri birakıldı. Te L Bakanlığı yeni hi bt ataylarınan 'yer verimenne vv kanlın tasarısı hazırladı dan sonra da devam edilip edilmiye lmiyeceğini söyliyerek bu ayın 19 unda An karada toplanacak olan Dü Ku İdenlimiz müstakil ve r, cümlesiyle | ine hasredebilmi nek maksadiyle yal Yardım IÇ SAYFALARDA İKİNCİ SAYFADA Mısırdaki suikastlerin tahkikatına başlandı UÜUÇÜUNCU SAYFADA 1950 bütçe açığı ve Marshall yardımı DÖRDÜNCÜ SAYFADA ller ve yolları M. Nermi Turizm engelleriyle savaş Vedat Nedim Tör İBESİNCİ SAYFADA Egeden notlar: Şirin Deniz Küçüğün babası (Hikâye) Rektörün Basın toplantısı Öğrenci yurtları - Hoca mes- kenleri - Yabancı dil me- İstanbul — Üniversitesi — Rektörü, dün, aylık basın toplantısını yapmış 'tar. İik önce, son İki senede, mühtelit - İm veren ve bir mükayese yar sunları söylemiştir: 18471948 senesinde mezun mi er seneye kıyasla çok fazladı Bu netice, eski talimatnameye tâbi o Jan öğrenciler için muvakkat bir re> jlmin tatbik edilmiş olmasiyle alâka- dardir.ş Bundan sonra, — Üniversite 'Sitesi hakkında malümat veren Rektör: "” Öğrenci Kurulmasiyle. Mi vazifelendirilmiştir. Bununla Beraber, çok ebemmiyet verdiğim bu mevsu ila ben de meşgul oluyorum. Siteye uygun bir arsa aramakla meşgulüz. Üzen durulan bir ver de vardır.. demlitir. Bilâhare Reklön, Üniversite hocalarina vcuz meskenler temin edecek bir Ya Kooperatifinin — kurulmuş. / olduğunu bildirmiş ve yabancı dit — meselesine temas ederek: Bu hususta öğrenci yönetmeli: kinde sarih bükümler vardır. Bunlar yürürlüktedir. - Yabancı dil mevzuun: daki talebe sikâyetleri de yeni değildir. Senato, meseleyi defalarca — görüşsmüs ve yabancı dil deraleri hakkındaki hür kümleri değiştirmeyi — uygun bulma miş, bunün yerine tedrisat ve imtihas kilerini aslaha karar vermiştir. hususta yeni bir yönetmelik de hazıre Janmıştır. Yönetmelik, ağustostan itk /ren meriyete girmiştir. Lisan mese- sini Senato tekrar İncelemeye müter mayil değildir. Bunu ancak yeni yö netmelikin neticesini aldıktan — sonra fetkik edecektir., demiştir. 'Daha sonra “Rektör, Hukuk Enstitüsünün #ini bildirmiş ve Maliye Enstitüsünün yönetmeliğinin de zeldiğini - söylemiz. Tir. Üniversite Rektörü, bilâhare Gar zetecilik Enstitüsü hakkında da şu ber "e Enstitü talimatnamesi, — Sena toda İncelenmektedir. . Tetkiklerin. bu ay sonunda bitmesl Enstitünün ikinci sömeste'in başından itibaren fae Aliyete geçmesi Ihtimal dahilindedi Rektörün beyanatına göre, Tetkikleri Enstitüsü de gelecek nin başından İtibaren — çalışmalı Başlıyacaktır. Mukayeseli teşekkül eti Yabancı gazeteciler, Kostov dâvasını takip edemiyecekler ni | Kudüs B. Milletler İAT Taşiar Kai Te DA DA Öt " | O Mesayetine alındı Acheson'un beyanatı :404000000 20 ) Bakan, atom ve gizli vesikanın | oku. Arap Devletleri ve Avustralya Atlantik Paktın hil ithamların asılsız. oldı e kalanlar _'ı Bi yararak ı zden “yümü.| Budapesle Radyosu 'Soğuk harbi Amerika - kazandı aer mülletvekilinin dokunul n sevkedilecektir. milletvekilinin — dokunulmazlığı. nin. kaldırılması hakkındaki — Karma Komisyon raporları müzakere edilerek yapılmak istenen kovuşturma ve yar gılanmanın iç tüzüğün 180 İnci mad- S1 gereğince dönem sonuna bırakıl. Bir şehit allesine maaş Sarıkamış Harbinde yaralanıp dört Şehit İkramiyesi. verilip v 'ede Dilekçe Komisyonu raporu- red- dllerek binbaşının — allesine — gehit hapirte ve pirtolü içkiler İkinci yapılan i#pirto | ve l ler inhisarı hakkında- | ki kanunun bazı maddelerini de arı, İstiklây Harbi. mâlüller Bankası itibari sermayesinin yüz mil- dan tasarılar kabul edildi. Hâkimler Kanunu tasarısı