13 Aralık 1949 Tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 1

 SI " Z bone: — Türkiye için seneliği — 3: is İ J ÜK GAZETE Kait ggi Üai vi Telefon -44756 . 44757 Santral| Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 Abeneı GT Sğkiye (çi 5 MÜSTAKİL GÜNLÜ 6 - Posta - Kutusu 2100 - Beyoğlu Harle. memleketlir. — İ aei Teti eden | HABİB EDİB TÖREHAN Telgraf Adresi : Hetlo. İstanbul İKİNCİ SAYFADA POLiTİKA ) Kurulmakta olan Fransız Avrupa Konseyine katılmamız — aa e eeRi ordusunun mühim rolü | hakkındaki tasarı görüşüldü “sezsm DÖRDÜNCÜSAYFADA| | Bir Sovyet taarruzu halinde |— Meclisin dünkü toplantısında İÇ SAYFALARDA Almanyanın da yakın bir istikbalde silâhlandırılması, ;Mı'_n aşına gelebilmesi tam dört| —— Müttefik askeri şefleri tarafından tavsiye edilmektedir DIŞ İŞLERi BAKANI DiYOR Ki: dan sonra kabil olan bir hükü- ; Bti Ciuasi / muhabirim z ——— ——— AM H ce e ü Tetü e| Metin iki ağ sonra di B »”Anadolunun Avrupa siyasi ve iktisadi birlik hudutları içine l Tei Sız parlâmento teaı y M v a SL M0 L N Öarrz t irleşmiş SA Hi Si girmesi, bizim için bellibaşlı bir hâdisedir” Milletlerin başarıları A İa n | düMaüŞala B a a eaşdlzDE » D İEARN programları arasında bazan pel Ankara, 12 (Elumuni mühabirimiaden) Jalikolarımiz bisbir zar İ c 5 e DÖ öleşleiniz ÜüüeKü torlerinnde| | Şüphe edilemes Ki, bu mese- | |ai gultaa'da Kireeli e ni | — Böyaölüle mücsdele menlerine karşı giriştikleri taah- İ!andıran mütteri Haa Sına Katılması hakkındaki tasarı görü-| | lede yalmız coğrafyadan zi- | |mi dostluklarımız var. Tâ / Pükistan, K : İhsan Garan ütmak. üzere enairein iciye Va Türkiyenin Atatürk | | Hindistana kadar bizi bağlıyan mânevi| — Tag — —
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

13 Aralık 1949 — Salı SİYASİ — İKTİSADİ Sayı 13 — 10 Kurus| Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 Posta - Kutusü 2100 - Bey Türkiye İçin L İ7 ç. aylii Hariç. mamleketler iki mlslidir. MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE Tesis eden ; HABİB EDİB TÖREHAN İlanları Gncr sayfada santimet a A Z UN Hai hiz Telefon -44756 . 44757 Santral mes'uliyet — kabul edilmez Telgraf Adresi : Hetlo. İstanbul | İÇ ve DIŞ POLiTiKA 12/X11/1949 MERİKAN radyosunun if- atçıbaşısı Drew Pear- son'a göre, Bidault kabinesi, bir ay sonra düşecektir İş başına gelebilmesi tam dört hafta devam etmiş bir buhran- dan sonra kabil olan bir hükü- metin iki düşmesi, sız parlâmento teamüllerine uy gün bir haldir. Bir yandan par filerin çokluğu, bir yandan da programları arasında bazan pek az farklar olmakla beraber sex menlerine karşı giriştikleri taah- hütleri behemehal tutmak üzere hepsinin pazarlığa, yanaşması, koalisyon kabineleri usulünü âde- |» ta bir emri tabii haline getirmiş- tir. Bu sebeple Fransa, sağ ce- mah koalisyonu - merkez koalis- yonu - sol cenâh koalisyonu gibi kabine şekillerine, öteden beri alışıktır. Netekim, Bidault kabinesi de, tıpkı kendinden önceki gibi bir koalisyon — kabinesidir. - Yalnız, ötekinin başında bir radikal-sos- | yalist olmasına mukabil, bunun başında M. R. P.'nin lideri var- dır. Yoksa, her ikisinin de da- yandıkları — ekseriyet, — aynıdır Merkez partiler Bidault, kendini tutmakta olan partilere ne kabul ettirebildiyse, bütçenin geçmesi hatırı için ka: bul ettirdi. Ayrıca, bazı devlet- arlara râdikalleri, liberal iyetteki kararlara da sosya- listleri razı ederek iş gördü. Hal- buki, Sosyalist Partisi mensup- larından birçoğu, kendi parlâ- mento — gruplarının - liberalizme yatmasına ve buna mukabil bir- çok radikaller de, kendi parlâ mento gruplarının ” bazı devletçi kararları kabul etmesine muarız bulunmaktadır. Hem de, şiddet- le, Görülüyor ki, Bidault kabine- si, sadece teşekkülü anında de- ğil, icrayi hükümet ederken de her adımda bir pazarlık açmak | zaafından kurtulamamıştır. Üs- telik, hükümeti destekliyen pa tiler arasındaki pazarlık bir ya- na, bu partilerden her birinin ayrıca kendi içinde, mevcut hü kümeti tutmak veya tutmamak lesi, giddetli. mücadelelere yol açmaktadı Bunu geçenlerde, radikal so: yalistlerin kongresinde - Herriot | ile Daladier arasında gördüğü- müz gibi, bu sefer de Sosyalist Partisinin bugün açı kongresinde ğimiz ka Çünkü al- | dığımız haberlere göre, bu parti- | nn teşkilâtı arasında, Parlâmen- to Grupu ve Genel Kurul tara fından takip edilegelen politika hattı Üüserinde beris bir ikilik mevcuttu İktidar ortaklarının - böyle bir durumda olmasına mukabil, Bi- dault'nun kendisiyle partisi daha parlak bir durumda degğillerdir Çünkü seçimlere gidildiği takdirde, bundan hem sosyalist- | ler, hem radikal sosyalistler is- tifade edecek, fakat M. R. P. hem bu ortaklarına, hem de De Ganlle'e - birçok yerler kaptıra- caktır. Zaten Bidault, bir bütçe çıkar- ma kabinesi kurmuştur. Bunda da menfaatleri olan ortaklarının yardımlarını görmüştür Bütçe işi bittikten rek sosyalistler, gerek r ler, belki de yeni hükümeti ken. dileri teşkil etmek üzere, yardım- larını çekeceklerdir. Fakat bun- lardan hiçbirisi tek başına kabi- ne kuramıyacağına göre, üç or- tak parti arasında, gene bitmez tükenmez pazarlık başlıyacaktır Hakikat şudur ki, bugünkü Fransız meclisi, eskimiştir. Onun için, yeni seçimlere gitmek lüzu: mu, kendini ergeç kabul ettire- cektir. Zaten, merkez koalisyo- nuna hâlen dahil bulunan bu üç büyük partinin kendi teşkilâtları | * il başgösteren ihtilâflar da, uçu öteki ortakların üstüne âtıp yeni seçim parolalarını hazırla. mak içindir. Fransız parlâmento hayatında, teşrii devrenin başın: da, koalisyonlar kolaydır. Fakat devre sonunda, herkes, işleri kendi tarafına çekmek, binaen- | Bir Sovyet taarruzu halinde Almanyanın da yakın bir istikbalde silâhlandırılması, Müttefik askeri şefleri tarafından tavsiye edilmektedir 1. Mutlü bildiriyor) müdafaası: yeniden Kurulmasını arpıştığı bir sırada, İkir birlikleri Atlantik Paktına dahil 12 memleketin Savunma Bakanları ve Gi arından mürekkep Atlantik Müdafaa. Komitesi, stratojik mi nınin tasdiki hususunda görüsmek üzere, Pari Toplantıda bulunanlardan bir orup Fransız Savunma Baka e Bahriye Nezaretinde toplan 15 Jamet Bruze, Yardımlaşma Plânı Ba: kanış A: V. Alexander, İngiltere Savunma Bakanı; ve Louis Johnson, Amerika Savunma Bakanı Rene Pleven, görülmektedir. Kıbrısın âkıbeti gazetesi, Ada, Yunanistana ilhak edilirse harp çıkar, diyor Kostof'un idamı istendi Meclisin dünkü toplantısında 1Ç SAYESMĞI İ Kurulmakta olan Fransız Avrupa Konseyine katılmamız | — «ssza, DIŞİŞLERİ BAKANI DiYOR Ki T ŞU Ankara, 12 (Hususl muhabirimizde Avrupa Konseyine iştirak eden d kendi aralarında İşbirliği sayesinde Ti götürmeyi hedef edinmişlerdir. beri tecrübe İle görüldü ki, iyi bıtalarla milletleri. birleştiriyor. Mmürekkeptir, Milletler Ti görüşlerde işbirliği kurmaktadı lan milletleri ve yalnız bunları için geyin istikbaline ait vazifelerine yani Marshali Plânı 16t Fransa - Almanya havayolu açıldı Parisle Düsseldorf arasında haftada iki sefer yapılacak Fransa - Havayolları - Müdürü, işliyecektir. 3 ocak furt - Paris hattına bir. Berlin Hür n Yunanis- | tuğumuz b a hususi inşaat h ortaklığı bozmak, seçmen- lerine karşı mesuliyetten kurtul. mak mecburiyetindedir Bugün işte, bu hale şahit ol. maktayız. * *kk , 'Ucak, Dr. Talen'in bizzat çizdiği krekideki İ, ”Anadolunun Avrupa siyasi ve iktisadi birlik hudutları içine girmesi, bizim için bellibaşlı bir hâdisedir” Şüphe edilemez ki, bu mese- lede yalnız coğrafyadan zi- Türkiyenin Atatürk inkılâplarından sonra - kül- yalâkalarımız hiçbir zaman eksilmemiş- İlk hedef: fir. Bilâkie. gitlikçe artmaktadır. Bayağılıkla mücadele ai Geskluklarımız. var T Fükletan Muvaffak İhsan Garan Hindistana kadar bizi bağlıyan mâ e tür ve medeniyet bakımın dan Avrupa camiasına katıl- mış olması bi ik rol oynar. kalktıktan sonra, bunun yerini Avrupa Konseyinin alacağına işaret ctn ü Türkiyenin üzalığı meselesine ge Türkiyenin, Avrupa Konseyine lt na bir hâdisedir, Artık dünya yaseti sadece sulhün muhafazası gaye Bu birli n bir noktayı| ” Son #enelerde ütün düny yid ve tekrar lica- âmili, emniyet ve ardı. Yıllardan. ve yıllardan Bu bakım Türkiye Cumhuriyeti Nletler caminsına £ bir unsur olarak hakkiyle katılmış bu- Yalnız hükümetleri - alâkadar ediyor bunların hepsi geçici olmustur. Hiçbiri Tupa Könseyi, yalnız slyasi mevzu- m arkadaşlar, larda hükümetleri geçici sürette birle Ürmekle kalmıyor, manevi ve fikri ra için meçhül dekildir: Tür Avrupa devleti. mi, Sadece hükümetlerin mümesetilerin- den değli, milletlerin ” vekillerinden de 1 toplantılar da dahi ortaya atılmıştır. Bazı gazeti ler zaman zaman bunu, Tupa Kokteylde üit Eiman şâhada, İktisadi. ve ictmakaahalarda. İkültür Ve İlim sahalarında, adli Ve Ida- ftır. Türkiy Bu birliğin büyük ehemmiyeti sunda- Cutnüriyeti, dır: İnsan haklarını ve hürriyetleri a; n sekilde anlıyan, bu ideallere bağlı o | ıkar? Den Harleiye Vekilimiz, — bundan sonra, vek. bunlardan yalnız bir. tanesine | dır. 'Bundan hiç kin Tito, Sovyet temsilcileriyle | görüşüyormuş Atina Rad- erdiği bir temsilcilerinin geçen al Tito ile 5 saatlil Bgizli bir görüşme yaptıklarını bil Fransız uçağiyle bugün Paristen Düs. ldorf'a gitmiştir. - Havayolları Mü- dürü, hava — meydanında — Düsseldorr Belediye Başkanı tarafından — mera: imle karşılanmıştır Atina Radyosu şunları K ee egi Yunanlı siyasi müşahitler, bu görüşmenin, Yugoslavyaya kar fletmiştir. Haber ros Londra 12 (A-A.) (Usis) — Amerl Federasyonu Başkanı Willi- Yayında gu tafsilât da veriin ikeri bir Çeki /Thal bir zırhli Belgrad'a götürülmüştür Runlar Mareşal Tito ile yaptık- İngiltere harp kararını icabında nasıl verecek? İKİNCİ SAYFADA ÜÇÜNCÜ SAYFADA ordusunun mühim rolü | hakkındaki tasarı görüşüldü x “dünyanın gıda meselesi” DÖRDÜNCÜSAYFADA Bütün ümitlerin bağlı bulunduğu Birleşmiş Milletlerin başarıları Tarih iepet simisir. Bu münasebetleri. Baydar Derler ina küyrellendirmek yolundayız. Bak |BEŞİNCİ SAYFABDA Kai her zamandan fez. Kimin hakkı varmış? ladır. _' Z YDi (Hikâye) S. N. Özerdim Fakat biliyorsunuz ki arkadaşlar, dıs Sana ö D Günün her saatinde siyasetimizin ağırlık merkezi batı di yasındadır. İngiltere ve Fransa İle ft kımız, Amerika ile gittik, tluğumuz Ve menfaat birliğimiz, dış iyilebilecek ceketler siyasetimizin istikametini daha — fazla T Başöğretmenler AESATAS z toplantısı ine katıkınamın. neti- Avrupa siyasi ve ike a içine girmesi bi | — Vali ve Belediye Başkanı SRİSL DA BeŞ l HAASİ. aç | — sehrimizdeki ” öğretmenlerin minin büyük olacağına inanıyoruz. dertlerini dinledi Süphe edilemez ki bu meselede yalmız lediye Başkanı & cokrafyadan ziyade, Türkiyenin, ” Atar ürk akılâplarından sonra kültür. ve mMmedeniyet bakımından Avrupa, camlar | mittir. Teplantıda Böz alan hatipler, ida *ına kalılmız olması büyük Tol oynar Te elt sniğler MN at Baktayı da buzurununda belirtmak | KSSi traklü çelvkie. KOĞMRDA isterim: yeklere tenzilti bir tariteyle girmeleri demokratik | İstemişler, bundan bir müddet önce e siyani hürri İ öğretmenin taşraya tâyiniyle' uğra: et sufatiyle — bati ylantıda #öz alan hatıplı ci n ü ee SER | içtndaki v | DiT aa aa Si P lâsa ettikten sonra, Hariciye Vekilimiz, | S a Isiz ve Körler Okuluna aREA yaği n n z Lasi | — GEMEELE D 'n müzakere ve kabulünü, Mectisten | — Vali ve Belediye Başkanı dün Güney - Güneydoğu LT itim — aüsünür yollarımız ; e S Amerikan Yol Heyeti Başkanı, Turizm Danışma Kurulu inşaattan memnun faaliyete geçi; Mersin 12 (AA. 'e cenubl şarki yollarında — tet lunan | audürlüğür turlam. İnini tanzim 'rikan Yollar 1 an Yare| için Ankarnda bir “Turiz Türkiye ikan Yol | ruhu. kurmağa, karar v aberinde | İSİN kurul, Türkiye Türle Mir, Willlams SE yındırlık Bakanlığı Ş Başkanı Vedi arak “seçilen Cemiyeti arasürü | akkâlar e bie toplantı. yaparak| Üç sant kadar şehrimizde — kalarak | " tetkiklerde bulunan Mr. Hilts Anado: u Ajanaı muhabirine gu demeçte bu| — Unesco, Türkiyede bir bilim “Geçen senelerde uzun bir zamanda kolu açıyor çebildiğimiz - Malatya - İsken Türkiyede de bir bilim gubesii yolunu bu sefer sekiz saatte katedisi- | karar vermiştir. Şube. pergem erir ki yollar eskisile kabili | Künü Tstaz ik . Üniyersitenii v GRİME sSök ei ğ B TKABITPARA, MADENİ PARA, SİSDEMACK A <NEDİR Bu BOZUK PARNARA BNMRBİRİNE BENZERLİĞİ YaN NEDLACAK, BOZUK İŞLERİN NETİCESi 2 ÖTEDENBERİ SUPARALARIN ORTASI NİYE DELİKTİR Ö NİYEDEÜİK OLACAK , METELİĞE KURŞUN ATIYORUZDA ONDANİZ Paraya dair!

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler