10 Aralık 1949 Tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 1

KÇ A 4 A d, — Vx A, AD AD a — V, — Z — CÜĞ Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 S D MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE ae m Bag el gere Telefon 44756 44757 Santrı Posta - Kutusü 2100 - Beyoğlu Harıç memleketler ” İKi misildir Tesis eden: HABİB EDİB TÖREMAN mes'uliyot — kabul edilmez Telgraf Adresi : Hetlo. İstani IÇ SAYFALARDA nnğu Almanıarı’ Berıme nmeıikaı'ı:ıg'ııçlâin-ISEI Hâkimler Kanununun ilk eeei ( İÇ ve DIŞ POLiTiKA e müzakeresi sona erdi fnsan Hakları Günü Yeni yıl bütçesi 45 milyar Zeki Mesut Alsan —— 9/x1/1949 BAWDL ol üNü DKĞ Ytit Bkarİ urume e azır anı 0r ar aranin delar civarında —— | Adalet Bakanı ile $.Tekelioğlu arasındaki münakaşa — |UÇÜNCÜ SAYFADA Üzmimiğ, Olz D kaç gündenberi Key West'te” Truman | istisna edilirse. müzakereler sakin geçti İngilterede yapılan Hâlikuzzaman, Orta Do-| ğuda yaptığı seyahatten ve mesal arkadaşları 1950-1951 —mali | Ankara 9 (Hususl muhabirimiz bil- | Birinci müzakeresi bitirilen değişik- devalüasyonun sebepleri dönüşünde — “Afap — Birliği” ni, F e H SŞ ç |Yt Amerikan bütçesini — hazırlamak |diriyor) — Büyük Millet — Meclisinin (lik tasarısının ihtiva ettiği yeni hü- İngiliz himayesi altında bir te.| 600 bin kişilik gençlik teşkilâtının hareketini |:i münim bir konterana akdetmekte- (bugünkü toplantısında ekseriyet par- |kümlere göre Hukuk mezunları; A-|DÖRDÜNCÜ SAYFAD : dirler. — Truman'ın bu. mali / sene İtisi muhalefetin haklı tenkitlerine bun- |dalet Bakanı tarafından yargıç aday- Zönilü Tei esnasında askeri masrafları 15 ten 13 |dan böyle anlayış gösterileceği ümi- İlığına tâyin olunacak, fakat tayinde aagalik, ruku , ve Y a yaarar Dne'bir Mi | — Komünist Alman Hükümeti destekliyor sonra, bunun yerine bir “Müslü- milyar dolara indirmek kararının öne- İdini veren 'bir Vaziyet takımımız, mu: İbugüne kadar olduğu gibi müraenat |— Curt Ricss manlar Birliği” nin ikame edil- Mmine işeret etmektedirle haleret de bi KN , ler. alefet de buna uyarak gayet müle- İsırasına değil — Hukuk taheiline ait â mesi lüzumu üzerinde durmuştur. Yine bu çevreler, Key West'te alı- İdil konuşmuştur. İdiploma derecesine bakılarak Iyi de- Taean e GĞ Pâki devlet adamına göre, böyle | nan kararların yalnız Birleşik Ameri- | Sertlik Wfade eden tek hödise, ay- İreceliler, orta derecelilere ve pek iyi Abdülhak Şinasi Hisar bir birlik iktisadi menfaatlerden | a kanın dahili vaziyete değil, aynı za- İm partiden olan Sinan Tekelioğlu ile İdereceliler, hepsine; — derecede eşitlik İ S ziyade din akidesine dayanmalı- s manda askeri hazırlık, dışarıya yar- |Adalet Bakanı arasında cereyan etti.|halinde ise önce müracaat edenler son- A yArğ Bir. Tni imielü, Bukalan” ; |dım ve umumiyetle harici münasebet- | Gündeme geçilmeden önce Seyhan | rakilere tercih edilecektir. BEŞİNCİ SAYFADA İsmini vermek kabildir İler üzerine de derin ve münakaşa e- milletvekili “Tekelloğlu, gündem dıcı | Kadro dölayisiyle yargıç yardımcı: İaitmez taiktütarı olduğünü ” ilâvo! vblala ü Tideiü' hafta, dalülak Bükeni | Kaği Tayl zN öedllie M Bir ömür böyle geçti
