17 Mart 1939 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 1

Başvekilini (| » —O ,7 | Dançekapıda IKINnCI liyareti | Dün Andık || bir Şangıı)n Faciası : Hüseyin Cahid YALÇIN " L KA ,B: - 16 Mart Faciasının Âziz Şehitleri || Bir Gece Bekçisi Kasten Hasan — n İG"' EYUÜÜe Mefas"n YaP”d' Ecza Deposunu Yaktı vesile bulmaktan duyduğumuz me- serret cidden samimidir. Köseivanof Türkiyede bulunduğu müddetçe na- Sıl sıcak ve samimi bir hüsnü kabul görecekse memleketine avdet eder- ken de buradan Türk milletinin Bul. || Polisler, Gece Bekçisini Cepleri Para Dolu Olduğu 4 | halde K acarken Yakaladılar Hasan Ecza Deposu p AF e c
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bu l'ga I Başvekilinin liyareti | Şehitlerimizi Dün Andık 16 Mart Faciasının Aziz Şehitleri İçin Eyübde Merasim Yapı ivanof, dündenberi misati- imiz bulunuyor. Kendisini aramız- 'da görmekten ve dost komşu mi te karşı beslediğimiz - hayırlı Bislerini ifade için - yenl ve İyi bir| vesile bulmaktan duyduğumuz me- Serret eldden samimidir. Köscivanot Türkiyede bulunduğu müddetçe na l stcak ve samimi bir hüsaü kabul| görecekse memleketine avdet eder- Ken de buradan Türk milletinin Bul | | gar komşularına halisane selâmları. u ve Bulgaristanın refah ve sükün içinde iakişafı hakkındaki temennl- Jerini götürecetir. Türk mileti sar-| | falmaz ve istikametini şaşırmaz bir Salh ve uzlaşma siyasetini kendisi İçin en büyük prensip bilmiştir. Bu acık ve dürüst politikanın cehbettiği Gostluklar arasında kıymet verdik. lerimizden biri de Bulgarlarla mü- Nazebet - olduğunu / tekraa lürum görmeyiz. Çünkü emlniz ki Bulgar Komşularımız, gözlerini hodutlara| gevirdikleri zaman, — bizim tarafı. mudan hiçbir tehdit ve endişe Ihti malinin vücat bulmasına imkân ok —miyacağını teslimde tereddüt etmez ler. Türkiye, komşuları için en emin, 'en sağlam bir dost memleket teşkil etmekten ve aradaki münasebetle- Ti daha samimi ve daha itimat tel- kin eder bir şekle sokmaktan bir aa bile geri kalmamaktadır. Türk siyasetinin en birinci kuv- veti mazinin hatıralarına ve bin tür- Jü vak'alarına ipnotizma olmuş gihi bir xsrar ve esaret ile gözlerini di- kip te hayatın ve realitenin icaj anı unutmuş olmamaktır. Yine det adamlarının vazifesini — mil mukadderati üzerinde haiz oldukları nüfuz ve tesiri yüksek insaniyet, ah- lük mefbuntlarının icaplarına göre kullanmak şeklinde anlarız. Miletler ve insanlar arasındaki! nifak ve kini alevliyerek fena sevki- tabiilerin hakimiyetini devlet ve siyaset adamları İstikbal karşısında çok İsiyük bir mesuliyet Yüklenmiş olurlar. Bu telükkiyi kendisine bir hattı hareket düsturu ittihaz eden inkılâp TTürkiyesi Balkanlı komşularının da| Ayai prensip ziresinde yürümele- Tinden Balkanlar ve Avrupa sulhül İçin çıkan neticeleri büyük bir tti Mat ve meserret ile karşılıyor. ve) teceslis eden anlaşma ve birleşme cereyanlarını bir kat daha — kuvvet Tendirmek için çalışıyor, — YAYt Dün Eyüpde yapılan merasimde bayan Meliha Avni Sözen hitabesini hidleri —ihtifali, Eyübte mü: kaddes - şehidlerimizin berelerinde kalabalık bir halk kütlesinin iştiraki fle ve büyük merasimle yapılmıştır. Merasime gakeri — kit' ilk, orta, lisell gençler ve Üniversiteli — kat liç iskelesinden kalkan bir va- pur bunları ve askeri kıt'aları 14 de kalkan bir vapur da da- vetlileri Eyübe — götürmüştür. Merasimde bundan başka mek- tebliler ve halk ile bando, po- dis kıt'ası, Eyüb ortu kullarındaki talebeler - bulun- Saat 13,16 de köprünün Ha- Yurdda Seçim Dün de Devam Etti Müntehibi Sani Intihabatı; Bütün lerde ve İstanbulda Hızlandı davet eden Şehir fakişafa azimet noktası teşkil bilirse kendimizi cidden bahtiyar, addedeceğiz. Çünkü cenubu şarkt| Avrupasının sulh ve sükünunu tam Ve kat'i bir istikrara kavuşturmak| bususunda Bulgar komşularımızın Balkan itilâfı içinde kıymetli bir rol. glacağına kanlı. Irtada ceki zamanlardanberi in- tikal etmiş bir takım Ihtilâf vesile.. lerile beraber un a8 olduğu bazı Pürüzler bulundu, Kat devlet adamları bu gibi c zi Üzerinden atlıyarak z İN ve serbest düşünüşiü bir siyacek Je stikbali iyi hazırlamazların menı. deketlerin dalmi bir iztirap ve d Gişme içinde yıpratmaktan başka bir dey temin etmiş olmazları ha Ankarada rey. veren genç köylü kızları Buğgün, müntehibi sani İntibabi-! sandıklarının 'hın Üçüncü günüdür. Ikinci münte- hib seçimi dün de memleketimizin her tarafında - büyük bir faaliyetle| reylerini - kullanmışlardır. İstanbu- lun her semtinde - dün rey atmağa, gelen halkın mıktarı, ilk güne naza- olmuştur. Kadın, -| devam etmiştir. Halk; evvelki gün| Tan daha fazla olduğu gibi dün de erke ISonu B inci Asri mezarlık ve otobüs davalarına dün bakıldı üzerinden Otobüs işinin şehrimizdeki çahili darbesi geçirerek lenecek, asri Mezarlık davasında ! tı daşları hakkındaki temyizin bozma kararına uyuldu burada din- ir güneşli b tündağ ve arka- teminine çalı gok daha velat, hareket olur. Kösetvanofun — Bul; Böyle uzak ve İyi gör aat ve bir hükümet gefi olacağına | Hüseyin Cahld YALÇIN. | (Somu 3 üncll sayfada) aristan için| gün ayrı ayrı Ter ü bir dipk iplo. Salon ve koridorlar hıacalınç (Sonu 5 inci Sayfada) GÜNDELİK SİYASİ HALK GAZETESİ Bahçekapıda ikinci bir Yangın Faciası Bir Gece Bekçisi Kasten Hasan Ecza Deposunu Yaktı Polisler, Gece Bekçisini Cepleri Para Dolu Olduğu halde Kaçarken Yakaladılar. Hasan Ecza Deposu İle Beraber 5 Mağaza Yandı (Yazısı 3 üncü sayfamızda) | | başına gitmişler ı | ) Almanya Memelide M. KÖSE İVANOF ANKARADA Dün İstanbula Gelen Bulgar Başve- kili Parlak Merasimle Karşılandı Dost Baş;ı—ekil, Temaslarına Bugün Başlıyor Z ua ge eee r ERRL YN el LKi zi Geşi ee geee Bi CDi t a ea süz ni £ AAK0EN z z Önde inllğinle Bileen üeü fir Başvekil ile refikalar kımı Sirkeci istasyonunda lar hasta olduğundan ona y z K İ AA ea KS Beyanatı : İstanbul: 16 (A A.) — Bal- Saat tam onda misafir başvekili havi bulunan hususl tren gara gir. di ve durdu. — Vagondan beşuş bir çehre ile inen misafirimize Vali mu. avini Hüdi na (— H daki Bayan Köse İvanofa ve kızlarına birçok buketler takdim edildi. Muhterem misafirimiz biraz iler- lediler ve askeri geldiği bilâhare Ve bir kıta — asker re zin Milli Şefiniz ekselâns İnö- nüne ve Türk miletine - karşı beslemekte - olduğum tekrim hislerinin if Bu cenada andan itibaren - hakkımızda (Sonu 3 üncü sayfadı Dost Bulgar Başvekili aü irkeci istasyonundan çıkarken, İ Türk toprağına — girdiğimiz (Sonu 3 üncü işgal Edecek mi? Bohemya ve Moravyada Bir Himaye idaresi Kuruldu Macarlar işgali tamamladılar, — vazısı Sonhaberlerimizde

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler