20 Mayıs 1940 Tarihli Yenigün (Antakya) Gazetesi Sayfa 2

20 Mayıs 1940 tarihli Yenigün (Antakya) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. i Siyfa i— e li pe “Çağlıyanlar bölgesinden : Tekemmül İfrat ile tafritten bir türlü alatürka kısmından, şimdilik, tiyoruz * 1 üf ve günlük kokan ye ağızlarını ebediyen susturmak, 2 — Yasenien, yasemen, yasemen . bântermielödilere son vermek, 3 Halk ile ve bilhassa e Yane Türk ıstıyoruz .. kurtulamıyan radyomuzun bir iki ricada bulunmak is meddi muttassılı ağır tek- diye inliyen ya- halkının , şan ve şerefile mütenasip olmıy Giz Fatime Fatime .. Veya İkimizi samanlıkta bastılar, Üstümüze altın kilit astılar . . Gibi iğretiç şarkılara ve şamatalı kântolara nihayet vermek u er ri tutunmak üzere, şimdilik, mül istiyoruz . . ( Tekem- mek suretile yıllardanberi yürekle- rimizi kemiren amil bir noktaya şöylece işaret etme- vazife biliyoruz. Harbiyede Bey dersanli bir İlk okul yapılacak Valimiz Sökmensüer, re verilen 5 dersaneli modern bir e yerini — tespit eylemişler: iin derhal inşasına ei karar altına alın olup gelecek «pazartesi günü temel atma merasimi “yapılacaktır. İnşa masrafının bir kısmı iş Hal biye nah ilkokula nesini Iskenderun umumi kitaphanesi İskenderunda açılacak o- lan umumi kitaphanenin ki taphavenin kiplarının geldi- ğini haber yermiştik, maarif vekâletinc » kitaphane memur luğuna ayi edile sn Hamdi Hatun gün İN İskenderu na gelmiş ve vazifesine baş tamışlır. Süveydiyede Son yağmurların zora 1aZ »vvwelk Süveydiye 19 A Genç'ik ve spor bayramı bu rada büyük tezahüratla kut - lanmıştır. Son yağmurların e ye bölgesinde yaptığı 24 lar hakkında tetkikatta e - lunmak üzere nahiye müdü n Kaya, se uğu tetkikat yapmı: ve neticesinde son yağmurların Akdarı tarlalarına hafif ve Ciliye köyünde biraz daha fizla ze olduğu anlaşılmıştır. Nehiye müdürü bu tetki- kain döndükten sonra has- rar M. YELTEPE Lüzumsuz birihtikâr Şeker fiatlarına zam yoktur vergi kanununda bazı elinfünlerin istihlâk res mine zam yapıldığı malumdur r © — k âynen eski fiatını muhafaza edecektir. Buna rağmen, fır- sat düşkünü bazı mühtekir- lerin şeker satmak isteme- ai veyahut wayyen atlan fazlaya sattıklarını ha- E alıyoruz. Halkımıza ve şeker satan lara tekrar edelim ki, şeker ei tamamen biri zam yo e şeker stokumuz me sekileri bir seneden fazla idare edecek derecede çok olduğu gibi fabrikalarımızda nis- tihsal etmak için tedbirler Al. J mışlardır Binaenaleyh, halkımızın azla şeker alarak evlerinde depo etmelerine lüzum olma ığı gibi, Şeker * satanların da narktan fazla fiata şeker satmalarının kendileri (o için çok ağır cezayi mucip ola - cağı şüphesizdir. Belediyeden bir temenni Dokumacılar esiafının bu lundüğu çarşı halkı belediye den şikâyetçidirler. Bunların anlattıklarına göre meyve ha nina gelen meyve ve sebze- lerin mühim bir kısmı bu çar a eiemis indirilmekte e buradan kamyon'ura leme ektedir. Bu yüzden çarşı, pislik içinde ve işgal altındadır. Belediyenin buna bir nina götürülmesinin temini istenmektedir. talandığından tedavi enilmek üzere Antakya hastanesine nakledilmiştir. İ | İ ordinasyon heyeti kararı icra i wekilleri heyetince kabul ve YENGÖN Sovyetler Memleketimizle ti- ticari münesabatı genişletmek isti- /9mayıs (Başı birincide) Sayın Valimiz Sökmensüer si Lin RE inni nen İstanbul (Cümhuriyet) — Sovyet ticaret mümessili veki li, mıntaka ticaret müdürü Avni Sakmant ziyaretle uzun müddet görüşmüşlür İki mem eket cari omünasebatının genişlemesine ve mevcut bazı ağ izalssine dair olan bu görüşmede bilba ssa fi yaası üzerinde ür. B tür. Bu meyanda yet ti- caret mümessili o Türkiyeye manifatura eşyası, pamuklu mensucat ii Yaram benzin den başka bazı ma deler eter bura etmiştir. Ihtikâra karşı

Çok geniş bir mü- cadele yapılacak Ankara — Ticaret ve Ma ii Vekâletleri son zaman- alıp yürüyen o ih- kli mücadele için yeni ba zı tedbirler almak üzere muh telif kararname projeleri ha- zırlarmışlardır.Bu kararname ile tüccarlarla pörakendeci: lerin ihtikâr yapmaları tema men önlemektedir. Bu arada muktelif maddelerin satış fi- atları da tesbit olunmaktadır. Gazete say- faları Tahdid olunuyor — Gazete sayfala- nka ari rınin tahdidi hakkındaki Ko- ! yüksek tasılika arzedilmiştir. | Bu karara göre 42-58 san tim ve daha büyük hacimde olan gazeteler 6 sayfa, ku hi cimden daha küçük ulân ga- zeleler de 8 sayfadan fazla çıkarılamıyacaklardır. Tebliğat ve ilânları çok yer işgal ettiği * günlerde “ULUS,, gazelesi ile resmi gazete bu karardan istisna ediliniştir* Kıymeti 500 lirayı geçmiyen eşyalar Ankara Kıymeti. 500 Ji: rayı geçmiyen veya muadili ri ii edilecek budud mem- ne gi ederek" geç vakta ka dar gençler arasında kalmış- lardır. Halkevindeki eğlencelere binlerce vatandaş iştirâk etmiş ve Halkevi salonları , dolup boşaldığı gibi binanın civa rı da binlerce vatandaş tara fından o çevrilmişti o Bütün davetliler izaz ve ikram e- dilmişlerdir. Ankarada kağ meras Ankara 19 A. pi — Genç lik ve spor bayramı yurdun her köşesinde ve Ankarada ok canlı bir şekilde kütlen- Şehir baştan J> beyrelaği üsleni e ana caddelere asılan dö ve bu günün kutsal ehem miyetini canlandırmıştır. , Spor ve gençlik teşekkülle n birer mümessilinden mü Si heyet Ebedi Şef Ata türkün muvakkat kabrini zi- yaret ederek çelenkler koy- muşlardır. Milli Şef İnönü beraberle- rinde Sayın Bayan İnönü ile meclis reisi Abdülhalik Ren da, Başvekil Doktor (o Refik en fazla halk tarafından sü rekli ve candan alkışlarla ka şılanmışlardır. erasim, Maarif Vekili Ha san Ali Yücelin çok heyecan lı bir nutku ile başlamış ve bütün gençlik İnönü adına her ir ağızdan andiçtikten sonre “Dağbaşını duman almış,, mar şını söylemişlerdir. Fransız Baş- vekili Bir nutuk söyledi Paris 19 (aa) Fransız Başvekili Reno dün Akşam radyo ile söylediği nutukta bütün Fransiz milletine hitap ederek demişdir ki: “Va; - vahim, fakat kiç te ümitsiz değildir.. Fransız- lar, nasıl bir millet olduklarını işte böyle şartlar içinde gös- termişlerdir. Her Frasız, ga- lip gelmek için akşam keninle beraber and içmelidir leketlerine sevkedilen v but bu memleketlerden ithal “ edilen eşyanın menşe şaha- delnamesini almakten o müaf tutulması vekiller Heyetince kabul olunmuştur. Amerikanın Yakın- eya asker Belgrat 19 (a.a) — 16 ile 65 yaş arasında “olup as- kere çağrılmıyanher vatan İsli yardımcı ordu til | yen | Yugoslavyada herkes v e teşkilâtına | gö alınmıştır. Bunlar, dahildeki manlarla mücadele stmel unun iaşe işlerini te- İ tubu gösterilmesi m bp min eylemekle mükelleftir. Her şeye rağmen hf dışıuda mı kalacak ie madan verilen haberlere halkı da harp seki ci di rağmen, Fransan leri alarak mühim bir ku İni gönderilen mesi yarın cevap vereceği tah olunmaktadır. Cevabın meli hakkında sıkı bir ketümijiis vardır. den sonra açık arttırma ; satılacaktır. mak için hi Ke ğe 1,6.940 dan 31,5,941 | I asaat 14 de üdd liğinde müteşekkil kom iy marifelile yapılacaktır. i mun Kkiy a üç 9 (na) — Ri “uruş ir. Londra mehafili, o büfi nın Alplar” talyaya karşı ihtiyat ii igiğ beyan o etme ted Wusolini bugün cevf MPEEen İldriy We — Musolir” nin, gir. » Cümhurr Satılık otomobil C.H.P. İdare heyeti ri ye Muhammen bedeli 3501 “54000 kilo pes alınacak Antakya ceza evi eki to olan(389) liranın Y bulunması veya Ban! duğu ilân olunur. şark Ateşeliği ği ğu “Neşriyat Müdürü Vaşington 19 (aa.). — | deniz memleketleri 'Bal- | Selim ÇELENK | Amerika kai Yakınşark| karlara seyahat decektir. C.HP Matbaasındab?2” ve Balkanlar için bir deniz — Ataşeliği ihdasına karar ver- miştir. Deniz“ Ataşesi Tür- kiysde, ikamet edecek © ve “Öildizde MİRACANIN GÖZDES! pek yakıriğa HİNT MEZARI

Aynı gün çıkan diğer gazeteler