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 Aralık 1949 Cumarte YENİ İSTANBU lesi 'ASİ' — İKTİSADİ Sayı 1O — 10 Kuru; Müellif Caddesi 6-8 usu 2100 - Beyoğlu Beyoğlu Posta K Abonet / Türkiye için sen: ö & altı aylığı İ7 Üç aylığı 9 liradır ldir MÜSTAKİL GÜNLÜK Tesis eden: HABİB EDİB TÖREHAN AAA & MT ”Z detüle lilelerdir Ti Telefon 44756 Telgraf Adresi 44757 Santr: Hetlo. Istanb İÇ ve DIŞ POLiTiKA —— 9/x11/1949 AKİSTAN Birliği Başkanı Hâlikuzzaman, Orta Do- ğuda yaptığı seyahatten dönüşünde — “Afap — Birliği” ni, İngiliz himayesi altında bir te- tavsif ettikten rerine bir “Müslü- nin “ikame edil- manlar Birliği mesi lüzumu üzerinde durmuştur Pâki devlet adamına göre, böyle bir birlik: iktisadi menfaatlerden | ziyade din akidesine dayanmalı- dır. Buna, meselâ, “Zslâmistan” ismini vermek kabildir Böyle bir birlik meydana geti- rilecek olursa, o zaman, Arap ol- sun olmasın, her müslüman mil- let, buna dâhil olabilecektir. Bu teklifiyle, Hâlikuzzaman, bir müslümanlar ve müslümanlık politikasına taraftar görünmekte ve bunu beynelmilel politikanın unsur ve mesnetlerinden biri kıl- mak istemektedir. Pâkistan ba- K nından böyle bir tasavvur, ta- Mamiyle normaldir. Çünkü Pâ- kistan Devleti, millet ve milliyet esası üzerine değil, din esası üzerine kurulmuş bir devlettir. Bir devlet ve camianın kuruluş temeli din oldu mu, elbette beynelmilel politikası da aynı t mele dayanmak istiyecektir. Kı- cası, Hâlikuzzaman, “ümmet” mefhumuna dayanarak konuş- muş bulunuyor. Ve İslâm ümme- tinden olan bütün memleketlerin İslâmistan Birliğine ve bunun hem hayat felsefesine, hem de muayyen hatlar üzerinde yürü- tülmesi lâzım gelecek olan tesa- nüt politikasına tâbi olmalarını istiyor. Ki, aynı şeyi Yahudilerin yap- Ması neticesinde, Sienizm do; muştur. Ve aynı şeyi hıristiyan- lar yaptığı takdirde, bütüm-kitise- lerin Papalık makamına itaat ede- kendi hıristiyan birliklerini. yani, İslâmistan ve Yehudistan'. dan sonra, Hıristiyanistan'ı kur- maları lâzım gelecektir Kalıyor Asyanın Hindu, yahut Budist camiaları.. Acaba bu, bizi, ileri bir dünyaya ve birbirini anlıyan câmialardan ibaret bir insanlığa mı götürecek. tir? Hiç zannetmiyoruz. bir memleketteki Çünkü ha ekseriyet, ha- yatı kendi dinine göre tanzim ederek — ötekilerini — birer sı- ğıntı. durumuna sokmuş ve râ- hatsız etmiş, ha, aynı şey be, nelmilel ölçüde yapılarak. ve mo- dern haçlı #eferlerinin esasları ortaya konarak, âkideler birbiri- ni Tahatsız etmiş; arada, hiç fark yoktur Ve bu, öyle bir zamanda tek- lif edilmektedir ki, bir hıristiyan devletinin reisi bulunan Truman, memleketinin bütün istihsal ve servetini seferber ederek, “Dör- düncü Madde” ile, hangi dini akidenin yahut — milli bayrağın mensubu olursa olsunlar, bütün ğeri memleketlerin imdadına ye- tişmek istemektedir Keza, bu, öyle bir zamanda teklif edilmektedir ki,” şuur ve | idrakiyle Birleşmiş Milletler'in seviyeli bir âzası olmasını istiyen her memleket, ırk, din ve milli- yet esaslarından, ayırıcı ve düş. Man edici politikalar çıkarmama. yi taahhüt eylemektedir Burilardan başka da, İslâmis- | tan'a dahil olanlar ne yapacak Doğu Almanları, Berline 'yürümeye hazırlanıyorlar 600 bin kişilik gençlik teşkilâtının hareketini Komünist Alman Hükümeti destekliyor Staline hizmet ederek Doğl Almanyay Berlin 9 ÇA.A.) (Afp) müsaadesi ile çıkan “Telgraf,, gazete sinin bugün bildirdiğine göre, koml- nist kontrolündeki Hür Alman Genç. liği teşekkülüne mensup 600.000 üy milli bir kalkınma işareti olarak “Pen- tecote,, bayramında Berline yürümeye hazırlanmaktadırlar. İngiliz Çin meselesının altında gizli kalan maksat Jessup, Sovyetlerin komünist Çinden elde ettikleri inhisarı açıklamalarını istedi F Meadowa; 9 A A, (U Bugün Birleşmiş Milletler Genel Ku- rulunda beyanatta bulunan Amerikan d Jessup, Sovyetler Birliğini ko münist Çinlilerle yaptığı anlaşma hü- kümlerini ve Mançuri'deki kaynakları nek için aktettiği “inhisar, —mu- kavelesini açığa vurmağa davet etmiş. Jessup bu dâvetini letler Genel Kurulu türlü Birleşmiş — Mül n Milletinin her yabancı kontrol veya hi ten kurtulmak hakkını tanıyan ve bü. tün devletleri Çinde nü uz sahaları te vazgeçmeğe davet cd İ görüşürken yapm Çekler, firarı önlemek için hududu telliyorlar Ayrıca projektörlerle ve makineli - tüfeklerle mü- cehhez kuleler yapıyorlar Londra 10 (YIRS) — ilerinde Grottewohi ile Wilhelm Pisck Bu hat Gazete, Doğu Almanya Yardımcısı Walter Ulbricht'in teşkilat, üyelerine hareket için icap eden met lâğın ve büyük sayıda bisiklet, moto. Siklet ve üniformanın temin Bini bildirmektedir. eri başka bir kaynak Başbakan Amerikanın 1950-195: bütçesi Yeni yıl bütçesi 45 milyar dolar civarında Washington 9 ÇALA.) (Afp) — Bir kaç gündenberi Key West'te - Truman arkadaşları 1950-1951 mali yılı Amerikan bütçesini — hazırlamak için mühim bir konferans akdetmekte- Girler, — Truman'ın bu . mali sene esmasında askeri masrafları 15 ten 13 milyar dolara indirmek kararının öne- mine işaret etmektedirler. Yine bu çevreler, Key West'te alı- 'nan kararların yalnız Birleşik Ameri. kanın dahili vaziyete değil, aynı za. manda askeri hazırlık, dişarıya yar- dım ve umümiyetle harici münasebet- İler üzerine de derin ve münakaşa e- İdilmez inikâsları olduğunu — ilâve et mektedirle Yetkili müşahitler, Truman'ın he hangi bir karar almadan bunun şu hu suslar üzerindeki tesirini nazarı itibare almakta olduğunu tahmin etmektedir- ler: 1 — Bir bütün olarak milletin ikti- sadı refahı, Kısa ve uzün vâ leli olarak Bir- leşik Amerika savunmasına - tesiri, — 1950 kasımında yapılacak kısmi seçimler sebebiyle bu tedbirlerin mem- dekette kazanacağı rağgbet, £ — Batılı milletler topluh muhtemel tersiri, T tara- Ayni müşahitlere göre, bunun İçin- dir ki, 1950 bütçesinin - hazırlanması Birleşik Amerika tarihinde en önemli ve en nazik bir hâdisedir ve Key West mferansı milletlerarası sahada bü- Yük inikâslar meydana getirecektir. Yarı resmi ” tahminlere göre 1950- 18951 Birleşik Amerika bütçesi 45 mil- Yar dolar civarında olacaktır. - İkatılacak yargıtay Pâkistan “İslâmistan,, fikrini ortaya atıyor Hâlikuzzaman, Arap Birliğini tenkidle müslümanları birliğe davet ediyor 'N Ümumi Valisi Elhaç Kvaja Nazimuddin, Türkiye B. Elçisinin iti- matnamesini takdim et ve iktisadi değil sadece dini mülâha- adheri Hâli- İzalar üzerine kurulacaktır. & Pâkistan Birliği Başkanı, — İslâmiz- tan'ın kurulması — bütün Orta ” Doğu devletleri, tarafından — kabul edildiği Çan-Kai-Şek çete g Çek Hükümeti, Avusturya GA B CA A:) (Afp) koslovakya hududu boyunca 3 sıra di-| Histan Bi eh $i kenli tel mânlaları Tleştirmektedir. | KUZZaman Doğuda yap Bu hatlar boyunca, makineli tüfekler | Patten di Arap Birli 'e projektörlerle mücehhez kuleler di- Te AM dssteklenn kilmektedir. — Bratislavadan — itibaren etmiş ve bütün müslüman hazırlanan bu mânlalar, Çek mülteci- | '*"1 Birliğe iştirake davet e lerinin hududu geçmelerini — önlemek a HPN bu n | Ankara 9 (Hususl muhabirimiz bil- diriyor) — Büyük Millet — Meclisinin ugünkü toplantısında ekseriyet par- tisi muhalefetin haklı tenkitlerine bun- 'dan böyle anlayış / gösterileceği ümi dini veren bir vaziyet takınmıs, mu halefet de buna uyarak gayet müte- dit konuşmuştur. Sertlik ifade eden tek hâdise, ay. 'mı partiden olan Sinan Tekelioğlu ile Adalet Bakanı arasında cereyan etti. Gündeme geçilmeden önce Seyhan milletvekili — Tekelioğlu, gündem dıçı söz aldı. Geçen hafta, Adalet Bakanı ile arasındaki — münakaşanın Meclis zaptına tahrif edilerek kendisini mü- tearrız gösterir şekilde — geçirildiğini İsöyledi ve bunun başkan — tarafından tashih edilmesini istedi. Adalet Bakanı “Tahrif, kelimesini İsahibine inde ederim. Zaptın tek bir kelimesi dahi tarafımdan değiştirilme- miştir. Konuşmam huzurunuzda vukü bül- muş ve matbuatta çıkmıştır. — Hata varsa, zabit tütülürken yapılmış ola- bilir,, dedi. Başkan, tabı esnasında hata yapıl- mişsa düzeltileceğini temin — ederek münakasayı kapadı. Hâkimler Kanununun bugünkü bt rinci müzakeresinde maddelerin çoğu itirazsız kabul edildi. Yargıç adayla- rının; mahkemelerin yalnız karar saf- halarında değil, fakat bütün — heyet müzakerelerinde — — bulundurulmaları hakkında Demokrat Parti milletvekil- lerinden Salamon - Adatto'nun teklifi ile — Muğla milletvekili Necati- Erde- min (bağımsız) ayırma komisyonuna üyelerinin Bakan tarafından tâyin edilmiyerek kura ile yrılması ve yargıç yardımcılarının ayırma komisyonu kararları aleyhine itiraz edebilmelerine dair — teklifleri Hükümetin ve Adalet komisyonunun tasvibi ile kabul edildi. tetkiklerinin neticesini Marshall Plânı Avrupa Ekonomik İşbirliği Dairesi namına 3,5 aydan be- vi Zonguldak, Karabük ve Divriği ma- İden havzalarımızda tetkiklerde bulun- muş olan B. F. Ward dün uçakla Pa- rise gitmiştir. |Ümtarshali Piâni Türkiye kısmı basın bürosu müdürü, dün F. Ward adına gazetecilere verdiği izahatta mütehas- Si fikirlerini şu şekilde belirtmiş 'Karabük Demir ve Çelik Fabrika- darı iyi bir şekilde inşa edilmiştir. Bu tesis kolaylıkla tevsi edilebilir. Böl ge bir sanayi merkezi olabilmesi için bütün vasıfları tamamdır. Fakat, Türk çeliğinin her şeyden evvel maliyetini indirmek Jâzımdır. Polonyada yeni ku- İrulan fazrikaların imal ettikleri çivi- İler, aynı evsafta olmalarına rağmen 'Türk malından yüzde ön ucuzdür. Bu fiyatların dünya piyasalarının seviye sine indirilmesi lazımdır. Türk çeliğinin maliyet Karabük fabrikalarında çalışan Türk mühendislerinin hatasından değil her şeyden evvel salâhiyetlerinin mahdut dır. 35 TTürk mühendisinin a arttırılmalıdır. Maliyet fiyatlarının düşmesi şu şart- lara başlıdır |i — Divrigi dern İstihsalât yapıl denlerinin Marshali dern bir hale sokulması, cevherinde ası, Divriği ma- Bu hususta Hâkimler Kanununun ilk müzakeresi Adalet Bakanı ile $.Tekelioğlu arasındaki münakaşa istisna edilirse. müzakereler sakin geçti sona erdi Birinci müzakereni bitirilen değişik- lik tasarısının ihtiva ettiği yeni hü- kümlere göre Hukük mezunları; A- dalet Bakanı tarafından yargıç ae Jığına tâyin olunacak, fakat tâyinde bügüne kadar olduğu gibi müracaat Sırasına değil, — Hukuk tahsiline ait diploma derecesine bakılarak iyi de- receliler, orta derecelilere ve pek iyi dereceliler, hepsine; — derecede eşitlik. halinde ise önce müracaat edenler son- rakilere tercih edilecektir. Kadro dolayisiyle yargıç yardımcı- hığına tayin edilememiş olanlara Ba- kanlıkça lüzum görülen yerlerde icra memurluğu, sorgu yargıçlığı ve Cüm- hüriyet savcı yardımcılığı — vazifeleri Kördürülebilecektir. Yargıçların terfi müddeti — eskiden olduğu gibi iki senedir. Terfi listeleri Bakanlıkça hazırlanarak her senenin nisan, ağustos ve aralık — aylarının /sön günlerinde Resmi Gazete ile İlân edilecektir. Yargıç sayılmalarına rağmen temi- natlı olmayan Cumhüriyet savcıları- nn — memüriyet yerleri Bakanlık ta- rafından — değiştirilebilecektir. Açıkta kalan yargıç, kendisine yapılan Üçün- cü teklifi de kabul etmezse, istifa et miş sayılacaktır. Üç defa yer değiştirme veya derece indirme cezasına çarpılan yargıç'mes- lekten çıkarılacaktır. Bundan böyle yargıçlıkta 100 lira asli maaşa terfi etmek mümkün ola- caktır. Daha sonra — Hukük Üsülü Muha- kemeleri hakkındaki — kanunun bazı maddelerinin — değiştirilmesine — dair kanun tasarısının müzakeresine geçi- lerek tadiller yapıldı. Sıra tasarının son maddesine gelince, vaktin gecikmiş bulunması ve Mecliste ekseriyet bulunmaması yüzünden fop- Karahuk fahnkasınııı randımanı nasıl artacak ? Amerikalı çelik mütehassısı, üç buçuk aylık Türk basınına izah etti gerekli malzeme gelmiştir. - Yakında yerlerine konulacaktır. ? — Kömür maliyetinin düşürülmesi. 8 —Nakliye fiyatlarının indirilmesi. Bu fiyatların yüksek oluşu yüzünden bir yüksek fırın muattal bir. halde durmaktadır. Demir cevherleri de va- mıtasızlık yüzünden beklemekte ve fab- rikaya sevkolunamamaktadır. Bu ha- 1i önlemek için Zonguldak İimanına ve maden havzalarına 300 kilometre- dik bir demiryolu şebekesinin — İnşası 1952 de bitirilecektir. 4 —Rasyonel çalışma için binalar ve tesisler kurulmaktadır. 5 — Çelik istihsalinde şimdiye ka- dar halkın ihtiyaçları dikkate alınma- mış ve istihsal istihlâke göre ayarlan- mıyarak satış büroları kurulmamıştır. & — Karabük ve Kırıkkale fabrika- Jarının işbirliğini temin etmek lâzım- ır. Kırıkkale fabrikaları gece gündüz çalışarak sivil halkın ihtiyaçlarını da karşılayabilir. Diğer taraftan 3 hususl çelik fırını Karabük çeliğinin Belçika çeliğinden pahalı olması sebebiyle faaliyete gece memektedirler. Bütün bu eksikliklerin ikmalinden sonra, Türkiye ancak kendi ihtiyaçla- rını karşılıyabilecek bir hale getirile- cektir. IÇ SAYFALARDA İKİNCİ SAYFADA İnsan Hakları Günü Zeki Mesut Alsan ÜÇÜNCÜ SAYFADA İngilterede yapılan devalüasyonun sebepleri DÖRDÜNCÜ SAYFAD Abdülhak Şinasi Hisar 21 yaşında olsaydım BEŞİNCİ SAYFADA Bir ömür böyle geçti (Hikâye) Ankaranın zengin bir köyü: Çakal Tlhan Tarus İnsan Hakları Gün bugün kutlanıyor Bugün, Birleşmiş — Milletler İni Hakları Koruma Beyannamesinin, U- nesco tarafından neşrinin yıldönümü: gür. Bu itibarla, Birleşmiş — Mülletler câmlasına mensup diğer devletlede ve memleketimizde — kutlama — törenler tertip edilmiştir. Bu meyanda, - şehri- mizdeki bütün okullarda da birer me sim yapılacaktır. Ayrıca İstanbul Muallimler Birliği, biri Eminönü Hal- kevinde, diğeri Kadiköy — Halken olmak üzere iki konferans tertip et mütir. Demokrat Pargi ve Millet Pt tisi de kendi lokallerinde kutlayacakı lardır. İki meşhur Amerikan Gazetecisi Türkiyeye geliyor. Amerikan basını son günlerde kiyeye büyük bir ilgi göstermektedi Geçenlerde memleketimizi ziyaret den Walter Lipman'dan sonra, Tikanın tanınmış gazetecilerinden, ew.York Sun gazetesinin baş riri Ward. Morehouse bugün P rÜCEN UçEgt ile Amerikadan şehirimi İgelecektir. Muharrir. memleketimizd ki tetkikleri hakkında gazetesine İkaleler yazacak ve Ankaraya 'da gi. decektir. tesinin sahibi Colonel Robert Me Ce mick de mart ortalarında doğruca karaya ve oradan da İstanbula gel rek bir gün kalacaktır. Bu geceki güreşler Sergi Sarayında yapılacak müsabakalar çetin olacak isveç'in, dolayısiyle dünyanin. Kuve| vetli serbest Grekoremen güreşçilerin| den gekizi bu akşam, Spor Sarayında| İstanbul Güreş Kulübü. güreşçileriyle) müsabakalara. başlıyaklardır. İsveç takımında, Petersen, — Andene |berg, Berlin ve Antonson gibi 4 olime| piyad şampiyonu bulunmaktadır. “Türk güreşçilerinin bu defa yeni ele- manları deneyecekleri yeni kiymetler meydana koyacakları söyleniyor. Bu müsabakaların en dikkate şayanı tarafı, serbest güreşte Avrupa şame) piyonluğunu kazanmış olmasına rağe men bilâhare üçüncülüğe indirilen Nu reddin - Zafer ile Andenberg'in güreşi olacaktır. İlk müsabakalar serbest gü- reştir. Bu münasebetle programlarda de- gisiklikler yapılmıştır. Cumartesi ge- Cesi saat 21.10 dan 2246 e kadar spor şarayından nakil yapılacak ve 2245 ile 23.00 arasında haberler verilecek 23 ten sonra Müsgbakaların sonuna ka- dar naklen yayınlara devam — oluna- caktır. Pazar ve çarşamba geceleri yapılı F. Ward tetkikleri sonunda hazır- ladıfı raporu E. C. A. ya verecektir. cak nakillerin saatleri ayrıca bildiri- lecektir. harbine hazırlanıvor tır, bilemeyiz ama, “Arap Bir liği”ne Gdahil olanların ne dere- ceye kadar vahdet gösterdiğini | — Atlantik paktı Maliye —— Diplamalk Te n dES. AP ) |Kuramıyacaklarını, fakat mükavemeti Yollu vabdetir b AU A Iı a ı.ı Haliye | Bi aa dazrakardan bidini: İgerek Ginden eerekse Formozadan tün- R. Aydınlının Müklanei ” bimekleriz — Va ol Y ER a nara Kat Z A L DS duruşmasına toplandı e hartini. teşirdaki i BBK Öo Ölüyanı . ada ee e ç ça aüant | Betleterin, diç eeei Di ivek n yakında dağliç bir böke| - pazartesi başlanıyor Cihan Harbinde verilmiş olan ce- !! Komitesi, bugün 1 K Löp: İkümet emalldin edar BU Ki ü İhow'dan vildirdiğine göre, "Basbakan | . Ankara & (Efümut mubabirimiz Ddi “ Bizce, müslümanları, en iyi bir- SelYe Bakanları veya — Meliye Bar Kanimelae, Apa ünde layacağım bildirmiştir Sinın kazınıklarına. başlanmıştır. / Bu leştirecek olan âmillerin başında, terkil edilmiştir lerin, Birleşmiş Milletler üşterek | an arasında yapılan konuşmaya. ait ilme inanmak ]"MHV işleri ba k imal Atlantik P n | anıma için de el altındı Atom / araştırmalar dikti tarafından kaydedilen plâklar şarmak ri fikirlerden kurtul- | ilg 'n bütün l ve — iktisa: N KS - dir. Joa mah eye gönderilmiştir. Hlk ve fikir hürriyeti bahalrd, | bürüeri temin sükcür Diker taraflar, Tingiter D A e— hristiyan dünyasından daha e" | an Böyük B malzemeyi dünya — ea AŞ LAĞ ride yürümek gelir. Bizler, bir. Bir Rumen uçağı, üeü âlimlı ÜŞ Rerat Avdımlıile Başbakan aranın î”f'?:'f,".;,,_,',““u,“'::;*,'431:;”*;*'x Yugoslavyaya iltica eti “somün YK İNS - verecek İN eee e ae ğ D miz, İslâmistan değil, Medeniye |e Mensubunu tasıyan bir / Rumen Hati Vdi n n Kanata | Rakkındaki tevkif kararının kaldırla- ten, başlarımız yukarıda olarak | at a) Hon-k , v ti daz nalzemeyi Ü. | aürülen talep, reddolunmuştur. " Fakat bu söz ve bu emir, ifade | Karşılayınca dürmekt mnesi bekleniyor. — Komunlet | açık bulundur ee L edilmiştir: Gazi Mustafa Kemal Bilâhara “pilot kabine İÇin. kuvvetleri — Hindiçini na ÜB radyonktit 1 Dühüsa | — — Kıgı'da zelzele oldu Kapıdaki — Allahi Allahi. Acaba hangi Partinin kongresi var?l,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler