10 Aralık 1949 Tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 6

10 Aralık 1949 tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YENİ İSTANBUL 20 Aretık 1049 TANBUL İkinci sayfamızdaki si: MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE İkinci sayfamı yasi, üçüncü sayfamız- daki iktisadi, dördüncü sayfamızdaki — kültürel başmakalelerde ileri sü- rülecek - fikirler men yazarlarına âittir. YENİ İSTANBUL NESRİYAT LİMİTED SİRKETİ MÜDÜRÜ: FARUK A, SÜNTER Bu sayıda yazı işlerini SACİD ÖGET tama- YENİ İSTANBUL MATBAACILIR LİMİTED ŞİRKETİ MATBAASI Eâ HS “ÖVEP ELEKTRİKLİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİDİR BUK Di A TamİR . HAN TEL : 44006 SATIŞ YERLERİ İlstanbul: Cumhuriyet Caddesi No. 29. Telefon: 84575 İAnkara: Arif Saltuk, Postahane caddesi No. 21. A. 15531| Eli Burla ve Ortakları Eshamlı Komandit Şirketinden: Şirketimizin olağanüstü toplantısı 28 aralık 1949 çarşamba günü saat 10.30da Galatada Bankalar caddesi Hezaren han 84 numaralı Şirket merkezinde yapılacaktır. Mezkür toplantıya girmek istiyen hissedar veya vekillerinin yukarıda yazılı 28 aralık 1949 tarihin- den bir hafta evvel hisse senetlerini şirket veznesine teslim ederek, duhuliye kartı almaları rica olunur. Gündem: 1 — Şirketimizin 1 ocak 1950 tarihinden itibaren âdi koman- dit girket olarak değiştirilmesi hususunda komandite gerikin teklifi ve bu bapta genel kurulun müzakeresi ve kararı. 2 — Komandite şerikin teklifi kabul edildiği takdirde Şirke- timizin Ana sözleşmesinin 6ncı madde, nei, Sinel, A0uncu, 11 inci, 12 nci ve 14 Üncü maddelerinin kaldırıl. Ması ve Linci maddesinin 1 inci fıkrasiyle 5 inci ve 9 un. €u maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi. Madde 1 (Yeni gekil) Aşağıda isim ve adresleri yazılı mües- Sisler arasında mevcut kanunla işbu esas mukavelenamesin. deki esaslar ve şartlar dahilinde bir âdi komandit şirket teş Kü olunmuştur. Madde 5 (Yeni gekil) Şirketin sermayesi 100.000— yüz bin “Türk llrasından ibaret olup, bunun: 25.000— Türk lirası Komandite şerik Eli Burla 25000— " — ” Komanditer ” — Danlel Burla 1250— * ” Fredi Burla Lori Burla Hanri Hayni Bornştayn Bernard Şönman tarafından yatırılmıştır. Madde 9 (Yeni gekil) Şirketin kâr veya zararları, la hisseleri nispetinde taksim edilecektir. gerikler Klimsch - Horika Levend mahallesinde inşa edilmektej| olan 391 evin satışına başlanıyor Türkiye Emlâk Kredi Bankasından : Şişli - Büyükdere asfaltı üzerinde Zincirli kuyu mevkünde kâin Levend Çinftliği namiyle mâruf arazi- de imar plânına göre hazırlanan projesine uygun ola- rak Bankamızca: 391 bina ihşasına başlanmıştır. Mün- ferit, ikiz, blok ve bir veya iki katlı bulunmak ve üç, dört. beş, altı odalı kabili istifade merdivenli çatı aralı ve bazıları garajlı veya dükkânlı olmak Üüzere yaptı- rılmakta bulunan Ve su, elektrik, havagazı tesislerini de ihtiva edecek olan bu evlerin plân, proje ve şart- nameleriyle maketleri Eminönünde Türkiye Emlâk Kredi Bankası binasında 12.12.1949 tarihinden itiba- ren sayın halka teşhir edilecek ve mahallinde bulun- durulacak memurlarımız tarafından icap eden izahat verilecektir. Mahallenin asfalt yolları ve kanalizasyon tesisatı bankaca yaptırılmaktadır. Evler İstanbul'da kendisinin veya eşinin meskeni olmuyan vatandaşlara - vadifera; yolu ile anahtar teslimi satılacak ve Bankaca hazırlan- mış olan mukaveledeki şeraite tabi olmak kaydiyle be- dellerinin © 20 si peşinen tahsil olunacaktır. Evlerin bakiye bedelleri senevi 96 5 faize tâbi olarak 20 senede aylık taksitlerle ödenecektir. Akdolunacak vadıferağ mukavelesi formülü bankadan istenebilir. Satışa 22.12.1949 sabahından itibaren başlanacak ve müracaat anında satın alınmak istenen evin Ş 20 peşin bedeli tediye edilerek aynı tarihten itibaren 'üç gün zarfında vadıferağ mukavelesi noter huzurunda re- sen tanzim ve teati edilecektir. Vadıferağ sözleşmesini 9o 20 nin yatırıldığı gün dahil üç gün zarfında notere yatırmıyanların her türlü hakları sâkit ” olur ve peşin tediye ettikleri 420 ler müracaatlarında faizsiz olarak kendilerine iade adilir. Evlerin satışı münhasıran İs- tanbul şubemizde ve şubeye müracaat edenlere yapıla- cağından bizzat gelemiyenler, bankadan alacakları for- mül dairesinde tanzim edilmiş vekâletnamelerle başka- larını tevkil edebilirler. Bu evlerden edinmek istiyenler teşhii fında beğendikleri evin bulunduğu a: lirler. Vadıferağ ve ipotek mukavelelerinin bilümum no- ter, harç, pul vesair masrafları müşteriye aittir. Dükkânlı evlerin satış şartları ve diğer hususlar için broşürümüze mür edilmelidir Evlerin sahipleri adına tescilinde 5228 No. lu K 'nun gereğince tapa harcı ve damga resmi alınmıyacağı gibi bakıye bedeli teminen yapılacak ipotek muamele- si de aynı Kanun mucibince damga ve Ciğer resim ve harçlardan muaftır. 180,000 M* Maden direği alınacaktır: Etibank Genel Müdürlüğünden. Kömür havzalarınızın sevelik ihtiyacın, — tamamlamak — Üze memleket dışindar maden direğ' ithal edilecektir. Alâkab firn lar bu işe ait şartnameyi: ANKARADA: Etibank Genel Müdürlüğünden. İSTANBULDA: Btibank — Şubesinden. ZONGULDAKTA; Erekli Kömürleri İşletmesinden, İSKENDERUNDA: Etbank Bürosundan. İZMİRDE: izmir - Kömür Müessesesitden temin ede üddeti zar- n gidip görebi- mir Tevzi uvlarının en geç 40 Aralık 940 cuma günü saat 15 fon beşle kadar Ranka Genel Mülürlüğüne tevdil Tazımdır. aa #T A bEL ANTİKA KIYMETLİ KİTAP $. HAİM Beyoklu, İstiklâl Cad. No. 300 Narmanlı Ap. Avlu içinde No, 4 İstanbul Etibba Odası Başkanlığından: Gelir Vergisi hakkındaki konferansın ikinei ve son kasmı 10-12-1940 cumartesi Bünü saat 13.30 da Odamız salonunda tamamlanacak- Bütün üyelerimizin teş- rifleri rica olunur. Btibba Odası Başkanı Telgraf: Prof. Dr. Murat Cankat Librarius Telefon: 40071 Sürat . Konfor . Temizlik . Eğlence En nefis yemekler » en itinalı servis Batı Akdeniz Hattı e İstanbul -Pire Napoli ” Marsilya - Cenova Doğu Güney Akdeniz Hattı © İstanbul - İzmir -Pire -Limasol - Beyrut -İskeni iye - Napoli - Marsilya < Cenova Yeni İstanbul Atelyesi Yılbaşı ve Bayram Tebrik Kartlarını Her yerde arayınız! Toptan salış: —— Otnmar, fstikla Ca 243-3, ZAYİ Tüdim ayal e aliilam Se K a— Bikene | l! DEVLET DENİZYOLLARI İLÂNLARI l 1 — İdaremiz ihtiyacı için 14000 adet projektör karbonu pazar- dıkla satın alınacaktır. Göz Hekimi Dr. Murad Rami AYDIN Beyoğlu Parmakkapı, İmam (ai — 2 — Pazarlık, 30-12-1949 cuma günü saat 15 te Tophanede Genel Müdürlük Alhm, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 3 — Tasarlanmış değeri mevcut olmıyan bu malzeme alımında i5- teklilerin teklif edecekleri mal bedelinin €ç15 nispetini güven. me parası olarak hesaplamaları ve pazarlıktan önce Komis. yondan alacakları bir yazı e güvenme paralarını İdare vez. nesine yatırmaları, şartnamede yazılı şartlar ve esaslar dai- resinde ve güvenme makbuzlariyle, teklifleri — beraberlerinde olarak belirli tarihte Komisyonda bulunmaları. 4 — Şartnamesi hergün parasız olarak Komisyondan alınabllir. (za19) TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNDEN en az orta tahsil görenler arasında müsabaka imtiha- ni ile lözumu kadar memur ve daktilo alınacaktır. İmtihanda muvaffak olanlar, tahsil ve ehliyet derecelerine göre aylık alacaklar ve bir yıldan aşağı olmamak üzere Bankada tecrübe devresine tâbi tutu- lacaklar ve tecrübe devresinde de başarı gösterenler liyakatlerine göre tesbit edilecek aylıklar ile asli kadroya alınacaklardır. Fransızca, İngilizce, Almanca İisanlarından - bir veya birkaçını bilenler tercih edilecektir. İmtihana girebilmek için askerliğini yapmış öl- mak ve her hangi bir daire veya müesseseye karşı hizmet taahhüdü altında bulunmamak şarttır. İmtihanlar 17 aralık 1949 tarihinde Ankaro, Adana, Bursa, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun ve Trabzon Şubelerimizde vavılacak- bır. Taliplerin 15.12.1949 tarihine kadar mezkür şubelerimiz müdürlüklerine müracaat ederek lüzumlu vesaiki vermeleri ve imtihana - giriş kâğıdı almaları ilân olunur. Ayrıca yetişmiş veznedar da alınacağından tekliler belirli tarihe kadar şube müdürlüklerine mü- racaat edebilirler. Hafta Tatilinde Eğlenmek İçin YEŞİLKÖY'de OTEL DENİZ PARK'a Sidiniz. Çünkü Geçen hafta gidenler âdeta bir masal hayatı yaşa- dıklarını söylüyorlar. Deniz üstünde şahane bir sa- lon, zengin bir müzik, varyeteler, sürpriz ve nefis yemekler. Cumartesi, Pazar günleri 16 - 19 arası Matine. Geceleri Yeşilköyden Şişliye kadar otobüs servisleri mevcuttur. — Telefon: 18-215/216 HAÜ EA FRANKFURT/ MAİN * ALTE MAİNZER GASSE 57 Tarafından teçhiz edilmiş, modern ve kifayetli klişe atelyemizde hazırlanmıştır

Aynı gün çıkan diğer gazeteler