14 Mart 1939 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 1

KAT oIlIRN Manevralar Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN —e — Omşunuzun evine, bağına ve bahçesine göz dikip şun- irsem diye düşüne- ğzınızı açtığınız bu düşündüklerinizden zerre bir şey sezdirmiyeceksi Bilâkis, komşunuzun si: | ve araziniz üzerindel ' dan şikâyet edeceksiniz. Fırsat düş tüğü zaman kullanmak üzere bir takım tecavüz vasıtaları hazırla- makla meşgul olmanıza rağmen, bunları mazur göstermek için, S BK A A B Te lan ERİEEGĞE İVEGNRE ĞAMA - NamzetListesi İntihabat Yarın Başlayacak “Memleketimiz Büyük Millet Meclisinin yeni seçiminin başında göz kamaş- ti bir vaziyette bulunuyor. Türk Mllleti Beynelmilel siyasetin yarın için beklenmedik hâdiseler hazırlaması Ihtimali karşısında her türlü nifa- kdan masun ve mütenettir bir halde kendine güvenir vaziyettedir .,, DANFHANLÜL HIRSIZLIK Büt ün İ Simleri YaZıy oruz Ceplerine Yeni Gümüş Liraları Doldurup Kaçıranlar Yakalandı Dün akşam geç vakit İstanbul darphanesinden para çalan iki hırsız yakalanmış ve Adliyeye verilerek tevkif edilmiştir. Öğrendiğimize göre darph:ne işçilerinden olan bu şahıslar kapıdan çıkarlarken halleri şüpleli görülmüş üstleri arandığı za- man birçok gümüş lira, 60 ve 25 kuruşluklar bulunmuştur. Bunla- rın uzun müddettenberi hile ile darphaneden pek çok para çaldık- Tayi tükmla ai et ğe 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Karşılıklı ı Manevralar Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN| ha. edim, behçerine göz dikip şun. ele geçirsem diye düşüne: ceksiniz. Fakat ağzınızı açtığınız Sakit bu düşündüklerinizden zerre kadar bir şey sezdirmiyeceksiniz.| Bilâkin, komşunuzun «i ve araziniz üzerindeki ihtirada: | Gamşiküyet edeceksiniz. Fırsat düş |— küğü'zaman kullanmak Gzere bir. Gakma tecerla F snakla meşgal olmanıza bunları mazur - göstermek - için, L komşunüzün hazırlıklarını ileri sü- ( — receksiniz, Yakım ve uzak komşu: — larınızın da hep ayni yolu tuttuk- larmı gözönüne alacak olursanız. | | Düridebi le ve maatte, olacak gibi görünüyor. O vakıalar haricinde hiç bir diye almamak ve topların patlamasına intiz bombardıman iyet yermemek en muvafık bir hattı ha. reket teşkil eder. Bu dedikoduların mihayet bulacağı yoktur. Gizli lomasi denilen dolablar - ortadan kalkmadıkça, milletler arası mü- sebetler sahasına da ferdler a-. undaki ahlâk mefhumu/ girme dikçe işin değişeceğine ihtimal ver-| memelidir. Hariet siyasette böyle bir değişiklik ise henüz ufukta v. zaktan uzağa bile hayalini göster. memektedir. Son bir iki gün içinde mahtelif| memleketlerden akseden — sesleri| < CCCE CC inleyince herkesin bir hava tuttu.| ZCC Tup bildiğini okumakta devam et tiğini “ görürüz. — Gelen — haberler hep karşılıklı birer ithamnameden Abarettir; az çok nazigüne tehdit 've meydanokumalardan mürekkep| fir. Bunları haricf - siyasetin tabill #elerinden addedince, mademki ku-| Yü gürültü var, hakiki ok deyip rahatça aahifeyi — çevirmek icap eder. Pransadan aksetmiş bir h dls: Bir Pransız muharriri 1939 de Almariyanın yapmağa zırlandığı tecavüzleri haber veri yor. Büyük bir şey değil: Bir t raftan Hollanda istilâ edilecek, di.| ier taraftan da İsviçre. Bu teca. vüz plâm hattâ şimali Afrikayı bi. ve or. Orada da mihver fa; aliyete geciy zetecisi| bu plân tatbi harede Hitler Butuk söylü n mer.| tarzda bir| tedir. Son zamanlarda geç e bir. roman çeşnisi ver gibi gelecek tarih de bir kehânet şeklini aldı. Bir memleke- tin en gizli tasavurlarını diğer bir memleket gazetecisinin bir otobüs kazası gibi bütün teferruntile hi- kin edebileceğini düşünm yoktur. Manmafih - gaz Pek kabahatli görmem yazları okuyacak safdil ler bulunduktan sonra tabildir ki onları tatmin etmek istiyecek ka- Tem sahibleri d ülecektir. Almanyadan aksetmiş bir mu- talta: Demokrat memleketler 5i Jahlamıyorlar: otoriter d Avrapa sulh ardım — etn ne elddi süre yorlar. Bu da, aşz , dis Kabllinden bir n a . ayânın allâb tir. Bu harek eee Üa başladığını t iR y e vamyahağ yapmak kabil olsa ve suçla Hüseyin Cahid YALÇIN (Sonu 3 üncü sayfada) ikinci Müntehip Namzet Listesi Bütün İsimleri Yazıyoruz İntihabat Yarın Başlayacak “Memleketimiz Büyük Millet Meclisinin yeni seçiminin başında göz kamaş- kendine ıırl:vınll' vaziyettedir ., İSMET İNÖNÜ Müntehibisani intihabatı yarın- dan itibaren başlıyacaktır. Müntehi- bisani listeleri Halk Partisi tarafın. dan ilân edilmiştir. Bunları aşağıda veriyoruz. Diğer taraftan intihap müddeti evvelce 15-20 mart arası olarak tesbit edildiği halde heyeti teftişiye dünkü - toplantısında inti. hap işinin Ayın 19 uncu gününe ka- dar devam etmesine karar vermişe tir. Heyeti teftişiye dünkü toplantı- #ında İntihap esnasında kazalarda bulunacak heyeti teftişiye azasını Yapılan tarzı taksime göre Ada- Jar Kazası Avni Yağız, Beykoz ve| Üsküdar kazası Mehmet Ali Gök- çen, Bakırköy kazası Tevfik Amu- | beleciyede toplanarak bir konuşma ca, Beşiktaş kazası Zühtü Çubukçu- | yaptıktan sonra kazalara dağılarak| oğlu, Beyoğlu kazası ” Kâmil Nay, | intihabat hazırlıklarile meşgul ola-| man, Sarıyer Ferid Cemal, Eminö. | caklardır. Kazalara konacak intihabat san- dıklarının adedi de tesbit olunmuş- İstanbul İntihabı Mebusan Teftiş Heyeti vam olunmuştur. Taksimde ve Bo yazıtta — verilen — konferanslar ka-| Jabalık bir halk kütlesi - tarafından! dinlenmiş ve alkışlanınıştır. Beşiktaş Kazası Arnavutköy na. hiyesl : Emin Draman, fasan Namık Bo- roy, Fikri Oran, Hasan Basri Gür, (Somu 4 üncü sayfada) nü Hakkiye Emin Koral ve Salih| Türkdoğan, Kadıköy kazası Reşad Başkaya, Fatih' kazası Bican Bağ | tur: Bu adet 145 tir. aoğlu. | . Parti mensupları tarafından hal- Teftiş heyeti bu sabah erkenden | ka verilen konferanalara dün de de-, YA a a n dağretan li Almanya; Çek İşine ğ“f;;:;"ofu Ha ae ei | T aalirsisiheniatoreiz Müdahale Ediyor! Pprogramı — gERmmEz L ) e SAAR A | Çekler Almanlara bombalarlateca| Buzar orta eiçisi ve mihman- vüz ettiler Alman bayrağı yırtıldı gelerek hududa. gidrcekleri cek olan dost Bulgar başvekil Kö. Selvanofun istikbal peogramı vilaye. Te bebliğ slnmuştur. Bu pr *-| Çekoslovakyadaki Almanların tazyik ve teh- dit altında bulunduklarını ileri süren Alman ga- zeteleri, çeklere, Südet meselesini hatırlatıyorlar zTam mücibince, mühte- bah saat 10,20 Sirkeci istasyo. 'nuna vasıl olacaktır. Kendisini istas. yonda Vali Lütfi Kırdar, olmazsa) muavini B. Hüdai Karataban ve hü. j kümet erkânı resmen karşılıyacak ve Madam Köseivanofa şehir namı- nn bir buket çiçek takdim olunacak. (Sonu 3 Cü sayfada) Polisimizin ağına Düşen iki Haydut! Emniyet —müdürlüğü, Borsalı Receple arkadaşının şehrimizde 15 ev soyduklarını ve d hada birçok vakaları olduğunu meydana çıkardı Burua ve civarında bir çok goy-| Kunculuk vakalarının £xili olup - bir Müddettenberi aranmakta olan Bo A m eakerleri Teşrinevvel ayında Şüdet mıntakasına girerlerken — nak Recep ile arkadamı Hlaydarın bir kaç gün evvel şehrimizde, Fatih- te Malta çarşısında bir kunduracı Berlin, 13 (AA.) Çeklerin kabacasına Al Gazetelerde| Jai tevkif etmesi çayanı dikkattir. anların ta- | Bu hal pek az bir zaman evvel vu dükkânında otururları arruz etmek süretiyle Slovakyada | kua gelmiş olan ve tekerrürü Çek. yakalan. büyük bir tedhiş hareketi yapmak- | lerin hiç bir gey grenmemiş olduğu, — Ülarını yazmıştık. ta oldukları hakkındaki - rivayeti | nu hatırlatan hâdiseleri hatırlatmak — , « B iki azılı haydut ve hirsız hak neşretmektedirler bj kındaki tahkikatı derinleştiren f Volkischer: Beobahı Ka Gazetoler dün, ( Kahramanlar | TTPU Polis müdürlüğü, ikincl u. (Brno'daki Çek lman- | günür'nü at almü NaREMANİNE . be ikinci kıstın memurları, Recep MAĞ aü tazayon n hima- | vakya Almanlarının hasmane nida- | gn Zaileri oldukların ; Teklerin tarruzuna uğryan Alman-| — — (Sonu 3 Üncü sayfamızda) | — (Sonu & Üncü sayı YENİ SABA GÜNDELİK SİYASİ HALK GAZETESİ larımız bu sabah Ank radan | e Dikkat: İstanbul Eminönü 'No. 29/31 DARPHANEDE HIRSIZLIK Ceplerine Yeni Gümüş Liraları Doldurup Kaçıranlar Yakalandı şam geç vakit İstanbul darphanesinden para çalan iki lanmış ve Adliyeye verilerek tevkif edilmiştir. Öğrendiğimize göre darphrne işçilerinden olan bu - şahıslar kapıdan çıkarlarken halleri şüpi&li görülmüş üstleri arandığı za- man birçok gümüş liza, 50 ve 25 kuruşluklar bulunmuştur. - Bunla- rın uzun müddettenberi hile ile darphaneden pek çok para çaldık- Jarı tahmin edilmektedir. Adllyece tahkikata ehemmiyetle devam edilmektedir. hiraz yal Dün Ankaradan dönen darphane müğlürü Bay Fuad Dağ tahkikatla yakından alâkadar olmaktad Eroinle Mücadele Edemiyen Teşkilât Tarihe Karıştı Uyuşturucu Madde Kaçakçılarile Mücadele İşi Gümrük Muhafaza Ve Emniyet Teşkilâtına Verildi Okuyucularımız bundan bir müd det evvel bu sütunlarda — (Eroinle mücadele edemiyen teşkilât) başlı. Şi altında çıkan yazımızı hatırlar. |ar. O zaman inhisarlara bağlı olan bu teşkilâtin hiç bir iş görmediğini misallerile anlatmış, bu işin aslahı için beceriksiz teşkilâtın lağvedilme, nış ve takip işleri doğ- rudan doğruya gümrük muhafaza ve emniyet teşkilâtına devredilmiş. zi lıı.'..ıwıun Değerli Polis Müdürü Bu teşkilütların 5-6 günlük faa-| diyetleri evkallde müamtir neticoler | B Bati Abeir vermiş ezcümle- hatırlarda olduğu | 20000000000000000000000000. (aa Gpetllr| Ğî'(.f_'.“ğiîğ Tıb Bayramı se gümrük muhafaza teşkilâtının u- Yuşturucu madde kaçakçılarına kar. #i açtıkları harp bu gün bet neticeler vermektedir. gimdiye kadar 15 küsur vakaya el konmuş ve bütün kaçakçılar yaka Titbiyenin yıldözümü bugün merasimle | utulanıcak Bugün Tibbiyenin - kuruluş yıl- dönümü olması münasebetile şehiri. mizde geniş programlı bir merasim hazırlanmıştır. Janmıştır. Ayni teşkilât memurları| —— Merasime konferans salonundu dün de üç uyuşturucu —madde ka.| Üniversite Rektrü Cemil Bilselin çakçısını yakalamağa muvaffak ol | nutku ile başlanacak ve bundan son muşlardır. ra diğer tıp profesörlerinden Besim (Yeni Sabah) gerek emniyet £- | Ömer, Nürettin Ali, Mazhar Osmun rekse gümrük muhafaza teşkilâtını | &z ee liyeceklerdir. bu korkunç zehir kaçakçılarına kar- — Merasime gece de İştirak edile. $i açtıkları harpte tam manasile | cektir. Bu münasebetle. tıbbiye ta> Mmuvaffak olmalarını can ve gönül- | lebeleri Maksim salonlarında bir tıl den diler gecesi tertip etmişlerdir. — HER SABAH Seçim ve Türk vatandaşının borcu Çarşamba, günü seçir Bir millet / seçi yetle mebantı zilete, iyili e, demokrasiye ve hakka: ayı ihma etmiş demek- 1 çe ahvelerinde bol kimse belki bu ih İ dan binbir sebe 1 Şayet yarın bi memleket meselesi hakkındı dıği başında mevküini alarak y karşı vazifeni yapımayı ihmal etme A. Cemaleddin SARAÇOĞLU

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler