20 Mart 1939 Tarihli Yeni Sabah Gazetesi Sayfa 1

Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN ea ünya telâşlı ve heyecanlı günler geçiriyor. Almanya- nın Çekoslovakyayı ortadan kaldı | A L o Dd dan Avdet Eden Köseivanof ı a n ı m lyo rı a r rıvermesi pok tabli olarak her taraf Yarın Akşam Sofyaya Dönecek S | Şehrimizde “ RUSYACA ÇOCUNUN ta bir bomba gibi patladı. İngiltere Başvekili bile bu neticeyi (Tahmin edemedik) dedikten sonra, gafil av- Amerika Alman Mallarına Yük- lanmış olanları ayıplamağa pek dll' _.——-— B ei Anka rada BirResmi sek Gümrük Koydu, Çekleri Teşci Hasıl olan vaziyet, maatteessüf, ve Himaye Edeceğini İlân Etti bedbinlere hak veriyor. Onlar yir- minci asır başlangıcına doğru dün- - w - - yada büyük bir değişiklik -vukua e 'g eşre ı ı gelmediğinden, on dokuzuncu asrın Vaşington, 19 (A.A.) — Bo- Alman Mallarına Munzam ha I 'ı a hemya ve Moravyanın işgaline da- Gümrük gerçekten kapanıp bittiğinden bah- sediyorlardı. ir Almanya tarafından yapılan teb Vaşington, 19 (A.A.) — Salâhi AŞ C£ Ü P Y L ligata Amerikanın cevabı önümüz-| yettar mehafil, Amerikanın Alman
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAENİTESİ | v ..ri x Bünyanın — Telâşı Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN eee ———0 DÜ Hoyecanlı günler geçiriyor. Almanya. Çekoslovakyayı ortadan kaldı. Tavermesi pek tabli olarak her taraf a bir bomba gibi patladı. ingiltere Başvekili bile bu neticeyi (Tahmin edemedik) dedikten sonra, Kafil a danmış olanları ayıplamağa pek Hasıl olan vaziyet, maatteessül, bedbinlere tak veriyor. Onlar yir- minci asır başlangıcına doğru dün- yada büyük - bir değişiklik .vukua Zelmediğinden, on dokuzuncu asrın| gerçekten kapanıp bittiğinden bah- sediyorlardı. On deküzüncü asırda harpler â- deta bir dücllo tarzında, mahalli şe-) kilde vukua geldiği halde - dünya| Di ile (total) bir gekil almış. Es-) Yarp telükkisi ile yeni telâkki a. ındaki farkı göze çarptırmak i- çin, “Kırım müharebesi - esnasındı Fransa devletinin Rusyayı güzel 6 natlar ve sanayi sergisine iştirake davet etmiş olmasını - misal olarak ileri sürüyorlar. Yine Kırım muh: rebesi esnssında — İngiliz tüccarları bitaraf memleketlerden dolaştırarak İngiltereye Rus-malları ithal etmiş-| ber. (Total) barbin - mümeyyiz vastı| kavga çıkarmayıp dünya hâkimiye- tini ele geçirmek için harp edilemek- te olmasıdır. Vaktile Roma ile Kar, taca arasında olduğu gibi. Bu gibi hükimiyet davalarında taraflardan| biri ezilmedikçe harbin nihayete er- mesine imkln yoktar. Bir teşebbüste harp neticelendirilemeyip sulh akdi- 'ne mecburiyet görülürse bu muvak- Kat bir iştir. Sulh demek az çok kı- a sürecek bir mütarekedir. Çünküü bu vaziyette harp tabli neticeye va- Si oluncaya kadar devam etmek, durup. dürüp başlamak zaruridir. Onun için, bedbinler umuma? harpı sonunda akdolunan sulhün devam-) #ız olacağını, çünkü dünya hâkimi: et davasının fasledilmemiş bulun- duğunu iddia ediyorlardı. Hele Nazi rejiminin tesisile Almanyanın tek. rar canlamnası behemehal bir çar. pesma vukua geleceğinin mübeşşiri olarak gösteriyorlardı. Fihakika cihan harbinde iki ta- raf dünya siyasetinde üstünlüğünü temin için boğuşmuşlardı. - Versay' muahedenamesi Almanyaya hiç bir. zaman görülmemiş derecede ağır gartlar yüklemişti. Bu muahedena-| meyi zorla kabul ettirenler Alman-| der galip gelselerdi kendilerini bun-| Gan daha çok ereceğini söylüyorlar ve yaptıklarını muhik göstermei çalışıyorlardı. SA Her halde maksatlarını iyi tat bik edememiş, hesaplarını yanlış yü, Tütmüş olacaklar ki yirmi sene için: 'Ge Almanya eskisinden daha müt. hiğ.bir rakip haline geldi ve kargı amdaki devletlere pervasızca meye 'dan okumağa başladı. Almanyanın — icraatı karşısındak büyük devletler nutuklarla, gazete | makaleleriyle beyanat ile bombardı- Mman yapıyorlar. Bu kadarcık bir Mmukabeleyi bizzat — Almanların bile hoğ göreceklerinde — güphi yoktur. Dünkü gu siyaset dünyasında zeva. Bir denilen bir heyulâ vardır ki omu gözetmek çaresiz bir borçtur. AL manların - Praga girmeleri şerefin Demokrat memleketlerde şehriâyin yapılmasına intizar edilemezdi. Sözlerden başka, az çok fi e- | Taat adı yerilebilecek olan şey: Ber İlndeki Alman ve & ansız sefirleri.| ain geri çağırılmaları havadisidir. | Fakat bunun bir münasebet kesil. || mesinden ziyade sefirlerle yakından Börüçme mahiyetini halz olması şek. İlne meyledilmiş gibi görünüyor. İngilterede, mili kabine teşki. Hinden bahsedilmesi, ceki Hartaye Nazırı Eden gibi bazı satların tekrar | Hüseyin Cahlâ YALÇIN 3 üncü sayfamızda) (aracaaniye Na $İ) F ms gazeter pe k Bulgar Başvekili — Şehrimizde |Ankaradan Avdet Eden Köseivanof Yarın Akşam Sofyaya Dönecek AnkaradaBirResmi Tebliğ Neşredildi | | Bulgar Başvekili Cümhurrcisimizle görüşürken Başvekil ile beraberlerinde bu . Bir müddeftenberi memleketi- mizde bulunmakta olan Bulgar Baş vekili“ Kössivanof'un - Ankaradaki tomasları nihayetlenmiş olduğun- dan bugün şehrimize avdet edecek.| tir. Tunmakta olan zevat, sabah saat 1040 ta Haydarpaşaya gelmiş bu- İunacak ve aat 17 den 20 ye / ka> dar Bulgar konsolosluğunda şehri- (801 7 incl sayfada) Mağlup Etti Sipahi Ocağındaki Atlı Müsabaka- lar da Çok Zevkli Oldu Dün muvaffatli müsabakalar yapan binicilerimiz maçtı İstiklâl marşını dinlerlerken ihtiram vaz yetinde Dün senenin an hareketli ve| — Bisiklet seri müsabakalarama de- canli bir por günü idi. Üç vilâyet-| vam / edilmiş ayrıca — İstanbulda te milliküme maçlarına başlanmış, | muhtelit takımlar arasında “Beden Terbiyesi umum müdürlüğü kupa” #i maçları oynanmıştır. Bütün - hareketlerin - tafsilâtım Ankarada Türkiye kır koşusu birin. ciliği, İstanbulda atlı mâni müsaba-, kaları — müvaffakiyetle — neticalen- | Leiştir. İ spor sayfamızda bulacaksınız. Yeni Tefrikamız: Aziz Devri Baş Pehlivanları Yazan: Sami Karayel | Sultan Her sınıf Halkı alâkadar edecek fevkalâde meraklı ve güzel bir yazi serisidir. Fenerbahçe Vefayı 1-0 NDELİK SİYASİ HALK GAZETESİ | ütica etmişlerdir. 4 bir kumı yaya olarak Uşağa g HER YERDE 3 Kander Hi S K eee bae | YAELR Amerika ve Sovyet Rusyada Çekilhakını Tanımıyorlar Amerika Alman Mallarına Yük- sek Gümrük Koydu, Çekleri Teşci ve Himaye Edeceğini İlân Etti Vaşington, 19 (A.A.) hemya ve Moravyanın iş ir Almanya tarafından yapılan teb digata Amerikanın cevabı önümüz- doki hafta verilecektir. Yarı resmi mahafilden —alınan malümata göre, bu - cevapta "AL- man tecavüzü,, kati bir lisanla tat bih olunacak ve Amerikanın - bunu meşru addetmediği bildirilecektir. | Müntehibisani Seçimi Bitti İstşnbuâhalkın Yüzde 92 si İntihap hakkını Kullandı C.H.P. Namzetleri Müttefikan Seçildiler Bir müddettenberi yurdun her tarafında büyük bir hız ve intizam. 1a devam etmekte olan ikinci mün. tehip seçimi dün vilâyetimizde de Fetirelenmiştir. Bütün halk rey- lerini müttefikan Partinin göster diği namzetlere vermişlerdir. Ak- /ŞEm snat 22 de sona eren tasnif neticesinde rey verenlerin — adedi yüzde doksan ikiyi bulduğu —anla- gılmıştır. Dün pazar — olmasına — rağmen seçim işleri büyük bir faaliyetle saat 16 ya kadar devam etmiş ve her semtteki sandıklar bu ana ka- dar açık bulündürülmüştür. Dün seçimin son günü olması sebebiyle gehir bandosu öğleden sonra Tak- line da- Vaşington, 19 (AA.) — Salâhi yettar mehafil, Amerikanın Alman Mallarına yüzde yirmi beş nisbetin- 'de munzam gümrük resmi koymak hususundaki zun iktisadi sistemine, karşı Ameri kanın iktisadi taarruzunun ülk te (Sonu 3 üncü sayfada) Hener Patrıkhanesi de rey atiluken İOOBABALACLALELEOLAAALAAALALLAAAANIOACE KOOOCAAAANAAK. Uşakta Kış Dört otomobll kara sap. landı 4 vatandaş dona- ak öldü Uşak: 19 (A. A.) — Dört gün-| eri kısa fasılarla yağan - kar| kesildi. Kütahyadan, Simavdan gel 'olan üç otomobil Uşak'a 16 Kocaları Boğuldu, Çocukları Açlıktan mı Ölecek ? sigorta bedelini belki de kasasına yerleştirilmiş olan mücssese faclada boğulanlardan bir kısınının rine halâ tazminatlarını vermemiş. Felâketzede nileler arasında — yun- ruklarına güvenen dişli erkek akra. bası olanlar tazminatlarını - alabil. Şu gaileli dünyada vakalar bir. birini takip ediyor ve bugünün, ilk re mesafede kara mışlar ve bütün yolcular Bu saplan- arakola yolcuların| geçmişe alt öyle f bunları dalma tazel gözönünde bulundurmak- biz gaze-| mişler bir kısmı da karakolda kı mışlardır. Selvioğlu karakolu e| teciler için elim — fakat kutsi bir| dikleri hâlde iki yakrasile yarında kara saplanan bu otomo- | mermleket ve cemiyet borcudur. Me. | boynu bükük aç görleri billere yardım için Uşaktan hare-| vela geçen son kânunun başında E-| Yüğlı dül analar “bugün git yaran Diye bir müddet avutulnuş- ket eden bir otomobil de Uşaktan) lar sonra erkeklerinin uğrundu ha. ancak 14 kilemetreye kadar gide-| reğli lmanında - (Mület) isminde | & ——— ön kara saplanmış kalmış ve yor.| köhne bir vapur batmış ve bu görü nür kaza tamam (20) denizcimiz . hayatına mal olmuştu. yat yerdikleri mücssesenin - kapısı Tn yüzlerine nankörce kapandığı- 'a gahit olmuşlar ve meşru hakları bilmiş İleri geçemiyerek dönmüş-| tür. Yine iki gün evvel gediz'e hare- | —— Facinyı mütenkıp batan geminin ü <| ket eden bir otomobil de yarı yol-| ,, PSi MÜLakın nin | Glan tazminattan mahrum. edilmiş. | ve bu çürük tekno yüzünden boğu- | OAt ! cularını gönderilen bir yardım kam| J8 Türk delikanlılarının — mensup Görülüyor ki, (Barzilay) —mü- Yollarda fena bir soğuk var 'aDirUNA, ÜNLÜNÜ İTEEDN akkını istemeğe gelen dul bir ka- n eli yolandın aa Süam | Bortahdır.Pakat - keşke, içindekiler | Gağan onun mepeü hakkını eride vm arabacıdan iklel| #8ğ kalsaydı da bu paranın iki mist- | yecek kadar insani vazifecini bira Bandan başka şine Gedis yoz) amimiyetalliğine işaret etmiş se- | 2i Zamanda kanıl bir mahiyeti de larinden İkinl 'e | ai (36.000) Hruya elgortü ettl) 'ham Mik'emmen nnni KNN donar ». Kazanm bütün) / Giği halde bu çürük tekneye doldur. | Cak retmi makamlar mevcut oldutu muhitin tam malümat| Gduğu Türk çocuklarının hayatlarını | u biz haber vereceğis. Deniz t at Jandamra kara İ sigerta etirmeği " düşünmeyen bu | Tet müdlriüğünün 19 bürosumun k inn Tatlyan 'e | müceetes sahibini ayıplamıştık. — | Sayın Iktisad Vektiimidin ehen hatleri Jandarma tarafından| TTahminimizde mutlak iakbeti veka-| yetle nazarıdikkatnI çekerik V isbat etti çürük çarık leddin SARAÇOĞLU

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler