14 Ocak 1939 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 1

 Emelleri Nedir? Türkiyeden de Dahil Olmak Üzere italyaya Vaktile Vadedilen Yerler İtalya Ve Surıye Mandası - Muhtelif büyük devletlerin si #asetlerinde, halihazırda birinci YAYAY VERGİLERİNDE TENZİLÂT Yani Teşkilât -Çalışmıya Başladı İstanbul Defterdarlığı, muamele ve - istihlâk vergileri şubesinde 1 kânunusâni 1939 tarihinden itibaren yeni bir teşkilât yapmıştır. Bu teşkilâta nazaran, evvelce Sanayi grupları itibariyle yapılmış olan şube ve sergi teşkilâtı kı dırılmakta ve vergi kanunlarının takib ettiği esms- lara uyularak iş bölümü yapılmaktadır. Yeni teşkilâtta; bu şube ile alâkadar olan Sa- nayicilere, Bankalara, bangerlere ve şirketlere vergilerini az bir zamanda ödemek hususunda mü- him kolaylıklar gösterilmektedir. Diğer taraftan Vekiller Heyetince tası ik olu- den Sanayicilerin mensub oldukları teşekkül ve cemiyetlere tebliğ edilmiştir. Yeni kararnamede; muamele vergisi mükel- leflerini memnun edecek geniş mikyasta tenzilât mleri vardır. Maktü muamele ver, lanan mükellefler içn son kararname - hükümleri Temmuz 1938 tarihinden ve diğer Sanayi müesse- teleri için 1 kânunevvel 1938 tarihinden itibaren atbik edilecektir. Bugüne kadar mükelleflerden fazla tahsil edi- len verigler borçlu olanların borçlarına mahsub edilecek, borçlu olmıyanlara da hemen iada oluna-
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İtalyanın Akdenizdeki Emelleri Nedir? | ş Türkiyeden de Dahil Olmak Üzere î | italyaya Vaktile Vadedilen Yerler|: İtalva Ve Surıye Mandası Mühtelif büyük devletlerin 5i fikleri tevsi programları dolayısi de ehemmiyete değer bir. mevzu teşkil etmektedir. Şarkı Akdeniz l havzasında üç siyaset manzümesi göze çarpar 1) Şimali garbi: Hür ve müs fakil Türkiye Cumhuriyeti ve ge ı Fi kısımları da İran; 2) Merkezi garbi: Büyük dev | — etterin nütazuna tabi Arap dev » Hetleri, manda — altnda — bulunan , Mmemleketler ve M 8)Cenubu. gart müstemleke Müteşekkil, somalı, — Habeşistan ve Südan, Bu mıntakalarda — devistlerin İhürasları, asırların seyrinde bo. yuna çarpışmış, harpler, anlaş » Malar, taksimler meydana gelmiş | müstakil dev yaziyete | Hüşmüş, aüfüz altnda / kalanlar, bailit benliklerinin tarihlerinin te- Mmelinden kuvvet alarak mevci W n kurt manlı e bu Şunmağa mecbur olmaş ve ancak İTürkiye Cumhuriyeti kendi anal aa e| Roma Temasından devlet kurmuş ve sulhçu bir siya. S NeNetice Çıkacak ? Fini teşkil eden memlek: İngiliz Başvekili Ve Hariciye Nazırı Papayı Ziyaret Ettiler Vatikan, 13 (AA.) — B. Cham./ vını Villamadamada ikamet ötmek- berlin ile Lord Halifax, beraber- | te oldukları saraydan almıştır. Gü- lerinde ingilterenin Paua nezdinde-| zergâhta bir çok halk birikmişti. ki elçisi bulunduğu halde saat 11, , İngiliz nazırlarını - husust fagiltere ile / Pransa — bü hu Çok faaliyet sarfetmişlerdir. 55 te Vatikana gelmişlerdir. Vati.| kütüphanesinde kabul - etmiş ve >u-İ kanın otomobilleri, “İngiliz nazırla, (Sonu 3 üneli sayfada) ) Zet Ditroi mistakdlar| h aayak. Fi mahkemesinde feci bir cinayet 2) İran körfezini İrana be y Bır zabıt kâtibi, karısını diğeri| :'Ju'w oo a we Ve kaynanasını öldürdü İ ve şattularap vasıtasiyle İrana| Ve Iraka ve dolayısiyle yine Akde| ban cenubuna kadı 8) Masır ve İrak topraklarının büyük münbitliği, sine göz dikmişti. O da bul berlere bazı pler tahtında| Malik olmak 1 müstemlekele-, buraya / giden ni temin için Brl-| olların nezare torluğunun slâm vasfı, bazı islâm kültür mer ü lerini elde tutmağı icap ettiri.| — Vak'anın yegâne - şahidi ( 'du. Neriman ve cesetlerin

GÜNDELİK SİYASİ HALK GAZETESİ MUAMELE VE lstıhlak VERGİLERİNDE TENZİLÂT Yanı Teşkilât Çalışmıya Başladı mmele ve istihlâk | ilerin mensub oldukları teşekkül ve i 1839 tarihinden tebliğ edilmiştir. Tayyare Kaçakcısı Ekremn König'in Bir Macerası Şüphelendiği Bir Yazı Üzerine Bir Gazetenin Neşriyat Müdürünü Ankarada Resmi Bir Dairede Nasıl Sorguya Çekmiş ? Dünkü Haber gazetesi kynen ) bu adamın daha cvvelki fasliyeli/ vi müdünü iken bir otomabi gü Şazılı neşretmekteydi ne dair ipucu telâkki edilebilecek| zasınz kurban — giden “rahmetli Ekrem König hakkında tayya- | bazı ifşaatta bulunmuştur. Tahire açık Mektap,, — başlığiyle ve kaçakçıliğı dölüyisyle tahkis| — Mevamu bahis meslektaş: neşrettiği yazıda — hülüsaten ve kat yapmakta iken, bir meslek -| Sadullahtır. — Bugün ga| mealen şunu amlatıyor taş bugün neşrettiği bir yazı ilel zetesinde, bu gazeter (Sonu 3 üncü sayfamızda) İsmetInönüTrakyada|, Stadların İnşasına Tetkikler Yapacak | — Derhâl Başlanacak Kiymetli Cumhurrei met İnönü, bu ayın sonları doğru İstanbule geleceklerdir. Valinin Riyasetinde Yapılan Toplantıda Buna Karar Verildi rinde tetkik ve müşahede buyu- racakları tahmin olunmaktadır. Macaristan Antikomintern Pakta Giriyor B(AA) — Ha rici 1 B. Csaky, hüki | partisinin içtimaında Macaristanın kında antikomintern paktına il- tihak edeceğini bildirmiştir. B ka B. Csaky, Berli- iyaret canasında iki ında zubur eden su-| ulüp ve apor ajanları ile| haslarına ali ve belediye rei Ve bundan sonra külüpler sa- spor bölgesinin baş-| londa toplandılar. Vali Lütfi Kır. darın - riyaseti| dar toplantıya riyanet etti. altında, saat 6,30 da İstanbul haf Hlk eat KüNlekeli Fo at sinde toplandılar. Bu toplantıdan (Sömu Yüksel #ediktesiçikaaiz | TFT RUSANBLAN Üğiakee Ankara 13 (Hususi) — Brnc| - Rejsicumhurumuzun Seyahati umüm müfettişlik emniyet müşa- virliğine Kakup Karagülün, Malat ya belediye / reisliğine 'Tevfik Te- met at belediye reisliğine Beher Eronatın, E ik seyahati yapı “tinde şimdiye kadar elde cd ni düyuyoruz. - Bu tetkik seyâl olan köylü sınıfı ile ikinci defa karşı kar İşte bu iki devlet bu âmiller al| —— binadan. çıkanlışı banda mücadı Z Heniz devleti İya dünya Haki toprakları paylaşma siya sabah Beyazıdı tih| genç karısı Vildanla, be Almanya ile birlik u esi,, binasında — fec 8 kurşunla vurar (Sonu 3 ünci (Sonu 7 nci sayfada) a| Kiperin, Sinoba Abdullah Batı İareli - belediye Pekoğuzun, — Aydı ine Etem Men: onların dilini çok iyi İk tabakasiyle doğru- iktisadi ve iç çok mesut inkişaflara yol açacağı muhakkaktır. liye reisliğine Denizliye İsmailin, Bursaya Ne ydi yolu açık olsun! | tayinleri yüksek tasrikten çıktı. — | A CEMALEDDİN SARAÇOĞLU ae —— C L

Aynı gün çıkan diğer gazeteler