11 Şubat 1939 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 2

11 Şubat 1939 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Vali Abbasağa Mezarlığında Tedkikat yaptı 6 relei Dökter Yeni Sabahın Tariht Tefrikası; 68 Vaziyet Çok Tehlikeli | Bir Safhaya Girmişti :.:->-:7513 VA ya'ye öeletire retrinin ti 4er Tüfek Sesi Enver Paşada | bai aÜGÜ şibir.. meetlüna Ş ğ yapılacak teklifte tadilat yapı Veni Bir Endişe Uyandırıyordu | Şo Vit — — Vai Beşiktaştaki tekkikatı m Bu sözler olürken. İlerlden tek | ateş etmiyorlardı. Yoksa bunlar da| — ukm EH 'r“ aS e dük tüfek vesleri geliyordu. Kd Saslürlan maydi; Fakat başla | YAT olrafinin açılmanı kazaz - tler tütenik ae yükseldikçe n | rında Ka ut aimeli olan içarct. | İaşonlan çe gem ve arkadaşlarının yüreğil ler yoktu aei e A Tamirda Çat düşmenların Ber| —— Damsclarden olduğunu muhik DU Tediğini zannı hasil oluyordu. Paşa| tülenkler patlarken — biraz durdu., kulak kabarttı. Ve sonra biçbir ge-| iye ehemmiyet vermeden; T Haydi.. Dedi. Gidelim. Atlar birbirini takibederek vadi- e doğru indiler ve oradan karı te- Pedeki askerlerin yanına çıktılar. İki maat zarfında patlıyan tüfenk #eeleri her saniyede biraz daha yak- şiyor ve gürültüsü daha büyük AA ai MüsE ae İ — Büren arara vesiyet tevsasah çb artık bizzat harbin içine girmiş ol-| mis gibiydi. İlerliyen askı Guğu için emindi. Kalbi çarpıyordu. | Yün garbindeki yüksek tepeye O da diğer askerler gibi silâhıma gü- | ru süratle çıkıyorlardı. Bunlar bü. kak olan bu aakerler nereye gidiyor- | lardı. Birdenbire ilerliyen bu asker- | ler nereden gelmişlerdi. Bunları öğ. renmek için çırpınan paşa endişeli endişeli konuşurken iki gönüllü çık- | ta. Bunlar gidip öğrenecek ve gele- ceklerdi. Paşa gülerek bunlara izin verdi. Ve — Haydi.. — Arkadaşlar muininiz olsun.. Dedi. Denizbank işi Denisbank mazmelitde 11 ve pur İşi ve Satle binası meselecile uğ Taşan Iktiset ve Maliye müfettişle Tinin çalışmalarinı bitindikleri hak kında bir sabah gazetesinin haberi doğru değildir. Heyet reisi Iktimt Vekileti bag mülettişi Faik kendi önine demeletir ki. — etkiklerimini daha. bitirme üK Şimdiye kadar ekle di ne. Allahi veniyordu. Yanındaki askerlere iti-| yük bir muvaffakiyet de elde edebi. | ticeler hakkında bir şey - söyliye- Bat üyordu Nihayet arkadaşları | Yrlerik İ Dadlari saparia Yü b e bit beğliyordu. Paşa bunları — görünce müthiş| üreleğiz Enver paşanın böyle pervasızca | tepeye kadar çıkması üzerine ya-| mandaki arkadaşları —onun etrafın- dan ayrılmadılar. — Ona daha fazla | #okuldular. Hattâ birkaçı — yanında| ve arkasında hattâ - önünde mevki #evindi.. Nereden geldikleri belli ol. amıyan bu askerleri yanlarında olsa birer kucaklayıp öpecekti. Hele mu vaffakiyetlerinden sonru daha bü. yük bir neşe içine daldı. Jarın hareketlerini Denizbank kadrosu Denizbank kadro ve bütçelerinin hazırlanması - bugün bitecektir. U- mum müdür Yusuf Ziya Erzin ya- in bütçe ve kadroları tasdik edil. özleri on adım adım ta. aller, Ba süretle paşayı tamitmen | Ha | ŞK tzere Ankaraya, gütünecektir. ee eei Hİ Giz gaü pinşnal Li Tesdem yam d me taye etmek istiyorlardı. | Bunlar Daletmen beyin askerlerin.| Mürlara umum müdür döndüktem Tn aa üeü a İ sonra tevzint yapılacaktır. dendi. Hlerliyorlardı. | Paşa halâ dürbin elinde bunları takibediyor ve bir taraftan da ken- Gi askerlerine kumanda veriyordu. Çünkü sabahtan beri seasiz sensiz /duran düşman - paşanın bülunduğu farafa da taarruza geçmişti. Karşı tepedeki — askerlerle uğraşan bir 'düşman müfrezesinin silâh sesleri her tarafı sararken - paşanın kargı- #ında ilerliyen düşman askerleri de vardı. dakârlığı hakikaten çok ziyade tak- dire şayandı. Korkmadan yılmadan paşanın tehlike gelmesi melhuz olan 'tarafa duruyorlardı. Uzakta görünen manzara şu idi: Köy halâ yanıyordu. Kızıl Rusya, ya ait asker köy etrafında mevki | “almışlardı. Onlar basmacıların iler- demesini bekliyorlardı. Enver pasa | Bu manzara karşısında — birdenbire idi. Çünkü Runların köy etrafın- Gaki vaziyetleri çok mükemmeldi. Tamamen tedafi - vaziyete geçmiş lerdi. Bir taarruz da yapabildikleri takdirde gerilerindeki köyde istedik| keri şekilde tutunabilirler ve kendi- Jerile birlikte köylüleri de muhafa- aa edebilirlerdi. Enver paşa bu açık manzara ve hakikat ile kargı kargı- ya gelince yapacak işini geciktirme. 4dli. O da bulunduğu yerde sebat e. Şdecek ve Ruzların İlerlemesine mani' Leblebicllerin Içtim: 1988 yılı ” Besaplarını tetkik ve | mevcut azalarmın yeniden intihabı için Leblebiciler cemiyeti dün saat 14 te Türbedeki esnaf cemiyetleri Salonunda — yıllık köngrelerini yap- anışlardır. Birinci çalışma yılındaki azalar itifa etmişler, bunların yerine Ali Avadan, Ahmet Özel, Mustafa, Y nüz, Ahmet Kalfa, Mehmet Usta li aza olarak intihap olunmuşlar. dir. (Devamı var) Içki kaçakcıları Tevkif olundular Sokonni Vakkum kumpanyası- zın Esen vapurunda içki ve diğer eşve kaçakçılığı yaparlarken ya| kalanan 5 suçlu Beykoz müddei.. azumfliği tarafından Üsküdar adik.| yesine teslim edilmiştir. Suçlulardan depo müdürü Mak-| Bamare vapur ikinci kaptanı Oz. valt tayfa Angelesko ve depo bek-| A AF Areb hartleri dava: Dün, arap harflerile tedrisat yapmaktan suçlu 42 yaşında Hayri- ye ve S0 yaşlarında Rasimin asliye birinci ceza mahkemesinde - rüyet edilmekte olan davalarına — devam olunmuştur. Cürmü meşhut esnasında ev tedrisat yaparken yakalanan iki ço-) Cüğun arapça cersi almadıklarını| kaç basmacı Enver paşanın etrafını | ** İ#kender sorgu hâkimliği tara. | ve suçluların torunlarile oynamak Kaşatmış gibi kdller O bi D | fından tevkif edilmişlerdir. üüzere oraya geldikleri iddia edilmiş. Tanla ileriye atılmasına mani olmak | , / YAİNIZ depo ikinei müdürü ser.| tir. Best birakılmıştır. - Mühakemeye Yakında — başlanacaktır. Vapur dün akşam Karadenize gitmiştir. Astiyorlar diğer taraftan da her h- timale karşı onu muhafaza için uğ. Taşıyorlardu. O — gün öylece geçti. Geceleyin köyde yanan birkaç kör| Kkandil işığından başka — hiçbir şey Yoktu. Ses ve sada tamamen kesil. Mnişti. Yalmz arada sırada gerip nes | H kaşların haykırdıkları düyulüyor-| Gu. Bu kuşların seslerini dinlemek hakikaten tüyler ürpertici bir hadı- e idi, Sinirleri en — sağlam olanlar | bile bu feryat eden kuşların scaleri) karşısında musar ve titrerdi. O gece nasil geçti, sabaha kadar| gözlerine biraz bile uyku girmiyen| Bamacıların en çok dikkat ve itina ettikleri papa idi. Paşa rahatça bir. gece geçirmişti. Babahleyin alaca Mahkeme heyeti hârlisenin çahit dlerini celbetmek için talik olunmuş- tur, Dün gümrükte komlayoncu ma-, iyet memuru ve müstahdem olmak | ietiyenlerin “tmtihanları yapılmız: fır. İmtihanlara 45 komlayoncu G4 Birmiştir. Evraklar tetkik için An- karaya gönderilmiştir. Bördü. Fakat YENİSARAM | | |y Özle Hayret lti Rünlar — bünler oe Resim imtihandan — hir safhaya Malyet memuru ve 28 müstahdem) güstermektedir. |it edilmiş olan şahitlerin mahke- Kopeğinı öldüren Adamdan250lira Tazminat isteyor ran Kadr Okuyucularımız Diyor ki : İstanbulun ezeli bir Ortaköyde 0t lledine dağk de biriki gece yarını Orta köyde de Sayın Baç peli öndr ve Kadrinin ü-| Umuüm bakkal ve yağtı eük- | serine atılıp 1sırmak iştir. | künlarında satılmakta olan ve | Kencini müdafaa - mecburiyetinde| fintı maktaan 120, 140 ve 160 ku- | kalan Kadri yolda bul - Tuş olan üç nevi tereyağı hakkın- | man bir taşı köpeğin üzerine fır- 'da Belediyemizin alâkadar olup | latmış ve ölümüne sebeb olmu müayene ve tahlil etmiş olduğu | tur. hakkında gazetelerde hiç bri ha- Köpeğinin çok kiymetli oldu. bere tesadüf etmemekteyim. Te- | #unu ileri süren Bahar mahkeme- Teyağını ekseriye — hastalar 'ye müracaat ederek 260 lira taz. yedirmekte olduğumuzdu minat istemiştir. Dün yapılan du- ağlardan başka yağ bulamadı- | raşmada köpeği öldüren Rifat dal Amızdan mahlât olup olmadıkla. | mükabil idalada — bulunmuştur. | dan emin dekili Ti her | Mal hakikt ükkânda aynı olan “Bursa,, “Po- | kıymetinin takdiri için « - lonezkây,, “Alemdağı,, gibi tsim- | miyetinin mütalaasına n 'etmiye karar vermiş ve muhakem başka bir güne talik etmiştir. DU İnhisarlar Vekilinin tedkikleri lerle etiketlenmiş olan bu yağla. n müayene ve tahlili shhatimiz için elzem olduğundan Relediye dikkatini Sultanhamamında Aşirefendi KadRllaa da yaet l S nanr Ka | — tüleez Vei S Bine e YENİSABAN — sarlererap | HAŞİZ M nn tü

beri ezabilen sen Serüneünüen. | M Tei Te v MAF di Ha aeşüm Hşlla bi Şube müdürleri işleri hakkında Ve kile izahat vermişler ve yeni direk imışlardır. dırmak mümkün dar fazla har davranmaları yü ci derecede lüzumlu ihtiyaç mad. c delerini saf olarak tedarik ettik "T L lerini iddin edebilir. Çoğumuz e- İti q!' tiketinin teminlerine, sabemın ye. Kar üz yerek yüzürden kavga ide, Şişli-Patih otobüslerinde plnton Abdülkadir oğlu Abdullah Ayni mahal otobüslerinde goför Ab. Gullah oğlu Fuat aralarında karpuz| zanda Fuat Abdullahi çay barda; ile başından yaraladığından derdest eğiletiştir. Kadın yüzünden Besiktaşta Dikili taşta oturan Besiktan köprü başı sokağında” 5| mumarada şıracı Talha oğlu Kenas 've ayni sokakta G numarada oturan| geyyar catcı Abidin arahırtda ka- Ö yözünüen giken bir mücemmde Akllin Henani tobek ve yamrlkla önünden ve berumudan yaraladığı işin yakalımmnştır. Dayak Lüngada Musalla caddesinde © turan İktetyo kımı Despina ayai 00. kakta Pestal kızı Vasiliki ve karde-| #i Marika taraflarından dövüld aü idia ettiğinden vuç Tanmaiştar. de kalırız. Bu işte Belediyenin mü Tükabe şiddetini olduğu kadar e- 'nafın da mesleki izzeti nefislerini tahrik etmek Jazımdır. Meselâ Mmütenddit muayene ve mürakabe lerde yağları temiz çıkmış esnaf bir mükâfat olarak halkın gözüne çarpatak surette belediy edilebilir. Her muayenede kötü ve hileli mah sürdüğü ganafın dükânlarının kapatılma: * kâfi değildir. Şimdiye kadar takip edilen münhasıran ceza ver e sistemi yerine bir de mükâfat Jandırma usulü tatbik edilirse bel. ki bu teşvik sayesinde kursakları- 'na saf tereyağı, hilesiz süt, taze yumurta giren İstanbul yısı artar. Kanantimizce le göründüğü kadar basit değil- dir. Uzun ve devamlı bir uğraşma ietiyen muaddal bir meseledir. Mütekaldini askeriye cemiyetine teşekkür Biz eeki emekli — Subayların bu müllete vedin bıraktıkları dul ve yer im ve gehit analarıyız. Çok mute- ber ve mühterem. gazetenizin vaki| olan lâni üzerine bişleri ailesi cami asına almış olan ve şu kış günlerin. * Emisönü Sabuncu hanında o- turan İzzet oğlu Mülâyim Kible çeş- me caddesinde aşçı Hüzeyin tara findan yüzüne tabakla vurulduğunu Kdi eylemekdle Suçku Yakalanmştır. Yangın baçlangıcı | Galeta Yenicami mahallesinde “Tünel caddesinde 34 numaralı Ne- sim Motalaya ait tabak ve çinka) Gükkünnden yangın çıkmış ve ge len itfaiye tarafından söndürülerek tahkikata' başlanmıştır. Dövülmek Heybelide İzmet paşa caddesin” de T numarada mukim 17 yaşların. a Yanl oğla Yorgi tarlasında ça | bzrken Nedim ve Seyft tarafların. Gan dövüldüğünü küğla eylediğinden Suclular yakalanmıştır Otomobil çarpmaları Kazaköyden Beşiktaşa gitmekte| 'olan 89 numaralı tramvay arabası- | a sol tarafından geçen 3816 numaz| Falı goför Artf oğlu Şükrü otebünü. ü tramvayın soltarafına çarpar Mak arcüle hasara uğratığından Yakalnınıştır. * Büyük bir kamyonu idare et mekte olan goför Huyati şehemde başından geçerken yolun - Kenana deki vaziyetimizi daim göz önünde) Bulunduran umum / mütekaidini ns- keriye cemiyeti her sene olduğu gibi bu sene de erzak — ve kömür gibi #iddetle muhtaç olduğumuz havayi- İ zaruriyeyi tevzi ile bizleri sevin. dirdi. Şu yardımdan dolayı muhte- rem cemiyetimize — şükranlarımızı #unarken bizleri manevf himayele- Finde tutan muteher gazetenize de Minnettarlığımızı bildiririz. Madam Atina davası | Madan Atina işi dolayısile tev mesine bugtin saat 11 de devam olu nacaktır. a TAKVİM Ti Şubat 1939 Cumartesi Hierti21 Zilkiece 1357 Rumlt 29 son Künun 1354 a rzrem ü K aBi el v ea RE Ve b Doğu 701 | Sarhoşlük MA T li 181 DU aa A aR ımi Yörahim Ersever sarhoş olarak so- | “kakta resalet çıkardığından mahke. 1 |— meyo veritmiştir. ee İspanya meselesi ve panyı Fransanın vaziyeti Katalonyanın işgeli <e lapanya Setlerle Frahko tarafdarları Hati buçün M Negr huriyetçi siyasi kuvvet, bu müca. deleye devam — niyetinde Vaziyet öyle — bir gekil alm cumhur!yetçiler son derece teenni il 've düşünerek hareket etmek mec buriyetindedirler. Cihan efkân v. lanmakta olan siyasi sulh manzum Sini büsbütün yıkacak bir mahiyı gösterebilen bu dahili harbın bir an €vvel nihayete ermesidir. Fakat bı nihayete erme faslı o şekilde olm: hldır ki cumhuriyetçilerle Frankoc lar arasında yakın veya uzak bir is- tikbalde harab olan 1 anyazın ye İ Buna enaa itibari karar ve k cumhuriyetçi hükümettir. Yalrız - zun da azaları arasında dahili müce delenin devamı veya ademi devamı prensibi üzerinde noktai nazar ihti. İf baş — görtermeğe başlamıştır. Hattâ İspanya — cümhürrelei M A- tana Katalonya relsi Companye ve Bask hükümeti — reisi Aguirre'nin Paris ziyaretlerinin M. Negrin ile a- alarında anlaşamamazlık mevcut olduğunu işaret ettiği söylenmekte. dir. Bügünkü — vaziyet “karşısında cumhüriyetçi hükümet, İspanya a- Tazisinde kaldığı müddetçe hukuk ve hakkını muhafaza edebilir yoksa | ccnebi bir devlet arazisi üzerinde fa- Aliyete devam etmesi onun hakkında 've milli bakumdan mevküni derhal tayin eder ve bu hükümet munta- zam, makul vasfını kaybeder. | — Bu sebebden Pransaya iltica e- den hükümet erkânı — bütün siyast hukuk ve salâhiyetlerini kaybetmiş bir haldedirler. Bu her yerde cari e- saslı bir duktrindir. Fransaya bu si- yasi erkândan başka binlerce, aaker çoluk çocuk iltica etmekte ve ayni zamanda —mühim mıkdarda askeri harb malzeme ve vasıtaları da geti- rilmektedir. Fransa hükümeti bun- darla ezaslı süretle - meşğul olmak- tadır. Fakat diğer taraftan da Fran saz hükümeti, Pranko ile anlaşmak, adaki bazı tefehhümleri — silmek için de uğraşmaktadır. Bu arada ba- 2 generallar, Franko - İspanyasına İ giderken, Fransız — ariciye nazırı J. Bone, aşağı Pirene senatoru M Lcon Berard'ı Pranko nezdine gön- dermişti. M. Berard. verdiği beye natta seyahatının sadece bir tetkik seyahatı olduğunu, ve sadece mlşa- hedelerde bulunacağını söylemesine Tağmen, Fransa hükümetinin bu ha reketi Romada — iyi karşılanmamış mühtelif tefsirlere yol açınıştır. ital- yanlara göre Burgosa M. Berard se Yyahatı milliyetçi fspanya ile Fransa arasında anlaşmalarını hazırlamak bazı şartlar altımda Burgos hüküme ti nezdine bir siyasi mümessil gön- dermek. talyan gönüllülerinin Pi- rene eteklerine yaklaşmasına mani olmak, neticede bütün kuvvetlerile İtalyan siyasstine, İspanyada engel. ler çıkarmak maksadile yapılmıştır. Fakat nede olsa Fransa şimdi çok nazik bir vaziyette bulunmaktadır. Bir taraftan — hudutlardan gir- meğe uğraşan - binlerce milliyetçiyi gakı bir nazaret altında silâhlarından tecrit ederek barındırmağa çalışır. ken bir taraftan da yarınki İspanya- 'min mukadderatını elinde tutması imkânı fazla — olan general Pranko İle iyi bir münasebet temini içi fa- aliyet sarfetmektedir. Karşılıllı bu. iki siyaset. Pransa için haddı zatın da çok nazik ve muğlak meseleler tevlit etmektedir. Dr. Reşat Sagay Etrüsk vâpurunun sürati Birdak vapurunu - tetkik eden komisyon işini - bitirmek tzeredir. Komlsyon dün de / vapura giderek galışmıştır. Kazanlardan yanmış ve yanmamış kömürlerden nümuneler alınmıştır. -Bunlar tetkik edilecek 've Alman kömürlerile olan farkları araştırlacaktır. Vipur tecrübelerde Alman kömürü yakarak istenllen #üreti elde etmisti.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler