16 Aralık 1949 Tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 1

T Ca a ae Na ea Te L Bayoğlu - Müsllif Caddesi 6 -8& altı aylığı 17, üçaylığı 9liradır. Posta - Kutusu 2100 - Beyoğlu Hariğ memlekstler, Mi maleii İÇ ve DİŞ POLiTiKA 15/X11/1949 TAKIL GUNLUK GAZETE len : HABİB EDİB TÖREHAN Telefon - 44756 . 44757 Sant Telgraf Adresi : Hetlo, İstanl İÇ SAYFALARDA Stalin - Hitl | dan 10 Ü İ alin - Hitler anlaşmasından 10 sene sonra | BUtÇe komlsyonU eeei sümrERü Yeni bir Alman - Rus çalışmaya başladı GT ÜÇÜNCÜ SAYFADA Tevir Almanya müzayedede MERİKA ile Batılı Devlet- lerin, dünya sulhünü rea- list esaslara bağlamak ve güttü- ğü emeller dolayısiyle ne istediği artık tamamiyle anlaşılmış bulu- nan bir Sox ya karşı 'en ufak ihtiyat tedbirini dahi ih- mal etmemek politikaları, Krem- lin'i yakında çileden çıkaracağa benziyor. Çünkü onun Uzakdo- ğuda Çin üzerinden yaptığı sark- Maya karşı, Batılılar, Almanya- dan, büyük bir siyasi taarruza geçmiş bulunuyorlar, şöyle ki LA CABA vi MA En n anlaşmasına doğru Sovyet Dışişleri Bakanının beyanatı Nazik bir Htirer — Berlindeki Sovyet Askeri Komlsyonu, Vişinskinin ziyareti şerefine büy resmi kabul tertip etmiştir. Batı devletlerinin Almanyadaki yük- sek temsilcileri ziyafete davet İmuştur, Fakat ,Amerika, İngiltere ve |Fransa yüksek komiserleri Bonn şeh- rinden ayrılamayacaklarından, onların yerine bu davete Berlinde kendilerini KaBll. mdüm Tit ni Berlin 15 (ALA.) (Reuter) yaptığı bir basın toplantısı esnasında Vişinski Doğu Almanya Cumhuriye- tine, birleşmiş, bağımsız ve barışçı bir Almanya için açacağı mücadelede Sovyetlerin yardımını ga- ranti etmiştir. Sovyet Dişişleri. Bakanı, devamla ,Sovyet ve Alman millet “Avrupada tarihi büyük barış meseles hi halletmek için bütün imkânlara mâ- lik bulunduklarını söylemiştir. Berlin, 15 milleti ve Sovyet- , Avrupanın bü- yük barış. meseli letmek için bütün şanslara maliktirler demokratik İk bir ziyafet ve Meclis bütçesinin müzakeresi münakaşalı oldu, bütçe aynen kabul edil, Ankara 15 (Hususi muhabirimiz bil- |yıl Meclis bütçesine 'dikkate şayan bir diriyor) — Bütçe Komisyonu bugün de | tahsisatın konulmuş olmasıdır. toplanarak 1960 yılı Daireler bütçeler | — 1960 yılının ekim ayında Mecilâin ee rinin müzakeresine, Büyük Millet Mec- | çim devresi bittiği halde milletvekille- lisi bütçesinin - tetkikiye başlamıştır. | rinin tahsisatı, 981 yılı martına kadar Müzakereler açılınca, Millet Partisin- | konulmuş bulunmaktadır. 'den Ahmet Oğuz, Ahmet Tahtakılıc, | potoğlu, bu noktaya temasla — bu- Demokrat Partiden Abidin . Potoğlu, | a a a ae n Hasan Polatkan ve C.HLP. den İhsan Tigrel ile Kemal Yiğitoğlu söz alarak Bütçe Kanunu gerekçesinin - bugüne kadar Komsiyon üyelerine verilmediği. 'ni Maliye Bakanının birkaç gün sonar gerekçeyi tertip edeceğini söyliyerek Bütçe Kanununun Komlsyonda müza- gün Mecliste bulunan milletvekilleri- 'nin tahsisatlarını ancak ekim 1950 a) sonuna kadar almaları icap ederken, vazife görmiyecekleri ayların da para- Jarını almaları tamamen yolsuz ve u- sulsüz bulunduğunu, açık bir bütçeye bu şekilde bir yük yükletilemiyeceğini, ÜİT DAĞ b0 ) A VAT SHMTT M | Avrupada iktisadi işbirliği Prof. François Perroux DÖRDÜNCÜSAYFAD Demirperde gerisindeki temizlik Kurt Riess Amerikalılar bizi nasıl biliyor. Oğuz Türkkan BEŞİNCİ SAYFADA “İydiniz said olsun...”
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

K v — p . T — AAA nnn n 16 Aralık 1949 — Cuma * SİYASİ İKTİSADİ Soayı 16 — 10 Ku Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 deob tü S tüşl A MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE Uâzları Ongiserfede santimit Telefon -44756 . 44757 Santral Posta Kutusu 2100 - Beyoğlu Hariç memleketler iki mislidir Tesis eden: HABİB EDİB TÖREHAN bir mes'uliyet “kabul edilmez. Telgraf Adresi : Hetlo, İstanbul| İÇ ve DIŞ î Stalin - Hitler anlaşmasından 10 sene sonra BUtÇe komisyonu | ııç sı.umı.mm POLiTiKU KİNCİ SAYFADA Almanyanın silâhlanması 15/X11/1949 Yeni bir Alman - Rus çalışmaya başladı B Yusuf İ. Mutlu Almanya müzayedede ÜÇÜNCÜ SAYFADA anlaşmasına doğru Noi ue a ZB bütçe aynen kabul edildi işbirliği in mi esi münakaşalı oldu, lerin, dümya sulhünü rea lamak ve güttü- iyle ne istedi; Ankara 15 (Hususi muhabirimiz bil- pyıl Meclis bütçesine dikkate şayan bir Prof. François Perroux Sovyet Dışişleri Bakanının heyanatı diriyor) — Bütçe Komlsyonu bugün de | tahı mulmuş olmasıdır. DÖRDÜNCÜ SAYFAD list esaslara b: ğü emeller dolay toplanarak 1950 yılı Daireler bütçele- | — 1950 yılının ekim ayında Meclisin se- i artık tamamiyle anlaşılmış bulu. | Berlin 1 CAA) (Reuter) — Dün| | Nazik bir timme rinin müzakeresine, Büyük Millet Mec- İ çim devresi bittiği halde milletvekille: ?""';!î:““ geet nan bir Sovyet Rusyaya KarS| yaptığı bir basın toplantısı a Ğ - Berlin, 15 (YIRS) itndeki | TİSİ bütçesinin / tetkikiye başlamıstır. |rinin tahsisatı, 91 yılı martına kadar temizlil en ufak ihtiyat tedbirini dahi ih Ki Doğu Almanya C Alman milleti ve Sovyet- ||. Berin, 18 (YİRS) — Derlindeki /( Müzakereler açılınca, Millet Partisin- | konulmuş bulunmaktadır. Kurt Riess mal etmemek politikaları, Krem- | tine, birleşmiş. baımsız demokratk || —ler Birliği, Avrupanın ziyareti şerefine büyük bir ziyatet ve | den Ahmet Oğuz, Ahmet Tahtakılıc, | — potoğlu, bu noktaya temasla — bu- lin'i yakında çileden ukiııukwl;u K A açacağı || yük barış mese resmi kabul tertip etmiştir. BAD ')*“ e MN "h*“ gün Mecliste bulunan tvekilleri- benziyor. Çünkü onun Uzakdo-| Mücadelede Sovyetlerin yardımını ga- || — yi Daaa Taae ae A u || Batı devletlerinin Almanyadaki yük- | Hasan Polatkan ve CELP. den İhsan İ sin tansisatlarını ancak ekim 1050.ayı ğuda Çin üzerinden yaptığı sark- | Tnti etmiştir. d ER KA el temsilcileri ziyafete davet — olun- | Tigrel ile Kemal Yığitoğlu söz alarak ua kadar almaları icap ederi Oğuz Türkkan ” Maya karşı, Batılılar, Almanya-| , Sövyet Dışişleri Baka! gileriü maliktirler. Mmuştur, Fakat ,Amerika, İngiltere ve | Bütçe Kanunu gerekçesinin - bugüne | vazıfe görmüyecekleri BEŞİNCİ SAYFADA dar Komsiyon üyelerine verilmediği. yük barış meselesi- ni Maliye Bakanının birkaç gün sonar |Ti almaları tamamen yolsuz ve u- “İydiniz said olsun..? Fransa yüksek miserleri B dan, büyük bir siyasi taarruza Bi Vislik kara mamaiğir Frenaa yök. 1 Bonn geh geçmiş bulunuyorlar, şöyle ki: k için bütlün imkânlara ma. arlan Dü dürela Bekllede Koadlarini | Deniineği taktiy! eecceğlei söylyerde | a eLD Ve ça M Er aağai (Hikâye) Daha düne kadar, Almanyaya LO N temsil eden komutanlar, icabet ede- | Bütce Kanununun Ke da MÜza- İbu vaziyetin Anayasaya da aykıl ” Kadın - Ev - Moda mağlüp ve harp suçlusu bir dev- ların vazifesi (?): ceki keresine başlanmasını dolambaçlı. bir |a gazun Blddetle leri g açt ıeı“mĞam.—ım yapılıyordu. — Bir| 'YİRS) — Bugün Be Yugoslav askeri heyetine - davetiye | Yolla kabul ettirdiğini, gerekçesi Bu: İştuemmer Eriş, Mal ut ;ıî';d“l;?do'l' ö hükümet kurmasına, kendini dı- | batı kesiminde bir basın toplantısı ter- İgör miştir. lunmıyan -bir kanunun müzaker alp, Mümtaz Ökmen 1950 yılında üfide Ferit Tel başlanamıyacağını, gün Daireler bü tip eden Vişinski demiştir ki B arida.- temsil etmesine, - sanayi Fihazını yoluna koyarak, dilediği | ., — Pat devletler, Pedersi Alman gibi ticaret yapmasına müsaade ut plânlarıiçin kullanadaklardır. Do: Bitoiyorta. — eeet öar d Bugün, Batı Almanyada, Müt-|rası tefik Devletlerin askeri işgâline | dele delâlet edecek ne varsa, ya sürat- | '* *v" ektir. İ kaldırılmakta yahut Almanyaz |. Yirineki. Fan normal siyasi ve iktisadi ha- Yaliyle tearüz etmiyecek kontrol Şekillerine geçimektedir. Ağır K birdenbire - durdurulmu tur. Çünkü aynı fabrikalar Al-), zan İktisadi kalkınması ve. bul ae lrerme Ct kalkinmamı. İçin Tazımdır. - Ay-İgleni Bak oe ( EöYyekleci. kahında aN yayalyazann ll çe kuvvetiyle durdurmak için de lü-| izale etmeğe calışmaktadır. öüx. Ve iste ta bakımdan, - Stalin'in telgrafı Monte Carlo, 15 (Y ajansının bugün haber verdi- | #yrıları v e, Stalin Doğu Almanya Cum k ve Başbakan Meclis feshedlse de - veya ekim 1950 a olarak dağılsa da milletvekinerin | Ünesco'nun Ortaşark Tnart 1951 tarikine kadar tahsisat ver ümümüyesinden dir parçayı teşki ee Te l M genllar | — Bilimsel İşbirliği tigini, 154 milyon İira açığı bulunan bir. Ütçede, baire Vülçelerini ekik eder: | Sideti münakastlar sonunda mü-| Merkezi dün açıldı ken, gerekçeyi bile görmeden müza- |letvekillerine 'fazla olarak / verilen 3 Kereye girişmenin çok yolsuz bir iş-ol. |buçuk milyon lranın " Meclis' tahsiss duğunu ileri sürmüşler ve nihayet Hü- | Undan düşürülmesi hususunda : Poto Ücümetin bütçe zihniyetir Temsilciler Bonn'da vazifeye — İitibariyle buna lüzum olduğunu söyle- mişlerdir. Buna rağmen ) — Tass Ri uğrunda girişeceğimüca- bir telgraf göndermiştir Sovyet Rusya: tarafından - des- Avrupada *yeni bir devlet yerilen Doğu Almanyanı ÜNESCO'nun Ortaşark Bilimsel tşbin| NKi Merkezi Tatanbul' Büro arafından yapılan teklif “—Adnan | baren ” Teknik Üniversi lenderes, Hasan Polatkan ve diğer İiki mületvekili tarafından desteklenm Meclis bütçesinin mü- |ise de, Komisyön/ bu-teklifi reddetmiş- 'nya Cumhuriyeti nezdinde temsll İzakeresine başlanmıştır. Bu - arada, |tir- Sulunmak üzeri Jettirmeğe karar veren devletlerin tem- | Abidin Pot. Anayasaının 95 inci | Meclis bütçesi münasebetiyle yapı- | Çinli grofesör Ven Kine Ase ile Kahire' silcileri bugün Bonn'da vazifeye bağ- İmaddesine göre,, bütçe ve katma İlan konuşmalarda, Meclisin bir yilda | yemi çrefemce Curi Bertehi Üairaralia, hyacaklardır. Bu devletler, - Belçika, İbütçelerin Meclişe, bütçe yılı başından 25 bin liralik telefon masrafı yaptığı. e prol Danimarka, Yunanistan, Hindistan, İ- İen az üç ay önce sunulması icap eder- | İstanbuldaki sarayların telefonları için ataşeleri talya, Lüksemburg, Hollanda. Güney|ken bugüne kadar katma — bütçelerin İde gene 25 bin lira harcandığı, Avrupa Te a yürkiye Merkez Kurulu nam| Afrika Birliği, Ispanya, İsveç ve - 18- gağıtılmadığını bunun anayasaya aykı- | Birliği İstişare Meclisi toplantısına Kâ- İna söz alan profesör Tevfik — Sağlam b viçredir. ' olduğunu iddia etmiştir. tılacaklar için 80 bin lira tahsisat ayrı | büron Yabancı devlet mümessilleri M dığı, bu toplantilara iştirak eden millet- Ber Rus askerlerin ithaf edilen âbideye bir çelenk koymuş- belirtmesi B Vişinski, Acheson'un ziyaretini unutturmak İstiyor 1 Dean Ache Jis bütçesinde geçen yılâ nazaran ir mi, değil mi? Almanyanın tekrardan ordu sa-| / Berlin, 15 A-A. (AFP) — Bir Söv- | Birleşmiş Milletler toplantılarından ei ikineneelir vediler (.. İği 797 bin 972 Jira fazlalık bu- | vekillerine tren, vapur ve tayyare'üc- |e “takımından. hibi olması ve Atlantik Paktına | yet kaynagından v Hüi avdanlür Bonn, 15 A. A. (AFP) — 11 mem- | junmaktadır. Tetinden maada; yevmiye 90 lira veril- |bir rolü olacağına işaret lınması meseleleri dahi, açıkça | Visinskinin batıl müttetikler temsil- leket siyasi temsilcileri bugün Fransa- | — Fazlalık sebeplerinden — birisi, bu İmekte olduğu meydana çıkmıştır. Unesco Teşkilâtı Genel Merkezi name| münakaşa edilmektedir. ileri sa geçmek — hususunda İkendini ”- Berlinde Alman Demokrat |nın Almanya Yüksek Komiseri ve Al- - BALİSPİRAGĞR hazır Sulunan” Çinli e: österdiği arzu, protokol bakımından İ Hükümetinin misafiri ” addetmektedir. | manya Müttefik Yüksek Komisyonu Nobel mükâfatı tevzi ediliyor D ŞE A Buna muvazi olarak, Almanya- | Saste l nn kendisi, Federal Hükümetin | punakika Başvekili Adenauer'in ağzından, gerçi silâhlanma ve ordu sahibi Ha u l ğüki Kudüs ' miseleği Fransada yeni bir ngelle — kargılaşmaktadır. |Hahbuki bu hükümet batilı müttefikler | Başkamı Andre Françola Poncet'ye 1 Tebarüz . ettirerek Sövyet - Dişişleri - Bakanı İtarafından tanınmamaktadır. timatnamelerini vermiştir. — Birincisi “ilim adamlarına yardım | Kt işt ikincisi Mületleraram Araştırma. Enstitü| derinin kurulması, — üçüncümü de, İlmi yaymak ve aşılamaktır. demiştir. olma Çinli hatibe cevap veren profesör Tew lemediğini, fakat Müttefiklerin , Salam, yeni büronun bu öübada kes) de et Rusya ile Almı ü ne gi den geleni yapacağını bildirmiştir. L . A hükümet buhranı TERTeL — Amerika'nın İsrail e uklarını tasrih etmiş bulunu- C. H. P. liler arasında İl Kongresi için hazırlıklar Bu ayın 24 ünde yapılmı tınlan EHP. vilâyet köngresi ayın. tehir edilmiştir. Bu. gecikmenin. Bidanlt, bütçe kabul ——— | edilmezse çekileceğini bildi “önn ee asem a| — ve Ürdüne ihtarı — Lesezm . St yanın kendi dışındaki dünyaya | bul edilmediği takdirde istifa edece Taabal ö bakatlik Si aağı Binlesil ÖK GÜREREİ Vo Bu bölgede barışı bozacak ve Birleşmiş Milletlerin dirmiştir. KD Bakanla öiğer Bakanların litikası güderek, onların her ha reketini Vetosu ile sabote etme- si, Birleşmiş Millteler cihazını büyük meselelerde işliyemez bir | — Washington, 15 A-A. (AFP) — İs- gi kararlara saygı göstern İan Sivas Köngresine gitmek istemeler| CİRP. mehafilinden sızan — haberleri er vilayet iare heyeti için çetler iler sürmekte — ve el getirecek her türlü tedbirden Kabine, her ne zaman arzu ederse a " a) Bidault'nun, itimat reyi talep edebile. imtina edilmesi tavsiye olunuyor ceğini kabul etmişti prestijine h: e davet | “Bütçe münakaşalarında, ileri sür ü hale getirmiş bulunmaktadır. Bu-|rail ve Ürdün Hüküme ger- |edileceki müş olan bütçe kabul edilmediği tak zetler “ert Hürmekte 'na mukabil kendisi, şahsi muarız- | di€i notada Birleşik Amerika Hükü- | Bu takrir büyük bir ihtimalle İrak İdirde, kabi t teler Tazırlamaktadırlar. Bu larını, (Kostof gibi) ortadan kal- | Metinin Kudüs hakkında Or n |temsil heyeti tarafından sunulacaktır. İdirilmesi parlâmanter ti isinin Ankaradan ne gibi har dırmakta yakut, Demirperde ar- Bilerin prestiğine b ST EE N laR l rketimaz' ? Belenmektedir. “Bühalaz afın 3a ada kasında yaptıklarını Çinde bir | cex her türlü tedbirden imtina Bton, 15 (AP) — Bildirildi-| " Fransız Eminönü Halkevinde yapacağı siyast koz başka şekilde tekrar etmek Su-İlerini tavsiye etmektedir. Bu haberi eli “ ray e SE Yi mereedey y ğ Te retiyle, Pasifik kıyılarından Elbe | veren yetkili çevrelere göre Dişişle aZ edilinceye kadar Kudüs me tehdit ediyor nehrine kadar, Komünizmin İm- Bakanı Acheson, Kudüs m ke'bu | içtimaa davet edilecek-olan | — Paris 15 (A.A Şehir Meeli paratorluğunu tesis eylemekte- | Sehrin milletlerarası bir hale konma-| Bi Milletlerin fevkalâde oturu- | Fransız — Sosyalist Partisi, Başb Tnit Na karşı Amman ve Telaviv'in gös- | munda di taraftar “değil- İ Georges — Bidault'ya bir. “ ültimatom terdiği açık mühalefetten endişe duy- | dir göndermiştir. Sosyalist Partisi bu d dir, İşte Sovyı haftasında yapılmae Sehir Meclisi fevkar aralık Perşembe günü: *t Rusyanın bu mü- naktadır Filistin Arap Kömilesi fimatomunda kendi sosyal ve iktisa- tecaviz. politikası, Almanyaya | " Mirleşmiş Mületlere itaat isteniyor. Ürülünl protesto ediyor ” u açıklamakta ve Hükü- he birakilmığlir. Toplanlının tehirime e karşı hâlâ bir suçlu mağlüp mu- Siccese 15 (AZA:) (Afp) —İ — Kahire, 15 A'A: (ARP) — Filistin|m u Satbik etmesini veya: | — — Nebel Mmüküfati 10 aralık tarihinde Stokholm'da, — İsveç . Vellahti / Prons İRep.zcüli amelesinin yapılmâkta olmasına |iyi haber alan çevrelerden - bildirildi- |Müftüsü başkanlığı kı yüksek — ko-|hut syalist Partisi Bidault | Gustav Adolf tarafından, hak sahiplerine takdim edi ştir. mef: s.şıs_m h aag z karşı, birbirinden şiddetli İtiraz- İgine göre; Küdüs'ün beynelmilelleşti. İmite, Kral Abdullah'ın Arap Filistini | kabinesini ini” billir” | sağa (Japonyada Kyota Üniversitesinden Dr. Hideki Yukava, Kaliforniz Üni. ları “mucip olmaktadır. Çünkü| "imesi meselesiyle meşeul olan vesa- İ16 aralık, yanı yarından itibaren Ür Yersltesinden “Dr. WF. Gizüae ve Zürleh üniven den' Di insanlık ve dünya için artık bi göstermiş bulunan Sovyet tehli. | (ogcuya ilgül iki -memleket” Birleşmiş İ gi Siyasi " Komite dinde. protesto Bi Madür Bi Mükâfatlar Japon Alimine, atom, Amerikan âlimine mutlak burudet ve | Çekoslovakyanın Aakara elçisi dün sax et * verüleke” Hadlele . Güğredem | AĞENMEİSL ve kral Azap (Btain |LLKARE EERADA G İsviçreli tabibe de, Lizben üniversitesinden Dr. Antonio Edgar Moniz ile bir. İyap — Prağüan uçakla şehriğlize gelmiş. amış ola- kvhılwk nında, Almanyanın bir yehetler Kurulunun bu hus di | at müheliftir. Bidault — programını |-!ükle beyin üzerindeki arastırmaları MeleYiSiyle VeCİMİRİC. v — insanlar üzerinde cidai bir tesir S eat m SS —a AA msanlar t Ka Soyuleeri Bi eee |— Amerika bazı —| şeseess , AAA Soyyetler de bunu a: caklar ki, Acheson'un de Bonn ve Berlin'i ziy mesine cevap olmak ü Hariciye Komiserleri Vi: Amerika dönüşü bir Berlin ziya- malların ihracını serbest bıraktı & BN İngiltere Atom hombası yapıyor ptırıyorlar, Gayet gürül- Ticaret Bakanlığı, / buğday, - pamuk | ü, ziyafetli, resmi-kabullü bir Villiş Vüzoz günlik B ASİ eeei Gi Na e ÜkZür a z İngilterenin iki se ni 'bu mabarın b Sade bu kadar olsa, iyi... Fa e keslim İdan böyle ihracat Jisansına — tab kat Vişinski, ayrıca şunu da ifa: OÖN DORa ksızın ktarda ve ar lebiliyor: “Netice itibariyle, öi 1 kedilebileceğ Avrupa sulhünün tesisinde, Sov- yet ve Alman milletleri elele ve- rebilirler Milliyetçi Çin orduları mSyyet - Hariciye Komiserinin | Hindiçiniye geçmeye başladı hedesini teklif etmekle birdir.| Lon iE Hindiçin Fakat Garp medeniyetine —men. Köranlek b up olan Alman milletinin an- aru e laşmayı da, hele İkinci Cihan ddi : Harbinden sonra, Garp dünyası 1 F b le yapacağına şüphe yoktur aei tü ae a Onun için şu hükme varabili- liler € riz: Herkesi birbirine katma politikasında mağlüp olan Sov yet Rusya, şimdi Almanya üze rinde son kozlarını oynamakta- | yi | dır. Bu son meydan muharebe Suryeletya'nm. MK Sini kaybettiği gün; Demirperde,| İ k RAER B $ boylu boyunca yırtılmış olacak- | ' asebetiyle/| M tır | ı y Sonlar N # od AD SONMA A giten ON ÇUN B ti İ Muhalifler — Görüyorsun yal L üzumsuz yükleri attıkça daha çabuk *kk Teşak vaviyi € ilerliyoruz..

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler