18 Aralık 1949 Tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 1

< ee velÜr e sakeelkl ee —inl e m İi Büzl Ha TA LT 'N T İ MA Üleb eaketi beoriek H Si z eet — —07 İ | hat ll İÇ ve DIŞ POLiTiKA —— 17/X11/1949 LA K Te — CĞTEL AĞrESİ : KLOĞO. İNCEKÜN Amerikanı işleri Bakan Yardımcısı ve yer İÇ SAYFALARDA Belgrat Elçisi George Allen'in bize dair sözleri : et HdT İKİNCİ SAYFADA “Türkiye, yer yüzündeki en &$ » "e gL D İL meselelerimizi daha İ Di sağlam memleketlerden bil'idil',, . , ' ; »e 30 SK Ğ DiLDE BİR MÜTAREKE LÂZİ! Goncurt Mükâfatı noktadan hareket etmek Reşat Nuri Güntekin Tazımdı harf inkilâbu ——M————L———Z: Gnük DU'Kardilaği Y a a daan teebitetmek | Ruslar, Boğazlardan geçmek ve orada askeri üs tesis etmek ee D aB LA İRR İN istediler. Burada Türkiye ile ortaklaşa bir idare kurmayı ileri j Konseri DO0 sürdüler. Amerika, buna asla müsaade edemezdi. Türkiye, Ldika Karabay SD el BEŞİNCİ SAYFADA döri bilinmedikçe bugünkü durumundan emindir A A F: Çalışan kadınların derdi 2) Ayrıcı p ve 4 ö Leylâ Kara dörmrrenet ça a ğği ğ ( Ame |den dolayı tenkid. etm n niyeti,“-Boğazlar boyun- n ğ ::Wîıhm n lııq'.:ğ)ler:ı';;ı:raî baralşn deniz. üsleri kurarak buranın a: | AYrupanın tanınmın ekenemisilerinden F- Parroux dortada) dün gazete Para uğrunda - Tenkid - beli Kellre taşınak' Tâzım gel |tAYIN edilen Disisleri Bakan Yardıme İleri. sürmüzi Allen, Washingtonda söyle. İsonramı içl e e ü Yalnızlık (Hikâye) iYordu. 3) Zaten, Divan Edebiy: eĞ d İGERRE ŞAĞ İnçi ST ç S Profasör Franemis . Biarmasın? Gendi W 'e
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SİYASİ İKTİSADİ Sayı 18 — 10 Kuruş Abone: Türkiye icin sereliği 3 Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 Ür n S GÜNLÜK GA Posta — Kutusu 2100 - Beyoğlu Hariç memleketler iki mislidir HABİB EDİB TÖREHAN ( İÇ ve DIŞ POLiTiKA —— 17/X11/1949 İlânlar: 6nci sayfada santimet resi 2 liradır. İlânlardan hiç Bir mes'uliyet kabul edilmez. MÜSTAKİL ZETE Telefon - 44756 . 44757 Santral Telgraf Adresi : Hetlo. İstanbul IÇ SAYFALARDA İKİNCİ SAYFADA Rusların içinde bocalâ- dığı tezatlar Ali Demir ÜÇÜNCÜ SAYFADA Yeni bir su kanunu DÖRDÜNCÜSAYFADA Goncurt Mükâfatı Reşat Nuri Güntekin Gncı Dil Kurultayı Halit Fahri Ozansoy Münir Nureddin Selçuk Konseri Lâika Karabay BEŞİNCİ SAYFADA Çalışan kadınların derdi Leylâ Kara Para uğrunda - Tenkid - Amerikanın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve yeni| Elçisi George Allen'in bize dair sözleri | “Türkiye, yer yüzündeki en /| sağlam memleketlerden biridir,, Ruslar, Boğazlardan geçmek ve orada askeri üs tesis etmek istediler. Burada Türkiye ile ortaklaşa bir idare kurmayı ileri sürdüler. Amerika, buna asla müsaade edemezdi. Türkiye, bugünkü durumundan emindir Belgrat DiLDE BİR MÜTAREKE LÂZIM! İL meselelerimizi daha iyi D anlamak için, bir teerid ya parak, harf inkılâbı yokmuş gibi bir noktadan hareket etmek İâzımdır. Yani işi, harf inkilâbın- dan önceki devreye kadar getirip, © zamanki ârızaları tesbit etmek | lâzımdır. O zamanki ârızalar şunlardı 1) İyi bir osmanlıca, arapça ile | farsçanın nahiv ve sarf - kaide-| leri bilinmedikçe yazılamıyordu. 2) Ayrıca, Arap ve Fars lügat- lerine kısmen sahip olmak ve Washington, 17 A.A. (Usis) rikanın Belgrat büyük Ame- |den dolayı tenkid. etmişle T ve sebep |kat Rusların niyeti, iliğine yeni Jolarak da Türkiyenin t Boğazlar boyun- ca deniz Üsleri kurarak buranın ida- afsızlığını (. n F. Perroux dortada) dün gazete- cap ettikçe bu lügatlere dalarak | Dişişleri Bakan Yardım- İleri sürmüşlerdi.. Amerika, harpten lük üK eli mizde konuşmasını yaparken. â TÜRA İ İ n a Yalnızlık (Hikâye) yordu. 3) Zaten, Divan Edebiya-/içi bir mutukta Türkiyeden bahsede- İaskert kdectini tarain eimekle de İt İmesdi Çünkü u, Türkiyenin hüküm Profesör François P erroux George W. Morse ana anlamak için de 1) ve 2) lâ- İsek gemiştir. Ki hait ni mezdi, Çünkü bu, Türkiyenin büküm ae eee İ zımdı. 4) Osmanlıca imlânın 'Türkiye Cumhüriyeti — yeryüzünde | — Ruslar, p içinde — Boğazlardan Yeni IS'G b Id'd ı arapça ve farsça kelimelere ait /tanıdığım en sağlam memleketlerden İserbestçe geçmek — müsaadesini Müt- | Allen, Amerikanın herhangi bir su- NDU İstanbulda HL n Takar samanlar | Bindir Türkiye Tagünkü dürümün | Gükleciln Glemislerdir.. Astarika, ba | retle olüraa olmun hiçbir mületin — B Kai eee nti gp adebineEn Gelideden sonra) İyi İdan emindir ve kendisini siddetle mü- talebe aha üK anda mühalefct etmi | Kümranlığını tahâlt etmiyeceği temi. aa a abare et |bir cankurtaran merkezi Sea ümler — Aserüm| üz Bunün NMipate Taane Tebelamini İ alış Bti yeylaaedl. uaaalE Fatüğir ü cerde lli Te p0i Aakşırliş ge DERETRE vaee dahi bu || 5) garp osmanlıca — yazanların kısım imlâları bozuktur kültürüne intisab ettiğimiz nis- | bette mefhum ve terim ihtiyaç- | ları artıyor ve bu. yi manlıcada, alışılmamış ve çetrefil kelimelerin miktarı yükseliyordu. 6) Osmanlıca, ileri garp dilleri ayarında bir olgunluk göstere- miyordu. 7) Osmanlıca, halktan uzaklaşıyordu. Dilde püri dıktan sonra ve kiralama mealzemesi Türkiye ile ortaklaşa bir idare kur-| "Bu memleket için tek mak iddiasini ileri Fa- | komşusudur. icinde, verdiği konferans ve se Ancak bu kaymetli ve Mili Ti Tktisadi #imal inerlerin celbettiği nli- söhret sahibi iktisatçının kkandaki fikirlerini ptkumız. urun rdukumuz 'bu değerli rdır. kuruluyor Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlır fi tarafından Belediyeden 300 bin . Taya satın alınan Beyoğlu Hastanesin de geniş teşkilütlı modern bir cankur. tarma merkezi vücüde getirilmekte: dir Şehrimizdeki — bütün arabaları, doktorlar, hemşireler bu İmerkezde toplanacaktır. Aynıca — 24 aat bilâfasıla çalışacak olan operetör, 'doğum ve dahiliye mütehasmısları ekip: leri, esashı bir gekilde tedavi gürmesi icap eden hasta ve Yarallarla, doğum gönderdiğin- | sürmüşlerdir demiştir. Avrupada serbest para mübadelesi cankurtaran Seçim Kanunu tasarısı Avı As iblesi İktisadi . e . . Körülkyonu salışmalarını. B. M. Meclisine verildi bitirdi m hareketi - başla- Gökalp merhum, arapça ve farsça »ıyıı—ıı»1ı-ı ıeıkw Paris, 17 AA (AFP) — Avrupa Hükümet, tasarısını hazırlarken İlmi Heyetin tekliflerine — |halinde bulunanların ilk ameliyatlarını ÜÜÜ koilecimeal, banla- | ğ uüi TON "g sadık' kalmaya çalisti — | Bazı noktalar, VKİ geçirmeden uat Sapacaklar. ra, vatandaşlık hakkının tanın- |naud hazır bulunmadığından — dolayı, tatbiki bakımdan tâdil edildi Merkezin emrinde 20 kadar cankur- kapanış oturumu çalışmalarına Komis- taran arabası hazır bulunacaktır, Ankara 17 (Hususl muhabirimiz bil- masını istedi. O sıralarda, hem medrese tah- sili hem de, idadi ve sultanileri mizde ona yakın bir osmanlıca | dersi mevcut olduğundan, kendi kaidelerinden kopunca ve hele arapça sarf kalkınca, bu arapça ve farsça kelimeler ile tabirlerin dilimizin içinde Bir gtişaş Çikar 'yon başkanvekili Kasım Gülek başkan- ir. Bu son oturumda Avru- konseyi üyelerinin ticari - siyaseti ndaki rapor müzakere ve kabul & maddeyi ihtiva eden bu raporda Avrupa milletleri arasında mübadele- lerin serbestleştirilmesi, özel mukave- lelerle Doğu Avrupa #i tienret and- bir Avrupa pulunun laşmalarının ak diriyor) — Başbakan — Yardımcısının Meclise sunulan Seçim - Kanunu tasa- ısı münasebetiyle basına verdiği mi Jâkat, tam 11 de başiadı. Yapılacak beyanatın. metni, hazırlar Bir memur tarafından okundu. Bü beyanatta tasarının hazırlanma şekli Tarklondi.-cerafir DÜŞT rerMdtkten son| ra İlmi Heyetin raporiyle hükümetin cak itirazları tetkik ve her — hususta kesin karara bağlamak yetkisi ile bir “yüksek seçim mahkemesi,, kurulma- sını istemiştir. Hükümet bunu da mu- vafık görmiyerek — tasarıdan çıkı mıştır. Hükümetin bu güdur: Memlekette öteden beri tatbik edi- husustaki — kanaati umumİ heyeti tarafından verilmesidir. Bakanlık, bu hastanenin bir kısmını tedavi için Anadoludan şehrimize ge- len veremli hastaların, tedavi mücase- selerine yatırılmalarına kadar - barın- dırılması için bir misafirhane haline itrağ edecektir. Burada 50 yatak bulunacak ve ve- remlilerin otellerde — sıra beklemeleri önlenecektir. - Bu işler için icap eden tahsisat Ba- racağının farkına varılmadı. Fa: ihdası ile türizmin inkişaf ettirilmesi | — kak teplantısında milli tasarısı arasındaki farklar - gösterili- kanlığın 1950 bütçesine konmuş bulun- Teşril organa ait bir hususun — kaza kat harf inkılâbı yapıldıktan s00- İ keytiyeti derpiş edilmektedir Çocuğa meram aalsimare GN yordu. Başbakan Yardımcısı beyana- İkuvvetine verilmesi bugünkü anayasa- | Taktadı ktna' varıldıkça, türkçe tarafm- İrmeme Aşenın ata| Kıbrıstaki kaynaşma -ei aa sale ei hd Bulunmasını — düşündüğü |— Yeni İstanbul'un dan bir türlü temsil edilemeyen bu kelimelerin yerine, onlar ka- bulunan Kasım Gülek demiştir: rinde şifahen verdiği izahatta bilhas- İyüksek seçim mahkemesine itirazlı Son üç günlük çalışmalarımız- #a gu noktalara temas etti rın hukukt bakımdan incelenmesi yet- devam etmemelidir Paris Tahrir Bürosu dar işitilmemiş, alışılmamış ve | da müspet neticeler elde ederek bu Tni Teğel Höydağli. yüneylere (ei Mökllren BE dlen ge eski lügat sayfaları üzerinde çok- | Mesaimizle muşahhas bir şekilde Av- dokunulmamıştır: Bilhassa seçim em- İşüncelerini bir raporla Büyük — Millet j Faişi a v rer larnizar Cineii e İ ateyyanar l agaryle 4 Biyeti. bakumandün. haştia mütşlaRiK. İ asalne biğümeliİr Kuruluşumuza dair edildi. yğara meselesine temas eden Kasım| — Londra, kaynaşmanın siyasi bir buhran yaratcağını — İr aynen birakılmıştır. <0 ). 3 — Yine İlmt Heyet 150 bin ve da- ARP. nin telgrafı Üsmük (übeemiyüt” vermali, | A aŞ » kabul ve bütün talepleri reddediyor bayapılan değişiklikler arasında T0İna yukarı nüfuslu ilçelerin ayrı birer |— Gezetemiz, New-York - Loa- 4; AAi Tamdğ BUy eu bin nüfusa bir milletve- * 0im Çevresi olmasını kabul etmiştir. b yerine “önem vermek,, dendi. Va: |aralarında paralarını serbestçe değiş- | — atina 17 AA (LPS) — V Hekağealimn Sa kili sanmnın kabülü; bir de yüksek se 4a Freaklimi Bdi — Oea Atlnaf 17 AZA, (LPS.) — Vima ga- bundan faydaldtacaktır. -Kibris — me- e e- Hükümet Dü hükmü tasarıdan tama: kaa, her ikisinin de aslı “donnı Tine taraitar bulunmaktayız ve İzetesi Lonüra muhabirinin gu Yazısını | elesini iatlamar etmek istiyeceklerdir. |cim. mahkemesine Heyetçe tanınmış | miyle çıkarmıştır. ve ve Kahiredeki husasi muhabir de Timportance,, idi. Yani her | kabul ettiğimiz rapor bu yolda ileri | | Londradaki kanaate göre, - Atinada İhakkın tadile ukraması noktaları, ba- " Hükümetin, Timi Heyetin tesbit etti-| |— Kat yanında bllassa Pariste İki tabir, dilimizin şivesine zıttı. | bir adım daha teşkil etmektedir. yapılan bazı nümayişler Kıbrıstaki İsın mensuplarının suallerini'mucip oldu| gi metin Üzerinde yaptığı Kayda de. h letlerarası Siyaset ve iktisat işler Fini olduğu kadar, edebiyat ve İngiliz resmi mahtil ri, Kıbrısta E- ik beklenmedik n ve Ati İdurümü , vahimleştirmiş. ve N, arada sırada bu mecrayı al. min t destek garip İğer değişiklikler, bunlardan. ibarettir. apça ve farsça ke Hükümet, bazı — noktalarda — heyetin devam ediyor. Ve | 'nosis hareketinin inkişaf etmesin; tiğini mek gll ması, Başbakan Yardımcısının — bâriz sürette Amerikan ordusunun * At İbir netice vermiştir prensiplerini takviye eder mahiyette meselâ, iğtişaş yerine kargaşa- zanın sorumsuz. mahfillerinde — tertip |T li bahis bu şekilde kenüi sahasına daha | b ği Bi sinah sümlay ae dra; 17 A-A: (Reuter) — Dişie , İğegişiklikler de yapmıştır. Ki bunlar hk diyemiyoruz; çünkü ikisi ara- mevcudu Kd GRa dükları ea çai Bakanlığının bir. sözelsü Yunan İiyi intikal etmiş oluyordu. Şunu da |u ga başlıcalarıı ” Betln kurulüna (anda Birkaç perdelik fark var; | — Yaminston'17 llli — Beyen Başbakanı Diomides ve muavini Çal lim ki, hem prensip itibariy. (paşkanlık leden yargıcın memleke- | siği aşağriakI elgrefis malümek ikisi de lâzım ma Bakanlıkının bir teblme göre, |/ Londrada belirtidiğine göre, bu e. İdarle'in son beyanatını memnuniyetle İle niabi seçim, hem de öteden beri mü-/tin hiçbir. Yerinde mamzetliğini ko Kesa bapün, imlâ meselesini | "29'nın 30 unda Amerikanın müsel- İ vi nümayişler tehlikelidir. Zira / müf. | karmlamıştı . İdafaa cimekte olduğu bir tez olmak | yamaması, “diğer” devlet memurla: üü ee de halletmek güçleşmiştir. de idi: iki tarafa da zararı dokunacaktır. Ha- İris Adası hakkında münakaşadan vaz | Vet alacak anayasa tadilâtına kargı mahalde — nazmet — gösterilememele- | | çeriyorum: — N Öa Ulstpacağır? Kara ordusu: — 659400 kişi. yati önemi Akdeniz — bölgeninde meğe ve İngiliz Hükümeti Kıbrı- | beslediği - temayülleri bu / vesile ile| | yeya memurların altı ay, bele- [(“ ün ümidimiz bu kurultay- | yıava « u 416.500 giltere ile Yunanistan aı mü- |lacak talepleri 1 itibara almama- İlmi Heyetle hükümet tasarısı ara- |ler n ayrılmış olmalarıdır. dadır Bahriye piyadesi 82.000 nase leri bozmak isteyenler ancak 'ga karar vermişlerdir sındak| farkların kendisi tarafından | İlmi Heyeti, siyasi partilerin — tem- mutlaka ihtiyaç vardır. Fazla labilmelerini, 20 ilde teşkilat kurmuş Dişişleri Bakanımızın beyanatı Hükü. iple- Başbakan Yardımı İmet İlmi Heyetin vazattigi p müdahale yüzünden, dilimiz, her sına tarafı bozuk bir kanallar manzu- mesine dönmüştür. Kimi yerinde akmamakta, kimi yerinde batak- kimi yerinde de sel ve ilk kurultaylarını yapmış olmaları şartına bağlamıştır. Hükümet — bunu aynen kabul etmekte beraber memle- ketin çok partili hayata henliz geçmiş bulunduğunu nazarı - itibara alarak lan diğer | 1950 seçimleri için bugün Büyük Mil- Rusya ile münasebetlerimizde — ksixzama 've seçim emniyetiyle ilgisi ötürmektedir. Böyle- h b d 4 klk Ixt hususları mümkün olduğu kadar he- İyet Meclisinde temsil sluhan. partile | | Kültürel bağları sağlamlay ÜD vun'a KaR ıçbir değişiklik yoktür R n ea ea g— Mütareke, şu bakımdan ya- —Ti İ wı ıuu kütü) tanzimi, K K d Bulgaristan, haksız yere mevkuf tuttuğu subayımızı iade etmiyor —| 0asuzım olacağı sı kabul - edilmelidir. | | e Kİ yin & Diştşleri | faydı L MELCEĞ binbli nti yoktur. (ç nzim edilerek ilân olunmasına kadar Çünkü, Mr Churebill'i, Londralı | yekanı Necmeddin Sadak kendisini | 'N Aiöğie, aşlertinli Bi ol İf suçları İcereyan eden bütün müameleler hak: bir dok amelesinden farklı ko- | (eciere ı Yi gy | b T Arletii, SÜĞ SURULan GUĞUĞULA. AYi . ÖEPEEF ha gilin n tenbit ettiği esas ne a "ten sade bir | yeç Haa âyet devam Vedi- İ'Türkiye ve Amerika arasında sulhüı ; VP Ce GaAlar aa yee aa l anan proje Üzerinde - hükü: apça sarf dersine yer verilme- | şubayımızı 'a lertür. — |HS SD OEYSY AA G SN metçe yapılan tâdil başlıca şu üç nok Aramızdaki muahede mücibince ih- |da olduğu kanaati bir k h hiçbir değişiklik yoktur tada Sonlanatıır millet gibi bir Avrupa diline sa- |1f etmiştik. Bi bir | Türkiye Tikanın — k k r Si Hükeme a ban . baRlA| G hip olmak istiyorsak, humanist |"ota ile t a a n " ada di liselerimizi kurarak, imlâdan ön- | "*dık u bit ettik B memn ce dili, dilden önce kültürü ve | , pitisleri Bakanı, bu sabah & Di Bakanı, Kıbrıstaki sön KA T Te a Gnl kültürden önce de kafa'yı yarat- | unları sörlemişir; AE TT |* Mi AA | lll Za mak üzere greko -latin tefekkür » et el | ada ğ ğ i Çünkü dil meselemizi - salâhi imiz Kibris b İ detmek yetle ele alabilecek filologlarımı: | — Mütaakıben Bakanı, £ 1 v İ z ancak bu liseler yetiştirecek- | rikanın ülen: h 4 w Ortada, dil'in teknisyenleri n ü p 1 Avrupa mill n başarılı geçmiş- |liğini muvafık . görmen maz. Atılırsa, bugünkü KÇ s : T T çeeRere f gi n n 3 y Avusturya Takımı bi gorba, i ı n r Fenerbahce : 3 - First Vienna : 3 Galefararayla Ka lairor ARE SN TÜ *kk nün muhafazası bal n Na S "Spor haberlerimizi Sine ayfamızda okuyunuz e Demokrasimiz!

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler