15 Aralık 1949 Tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 1

 İlânları Gncısayfada santimet: Telefon - 44756 .- 44757 Santral Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-& Ö GukL ü Mreldı MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE y 2 Hirsdires aN hi Posta - Kutusu 2100 Beyoğlu Hanig meldartler Tesis eden; HABİB EOİB TÖREMAN blr. mevlallme kata ada Telgraf Adresi : Hetlo, Istanbul İÇ ve Diş POLiTiKA 14/X11/1949 evletçi bir iktisat politika- sı ile ferdi teşebbüse yer verilmesi prensipi, hiç değilse yirmi seneden beri birbiriyle a- lâkasını kesmiş iki kapı komşu- sudur. Bu iki dargın kapı kom- şusu, birbirinin aleyhinde konu- şup aleyhinde çalışmak ve her- biri kendi yolunda yürümek neti- cesinde birer ayrı çıkmaza gir- mişlerdir. Ve şu sırada, bir lerinden istimdat eylemektedir- ler, Devletçi politika, ilk tesislerini yapıp bitirdikten sonra, kendi âmul fiatlerine fiskal z B lar | ğ Foster Dulles'un beyanatı Dünkü Meclis müzakereleri “Amerika, Rus nüfuz sahalarını Senvp hudutlarındaki parçalamakta serbesttir,, R “Kuvvet altında ezilmiş Doğu Avrupa ve Asyadaki milyonlarca insana açıkça bildirmeliyiz ki; kendilerine Komünist Rusya tarafından zorla - kabul ettirilen - köle lik statükosunu —Amerika asla kabul eti kaçakçılık önlenecek Türkiye - Yugoslavya arasındaki içaret ve ödeme anlaşmasının müddeti uzatıldı keri Ankara 14 (Hususi muhabirimiz bil diriyor) — Büyük bugün |ma: Feridun Fikri Düşünsel'in başkanlıkın. | kıla İletvekili akaledeki toplanarak Müzaffer. K Bakanı, İkat yapıldığını Kade etmiştir. ü Haiyen GaLan Bam el aiva İNi Yapılan diğer bir teklifte birlik- İikinci maddeye ikinci ve üçüncü sınıf| hakkında | hâkimlikte on seneyi doldur! 'nlığından sözlü 20 | Hiralık kadro verilmesi husus ine geçilmiş, — tasarıdaki —S7 nci) ayyedilerek madde aynen bira- muaddel lara 100 'eklene- rek tasarının ikinci müzakeresi tamam- bu hususta | lanmız Tabi t ve guabati sanatlarının tarzı a idüle olam” LAY aha İÇ SAYFALARDA İKİNCİ SAYFADA Papagos, bir Yunan (De Ganlle) ü mü olacalıt Selim Sabit ÜÇÜNCÜ SAYFADA İşsizliğe yol açmıyalım DÖRDÜNCÜSAYFADA Günler geçerken: Sefertasına dönüş Refik Halid Karay ŞİNCİ SAYFADA' Bir yağmur yüzünden (Hikâye) İsmet Bozdağ İstatistiklere göre Türkiyede mahkeme faaliyeti gün geçtikçe
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

15 Arclık 1949 Perşembe YENİ İSTANBUL , SIYASİ İKTİSALİ Sayı 18 — 10 Kuruş Beyoğlu - Müellif Caddesi 6 -& Dele a SA MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE Tesi 2 liradır.. İlânlardan hi Posta Kutusu 2100 Beyoğlu Hariç memleketler, iki mislidir Tesik eden: HABİB EDİE TÖREHAN Bir. mestuliyet kabul. edilmez. Telgraf Adresi : Hetlo. Istanbul İlânları Bnci sayfada santimet Telefon - 44756 - 44757 Santral B verilmesi yirmi seneden lâkasını kesmiş iki kapı komşu- sudur. Bu iki dargın kapı kom- ısu, birbirinin biri kenı cesinde birer ayrı mişlerdir. Ve şu sırada, bir lerinden istimdat ler. Devletçi politika, ilk tesislerini yapıp bitirdikten sonra, Mmâmul - fiatlerine fiskal ilâve etmek suretiyle; ferdi teşeb- büs sahasına düşen sınai istihsal müesseseleriyle leri ise, devlet maliyet ve satış fi- atleri için tanını hadlerinden çirmişlerdir. Bu arada, vergi ile sermayenin sıkı irtibatı üzerinde durulmadı- ğından, herhangi bir sermaye te- Takümü olmuş dahi olsa bundan devlet istifade edememiştir, çün- kü dahili istikra; cak bütçe açıklarını kapamış; yasa istifade edi Teeskont cihazı Neticeyi, mektedir: devlet mı yoluna koyabilmek ıçin bir ver- gi reformuna kalmış; serbest ki mallarla, iştir müşterilerini beklemektedir. Tıp- kı bunun gibi, kendi malları için müşteri bekle- mektedir. Binaenaleyh, rabiliriz: eğer devlet iyi çalışmış olsaydı, bir kere, pi; çek rasadlara kıymet venerek ted- birlerini, hattâ buna göre ayarlardı. Ancak, bu yazifenin görülebilmesi için hem bir “Plân Daire: *Konjonktür Daires lacağından, bu kurmakta, elbette ki isticâl eder- di. Buna mukabil, eğer piyasa iyi çalışmış olsaş Fını, devletin “hatalı,, iktisat ve politikasına ” değil, maliye tisat ve maliyeni idelerine istinat dirde meselâ, devletin - mevzuatı müsaittir diye, tesislerine geçmez yahut uluorta istihlâk eşyası büs etmezdi. Bir zamandan beri, her iki ta- raf hatasını anlamıştır. Müfrit görüşlülere göre, açık ile zararı, Ya piyasa uğruna devlet yahut devlet uğruna piyasa ödemelidir. Halbuki, şu sırada en doğru ha- reket, her iki tarafın, memleket menfaatini düşünerek birbirine İÇ ve Diş POLiTiKA 14/X11/1949 evletçi bir iktisat politika- sı ile ferdi teşebbüse prensipi, hiç değilse şup aleyhinde çalışmak ve her- p yolunda yürümek neti- kendi faydalanmak süretiyle, vakit ge- bugün herkes gör- yer beri birbiriyle a- aleyhinde konu- çıkmaza ö eylemektedir- | kendi zamlar ithalât müessese- mış geniş himaye hesaplarına zlar yolundan an pi- lememiştir, çünkü işlememiştir. Amerikan halkı bir krovazörü uğurluyor t, vergi tahsilâtı- gitmeye —mecbur piyasa ise, elinde- ira kudretini haiz devlet de, ötede, şu hükümlere va- sadan gele- kendi sahasında, merika Bahriye Bakanlığının bildirdi ine göre, —hâlen hizmette bulunan tonlük en büyük uçak ” ne İüzüm 0- |“U.S.S. Midway” Amerikanın Akde iki mühim şubeyi |nizde bulunan 6 ncı deniz. filosuna il- tihak edecektir Midway'in refakatinde 19 parça kru- |let vazör, torpito muhrit İmisi olduğu halde ortalarına doğru cağı sanılmaktadır. Midway, 6 ncı uçak gemisi komutanı Amiral John C Roanoke kruvazörü, kruvazörler filosu | anlaşılmaktadır. forsunu taş si,,ne, hem de bir Londra, 14 bakanları bütün hesapla- Akdenizde buluna- | Avrupaya silâh yı meyip, Avrupanın ik- düzümlü görülen yerler in değişmiyen ka- ettirir ve bu tak- uydurma sanayi ithalâtına teşeb- Amerika Akdeniz filosunu takviyeye karar verdi 45 bin tonluk en büyük uçak gemisi Midway bu filoya iltihak ediyor Washington 14 (ALA.) (Usis) — A-|komutanı Amiral John H Carson'un aklardır. Visamiyal John J. Baliontine irtibat) misi |gemilerine komuta edecektir. (YİRS) — Amerikan Akdeniz filosunun bu şekilde takviye- sı, Atlantik Paktını imzalıyan 12 dev konferansının akaryakıt ge- |ticesi olarak telâkki edilmektedir. önümüzdeki ayın | konferansta verilen kararların yalmız rdimına inhisar et- derhal müdafaası Amerikan Clark'ın, | kuvvetlerinin —naklini de derpiş ettiği dlk ne- Bu Lepanof yan Tütyef ile birlikte müebbet yardım etmesidir. Çünkü bu| yondra 14 (YİRS) — Bugün Sofya eki Bakanlardan İvan & seferki C. H. P. Grup müza-| Mahkemesi, Kostof Vve arkadaşları| ve Nikola Pavlof, Nikola Neçef, İvan keresinde — ziyadesiyle — ehem-| hakkında kabili temyiz olmıyan aşağı- İ Genof, miyetli bir nokta meydana çık-| daki kararları vermiştir. Sapea el lümisün miştır. O da Şu ki, tam yeni| /Karar okunmadan evvel Kostot a-| "pre TANN bir Devlet Plânının ” tanzimi ve| Yağa kalkarak: “— Ben mâsumum, | — Diğer cezalar ise şu şekildedir. bunun için de bir Plân Dairesi'nin | Y9Çi defilim. diye haykırmış, dakat| / İstefanof Çeçof 18 sene, Borle rie-) tesisi düşünülmekte bu hahiste hattâ bir miktar a- merikan yardımının da temin e- dilmiş bulunduğu bir sırada, sefer de kendi bölgeleri adına ko- nuşan milletveki dir değil midir nazarı itibara al niyetlisidir! sa arasında s: gelen plânsız bir ra bir rejyonalizm, lmadan, ne baha- | — Bakan, Birleşmiş Milletlerin sına olursa olsun, kendi bölgele-| kararlarından memnun değil rini yeni Devlet Plânına sokmak | yvan v yi eet Yani, devlet ile piya-İanına Varan Rus Dişişleri. Bakan yelerden beri SÜTüp | Vişinaki, somulan sallere cevap dere seçimlerde şunun intihap m: ksadiyle, bulunmaktadır İşte, bu bakımdan, sıftaki bir Devi de bu işin bölge çekişme an bâhis be ile kargılamak | Eğer CHP.; 'nını bir seçim oyuncağı yapar ve bununla şu yahut bu bölgenin oy- nayıp oyalanması tâbiyesine mü- saade eder Yük bir fenâlık Bini yapmaya büyük iyiliği ya; gimdi de, en tehlikeli şekilde iresi ile birlikte ekonomik va- mevzuu yapılamıyaca- Olduğu Ve (daki dinleyicilerin yuhalariyle boğul- İne muştur. Kostof, asılmak süretiyle 1da- | Boyatsalyef 8 sene. bu Vişinski Berlinde illeri, iktisadi mi- meselesini hiç çekişmeden son-İrek, Genel Kurul karaı 'muhakkak ki,| Çin hakkında konuşan Vişineki, Ko- yahut bunun İmünlst Çin Hükümetinin yakında bü:| L A l U yin kabiliyetini - arttırmak |'İn devletler tazatından tanınacağını | A ÇAA Y harekete getirilmiş | "Tt ettiğini bilirmsur. çün | Pemetmiteilestirim Paristen Moskovaya hareket eden S . » Başvekil | yet Dışişleri Bakanı Andrey Vişinski rdımcısının, hem, tesis edilecek |Doğu Almanya — Hükümetinin — isteği re, Amerika v üzerine, Berline gitmiştir. Bu ziyaret evvelce Acheson'un — Batı Almanyaya yaptığı seyahate bir cevaptır * Plânından hem ler arasında bir Fransız sosyalistleri kabineden ayrılmıyor — |7 Brazzaville 14 (YİRS) yanatını, lâzımdır. yeni Devlet Plâ- takdir Fransız | Vesayet Komlsyon beri yapmış olduğu ikinci genel içti- |hususi bir t Sosyalist. Partisinin son beş aydan| ”i yenlden mada, Bidault kabinesinin desteklenip | 4 piPlamati desteklenmiyeceği ve kabine dahilin- | göni aa baebikin memlekete çok bü-| de -bulunan sosyalist bakanların yer- İmesinin doğrü olacağı yapmış olur. Ak-İlerini muhafaza edip etmiyecekleri İmiş bulunmaktadırını gayret ederse, en | meselesi görüşülmüştür Karajdetdi pmiş olacağı gibi! | Verilen karara göre, bazı şerait dü- | y Ay, Barıkulıklara 4 hilinde kabinede bulunan sosyalist ba- * |kanların yerlerini muhataza etmeleri İnğinı yapmış olan G *ikk münasip görül tof 15 sene, Blagoy Hacıpansof 15 se Vasil İvanovaki 12 sene ve tiya Birleşmiş Milletlerin vesay Kudüs meselesi vahimleş Eoster Dülesiimn beyanatı “Amerika, Rus nüfuz sahalarını parçalamakta serbesttir,, “Kuvvet altında ezilmiş Doğu Avrupa ve Asyadaki milyonlarca insana a: bildirmeliyiz ki; kendileri Komünist Rusya tarafından zorla / kabul ettirilen köle (| lik statükosunu Amı || asla kabul etmiyecekt New - York 14 (Yt dan John Foster Dulles, Birlesik Av. Pa Milli Komitesi tarafından tertip- 'nen seri konferansların sonunda- Yalta Anlaşmasının Ruslar tarafın- dan ihlâli, Doğu Avrupa ve Aaya'da yüz milyonlarca insanı içine alan — Sovyet 'nüfuz sahalarını parçalamak hususunda Birleşik Amerikayı her türlü bağdan y önce İleri sürdüğü tek- ifin mahiyetini izah ve bu teklifinde, hürriyetlerinden mahrum edilmiş bulu: 'nan milletlere tekrar hürriyetlerinin la- desini sağlıyacak bir teşkilât kurulma undan başka, vatanlarından çıkı 'yatansever İlderlere iltica hakl Mmasını ve kendilerine memleket- lerinde hürriyet bayrağını çekmek fır-, satı bahşedilmesini istediğini söylemiz- tir. Dülles'un bu teklifi “casusluk ter- #ibi,, olarak tavsif edilmiş ve reddedil misüi. Dülles nutkunda, — komünizmle İmanevi mücatleleye girişilmesi — tüzu- mundan bahsetmiş ve demiştir ki 'Kuvvet altında ezilmiş Doğu Avrupa 1 milyonlarca insana açikea Kölelik statükosunu, Amerika asla ke bul etmiyecektir.. Bundan sonra Dülles; ile Akdeniz memleketlerinin Am 'nin siyasi ve stratejik menfaatler düdünü teşkil eylediğini ve Rusye baska yerlere el atmamı gerektiğini,, ifa- KU Avrupa, ist fürterek Genelkurmay — Büşkatlari| İtarafından en son olarak Formoza'nın| İstratejik önemi haiz bulunmadı ir yapılmış olan demece - temas & Dulles, bu demecin resmi mahiyette ol madığımı söylemiş ve böyle olmamınsını da temenni eylemiştir. 'Dülles sözlerine devamı halde harp, derhal vukut Bunun sebebi de, Rusyanın şimdiki durümünü — sağlamlaştırmamı olmasıdır, demiş ve şunları miştir: “Büyük harp tehlikesi Sövyet ilderle-| inin siyasi, sınaf ve askerl - birlik kı 'arak Asya ve Doğu Avrupayı min kiyetle takviye ettikleri zaman gı çatacaktır.. Sofya Mahkemesi kararını bildirdi Kostof idama mahküm edildi Diğer on sanıktan beşi müebbet, beşi de muhtelif ağır hapis cezasına mahküm oldu Londra 14 (YİRS) — Aylardan be- ri Moskovanın peyk devletlerinde ya- Pılan temizlik hareketlerini takip et- mekte olan milletlerarası — müşahitler için Kostof'un idamı haberi hiçbir su- ryette sürpriz telâkki edilmemiştir. E- 'suçlar., ni inkâr edecek yerde iraf etmiş olsaydı da netice yine hiç değişmiyecekti. tine girdikten sonra yor Bu şehir için bir anayasa hazırlanırken, İsrail Hükümeti de Kudüse yerleşti üs'ü başkenti yapmak niyetinde dere 'e taşındı. 14 CALA) (Afp) — İsrali Baş- İtasınmıştır. * W Asrall Üra Ülr barış anlaşı W Tel - Aviv 4 (ALA.) Müşabitlerin kana; Bir miş Milletlere meydan okuyarak hükü İmüsavat hakkı tanınacaktır. Din ve nde hüreiyeti, bu. Cümburiyet, vata Dünkü Meclis müzakereleri Cenup hudutlarındaki kaçakçılık önlenecek Türkiye - Yugoslavya arasındaki ticaret ve ödeme anlaşmasının müddeti uzatıldı Husu -| keresine geçilmiş, — tasarıdaki —S7 et n |madde tayyedilerek madde aynen bira- kılmıştır. Yapılan Ankara 14 muhabirimiz diriyor) — Büyük Millet Meelisi buz 'ridun Fikri Düşünsel'in başkanlıkın- 'da toplanarak önce Van — milletvekili Müzaffer Ki kaledeki ” birlik- 'rin erzak hakkında Mi Savunma Bakanlığından sözlü so- Milit Savunma — Bakanı, at yapıldığını. Wfe Tabal Bundan sonra yine aynı milletvekilinin | lcrasına dair olan 1219 sayılı” kanuna İran sınırında yapılmakta olan soygun- |bazı maddeler eklenmesi — hakkındaki| culuk ve talanın önlenmesi için ne gibi| kanun tasarısı ” Dişişleri Komisyonuna| tedbirler alındığına dair İçişleri Bukan- | avale edilmistir. Tlkından sözlü sorusu görüşülmüstür. | - Bundan sonra Avrupa memleketleri) » sınırında çapul- İ arasında ödeme ve takas anlaşması ile| Yalanalauğa”1a. |eki, protokolün onanması — bakkındaki| 58 sayılı'kantına ek olarak-imzalanan| '€k protokolün onanmasına dair kanun fasarısı müzakere ve kabul edilmiştir. liğer bir teklifte — muaddel ikinci maddeye ikinci ve ücüncü sınıf| hâkimlikte on seneyi dolduranlara 100 Jiralık kadro verilmesi hususu: eklene- Tek tasarının ikinci müzakeresi tamam- bu hususta | lanmı etmiştir. rının tarzı İçişleri Bakanı, İrai culuk. teşebbünleriz diasının hakikate uygun oldukunu, bu teşebbüslerin tamamen önlenememesini; İran ve İrak hudutlarımızın yalnız bi zim tarafımızdan kontrol — edilmesine | Türkiye - Yugoslavyı Hamletmiş, mamafih bugünlerde — Van |me anlaşmalarının yürürlük müddetleri- hudut mütakasında İran ve Irak güm: |nin uzatılması, Türkiye - İsveç ticaret Tük temsilelleriyle bir toplantı yapılarak | anlaşmasının yedinci maddesindeki fe-| |Sapulculuğun önlenmesine çalışılacağını İsih ihbarı müddetinin bir aya indirik Söylemiş Ve şunları İlâve etmiştir : — | mesi hususunda teati olunan mektupla- “Mamafih kanaatimize göre; — bu,İrin onanması hakkındaki kanun tasarı-| kâfi değildir. Hükümetimiz, Dış işleri| ları müzakere ve kabül — olunmuştur. kanaliyle yakında dost İran ve Irak| Türkiye ile Belçika - Lüksembürg Eko-| Hükümetleriyle temasa geçip 980 yılın | nomik Birliği arasındaki ticaret ve öde-| da bu İşi kökünden halletmeye çalışa- | mo anlaşmalariyle eklerinin; yürürlük caktır. müddetlerinin uzatılması — hakkındaki Müteakiben Hâkimler — Kanununun | kanun tasarısının müzakeresi de Tica- bazı maddelerinin ” değiştirilmesi hak-| ret Komisyonu sözcüsünün teklifi üze- kındaki kanun tasarısının ikinci müza- | rine tehir edilmiştir. ticaret ve öde- Dün geceki güreşleri 5 - 3 kazandık 52 kilo: Ali Yücel - Moeller (Ali Yücel tuşla galip) 57 kilo: Kemal Özkan - Petersen (Kemal tuşla galip) 62 kilo: Nurettin Zafer - Sjeolin (Nurettin ittifakla galip) 67 kilo: Andenberg - Servet Meriç (Andenberg sayı ile galip) 78 kilo: Berlin - Müfit Ekinhan (Berlin ittifakla galip) 79 kilo: Celâl Atik - Ekstroem (Celâl hükmen galip) 87 kilo: Yaşar Doğu - Johan Wong (Yaşar tuşla galip) Antonson - Bektaş (Antonson tuşla galip) Geçen gün Hindicini'de Hükümet kuvvetlerine teslim olduğun: ölmiz eski çeteci Dap-Suon, yukardaki resimde Kıral Norodom Sih; n bahsetti- ük tarafın. İÇ SAYFALARDA İKİNCİ SAYFADA Papagos, bir Yunan (De Ganlle) ü mü olacalıt Selim Sabit ÜÇÜNCÜ SAYFADA İşsizliğe yol açmıyalım DÖRDÜNCÜSAYFADA Günler geçerken: Sefertasına Refik Halid Karay İNCİ SAYFADA Bir yağmur yüzünden (Hikâye) İsmet Bozdağ İstatistiklere göre Türkiyede mahkeme faaliyeti gün geçtikçe artıyor Hasan Sosyal 40 bin yabancı turist talebe Türkiyeye gelecek Milli Talebe Federasyonu turistik teşebbüslere girişti Türkiye Mit Talebe, Pederasyonu, ta- lebeler aramında turistik faaliyeti teşvik Ve tanzim için bir Turizm Bürosu kure Mmuştur. Şimdlden 40.000 ecnebi talebenin dlkbahar ve yaz aylarında Türkiyeyi zi yareti temin” edilmiştir. Hükümetimizin takdirde mübe bugün açılıyor Uaşeco'nun Türkiye Bilim Şu v pilacak olan dacakır. Unseco'run Türe hire teşkilatına 'baklı olar rak çalışacaktır. ” Bugünkü — merasimde Bulunmak üzere Teşkilâtn Kahire mü: messlli, Norveçli Matematik — Profesörü hrimize gelmiştir. Kıbrıs Türkleri için yapılan toplantı Kıbrir adasının plebisit rafa, verileceği yolundu kilisesi tarafından y Külkti tarafından — Emi Şakir Paşanın hâtırası anıldı Tıp Fakültesinin eski merhum Şakir Paşanın: Üncü ve ölümünün 40 inci Ça Anmak için dün Tıp Tarihi Enstit Bir tören tertip edilmiştir. Toplantıda söz alan batipler merhumun şahsiyetini ve Gabba olan Hizmetlerini belirtmişlerdir. C. H. P. İl Kongresi GEP. İi Kongresinin 4 aralık günü yapılacağı bildirilmişti. — Öğrendizimize göre bu tarih biraz daha İleri alnacakı Sünfettişi 25 Ma yapacaklir. CHF mabarilinde bu konferana — büyük bir alâka ile beklene Teknik Kitaplar Sergisl Fransız Kültür Heyeti, tarafından 18 uma günü İstanbul Teknik Ünie itesinde Dir. hafta müdaetle “Teknik Gilacaktır. Sergi het Kün 'asat DAT Srasında gezilebilecektir. Girig serbesttir. Retlee vermiştir. İik parti ersak, bugjlar lerde alınış flatine emniyet mensuplarına dan kendisine binbaşılık rütbesi tevcih edilirken görülüyor. Endonezyanın istiklâli dün tasdik _edilıii Berlin 14 (YIRS) — Onaltı Asya| memleketinden — müteşekkil — Federal Endonezya — Cumhüriyeti, — Lâhey aw hazırlanan ve Endonezya Cumhüriye- İtine istikla veren anlaşmayı - bugün Batavyada tasdik etmiştir | Geçici Parlâmento, Endonezya- teş- | kilâti — esasiyesini — merasimle tasdik | etmiştir. Holânda, idari — sali 27 | Hindiçini meselesi M AA (Lpaj vardian gazetesi bu sa- Hollandalıları Manchester Endönezya: lmaları irtmektedir. İ imar — Ehi Su köprü sayesinde dağıtılacaktır. Üsküdara geçebilirim artıkm.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler