26 Mayıs 1941 Tarihli Yeni Sabah Dergisi Sayfa 2

26 Mayıs 1941 Tarihli Yeni Sabah Dergisi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BABATN zmanmnna a ANLATAN: BİR GAZETECİ Gazetedeki arkadaşlara: — Vallahi, pardan çocuklar! Hastahaneden — çağırıyorlar!.. Hemen gitmeğe mecburum!. Diye özür diledikten sonra, onların hayretleri arasında, he İmen matbaadan çıktım. İlk Tastladığım taksiye atladım. Gayet müteheyyiç ve şaşkın bir halde idim. Doktorun bana verdiği ha- ber zihnimi allak bullak etmiş- ti. Bu esrarengiz İtalyan kadını madam Kagliyari hastahane - de?.. Benim çıktığım günü o ge liyor?.. Bu sefer o, eyni halde olarak?.. Bundan daha garip ne ola - bilirdi ?.. ğ Ne olursa olsun, bu garip ve esrarengiz kadını nihayet ya - kından, ilk defa, görebilecek - Hastahaneye gelir - gelmez, kabul günü olmamasına rağmen doktor emir vermiş olduğu için hademeler beni doktorun yanıma götürdüler. Doktor 'T. beni mü- teheyyiç bir halde görünce mâ- nalı taşkın neş'esile gülmiye başladı: — A canım!. Evvelü oturun Ja size bir kahve getirteyim!. Biz doktorlar heyecanı sevme - kadınla m:?l'n:rm' den dolayı 'değil daha çok bu hastalığı merak ediyo - Trum!, bulunduğu koğuşa gidelim!. — Hemen mi?. — Mümkünse hemen!.. Şen doktor güle gille beni ko- lamdan tuttu: — Gelin öyle ise' Dedi ve knndordı sürükledi. ABONE BEDELİ Türkiye — Ecnebi SENELİK 6 AYLIK 3 AYLIK 1 AYLIK TAKVİM 26 Mayıs 1941 PAZARTESİ 29 Reblülâhır 1357 18 Mayıs 1357 Gün 146, Ay 5, Yık: 941 - Hzır 2f Güneş — Öğl İkindi 9,05 4A 838 — Ezani 4,344 — 1211 — 16,10 — Vazatt Akşam — Yatsı — İmsak 12,00 1,56 658 — Ezanl 1930 — 2126 222 — Vasati —e W DİKKAT - €Yeni Sabah> a fönderilen yazılar ve evrak neşredilein odilmesin inde olunmaz ve bunların Kaybolmasın. dan dolayı Hİf bir mesuliyet kabul edilmez. Yüzü sapsarı idi. Beni görünce hayretle ayağa kalktı. Biribirimize — şaşkın bakıştık. Onun hiçbirşey söylemeden elini sıktım. Bu bakışmamızı ve soğuk el sıkışmamızı gören doktor T.| taşkın bir neş'e ile aramıza girerek: — Baylar!.. dedi. Hastanın tehlikeli bir vaziyette olduğunu unutmamanızı rica ederim!. Doktorun ne demek istediği- ni anlıyarak gülümsedim — Müsterih olunuz, bay dok- tor!. Bay Kerami benim yaban- cım değildir!. Ben de ayni hak de iken ziyaretime gelmişler - di.. O vakit hiç kendilerini gör- memiş miydiniz?. — Tayır! — Kendileri mişanlımın bi- raderleridirler!.. şaşkın Kerami hiçbir şey söyleme- den, sapsarı ve muztarip yüzi- le ayakta duruyordu. Ben doktor T. ile fazla ge - vezelik etmeye mahal kalma - dan hemen karyolada upuzun yatmakta olan madam Kagli - yariye zaptememe imkân ol - mıyan müthiş bir merakla dön- düm. Kadın yatakta arkası üstü ve üdeta donmuş gibi yatmakta idi. Yüzü ölü yüzü sibi sapsarı idi. Buna rağmen bu kadının| gayet igenç, Upkı Calibe gibi narin ve ince vücutlü, yüzünün âdeta genç kız yüzü gibi ince, üzgün olduğunu hayretle gör - düm. Buyüzqıındlhlqhamlet siz duran bir munuya yüzü gibi | olmasına rsğmm güzel bir ka- din yüzü idi. Saçları, halis bir İtalyan ka- di olduğuna bırakmıya- cak — derecede siyah ve dalgalı — idi. Bir çocuk elini andıran ince cik elleri balmumu gibi sarar- İaumu kadın. önünde dalganlı- H Bn a de aynen böyle uyuyordunuz!.. — Demek letarjik uyku bu!. — Evet!.. Sizlerdeki bu hal- del — Başka türlüde mi olur ki? — Olur!.. — Acaba nekadar, yani kaç gün sürecek, sevgili doktor!. — Bilinmez! — Doktor!.: Bize birşey so- racağım!. Bu hastalık acaba sâri olabilir mi?. Doktor T. geniş geniş güldü.: — Sâri mi?.. Amma yaptınız ha!.. dedi. Fakat.. oh!.. Vak'ala ran biribirini takip ettiğine ba-| kılırsa sâri olduğundan şüphe| etmekte hakkınız var!.. O arâlık koğuşa genç bir has tabakıcı sessizce' girdi ve dok- tora telefondan kendisini çağır- dıklarını söyledi. Doktor T. gayet nazik bir ta- vırla bizden müsaade alarak şen | biür halde koğuştan çıktı. İşte o vakit odada Bay Ke- rami ile ikimiz birdenbire kar- şı karşıya yalnız kalmış bulu- nuyorduk. Tekrar gözlerimiz çarpıştı. Kerami nazarlarımın ağırlı- ği karşısında ezilmiş gibi göz- lerini yere indirdi. Ona doğru birkaç adım attım ve ağır bir sesle: — Sizin Bayan Kagliyari ile alâkanızın bir vapur yolculu - gundaki dostluktan çok daha İ- leri olduğunu hissediyorum! Dedim. Kerami tekrar başını eğdi ve gayet muztarip bir sesle: — Yanlımıyorsunuz!.. Dedi. — Dostluğunuz her halde da- ha eskil. Kerami hayretle başını kal- dırarak cevap verdi: ——ESEEP% B Fî &Tâ&?% m&. .imıiı""u.ü_l KAHVE BOLLUĞU BAŞLIYOR Çöp fırınları Muhtelif mıntaka- larda inşaata başlanıyor İstanbul — belediyesi şehrin günlük Ççöpünü yakmak içın nihayet kat'i bir tedbir bulmuş- tur. Bu tedbir şehrin muhtelif mıntakalarında, 6 mmtakanın günlük çöpünü yakacak vüs'at- te çöp fırınları inşa etmektir. Bu hususta belediye tecrübe için Edirmekapı, haricinde kü- çük mikyasta nümunelik bir fi- rın yaptırmış ve tecrübeler mu vaffakiyetli neticeler vermiş tir, Bu itibarla belediye riyaseti şehirde çöp fırınları tesisine karar vermiştir. Bu iş için bu sene belediye bütçesine 50 bin liralık tahsisat konulmuştur. Bu sene yapılacak çöp fırınlarının adedi 9 dür. Bunların inşa yerleri şu şe - kilde taksim olunmuştur. Edir- nekapıda 3, Beyoğlunda 3; Üs- küdar mıntakasında 3 fırın in- şa olunacaktır. Bütçeden ayrılan 50 bin lira- bk tahsisat kâfi gelmediği tak dirde belediye riyaseti inşaatın süratle “ikmali için bütçeden münakale yoluyla tahsisat ala- caktır. Diğer tarâftah çöplerin ya - kılacağı fırmlarin yarında su- ları fırınlarda isıtılmak üzere birer halk hamamı yaöılacak - tır. Bu hamamlara ayrıca mah: rukat masrafi vermek Tâzimgel | miyeceğinden haramlarda bal- kın çok ucuz bir şekilde yıkan- Mması taümkün olacaktır, Münakalât Vekili Antakyada Antakya, 25 — Dün İskende- runa gelmiş olan Münakalât Vekili geceyi orada geçirmiş ve bugün gehrimize gelmiştir. Vekil şere- fine Defnede bir öğle ziyafeti verilmiştir. Antalyada bir. konferans Antalya, 25 (aa.) — Dün ysehrimize gelen Ankara siyar sal bilgiler okulu doçenti Fethi| Çelikbaş Halkevi — salonunda| kalabalık bir dinleyici - kütlesi | huzurunda harp iktisadı ve memleketimizde tatbikr mevzu- lu bir konferans vermiş ve alâ- ka ile dinlenmiştir. Kayseri ve Sivasta sergiler Ankara, 25 (aa) — Aldığ- mız haberler imtihanların s0- na ermesi dolayısile diğer vilâ- yet merkezlerinde olduğu gibi Kayseri ve Sıvas kız enstitüle- rinde ziyaretçilerin büyük bir takdir ve alâka ile tetkik etmiş oldukları eserlerden mürekkep sergiler açıldığını — bildirmek - tedir. Bundan başka Denizli Halke- vinin açtığı dikiş ve nakış. kur-| sunun yedinci devresinin sona ermiş bulunması dolayısile Hal kevi sajonunda da bir kurstan kızlarımızın elde ettikleri bilgi ve görgülerin güzel birer nü - mumelerini toptiyan bir sergi a- çılmıştır. Kayseride tek tip ekmek Kayseri, 25 (a.a.) — Dünden itibaren burada tek tip ekmek | vezni 950 grama indirilmiş ve| fiatı da bir kuruş azaltılmıştır. Uşak dokumacılarının bir karari Uşak, 25 (a) — Uzun za- mandanberi faaliyette bulun - makta olan dokumacılar birliği dün yaptığı fevkalâde bir top -| lantıda sonradan arttırılmak üzere 10.000 lira sermayeli do-| kumacılar kooperatifi teşkiline Cevdet Kerim İncedajı|' Hükümet bir senelik kahve ihtiyacını karşıla- yacak tedbirler aldı Hükümet, aldığı — tedbirlerle memleketin bir senelik kahve ihtiyacını temin etmiştir. Evvelce de yazdığımız - gibi yakında memleketimizo ayrı ay T partiler halinde 91950 çuval çekirdek kahve gelecektir. Bu miktar, memleketin asgari bir senelik İhtiyacını karşılamak- ta, hattâ geçmektedir. 91950 çuval kahveden 30 bin çuvalı hâlen Mersine muvasalat etmiş bulunmaktadır. - Mersine varan bu 30 bin çuvallık kah - ve orada tahliyeye başlanmış - -| tır. Bu kahveler, Brezilya kah- tisi de vasıtaya Bugünlerde Mersine muvasalat edecektir. 10 bin çuvallık bu parti, birliklere aittir. İaşe müs teşarlığı Ticaret ofisine ait 8500 çuval kahve de yakında memleketimize gelecektir. Bü - tün bunlardan başka 3 mayısta Amerikanın Riyo limanından memleketimize mütevececihen ve hususi bir vapurla vola çıkarı-| lan 43450 çuval kahve vardır. Bu kahveler de muhtelif tâcir- lere aittir. Ne zaman memleke- Tüm değildir. Ş Çuval Derdi Yerli çuval imalâtı Hükümet, memleketin çuval ihtiyacını temin için her türlü| tedbiri almıştır. Haritten ge -| tirtilen veya “ getirtiledek olan çuvallardan başka dahilde de famamile yerli malı çıval imal edilmektedir. Yalnız bu çuval - ların dokuması pamuktan ya-| pıldığından “diğer jüt tövallara nazaran daha kalin olmaktadır. Memloketin normal zaman - lardaki, yani harpten evvelki çuval ihtiyacr 650 bin - sterlin- Tiktir. Bunlar, rauvakkat kabul kaydi ile gümrüklerden — idbal edilmekte idi. Hâlen Bağdatta 10 milyon a-| det çuval bulunmaktadır. Bu| çuvalların tren yoluyla ve ta - mamile memleketimize idhali, vagonların istiap haddi dolayı- sile zamana mütevakkıftır. Denizde bir kaza Şirket vapuru bir motö- re çarparak parçaladı. İEvvelki-gün köprünün geçit İğözleri önünde bir vapur çarpış- |ması olmuş ve- İzmit iskelesine bağlı bulunan Yakup oğlu Ali / kaptanın idaresindeki ,motörün | ön kenar kısmı parçalanmıştır. Kaza şöyle olmuştur. Köprü al- tından geçmek üzere bulunan motöre Şirketi Hayriyenin - baş iskelesi olan Rumeli vapurları iskelesinden 56 sayılı Şirket va- puru kalkmış ve birdenbire mo-| töre bindirmiştir. Hâdise hak- kında tahkikat yapılmaktadır.

Demir İdhali Vekâletin ye- Ticaret Vekâleti, demir ıdh:.— lâtında yeni bir karar vermiştir.| Bu karara nazaran evvelce do- lar sahasından getirtilmek üze-| re madeni eşya idhâlât birlikle-| ri için açılan '600'bin dolarlık akredififin 'badema İsveç içi de kullanılması mümkün ola * | caktır. — Yani, idhalâtçi, prim | farkını ve riski göze aldığı tak- dirde İsveçten de demir, givi | ve tel getirtilecektir. İsveçe ev- velce İstâhbul madeni eşya id- halât birliği için çivi sipariş &- dilmişti. Bu çiviler de peyder- pey gelmektedir. Gümrükler - de bulunan çaylar İthaline yakındı başlanıyor Halön İstanbul gümrüklerin- | de biri 1000 diğeri de 900 kü- | sur'sandık”dlmâk Üzere” 1900 | say bulunmaktâdır. Bünlar Hin diye çayıdır. Bu çayların birinci partisi olan bin sandığın bugün idhaline başlanacaktır. Muame- le hazırı Kahve İthalât Birliği, bu ç: listeyi ,hazırlayarak fiyat mü- rakebe komisyonuna vermiştir. Komisyon, tevziatı kontrol ve listeyi tasdik edecektir. Bu çay- | ların satışlarında toptancıya| | yüzde 12 kâr haddi verilmiştir. ve — Nişanlısını Uğurlarkeni — Genç kızın para çantasını da bir açıkgöz uğurluyormuş Dün nöbetçi mahkemesi ol Sultanahmet üçüncü sulh CEzaya bir hırsızk cürmümeş- hudu geldi. Suçlu eroin ve hır- sızlık ileevvelce de mahküm olup hapis cezalarını — bitirmiş olan bir sabıkalı idi. Mahkeme safahatına ve din- lenen şahitlerin ifadelerine gö- re bu hâdise şöyle olmuştur: Sirkecide Salkımsöğüt Hü- davendigâir caddesinde 8 nu- maralı evde oturan Yako kızı 19 yaşındaki İstellâ Yariç, dün la İstanbuldan gitmek üzere bu- lunan nişanlısını görmek - için Sultanahmede gitmiş ve kendi- Bi ile buluşup konuştuğu sıra- da yanlarındaki pencere içine de para çaritasını koymuştur. Şehremininde Uzun Yusuf mahallesinde Halilağa — soka- ğında 8 numarada oturân işsiz ve sabıkalı Hüseyin oğlu Ça- par orada dolaşmakta olduğun- dan pencere içindeki çantayı görmüş ve bir uzun tel ile sez- dirmeden çantayı çekmeye baş karar vermişler ve bu sermaye- (Arkası var) vi derhal yatırmışlardır. lamıştır. Tam elini uzatjp ta Çantayı avucuna aldığı sırada bir: ötede nişanlısı ile konusma 'ta' olan diğer bir genç kız, A: ram kızı İsterea Ânjel ziyeti görerek hay — Ne yapıyorsun? tayı çalıyorsun?. Diyerek — hemen üzerine atılıp avucundan çan- tayı çekip almış ve İstellaya vermiştir Genç kız çantasında olmadığı için davacı fakat buna rağmen gene İsn ili yakalayıp, kar dan da bir zabıt tutarak kemeye vermişlerdir. Üçüncü cez bu görülmesi çok sürmedi ve der- hal neticelendirildi. Suç sabit ve İsmail de sabıkalı bulundu. ğundan 3 ay hapsine ancak para az olduğundan - üçte ikisi İndirilerek bir ay müddetli mahkümiyetine ve derhal tev- kifine karar verildi çlu İsmail mahkemeden olundu. İ İsmailin >k para or mah- dav anın tarken >tevkif 10 bin çuvallık bir kahve par- | yüklenmiştir, | 26 Mayıs 1941 Almanyaya tiftik |ihracatımız Memba imüzakerder müs suları — petsafhayagiriyor Şehirde mahiyeti meçhul sular satılıyormuş İstanbulda bilindiği üzere mü | teaddit ve çok nefis menba su- ları bulunmaktadır. Buna rağ- men içilecek suyun hâlâ İstan- | bulda bir dert olduğunu nazarı itibara alan belediye su mesele- Si ile esaslı surette meşgul ol- maktadır. İşin şayanı dikkat tarafı Evkaf tarafından 940 senesi haziran, temmuz ve a | gustos aylarında günde ancak timize muvasalat edeceği ma -| ni bir kararı | I i B | 3,750, kış aylarında 1500 şişe su satılmasına mukabil şehrin ekser gazino, lokanta ve nakil vasıtalarında — mebzulen taşde-| len suyu bulunmasıdır. Bu su- retle halka mahiyeti meçhul su- ların satıldığı anlaşılmaktadır. Halbuki diğer taraftan taşde - len suyu mevcut tesisatın gün- de 8 saat çalışmak suretile 50 santimetrelik şişelerden 18.000 ilâ 20.000 tane doldurmak ka- biliyetindedir. Şimdilik taşde- len tesisatı haftada bir niha - yet iki gün çalıştırılmaktadtr. Almanların memleketimiz « den alacakları 1 milyon 200 bin liralık tiftikten 200 bin liralığı m aldıkları malümdur. Geriya | kalan 1 milyon liralk parti için de müzakereler cereyan et. mektedir. — Almanlar, evvelki partide olduğu gibi bu bir mil« yon liralık tiftik pazarlığında da az fiyat vermektedirler. Bundan evvel bir anlaşmak ya varıldığı gibi son bir milyon Hralık tiftik alım satrmında da bir uzlaşmaya varılacağı umuk maktadır. haber verildiğine göre Almanr lar, yeni alacakları tiftikler içim harpten evvelki fiyatları ver« mekte, meselâ Kastamonu — ve ya birinci oğlak tiftiğini 185 « 200 kuruşa almak istemektedin ler. Halbuki tacirler, ham - tif- tiğin kendilerine bu paraya mal olduğu söylenmektedir. Hesaplar ve pazarlık kilo ba. şına — yapılmaktadır. Halbuki Almanların 185 - 200 kuruş ver- dikleri mallara başka memleket- lerde 340 kur kadar aht çıktığı görülmekte idi. Şimdi, İsviçre de fiyatları kırmağa başlamıştır. ikramiye Birer kitap kazanan okuyuyucularımız (Mabaat ) 145 — Meliha Boysal; Kara- mustafa caddesi Kozluca han birirlci kat Tütün Türk şirketi, | Galata, | 146 — Orhan Çulfaz, avukat Müstafa Çulfaz oğlu, Giresun. 147 — Veli Demirer, elektrik numarotaj memuru, Afyon. — | 148 Mahmüre Mendeş, | Vezneciler! Kirazlımescit cadde- | si 48 numara, İstanbul. 149 — Müammer, ikinci ilko- kul sınıf 4 B. mumarâı 290 Ba- kirköy, 150 — Tekin Erokay, Sivas| İş Bânkası Salâhaddin nezdin- de, Sivas. 151 — İsmet Nuhkuyu cad- desi 33 numara, Üsküdar. 152 — Perran Sunal, Ayazma Tulumlu sokak 2 numara, Üs- küdar. 153 — Melâhat Şentürk, Def terdar Akarçeşme Arpacı Hay- reddin sokak fumara 6 Eyüp. 154 — Saffet Yönezer, asker lik şubesi başkanı, Kemalpaşa- | İzmir. | i55 — M. Devil, Ortaokul öğ-| retmeni, Gireson. ; 156 — Fikret Pelcüma, Aksa: ray ordu caddesi Sülün apart-| man kat- 3, İstanbul. 157 — İzzet Öz, Cümhuriyet okul öğretmeni, Gürün. | 158 — Semih Ergün, Baha -| riye caddesi Görüş apartmanı 3| numara, Kadıköy. | 159 — Albert Kurtaran, Toz | koparan Karaspi apartman 2 nu | mara, Tozkoparan. 160 — İsmet Tunner, Yddc—* ğirmen Cabizade sokak TT, nu- | mara, Kadıköy, 161 — ter Ragıp k 162 — Süha Baltan, Şehap| sokak 38-numara Doğu-apart-| marti kat 8 Ferikö, 163 — Beyan Meral, Kisıkli taddesi 120 'hümara, Çamlıca - Üsküdar. i6a — Hakkı " Beygo, Milli| Reasürans T. A. şirketi hayat anda, İstanbul. 5 — Lâtife Gülsey, Cağa- » Ankara caddesi 29 numa- İstanbul. | 166 — Aydın Kamal, Hasırcı| başı caddesi 29 Kadıköy, Ceviz- lik. 167 ra, - Necip Beysal, Bakte- riyoloji — muha: oğlu, Pendik 168 — Nermin İlter, Tevfik - paşa sokak 10 numarada, Ka- lamış 169 — Kenan Şengül, Osman | bey Rumeli caddesi 102 numara | Jişli. 170 Rıza Gürt güzel caddesi 54 num İstanbul 171 kul sınıf 172. lar Tütün enstitüsünde, Maltepe. Ahmet Tüzün, Ortao- 70, Turgutlu Nüzhet Güra, İnhisar| Kartal kazanan okuyucuhrnnu liyazi Turhan, İstanbul . T. T. muhasebecisi, İstanbul, 174 — Mehmet İsmet Akten Hamamönü İnönü mahallesi Göztepe sokak 3-5 Ankara. 175 — Rıza Gürsoy, Gazipa- şa nahiyesi P. 'T. T. merkez şe- fi, Alanya. 116 — Enver Dündarbaşr, Bayındır Hakevi reisi, Bayındır de Şen berber, Herel 187 — Kâzım Yegi Hava kurumu İstanbul vezedart, İstânbul. 179 — Fethi Gözbeme remini Melekhatun —mah Bıçkıcı sokak 48, İstanl 180 — Mehmet Aker, Ş bakkal Kahveci Karakol sokak 11, Suadiye. 181 — Şevket — Sipahioğlu; Kanlıca Mihrâbad caddesi 7 numara, Kanlıca. 182 — Haydar Gül, Haliç Fe neri meydanı 6 sayılı kahvede, İsi Müfide Görmen Yorul ultanahmet Mimar Meh- 5, İstanbuk — 'Nureddin - Gürsoy, 184 teknik büro ve yüksek mühen * dis mektebi, Gümüşsuyu, İs - tanbul. 185 — Mukaddes Güm İspirto fabrikası kalem kı da, Paşabahçe, 186 — Sevim Alkaç, mıntaka komutanlığı kurmay 'ner, n- başkanı kızı, Eskişehir. 187 — Semih, Galatasaray merkez apartman 3-9 numara, İstanbul. 188 — Nezahat Nayman; Be- bebek Manulya sokak 12 nu - mara, Bebek. 189 — Vural Çilingiroğlu elile Erzurum. 190 — İlhan Demirel, askerf Ahane operatörü Veysi De- ile, Konya, 191 — Erol Güvenç, Eski ye- ni balıkçı bakkal, Eyüpsultan. 192 -— Ahmet Hulüsi Keş - kek, Yüksek gazi mektebi 236 numa Ortaköy, İstanbul. 193 — Nimet Korel Sisam sokak Kadifepalas numara, kat 5, Cihangir, İstanbul 194 — Refet Ersöz, Kadın - 'han manifaturacı Kerim oğla Kadınhan. 195 — Şadiye Alten, İskitli caddesi 34 numara Yenişehir - Ankara. 196 yum, beli, 197 — Nazime Akün, Seher apartmanı 1 numara Fındıklı, stanbul, 198 — Hüsameddin Gökhan, Aksaray Safafefendi sokak 31 nümara, İstanbul. mir — Fevzi Erdalı yeni bina ikinci Sanatorı at, Hey 199 — Memnune Eke, Şile başkâtibi kızı, Şile, 200 — Adalet Özgür, Hay« darpaşa rıhtım - caddesi 144/2, Kadıköy.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler