20 Aralık 1949 Tarihli Yeni İstanbul Gazetesi Sayfa 1

 Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 'usta Kutusü 2100 - Beyoğlu Abone: Türkiye için sereliği 4 altı aylığı 17, üçaylığı 9 liradi Hariç memleketler iki mistidi MÜSTAKİL Tesix eden : HABİ EDİB TÖREHAN GÜNLÜK GAZETE İlânları 6nci sayfada santimet resi 2 liradır. Tlânlardan his Bir Mmes'uliyet kabul edilmer Telefon 44756 - 44757 Santral Telgraf Adresi : Hetlo. İstanbul| 19/X11/1949 bilânçosu İL Kurultayının birinci gü- nü, şöyle bir bilânço ile ka- panmıştır: 1) Milli Eğitim Bakanının mâ- kul ve cesaret verici hatlar da- hilinde tutulmuş olan nutku. 2) Türk Dil Kurumu adına okunan rapor. 3) Komisyonlar seçimi. Bunlar her kongrede görülen flk çalışmalardır. Ancak dil me- Belesi gibi son aylar zarfında her Ha Ha Talindksan odi. D Suriye hususi muhabirimiz bildıriyor Suriyede üçüncü siyasi değişiklik İ y n Hüsnü Zaimi idam ettirmiş olan Albay Hinnavi tevkif edilerek hapse atıldı Bu askeri darbeyi hazırlıyan Albay Çiçeklinin Suriye - Irak hirleşıııgsine muhalif olduğu tahmin ediliyor Altıncı Dil Kürultay çalışmaya başladı Ankara 19 (Hususi muhabirimizden) 6 ncı Dil Kurultayı, bugün Cumhur- başkanı ve bütün Hükümet eri iştirakiyle Dil - Tarih ve Coğrafya Fa- kültesinde açıldı. Kurultayı açan Milli Eğitim Bakanı, dil düvamız etrafında ezcümle dedi ki: “Dil dâvasını mütalda ederken, isa- betli fikirlere varmanın çarelerinden biri bu dâvayı tarihi bir zaviyeden gör- mektir. Aksi takdirde doğru bir hükme yarılamaz. Biz İmparatorluktan bir milli yazı di-| 1i tevarün etmedik. Yazı dili olarak yal- niz anahtarı 5mrenin elir de olan bir ır. Edebiyatı. miz git dilimiz de 1908 ilde kaldı. bi BT etü diye vek sözlerini bitirdi. nutkundan sonra, Başkan- in Cahit getirildi. Hüseyin Cahit Yalçın'ın bidayetten| Başkanlığa getirilmesine itiraz eden bir. delegenin Saraçoğlunu — teklif etmesi, Kurultay tarafından nazarı itibare a| fınmadı. 'N vekilliklerine profesör| Hikmet Birand ile Enver Ziya Karal se-| çildikten sonra kürsüye gelen DiL Kur Tumu Gene teri “Hasan Reşit Tankut Kur raporunu okumus| ve dil düvali de, özcümle Almanyada müdahale edil- diğini izah etmiştir. 'Türk Tarih ve Coğrafya Kurumları adına yap 1Ç SAYFALARDA İKİNCİ SAYFADA Amerikanın emniyet hudutları Prof. Zeki Mesud Alsan bu istikamette harekete ge| ÜÇÜNCÜ SAYFADA Turizm ve devletçilik Vedat Nedim Tör yeri dil Inkılâbının muhalifi olduğu için| DÖRDÜNCÜ SAYFAD, Türkçenin meseleleri Dr. Mecdut Mansuroğlu Comedie Française'de kopan fırtına Reşat Nuri Güntekin 'na başka memleketlerde BEŞİNCİ SAYFADA Salon ayunu (Hikâye) Arthur Gordon Kd ü— SD

Sayfaya ait küpürler

 İCöve DİŞ POLiTiKA — 19/X11/1949 ——...
 Altıncı Dil Ankara 19 (Hususi muhabirimizden) 6 ncı Dil Kurultayı, buzün Cumhurbaşkanı ve bütün Hükümet erkânının istirakiyle
 Suriye husus muhabirimi bildıriyor Suriyede üçüncü siyasi değişiklik Hüsnü Zaimi idam ettirmiş olan Albay Hinnavi tevkif...
 Fransız bütçesinin müzakeresi başladı Başbakan Bidault, icabında itimat meselesini ileri sürmekten çekinmiyecek Paris, 19...
 Başkan Truman'ın Türkiyeye mesajı “Amerikanın Sesi,, Radyosunun türkçe yayınlara başlaması münasebetiyle Washington Büyük...
 Gelir vergisi defterlerinin dik işi kadar yaptırılabilir 1950 yılından itibaren tatbik edi-| lecek olan Gelir Vergisinin,...
 Ürdün ve Filistin anlaşmak üzere İsrailin Washington Büyük Elçisine göre, Birleşmiş Milletlerin Kudüs hakkındaki kararı bir
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ş AA — (S N OO J e O — | 20 Aralık 1949 — Salı SİYASİ İKTİSADİ Sayı 20 — 10 Kur Beyoğlu - Müellif Caddesi 6-8 T ARM T M MÜSTAKİL GÜNLÜK GAZETE Har nn Telefon 44756 - 44757 Santral Posta — Kutusü 2100 - Beyoğlu Hariç memleketler iki Tesix eden: HABİB EDİB TÖREHAN bir. mes'uliyet kabul edilmez Telgraf Adresi : Hetlo. İstanbul) uriye husu: muhabii İÇ ve DIŞ POLiTiKA 19/X11/1949 — Altıncı Dil Kurultayı (, ZM İKİNCİ SAYFADA Suriyede üçüncü siyasi değişiklik — çalışmaya başladı | 5”” Prof. Zeki Mesud Alsan in bilânçosu ğ Ve BŞt E ç ğ Ş b 10 nt aakkhirisünden) Ülam vti v e nn MA gAAA CI BAA porlak değildi Hüsnü Zaimi idam ettirmiş olan Albay Hinnavi AĞA DU Kuruları, Büzün Cümaar G pakadanı panrar Başkan |— Türizm ve devletçilik İL Kurultayının birinci gü- M T A AD |a SylA O ehi Vedat Nedim Tör beri dü inküâbının muhalıtı olduğu için|DÖRDÜNCÜ SAYFAD 'nü, şöyle bir bilânço ile ka- tevkif edilerek hapse atıldı Kültesinde açıldı. Kurultayı açan vf Tükiei Takla aü Sövumn Siradinde a e sA Hüi Bekasi, Bankanığa getlrlinenine lüraz eden bir Teyet eli Milli Eğit anını E iDen e i a a gadtalia. ederken, d | SüzEEDİN Süracoğlanı ” ti etmest $ AM SO VKĞ Küllar da. hazırlıyan Albay Çiçeklinin Suriye - Irak betli Glkirlere varmanın — çarelerinden | Kurullar tarafından 'nasarı ttüibere a Dir. Macönt MAti hilinde tutulmuş olan nutku. ğ - w fınmadı. Başkan vekilliklerine profesör Comnsüje Pai F İ ö T H biri bu dâvayı tarihi bir zaviyeden gör- | Hikmet Birand İle Enver Ziya Karal se- e 2) Türk Dil Kurumu adına leşmesine muhalif olduğu tahmin ediliyor mektir. Aks takdirde doğru bir hükme Çüdikten sonra kürsüye gelen Dil Ku kopan fırtına K he peagirsen KDN yan d aa aa Tayonüta Demş| — — / Resat Nuri Güntekin 3) Komisyonlar seçimi, Bunlar her kongrede görülen flk çalışmalardır. Ancak dil me- Belesi gibi son aylar zarfında her farafta hararetle münakaşa edi- len bir mevzuun kongresinde ve bu kongrenin de ilk celselerinde, karşılıklı görüşlerin belirmemiş olması, epeyce şaşırtıcıdır. Hat- 1 tevarüs etmedik. Yazı d olarak yak | ve üi düvalarına baska memlekellerde p Si anahtarı mahdut hir zümrenin elin- | ge, #zcümle Almanyada müdabale esir| D ESİNCİ SAYFADA de olan bir sımıf di vardır. Edebiyatı. | diçini izah etmiştir. Salon ayunu (Hikâye) dilmiz de 1808 | — Türk TTarih ve Coğrafya Kurumları Arthur Gordon adına yapılan - konuşmalardan - sonra Ancak İkinci Meşrutiyetten sonradır İ kürsüye gelen Besim Atalay, Öztürkce Kadın - Ev - Moda ki, vokabüleri, grameri ve üslübu olan | cereyanını şiddetle - müdafaa etmiştir. | ——- bir dil doğabildi: Buzünkü dâvamız, ha len sonra yapılan celsede tüzük, kın anlıyacağı bir dile “kavuşmaktır. önergeler, — Lengistik-Etimoloji, 'nemeyi “tecrübe etmek”, be- | Gramer-Sentaka, Iüzat-Filoloji ve terim 'tâ Ankara muhabirimizin verdi- ği malümata göre, sabahki ve Ööğleden sonraki celselerde, ta- | raflar, - teşekkül edemediği gibi, dilde daha muhafazakâr bir te- süye Mayül gösterenlerin de kür gelmediklerine bakılırsa, bunla- rın ya sahneyi terketmek, yahut komisyonlarda mücadele etmek niyetinde oldukları anlaşılır. Son zamanlarda matbuatımıza akseden münakaşalardan hare- ket edersek, yeni kelimeleri müdafaa edenlerin, bunlara “uy- durma,, vasfının verilmesini, da- ha doğrusu dilde şimdiye kadar takip edilen yolun tenkid edilme- sini, aşağı yukarı bütün inkılâj “Yeni terimlerin bir kısmı Arabca ka- Jamaz mi idi?., konusunu vazeden Ba- büna imkân yoktu. Bu bir. dir. Terimler ya tam Ca olmalı, yahut Türkçe e: sına bağlanmalıdır. cevabını yine ken- Gisi verdi ve “Atatürk ikinci yolu intk Bcışkon Truman'ın Türkiyeye mesajı Şekari ürmek, Serine ü |e 'imii Kemimonlen seğimiir Ke| | — Gelir vergisi misyonlar yarın ve öbür gün toplanarak raporlarını Kurultaya - sunacaklardır. Yeni Kurum Teşkilâtı içersine 25 ke- ik bir İlm Heyeti — katılacağından Kurultayda alınacak direktir. mahiye tindeki kararlar bu heyetin süzgecin. den ve tasvibinden geçirildikten — son. Ta bir neticeye varılacaktır. defterlerinin tasdik işi Defterler ocak ayı sonuna kadar yaptırılabilir. 1950 yılından itibaren t K olan Gelir Vergisiniz daşılamayan hususların ası için Defterdarlıkta || kurulmuş olan Danışma Bürosu her gün yüzlerce müracaaı fadır. Adeta bir. tehacüm — halini Alan müracatları - cevaplandırı için Danışma Bürosu, toplu iz. vermek yolunu tutmüşsa da bi Sül mükellefleri tatmin etmemiş: “Amerikanın Sesi,, Radyosunun türkçe yayınlara başlaması | | 3 münasebetiyle Washington Büyük Elçimizle G. Allen de 'a yöntrle MüüGE A bitabade bulundular izahat ” verilmesini temin - etmi icin büronun takviyesi kararlaştı sıilmmstır. Baz firmalar tahriri ize at almak emeliyle istida e saak | D ler sormakta iseler de, kurulun ga. yesi gifahi malümat vermek oldu. Kundan istidalar cevapsız. bur maktadır. Salâhiyetli bir zat - bu Karumta, “söyledikletimizi nkâr et Miyecekimize dâvasına karşı bir. hıy dıklarını müşahede tekim, Kurultayıcı birinci günü Dldk d B PE ' L Di SeE MA a alrlbiri miHm a aai menmir eli Dün tevkif edilen Albay Hinnavi muavinleri Alâeddin Kavı 2 nci sayfamızdadır. rejim değismesine ve İkliğe sebep olacağı pek umulmuz Cumhurbaskanı ol; Görüleceği gibi, bu hâdisenin, ne bi 'ne de idari bir değiş Kanaatimizce, he tara Verilen malümata göre, Hinnavi hareketi tinin d Min olmalarını isteriz Danışma dil meselesinin tek taraflı o- | lanmakta olan, Irak - Suriye Birliği ta; di, Çiçeklini Kurulümuz karşılıklı izahatla ma: larak halledilmesini ve bundan | "ce desteklemekte idi. Albay Çiçeklinin b - hükümet | “münakkak lyenin de aydınlanmasını temin et ” Ü b | dürkm MA l KİLİR ei Kati Y Br |UA mektedir.. demiştir. ir çöinir ve taassup mücadelesi | ba aüretle bu fikrin tahakkuku gene süpheye düşmültür. | — gelebilir. Diker taraftan büro mensupları ket ederek, partizanca bir netice Suriye muhabirimizin son siyasi hâdiseleri aydınlatan elde edilmesini istiyor. telefon habel ci —ı'uııııdı hulımk—ılııı. Bu bakımdan, Kurultayın bi- A TOR v Erşlemamış çimaş, lli Fransız bütçesinin e elesinin bu seferki anlaşmak üzere neticelere bağlan- SA müzakeresi başladı Karallin. Washington/ Büyük büyük teşekküllerin daveti üzerine yerlerine kadar gitmekte ve alâka. Hiları aydınlatmaktadırlar. lâkadar eden hususlar hakkında bir kaç tane broşür neşretmiş ve bunları maliyet fiyatı üzerinden satışa / çıkarmıştır. Bre işimleri taşımaktadırlar: 1 — Tüce de, birbirini dinlemektir. Yoksa, Elçisine ;on. Birleşmiş Başkan Truman, Çörçil'in kızı' Sarah Çörçü'le Tlehmin gürr vereii ö— Na ee insanın şunu da soracağı geli- ğ ğ z . . | Milletlerin Kudüs hakkındaki b Te Bibisin gelir vergisi, S — Kurum! yor: Başbakan Bidault, icabında itimat meselesini | kararı bir muvaffakıyetsizliktir aaalRork 19 (YİRS) < Dişleleri iyollar, sbediyen kuvvetli ve 'mustaktı| | vın Yeretni & ” Eimanı ergimi 7 Z) Acaba iki taraf, ayrı bir dile Miğe nen B Drdün İ tdyosu bugün Başkan — Trumanın Haa vi ihtllafarı 9 — Vergi” beyannar taassupla iganmak yüzünden bir ileri sürmekten çekinmiyecek Ha Sakai KO F NDİN | müniz Bütletine gönderüüğü bir Tanmmi |h Kalaral a Te SA birini basit mânasında dahi an-| Faris, 19 (YİRS) — Fransız Parlâ-| ve bunun 155 milyarı yeni vergilerle İ Ve JTüİİ Sakeri komutanları gaa top İ a rürkiye yayınına başlamıştır. — | yulem ga A hyamaz bir hale mi gelmiş bu-| mentosunda, bugün, Bütçe Komlsyonu | kapatılacaktır. daşmazlığı ortadan kaldırmağa — mu- S Haa “Yeni açılan bu yayın, iki memleket lunmaktadır? ile hükümet arasında 1950 yılı bütçe Müzakereler esnasında — Başbakan | Zi 07 L oe a ür. “'Büladiği gibi, bu 'Sayın 'k dinleyicilerim, için gok. büyük Bür öi ada | | doti dülş'ün çıkan ihtilâf konuşul- | Bidault'nun, kabineyi tehlikeye — dü 'Amerikanın Sesi programının Tür- Ki bu takdirde, bir üçüncü ta- | atarısı üzerin anlaşmazlığa sebep, Kudüsün — güney dir. Bu yayınlar, iki memleketi daha | | önümüzdeki günler içerisinde bu vafın çikıp. 'her ikisince " anlar zz sanmeli ee d bi balame ge| Müklemtlaea v DN aa oe İ a a a a |Ho (ahala çülen İ vayının sze İazin. birleplimeze ve Hirirlerini de | | müreesatarı © karmlaramamaktan #ılması kabil bir türkçe ile, he- | yunun bulunacağı ve şu sırada bir ka- Bidault'nun talebi bölgesindeki kabilelerin hareketleridir. | le 'Türk halkını selâmlarım. — Birleşik | "" 31 anlamağa yardım edecektir. adiğimize göre, sırf bu sene || Bimizin eeveceğimiz bir türkçe- | bine buhranına yer verilmiyeceği ümlt| Paris 19 (A A) (Reuter) — Başbakan | — Diger taraftan öğrenildiğine — göre, | Devletler halkı adına, Amerikanın Se- | , “Türkiyeden Amerikaya döndüğüm | | ye mahsus olmak üsere - defterler Ö Te li kulatmaa | aat İi Didanit “Mscleler, üRDmet İ gi Sayala e RA AA 08i |ÜY vaa n İzaman, burada Türklere karşı derin bir | |ocak ayının sonuna kadar. tasdik düzim, Bidait icap ederse — İtimat İstiyecek | M aa KUN GÜ Yekada bit İ ualanan mütarekeden sonra Filistin. | Selâmlar ve candan dileklerim ulakanın hüküm sürdügünü memnun- | | eöilebilecektir. Çünkü, dil meselsei gerçekten BENGREERİ AAA Paristen ge- | bir siyasi buhrana sebep olunmamasını | de kesin bir anlaşma yapmak — üzere | rım. KA SA N Üyüe bi Hğle gll | DüRümyor e ar KarD) — Farlaten gel ÜLERe anılan müzakereler sona ermek | / “İKİ memleket arasındaki dostluğun | - “Amerikada, modem Türkiyeye kar- | — — ğ hem de birbirinin türkçe diye| relerine başlıyacaktır. 'a MÜLR U lüme tranamktı” Kudüs hakkındaki karar Teti daha füzia hağlayasağını ümsarım.; İ Tüek - Afaclşn üdetinie - Suyelkn | Üİ ileri sürdüğü şeyden, âdeta tik-| B.B.c. nin Paris muhabirine — göre, | e 7 Tetnr Gela Haa l 6 | Tn rilen büyük alâka / bunun İHavalke Birdentire değişere B siniyor! celsenin meşkükiyet ve karışıklık ha- Brin BAD ASE A GLEL) < DÜM S e ellüre ai aZ bariz bir delilidir. çok illerine k başlamı Bir yabancı, gelip aylardan | vası içinde cereyan edeceği B u ir SS y b AM ÜN İĞEİ bey galasitar Piima ae ARAŞNAN e hitap edebildiğim için ken- | “Yağış hef yerde devam — ettiği Kibil yahut senelerden beri yaptıkla- | dir. Parlâmentonun mali kı iler, “dlye | Di BaR A Haa Ka e e | Büyitk: Tülgimln Paridım “Cumal, Erkin tiyar addediyorum. Siz, dost- | Gediz ve Menderes nehirleri e yükdell Tımızı yâni, söylediklerimizi ve | bütçede tasarruf yapılması flandırarak re . " ÜREURME A ylemiştir a sağlam, sadık ve sami- | Meke. başlamıstır. - İzmirin Yamaalı yazdıklarımızı uzaktan tetkik et- | #tislerai. Fakat anlaşıldırına Demiryollarına ayrılan tahalsatta tek- | Küdüste milletlerarası bir rejim ku ttaşlarım, En temiz düygülârımı yollar | Datı Srtlrına da bol miktarda kaz düş niş olsa, #Bu memlekette galiba | "ükümet buna şimdilik y | 25 mülyar franklık hasılatta |mak hususunda verdiği kararın, “mu- 'n Sesi programının türkçe 1 selâmlarım. Üçak seerleri” yapılamaz iki ayrı türkçeye sahip Türk asıl- | ”. Bununla beraber, müzs Kenli mikyasta bir teneztüle acbep affakiyetsizilğe mahküm,, — olduğunu | yayınını size duyurabilmemiz, — bizim h iki millet yaşıyor.” diyebilir edyeaır galiyeyi ai ae Bakanına. göre, komluyonun | SÖYlEMİN ve “Kudüs farailin bir par İlçin büyük bir saadettir. Amerika ve| - Stalin'in doğum günü münasebetiyle Cekoulevakyada, inekler yarımaar ttre Halbuki, bütün Türk Milleti aha cGEl intiban ha İ akaşruf teklinlerine” rüğmen. ülgede | Getidır. her me gekilde olursa / olmun | Türkiye - aramındaki | uostlugun 1i azla üt vermeye mecbur tutuldu! e do Ve Sarulla — yeĞe anbeç lyar frank tutarındadır Baa a a AA a a a a ae Gzdüştir y | Kalarinn yayılmasi b murella " temin de ve ıstıraplarında, temi: z ” RE olunacaktır. Süz ve basın Büzmiyetlnk, ve enfes bir türkçe konuşmakta N İ mitir politikasının esaslı umdeleri ara. maktadır. -Kavga ile iki- Sına koyan Türkiye ile Amerika ara yalnız bir avuç allâme ara- D YENİ TEFRİKAMIZ Dişleleri Bakanlığı müsteşarlarından Böyle bir halin içinde olduğu- e Simdi. Yugoslavyaya taylı muzu Kurultaydakilerin mutlaka |Büyük Biçi George Allen n müşahede etmesi ve komisyon- ÇOT Malata çiftçisi rda olsun, umumi heyet toplan- a. selâmlamak 'benim.için büyük | bir tılarında olsun, buna göre ça imtiyazdır. On seneden beri Türkiye | uşrhası lâzımdır. ni takip nekledir. Ve n Joseph Conrad'ın küçük bir şaheseri — | 5* 0.S0rAmloın. © nirlenmede yok yere taassup ) teredüüt etmez, fakat tehdi göstermeden, birbirini itham et- | Çeviren' | Reşat;Nuri Dercyo e e allin meden - ve birbirine karşı ağız | bozmadan, mutedil ve mâkul ne- ticeleri elde etmek! Bunu yapmadıkları - takdirde koca Kurultay, Türk Milletinin nazarında, tıpkı öteki münevver kavgalarında olduğu gibi, basit bir zabıta vakasından ibaret kâ: lacaktır p Conrad Nispeten kısa old vasıflandırdığımız bu. şaheser, Conrad'ın en güzel hikâyelerindi 'Sovyet Rusya, harici âlemle ilgi: n, Tür $ olan Joseph Con- iliz romancıları arasında en yük- sek mevkil edebiya yede tropiklerin ve bilh Hindistanının ateşli a, füsunlu t içinde yaşanmış bir m: okuyacaksınız. her bakn şaheser say zenginleştirmiştir. ü “Yeni İstanbul , da * **KIV

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler