11 Aralık 1949 Tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 2

11 Aralık 1949 Tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Memleket Haberleri Serbest Sütun Dünya Haberleri " YENİ İSTANBUL 11 Aralık 1010 [ Saray -Bosna ve Kostov, suçlarını Orman yangınlarına karşı ( Te Perou'nn dünkü konferansı Sofya dâvaı“rl iliraf (;ııniyor yenl tesısler yaplllym' | Profesör, milletlerorası güzi- İ delerin muhtelif. tiplerini Tito ile Stalin arasındaki mücadelenin tasnif ve tahlil etti 4 Sovyetlerin Bulgaristanda tertip ettikleri ümüzdeki ğ ni Emlinönü Halkevinde, gehtimimde ni k dehşeti aydınlanıyor d ” ŞB Önümüzdeki yılda gözetleme yerlerinin —— Hese aa — |) j Te tarafından Komünlet ble. — glnliği arttırdı. 28 temmuzda Sav manevralar akamete uğradı Prof. Perroük tarafından “minetlerarazı a Indirllen dürbenin “tesirleri, — Yet Hükümeti. 31 Sövyet vatanda gükküser, mevvuhu bi konfaran Ka Undlelan, ürbanin Öesleeri — yel Hükan l eT GdR A — İ atoekova 10 Örins) — Kostov d zerektiğini, yazmaktadır. sayısı 272 den 424 e çıkarılacak ü SADAt BARAdaa ZL — Skpani n saklak S Gd İ çaeinin aüniü cüeninde, saniklardan | sehüer araanıda aKi detanb İntan Hakları Beyannamesinin kabır S aa L bulyori Bu'dü. miş almalarını Ve hapsedilmie oi —| | Stefanov, Kostov'un kendisine, Tito- Konsoloru da var Hgre 10 (Hüusust muhabirimiz bü- | 268 göşetlemi Kölübsül mavcuttur. - — | iasryae ae e selrlee bi (a Charbi Keminlerm d Birakilmilerıni Y Mmumireln ... | İlezması için tatimat verdiğini açıklar İmesinde, Kostav'un pollae. vermis Gi-İ&ü Tanm Bakanlığının hazırladığı İ v aa Kulatila LA0 yakğğmı gönetlam İmliletleri öğrünüenlerlai el körü, Vp ' DSK GAĞt bi S siyameli — ta Salyordu.” Yügeninyn. bu pota. | İsçna munna Olduğu için Kkardeğ'in İyada hayret üyandırmışır. — O İsi lenp eden işlen katımk biliçelirin | beni vanaiyüktş vür. İetise milletlerin tstıktalın yapıcı, ö akuza düğecektir. V xa cevap vermeyince, Sovyet telri | Kostova, - Dimitrovu kabineden uzak: | "Bu hâdise, 1986 senesinde cereyan | imkânları nispetinde yapmaya çalış| AYTCA örman Yangınlarını #öndüre İrsilci, kurucu çilerinde tulan öğretmen Bu Surumu herhalde Tüe ga Savrentle temmur Yrilde sene. | İlastırmamı lâzim. geldiğini. belirtüiğini Jeden meshur Kretinaki — mahkemesini | maktadır. : mek için de modern cihazlar getiri İleri övdü, eski ve yeni Türkiye öğret iBU'bir demecte, Vugoslavyaya — sinde Yugoslavya İle aktedilmis 6 — | |de ilave eti hatırlatmaktadır: O tarihte sanıklar- | - Orman yangınlarını önlemek bakı- | İecektir menlerine saygılarını bildirdi. Karsı tatbik edilmekte olan İkti- Jan dostlük muahedesini, Yugos: 'Moskovada Bulgaristanın ticaret n-İdan Kretinaki Vişinakiye göyle de- |mından başta gelen tedbirlerden biri- | Diğer taraftan Umum Müdürlük | çap minatlararası Blakdelerin - mumtaliZ GD AHİAKAĞIn VA Se. Brgan. züyanın » okmlerini » elönemi — |İtasent bülünan saniklardan Borte Tir. İi ai yangrın gözleme küle ve kulübeleri | tarafından bu yıl Tarvusta “bir İâara | öterini el Dunlan tac gö ( janda / taarruzundan baska, Mose — bulündüğü — İddlalariyle, — Sovyet — | İtov, Moskovaya hareket etmeden önce | | "Ben suçumu tanımıyorum. “Fakat | inşaatıdır. Yines yaptırlman — karaslastıitıler İ0LŞML e e e A DD köladan yani Bir Ramie 'Bekleami: — Hükümeti taratından G6 evlülde — ||Kostov'un kendisine bu tallmatı - ver: İertesi kün aalona geldiğim zaman, a: Hklen 4 yangın gözetleme külesi vel tır ' YOT Na İ y Kirama, Teğofa, lekiveliser, İ B smalmana kana aai — yarmayek vüe 1 Kralllaa Ssosarı Vazilen Bülgaristanı — Moskoyadan | ifadesini defiştirmişti. - Fek bugünkü beseriyetin datikbali “'Dir gi Kİ Komlaform'la Adeta - Kai — vermeyon Tito 1 aralıkta Tholear: İ yurmak. olacak, Hristov, Moskova- | >'Dünkü celsede sanıklardan — Hact- Birinel yıldönümünde n Tihetler eti tdenlinde gören profer DA vilz kandlüne KArDE SN T ARREKAAZAK SHİ AT — |İ9nkü Yügosla Ücaret mtayesisle - İpaner, / Titonun ada lüygunu ha Halledilemiyen düva —— İkan, tü gayeye, bir dünye Önivereiteleri G yapıları hamlara — aFit Korlor düvası Je Soryada — İ İlmt sürette temasta - bulunmaktaydı. | bul etti. Hacipanev aynı zamanda, Ti- < İicaken Te etüineneceğini Dalirtti. Far TAK A ESLARU MRA GA a zkalananelirien” eat ge' kone. ni Bumerlnani rinn Söce| — İnsan Hakları Meteoroloji İşleri, — İi vupun içiz sok vem Tüabetikii illiyeteiik kokusu düyuldüğü ü — Bunlardan biri — Nehiyndv suclu — | İmik sabotaj Yapmak üzere, İngiliz e: İsini Yugostavyaya Jitihak etmek niye: ; Tave eden konderanacı, mülyazi Beyannamesi — | Nereye bağlanacak? V Seremun Sez n M ae merkaklerinde, “Gceyalist Yü0 — tıktan — eonra / kendini öldürdü. — | | cemiştir İkinci celsede, Kostov — bağırarak ——— ler yanında hiç de fazla olmayacağını davyar aleyhinde açılmız olan dâ- — Bunlar, harb içinde Yugoslav mil. Valara da aynı tarzda mükabele et —f Küvvetlerine karsı Almanlarla DİMİTROV'un MEKTUBU Pavlov'a çattı ve bütün ithamlarının yalan olduğunu söyledi. Bugün son ka- Mütehassıslar, Tarım söyledi. Hararetle alkışlanan profesör, İstane Dün Ankara Dil, Taril Mmektedir. Bütün bu çekişmeli po- — beraber İşbirliği yapmış olmalariy: p , Bakailığinı tereir'ni i u NK Ha hurt Gndek. Rinyaya le ve Te rejimine Karaı du 00 Sofya 10 (YİRS) — Bügünkü Sof-İlan sarıklar dinlenecek ve akabinde| — Coğrafya Fakültesinde fi Asağieo ae w'î*'_' oldı:—î' ti Süüntüimler Biniki taratından Ka — D | CeRağla Greminlerme Ce Kai ve aai sadlarşin nem | İya, Bekamı mülvesle Barakan Di İs9 yaşla ünüermenin aşienecaktir bir toplantı yapıldı — İnevlet Meteorololi teskilkinin. M | memnuniyetle kabui etmiştir. A . Şelmenin ortaya Çıkardığı siyasi — ediliyorlardı. Bunların hepsi son: — | |mitrov'un, Bulgar Komünist — Partisi S'in notu) : Şahitler arasında, | — Ankara 10 (ALA.) — İnsan Hakla- |8 HLĞA mühim akisler yarat: — radan Sovyet tabilyetine geçmeğe merkez komitesine yazdığı iddia edi- 1045-46 senelerinde Bulgaristanı Şarasma Bakkalüiına zayt Telu L p muvaffak olmuş olan Beyar Rus- b un İri Beyannamesinin yıldönümü — müna- (Jardanberi yapılmakta olan müzakere- | l aNlON Aymdi ada — TATTAK Glmü olan Beyar Rür İ İlen tir mektisün — süretini yayınla. | — İstanbul Konsolosu olan Lazar Por İsevetiyle buktn sant 10 ga Di Tarih İler bu deta 'Tanm Bakanlılının ga. İnsan hakları 'Rajk, dâvası — basladığı “Alex Krişko, — Yugoslavyadaki — || O zama ovaki de vardır. Hatırlarda ol- İ Coğrafya Fakültesinin konferans aa- İdetli itirazları karşısında halli zor bir Hağ Ü ada e da oe sasab ” ti O zamanlar Moskovada hasta bulü- | — dükt gibi, geri çagırılan Popova. | onunda bir toplantı tertip salimiştir. İmesele mahiyetini “almıştır. B günü kutlandı Te Trnalr . Gy W Mahlasimın nan Dimitrov, — mektubunda, “Kosto- | — ki, hüdüdü geçer geçmez. Bulgar |— tik olarak kürsüye gelen - Rektör, | — Mütehasmıslar bugünkü askeri işler- İ , Birleşmiş Milletler fasan Hakları Ko- verdi Ö saramcanladı — Yaha SAaT VA ÇA, Iktidara igeçmek İteyen bir -| — Jmakamları tarafından fevkif edli- | kına bir emeçln sonru sözü profeadr İde'n ar bugünkü Bskerl ielere |ama " Beykanamdzinını "Ünesco taratınz. Ki Tito - Rankoviç - 'mür — Hepal, 8 İN 20 sene arasında hapis — | |satçı olduğundan iyice — gözetlenmesi | — mişti. Ha Düi linin'e tarakamıştı l hava rasatlarının ehemmiyetini in- |gan “neşrinin yıldünümü — münasebetiyls Galleci. Mücat Falimini - devirmeye — ölelariyle - ci TösÜ ae el ar e İA Bülend Nutl Esen'e birakmıstr. — İkür etmemekle beraber bütün - meteo: İgün. Bitlemi Xihleter saminana men: | Hazırlanıyorda. "” Buna mukabi anlanılan Ruş gl ın ııtem Mnm ||'ama eni kahlne demecirlin. erişmek — istediği gayeye İrine verilmesinde ' de isabet olmiyaca. İ ve bu arada gehrimizde kutlama törenleri hadesr Ve “Balint olmak “üzere /9 — Ga Belaraddan kovuldular Goğü geniş adımlarla ilerledisini 4öy. İgına kanldirler. ğ Macar “muhakeme ” edilmekteydi. Bleslerden çıkan e : ” ; MN d Ka irarla ea be bi gaa Bazndl a| Z malar eml B l Bunları Macaristar / Resabına Ca resinü bir dehilecek feye başladı —— sctesen mürekken' o bur ea e geee Tiçak'mü : | Bayaaamını “Raklande adat verimiş. Saduk'stmak ve Tite'yü devirmek — hayl Görürmektedir imal edehilece vazileye Daşladı — Tni teyannamenin insana 1ç huzur ve |Mek Üzere birçok mütehanmıslar itiraz İ VF Yaymca, çerimide imisacır "olaraiz Süçlariyle İtham ediliyorlardı. Sa- — Moskova radyosunda da bu vesile Üa Mi ina melnüa Hd git | Taşlr. . ». | lunan Franiz “iktisatçım “F. “Perrsuz TaKlarIn aoti mekiköm dd Di e Tile “akkana , mütekabir İ |/ atontreni 10 CYİRS) — Amerikan İ / Londra 10 CYİRS) — Yeni 1rak a. ünü ve bunun ea iki voktaya dayanı |vaatin temet ölzeklerinden bini - aay. erişde çi Keşiçmne Te ztri Te İ zeslmgeir ee H S BAVA BAD AĞ G BCER A İngiliz ve Kanada atom bilginleri ve |binesi bugün Bağdatta vazifeye baş- |dığını ve bunların da hürriyet ve de- Hireli Haa a ea danar Ku İrat Parti ile Millet Partisi de bu me Ü | e nniT KA adai n adai Ka bi 'tibiter — | aK aeft 'aramnda bir tafta kacar İlamyur, S8 Zağında bulufun Başbakan |mokrasi oldukunu açıklamısır. İç hu İçetinin Yo büyük Olayfuna işaret .| irer tozleni yaşmmandır ŞA a layer v İT DA eee AŞ Sövel Ameriknda başlıyan — görüşmer İeski Ayan üyesi Al Cevdet Ei Eyubi: İzur ile diğ emniyetin ancak İnsana | mektedirler. Xa R ğ Bi vermekti. de gökalika ve hati v lere dün de devam edilmiştir. dir. hit aa Baklan tamıama Ön ada öli: | Taa aa birgak Kümp | Devlet |— ' Gendlik Komtimi NİNaDet ea mühim hüdise geldi — Sanmıllırı Tite Sovyet vatandan — || Dünkü toplantıdan sonra alınan ha: İserdini . söğtüyen. hati evvelemirde İşaçaalRün hrsok Ktmep , Devlet karaliyer Sarayennada ü Stla. lanimi mehkeme hazrand” çikar. | |berlere göre. Tnglere atom vomban Pöpayı - öldürmeyi u “hakların teşbitinin Tazım geldiği: İaee Dasan lenlan rrülmealnin Bap İ Türkiye Mi Telebe Federseyonu dün aai uçlerik — maya İi defa cenaret elmiş dev. İ İlmali için gerekli bütün malümat ve ni ve bü ehit edilen hakları tanı: | AM batunlla aasme 'e B | M A ee el fasarlıyan, goför ——— Va D aa a adati Z belımdan daha, isabetii olsenginn İ İüanumaki 'mevei Mare Berelermiz İ diğer — Yücelar diktatörünün Vaziyetini —| | M Amerika ise, İngiltereye atom ener | / Roma, 10 (AP) — “Hi Tempor gaze İmevcut olduğunu, insan haklarını Ko " gu yapmaşur. Fo |) Kİ ge. — takviye edecektir. yi erndeki çallşmalarımı “alger' an İ teeinde bugün çıkan bir habere Böre İruma evrenmei demecinin b Yziteri y aai Palanlıde peğlsasekla | Genclik” Komitenmiz kurtimdana vacer — | Halara' evtih' eimesini ve 'atom 'om. İbir troleybüs gofürü Papa “XIT inci|ıra etmek yükünü üzerine almiş bur İmnaka, bit DAKanRe KaRlAnACaKas. | ermiş meveur tüzük ve mai imkaniae — ) ——— İtdam 48 Kmerikadan tesarik' etme | Ptus'a bir hançer sunmuş ve Bir Za- İanduğunu tebarliz. ettirmistir sufasının — mutlak. olarak; yeri Tarıma | çmmunda Xt SGencilik —— ) Haa iLiiye üaü llr. seküinle vulan. | mülür bu buaki. Pane'ı ökdürmeği | “Bu beyannamenin muayyen bir ai | Ve aa olmalıdır. Kemitee İ n KISA DIŞ HABERL ER Mmuştur. Bu mesele de ayrıca bir. mü- | tasarladığını belirtmiştir. Föniti değil, bütün Insanlığın benim- | Gi veg — İiam Tastaklarıyle mesc K : zakere konusu teşkil edecektir Haber, gayrı resmi Vatikan kaynak- İ yediği bir fikir ortaya koyduğunu be- l l kn bu mevzuda WAY (Dünya G | darı tarafından teylâ edilmiştir. —— Varumiştr ngiliz kitap Sergisi — zzi ' LaRlae Bülgür amnumi seçimleri — RETTEİRİN Korumuk icin Almanyada | — Birleşmiş Mül Pa öramatik sana Dü Badta İptidar D ü meçte bir tarafta insan hak Ka p e 18 Aralıkta / yapılacak PUT Birleşmiş Milletler Genel Yyaraa 'Papanın özel iündetçühinde azının gergeklesmen gastaimda ain | dün Ankarada açıldı | viğta Yükkü | KRusyanın, peyk devletleri yakımda Kurulu, bu. seneki cereyan etmiştir. Küçük kilisede ya- İmış olan Ferekli tedbirlerin programı stanbul Valisinin Zordra 20 (Naten) — Bir deta ter| MA Tn maklemdi an | toplantısını bitirdi — — İyilan özel bir âyine, Roma Tantt çi | stüriümektedir. Diğer “nokta a bir| ' ankara, 10 (AAJ) — Buşün santi çalışmaları für edilmiş olan Bulgar genel seçimle- | LKREr: Rumların 8 nA 4 ay içinde 'de: leriyle - Vatikan — müstahdemlerinden İimanın ifadesidir. Bu iman da, hür: 15330 da Di Tarih-Coğrafya Fakültesi | tatanbul ve Kadıköı irler Cemi- Finin 18 aralıkta yapılması artık kar | Baüer eai H a edederden | , Lendra 10 (YİRS) — Birleşmiş Mi İküçük bir grup da iştirak etmekteydi. İriyete, demokrasiye Ve İntan hayal- İgiriş salonunda İngiliz Kültür Heyeti | Xet le, Melüciü Venieler Sahipleri € | tüemiş büunmatadır. Büsün muk | Çokmlerao Sükceinan BUKArİRAR, |leler Genetkurunulunun Dördüncü otu | li Tempo, va Küre, “Birna - Cot İçetine olan inançür. Öyle umülür Ki İtarafından. "İngiliz Kitap ve Dergiler | v gee Başkaın Tizleide “lir telif gehirlerde seçim listeleri asılmış- | Romanya ve Polonya Tum devresi bugün kapanmıştır ve ey- İnacehlola adiı troleybüs goför n Ü l L 've Belediye Başkanının riyasetinde - bir | v ci » | Remanya Ve Polonyanı, Tbu | ee e hlola Adlı troleybüs şoförü Ayin. İ nsan haklarımı koruma evrensel de- | Sergisi, açumıştar. tır. Cumhuriyetine fhak edilecekleri kanaar g den sonra Papa'ya yaklaşmış ve Şun- | meci, milli kütlelerin bağlılığı ile bir | — Açılış töreninde Milli Eğitim Bakanı | mobil ücretleri, çe ee H Muhabirlerin ehemmiyetle - belirttik- | Uni izhar etmektedirler. Ruznamede bulunan ve bugün kara- İları göylemiştir: “Muhterem Peder, | ayrak haline gelerek, saadet ve refah İ Tahsin Banguoğlu, milletvekilleri, üni- | Filmesi | toftörlerin çesa ve sevrüsetere — ÖU derine göre, Kostov'un itiraf etmemeni va bağlanan. takrirlerden biri, Libya İtşte : Kilise aleyhine — kocuşmak İçin ea Grarine hedefine doğru yükse- İvereite daken ve profesürleri, / Genel. | Nalatları, ae dami Nasİ ÜD ada nn D n meei . |üelk kömüerinin tayini omuştur. İatanmış oldüğüm'ne ci ve e . ei omay Eelim Yarbeşkanı gl | iyelde eai Tonlrle Gekil lmakı Karşısında müşlel bir du- İ Lonüra 10. (riRS) — Vemayet Komls. | Bu vazifeye Hollandalı Ağrian Pelt tâ- İze vurmayı tasarladığım hançer, Beni ğ d e grar d ae g ee - Ş 'dün aa socanli eai 6 Tondra 10 (YİRS) — Bugün Lake |elçilik mensupları hazır. bulunmuşlare |/ Gene dün Emiük Bankası Ümum X Tarihlal yeniden geriye atmak istemin, | eit "hüru he eai alran 's6:| / Bugün kapamış oturumunda — konu: B ; gee (da döçi yöüRe NaZ ülesin 'olan e le fakat bir Hadisenin Husule getirebile- İmürgeninde bilünen ” 1nçila aökerlennin İşan Gencl Sekreter Trigvi Lle, Dotu | —— Moskova Radyosunun — İmü kutlanmaktadır messlli Me Nab davetlilere - hitabede: ae | cefi tepkilerden çekinerek bundan Va yaraaanaan ebvei Sömallden çeklle | Ycten dolam duşdüğü tecssürü tebarliz hezeyanları Lake Success'de gece yapılacak bü-İrek, harp yıllarında bir çok tehditler | — Bir müzeli Blğe || Beçmiştir. Seğini ilükerek Somüli'nin Teniyan ve. | lkten dolayı duyduğu teessürü tebartiz ı g. İyükebir. konserde, tanınmış . İngiliz ia mlyaka SÜRÜRü Eğini Bialrere Sömali'nin üziyan, Ve | Elten Goley GY DRN n Unt " ve| | Mobkoya, 10 (YİRS) — Avrupa e İ yük bir konserde, tanınmıs İneliz İ yüzünden İngiliz kıtap / noariyatnın Tikelaie anihaç aklaşmalarını, mas Meka aai İESYS MUTA Vecilmesi Busüinde Dir aa Üeear n gaa ae aerae n a aa Te onomik İşbirlişi idarecilerinden John- | Artistlerinden Sir Taurence / Olivier. |muvakkaten sekteye uğradığını . takat L aa aa eee ' YaR, Baramak vallei ölda Avuslry'a bürıp andlaşmması bususunda İ ron Ankaruda iken, 'Türk makamlariye |İnsan Hakları Beyennamesinin mu- İharpten sanra pek çehuk KERdinRi Re v Ulumazara, * Komlmesu Münesli Âlentresl 10 OTTRS) — Cenevreden ali-| Lonara YAİRS) S Beratak Genel|bazı ilerlemelerin. kaydedilmiş — oldu: Je bir anlaşma imzalamıstır. kadakmesini”okuyacakr " İintipım Söğiemin” S sereice 1800 C| Yender AŞ iatan SÜ mzmişüide (e 'an haberlere göre, Milletlerarası Kızıl İ valisi Duncan Stewardt, aldığı yarala- Bu anlaşma gereğince Türkiye İz-| Sir Laurence, sırf bu iş için uçak- | kitap ve 200 den fazla derginin teşbir | kikler yapmak Üzere n geliri- RAKAALI Göre yeni aalaşma. 1 Dancan l |gundan dolayı düydüğü sevinci belirt: ama K u YARMAK Özere Ankaradan. tehriz İ 'n ğ larinin d İ Ş esiriyle - Singapur “ hastahanesinde | Tirür: * mir llmanında Amerikaya Üs verecek- (la Amerikaya gitmiştir. edildigini bildirmiştir. Me. Nab, sergiyi | mite gelmiştir. Vander Hagen fetanbul. ye Beyaz Rusya ve Ukrayna wak'a geleli ancak 3 hafta ol » ğ Bilindiği gibi 194i de imzala- Yi Eğitim Bakanına ve fakültede sergiye | ziyaret edecektir. — | Amtalanmamışta da, Sovyet bloku tem- L b a ae ae 's ĞD SHSAĞ 'eni elçilerimiz İ Gaterim eai erlaşmalan'dır Di T eenç laratından " biçaklarıp K elt 'nan Amerikan - Türk anlaşman gere: Si yer verdiği için dekana teşekkür. et — w | — Göne'kadir tmranyacaklakaı zonra, karitı |— grazzaville, 10 (YİRS) — Amerika | Rince, Türkiyedeki Amerikan vatan- | - Ankara 10 (Hususl muhabirimiz bil- |miştir. Elektrik ve su işlerimiz | aa a ae llgnin bildirdifine gö İdaşlarının Türk mahkemeleri tarafın. İdiriyor) — Baki Lizbon Eiçisi Rahmi | Bundan sonra Müli Eğitim Bakanı İNi Yumll | D aa çikan Mukamlanı Çin Süiyet İdan yargtlanmaları yasak edilmişti. — İApak, Bağdat Eiçiliğine - merkezden | Tahsin Banguoğlu söz almış ve F VA bcraef T ” mün beyanat ” Hükümetinin “Formosa adasına 'ta- | - Şimdi de“'Türk topraklarından par- | Kemal Nejat Kavur da Helsinki Orta | ' “Biz Türkler ve İngilizler çok eski- | erini islah etmek. üzere Teviçreden da> | Şörüşmeler neticesinde ahınan bir. kaz | ki; Amerikan Sefiri Çin Milliyetçi Hü- | Mi yaratmaktadır. Üniversitelilerin kültür münasebetleri nisbeten az - ol- | dir- Fara klranyanın yeniden İneaa ati aa gz aai İ gee söreee Ümara Hai ge: İ muştur. Ka iRĞü Tak Keşmiri ele keçirmeyi arzu etmediği il v ğ otobüs pasosu | yi i azeteci War lorehouse a Kemmiri ele Keçirmeyi arzu çimedii İşenrinde bulunmaktadır İngiltere'de kar yağıyor p İKi dot mületin birbirlerini ve me ö bari BUK ”ASLANe "Gebuman' göyle 'X İSine müsmade etmiyecektir. Pari, 10 (YİRS) &— Çinden gelen| — Lonüra, 10 (YİRS) — İngilterenin | Üniversite Talebe Birlii, pazartesi gu: İdeniyetlerini 'daha yakından tanımamı ge Ü ue YA ün e bünlukın arsusu | haberiere göre, Çenit'Ri Ve Yunnanda- İ ner tarafina'yağlan kar, yolların — kar | gi birlik lökalinde bir tepüne yaparak İlazımdır. Muhtaç olduğumüz Karalikiı |. Azenkana İSURAn, geçeeizin | Almanyaya, Karm. Franma siyasn. | Gzerine Kçimirde buiamakladırı * | İki Kunmine şehirleri Çin komünistle. | panmasına ve bu yüzden birçok kazar |Ki aLaıre SüRekUR. ÖETRMRM Ka yae aamiştr, A VU RÜNC (e KE GN Tni lanı aa r Gaa aa yan Baaaaa a ga Ka eee a ga Na ge undrJE İrin eline geçmiştir. Çeng-Tu mülliyetçi- | ların vüku bulmasına sebebiyet - ver- | xo güre geneler Dü toplantıdan. sonra bir | » demiştir. |e Sün "Panamterikan eai e Rez , | e lerin dördüncü müvalkat merkezi İi miştir. Sergi on gün devam edecektir. — İmağan' gehrimize gelmiştir. —————eece<93> ——— — — — © ——— —— 'YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU sin, Büyük Millet Mecilsine kimleri gönderi zaman da şayanı dikkat bir organikatcur ve gö ettiğini / aezip anlamamış miydi? — Evet, Halil | | — e, firka relsi de, biz d hayrette kaldık. Kime İ lerdi? Hani, şu parti reisi Tahir Beyin şapka, zÜ yılmaz bir aetlon adamıdır. Verem ve sıtma Ramiz'e bunların hiç biri meçhul değildi. Fa- | | — dayandılar? Kimden cüret aldılar? — Bu yaşa Biymemek için itikâfa çekilmiş bir babası var- Mücadelesinde gimdiye kadar. elde ettiği mu: kat, gu anda, ona, bu elim hayreti / veren şey geldim; böylesini görmedim. ' Miş; İşte, tam . onun gibilerini — gönderirlerdi. vaffakiyet mırf kendi alın terinin semeresidir. Neşet Sabit'in ilk defa olarak kendisile de ko- Ve bu son sözleri söylerken sakallı zamanın- Boş yere, kendimizi aldatıp dürmüyalım; — biz, Fakat.. nüşürken, demagojik bir ağız kullanmak yo B A ll cöre ei w | tepeden inme bir inkılâbın - köksüz öncüleriyiz L Tti e d ÜRA1 Va dake una sapışıdır. Halil Ramiz, kendi kendine soru Sa Di bi SA Rasim v Belle lli ' 've sayımız o kadar azdır ki herân milyonların yordür. “Aramızda ne oldu, ne geçti ki, benim- ee öt birer lakemle alip oturdular. Bir büyük | EDEBİ ROMAN 4| | isinde kaybolup gitmek tehiikesine maruz bu- '— Evet, maattessür, bunun bir de “takat'ı İ d nuyati Gaviühmak basa Karın n Göür || taman ülamm Fiulüa katlar A MA Hü | Te aa D ra Smirde büyle Di teki İ İ —verı Xamk Ahmed'in husüst hayatı.. Bu mühi- | | — Şüzünü göstermek Tüzümuünü hissetmeğe baslar | | — Sümet Meclisinin göze çaman “tek ağacıdır. | -n- likeyi önlemek için muhtaç olduğumuz tesanüit. 'tin göreneklerine taban tabana zıt yaşayış tar â17” Hafil Ramiz gibi sezişi kuvvetli bir ince Vaktile şehirden epice uzak Glan bu noktada, | İ dbanler vöer' li Dü Hai dt ten de eser yoktür. İçimizden biri, — Nhmik Z.. Almanya'dan getirttiği o genç hemşire ile Pslkolog için bu sualin cevabını bulmak o ka- Şez günleri kasaba eşrafının toplanıp hoşbeş || Ü ea örmma valri zedti Âhmet gibi — bazı iftiralara uğradi mi hemen olan acayip Münasebeti ve anire Ve saire dar zor değildi: Neşet Sabit, ya bir vekâletin İlüği bir kır Kahvesi varmış. Şimdi bunün et | BĞ c ösee bi ie ondan yüz çevirmeye hazırlanırız. / Aman, bu Halil Ramiz, yüreğinde bir çöküntü hissetti. kokusunu almış; gimdiden mesuliyet sahibi bir ' binalarla çevrilmiş, çimden parter | egi gel eeei aa çamurdan benim üstüme bir gey sıçramasın, Bugüne kadar meclis arkadaşları nrasında mi- — | | — devlet adamının tedbirli tavrını takınmak ia- lerle bezenmiştir; biraz ötede eski bir. çeşmi İ —| Simim'tir ai kendimize “süşman Setmiş || ver B aldar değile e Tatara kendlala || övor 'yamat'da 'a Ramiz, bunü kendi | | bir takiyen “havuz haline, inisilp etürümiş | | oluruz. *— Şimdi de ben sana meseleyi bu kadar bü- yakın bulduğu, nice isyan Anlarında ancak kendisine itiraftan bile tiksiniyordu — / yahut tür. Ve daha öteye yine betondan bir kalde tüs- | © nedent / yütmiyelim, diyeceğim. Zira, küçücük bir bele- kendisile başbaşa dert yanıp hasbihal / edebil- da, kim bilir, belki, diğer bir çok arkadaşı gi- | | tüne bir Atatürk büstü kondurulmuştur. Halil © b üreamnlrü Gürelakü Ülr diye İntihabı işini bir muazzam Inkilap dâvası diği Neşet Sabit'in, birdenbire, barikad'ın öbür bi ona görden düşmüş ve artık samimiyet Balniz.'biz Gibinde otuntuğu yüyllk bu koca bir raddeye çıkarıraın ki, sana meram anlat haline soktun. Hangi hakikati kime kabul et yakasına Hoca Falklerin, - Hacı Ra Ayık görmediği bir kimse müamelesi ediyor- çınara bir de yaşları henüiz beş ön yılı bulma- BU G lt aai Ürmeye GARKİOENİRE BULE l Büyledikerii aim'lerin, akip'lerin " dilile — konuşmaya d, Hap BU yeni yapılara bakıyordu, - Genç. millet- | Söylendiğini hiç duyup işitmedin mi? ben görmiyorum, bilmiyorüm mu> sanıyormun? başlayışı, onü, sanki tepesi aşağı bir boşluğun Halli Ramiz böyle düşünürken öbür mebuslar | | — vekili, bütün bunları sanki ilk defa eörüyer gi | Bi aai d00 b göktüleedir Bunları kaç defm beraber konuşmadık mi? İçine yüvarlayıvermişti. Arfık ne münakaşaya | | aa çıkageldiler. Bunlardan biri, Faik Bey. ilk biydi ve kendi kendine diyordu ki: “Şu Beton t L af adai çar vv lİğ aa devam arzusunu düyüyor; he de hAâlâ söylenip L ol Binalar, gu parterler, gu fiskiyeli havuzlar, şu | Bu neyi isbat eder? dedi. Aynı kimseler duran Neşet Sabit'i. dinliyordu. tunçtan Atatlrk büstü, bu koca çınarın yanın. B LOY D Mit veğa'ma. DA A aa e llgai büe “— Yahu, bir dalaveredir. dönüyor ama, biz DÜ aA DA ldar uydurma, ne kadar dermeçatma, Gur. Aynı kimseler, kim bilir, bütün başda bu- 'yanlnız mücerret prensiplerden mürekkep ideo- Halil Remiz, arkadaşının - bu fikri inhiraf de anlayamadık; dedi. y HM Kalaae batA vi Mit kartı bile çi Tojik bir mefhum değildir. Bunün bir de poli- Karşısında neden bu kadar - fütura düşmüştü AA aa Gesirli A e kadar ifreti ve fanl gözüküyor! Sanki, bu İğin me menfi düygular ve düşüncelerle kayna: Hilin, va balellk Kaymü vartlar verbig biz takükp | | Çzün kerairlerindeki “saflar, kandisince. Ot D) ». Ça e ea e e DA Dü DÜ ll hnümn ve mEkEreSleü vire VEKTE Gi | YIP Gürüyordür. Bu demagojik endişeleri bir hareketinin bunlara - dayanmadan - yürütüldügü İ Ü ae Bançciz e di B ea geei Bi Hiranah korudur. Oyun bittikten sonra, Sanki bir. el h İ yana atalım, iki gözüm; ve hakikati olduğu gi- görülmemiştir. Politikada ise elâstikiyet esas- iki benlik taşıdığını; - başbaşa | kaldıkları ; YüRRTerRR bunları birer birer yerlerinden söküp çıkara- ı bi görmeye alışalım. Bu vilâyetin halkı ne za- & zaman he kadar müdafasız bir inkılape, mec Hele ga Hocam, — telâi - birak, göyi Bamn VKOL AOA tahlilerini, e de bendenizi severek, isteyerek Di erağin İs muhitinde ne kadar oynak ve uysal bir po- yanıma otur da, sana bir narlayım, yıp 1 ON S FE | t intihap etmiştir. Hattâ bizi lik seçişinde ne çe- a aa T Jitikacı olduğunu bilmiyor muydu? — Kaç defa, Falk Bey, altina arkalıksız bir hasır lakem- tir. Yüzyıllık koca çınarın o san | #it nesneler olduğumuzun bile farkında değil- — ütlmler. Yarinde. oosdinniğlük.. Menie kendi düşünce ve kanaatlerinin — zıddına hare- de çekti. Gözünün uciyle bir Neşet —— Sabit't, bir hali var. Boğum boğum gövdesi denilebilir. ki, G Farkına vardıktan sonra da bize hakiki mü- Erü M Te Öşmek İstediğimi - pek'iyi anladın, ketlerde bulunduğunu görmemiş miydi? Niha: Halil Ramiz'i süzüyordu. Onlardan, günün mı böyle bir İntizarın sabırsızlığile kivranıp dürü- : Tensllleri nezarile baktığına, bizi benimseyip Dr. Namık Ahmet meselesine gelince; bu gen- Kalar aa BU aa aaa gae vekhlet Koltu. | | — *tlesine dair hâlâ bir ses çıkmadığını görünce; ei | bağrına bastığına — İhtima) veremem. Bu halkı €i bilirsin, ben de senin kadar sever ve takdir Zuna kurulmak İhtirasile yanıp tutuştuğunu ve Doğrusu pes, şu şübbanı vatana!,. dedi; Ş 5 l kendi arzü ve temayüllerine biraksan, bilir. mi- Ederim. O yalpız ateşli bir idenlist değil, aynı aya varmak için her vasıtayı mübah telâkki iyi çevirdiler manevrayı vesse'âm, Bu işe vali (Devamı var d | S1 S v & | ! . —0 ——— ———0

Aynı gün çıkan diğer gazeteler