20 Ağustos 1940 Tarihli Yenigün (Antakya) Gazetesi Sayfa 1

20 Ağustos 1940 tarihli Yenigün (Antakya) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m ME, J Ni. Gazeteye ait yazılar; Neşriyat Müdürü adına gönderilmelidir” ,İlânların /her kelimesinden ruş alınır ücret peşindir ler iştirak 30 ağustos günü Başku- Mmandanlık meydan muhare- besinin 18 nci yıl dönümü- dür, Bu büyük ve eşsiz za- fer bayramı her #ene olduğu yerde meçhul asker abidesinin önün-| de m tezahüratla tesit edilec: ei Dumlupınarda 30 Ağustos günü saat 11,30 da başlıyacak ve merasimden vel meçhul asker abidesi- ebirde bir şeker bubra- hımn başgösterdiğini ve bak kallarla şeker tacirlerinin el- lerindeki toz şekeri gizliye- rek balka şeker satmadıkla — kikatabaşlamış ve şehirde kim “e şekerin bol olmasına rağ Men toz şeker mevcudunun © EN Gençlik fi Bölgenin dahilinde be- denterbiyesi kanununa göre, Şaralmuş olan gençlik klüp- İerinin açılma törenleri 30 yivsto os zafar bayramı günü İapıucaklır. Bu bususta kani iç tamim yapılmıştır. Genç- &rupları bayram günü me sim sabalarında toplanacak rada evvelâ and takiben geçit resmine iş- tâk eyliyeceklerdir. tik Gençler bu ap di kıyafetile, bu da tem yil meze gündelik kalıkla- Ya iştirâk oedeceklerdir. niz şehrimizde ilkolarak Hitler mumi karargaha . gidiyor “n20A.A.— Berlin- in Viçre m gelen p ve Me öre, Hitler umu» 1 dün arargâhıne gitmek üze- ti Pi enden hareliet “a Dumlupınar 'da Muazzam merosim yapılacak Bu merasime 27 vilâyetten ve bu ara- da Hataydan da ikişer kişilik mümessil edecekler ne çelenkler konacaktır, Merasime 27 Vilâyetimiz- den, biri parti ve halkevini diğeri umumi meclisi temsil etmek üzere ikişer kişilik bi rer heyetiştirâk edecektir. erasime iştirâk edecek 27 Vilâyetimiz arasında Ha tay Vilâyeti mevcud oldu gündan iki kişilik bir heyet de Hataydan o Dumlupınara hareket edecek ve heyet bu gün yarın intihab olunacak- tır. Şeker meselesi Alınan tedbirlerle halledildi Bir kaç gün kadarIskenderuna dört vagon şeker geliyor azaldığı neticesine varmışlar ır. Bu vaziyet üzerine şeker fabrikalarına derhal telgrafla dört vagon tozşeker ısmarlan- mıştır. Fabrikaya ısmarlanan şekerler bir iki güne kadar iskenderuna gelerek Hatayın her tarafına dağılacak ve yine eskisi gibi kilosu 38 kuruştan satılacaktır. teşkilâtı 30 ağustos zafer bayramın- da açılma töreni yapılacak bir takım, merkezden gönde rilen,örneğe uygun | şekilde yaptırılan elbiselerile gösteri geçidi yapacaklardır. Bu el bise golf pantalon, Kemerli ömlek ve üzerinde altıok ban bir kasketten mürek Geneli hazırlık toplantısı Beden terbiyesi mükelle fiyetine dahil olan gençler 26 ağustos pazartesi günü sa bahleyin saat 6 da spor İk toplanarak ge- e hazırlık prova çit r e brşlıyacaklardr. Dün düşürü: len tayyareler 141i a Londra 1 Vet giliz hava Me tebliğ e- diyor : nkü büyük hava mu - harebeleri hakkında alınan mütemmim malümata ayısı heryerde?kuruş| YENİGÜU HER GUN ÖĞLEDEN SONRALARI ÇIKAR. HAL! HALK SAZETESİ 3 — TESİS TARIHI 1920. YIL 12 12 SAYI: 255n ADI Milli Şef Fransız Elçisini kabul yük Elçisi B.Rene Masigliyi kabul buyurmuşlardır. Ticaret Vekili Fuarı açmak için dün İzmire gitti İzmir 19 (a.a.) — Hükü. met namına İzmir O Fuarını açacak olan Ticaret (Vekili Nazmi Topçuoğlu İzmir va- puriyle bugün buraya gelmiş rihtimde Vali, Belediye Reisi, Askeri Komutan, Parti Er- kânı ve dostları tarafından karşılanmıştır. Bir (o askeri kıta, jandarma ve polis selâm resniini ifa etmiştir. Ayni vapurla Yugoslav: yanın lü Büyük Elçisi de gelmişti Harda ri sergisi Ankara 19 : arif Vekâleti İni sene dei Fuarı kültür pavyonunda bir karikatiir sergisi açmaya ve 1940 neşriyatını teşbir etme- ye karar vermiştir. Amerikanın İngiltereye yardımı şimdiye kadar 1900 tayyare gönderildi Nevyork 19 A.A — A- merikanın İngiltereye yardım bareketi her — biraz daha hızlanmaktadı Şimdiye şii İngilter>- ye öde ke barp are rn sayısı 1900ü bulmuş» ei Amerikan mehafi- line göre, Amerika İngiltere ye yardımda okadar ileri gi- decektir ki, pek yakında A.

merikanın harbe girmesil: girmemesi arasında hiçbir fark kalmıyacaktır. Yine bu mehafil, Amerikrnın Japonya ile yakında bir hari lanmak m Ml ia lunduğunu, Birleşik Ameri- kanın Avrupa harbine "mü" dahalesinin bir cihan hgrbini intac edeceğini, Am nin bugün çok tehlikeli, pe devre yaşadığını, İngiliz do nanmasının imhasının Ke eyliyeceğini Hitlerin İngiltereyi istilâ veli asında olduğunu ve Hitle min yıkılması himen leri sürmekte mütteliktir. Yunanistanda Galeyan . devam ediyor 9 (aa) —; Helli krovazörünün batırılması mü- nasebetiyle bütün (o Yunanis- tanda başlıyan galeyan ve in- fial devam etmekte, gazeteler ağir yazılar yazmaktadırlar. Yunan gazetelerinin bu me- sele hakkında yazdıkları ya- zıların başlıklarından bir kıs- * msuz hareket,, allelilmiz cinayet, “Helli- nin. henüz emi mezarı “bir bıçaklama,, “iman ve cesaret, Bütün gazeteler bu o al- alçakça zarbeye nefret ve is- tikrahla mukabele etmekte- dirler, Bulgaristanın Romanyadan talep leri arttı mı? Londra 20 A.A.— Bulga- ristanla Romanya arasında- ki müzekerelerden bahseden Taymis gazetesi diyor ki: “On gün evvel Bulgaris tanla Romanya arasında bir itilâr meydana gelmiş ve bu d bu sırada Moskovadan alelâ- cele Sofyaya dönen Bulgaris tanın Moskova Elçisi Bulgar hükümetile görüştükten son- ra Bulgaristanın talepleri art- mıştır. Bütün Bulgar taleplerinin Telefon RES ; 1 YENIGUN ANTAKYA Sovyetler Birliğince müzaha ret gördüğü anlaşılmaktadır.,, EN Selim: ÇELE, Neşriyat kler p — om — Abone" Yallığı 5 Lira “Yabancı 'memleketlere ilin Günü geçmiş sayılar;5 kuruş) « 1-46 — P.K, 24 Türk meri atının neş- riyatı Yunanistanda de- rin akisler uğasdır Atina — Ati: na Ajansı bildiriy, G 5 pi günlerde Türk matbuga- nın Yunan milleti hakkın- zi kullandıkları o samimi ve kardeş lisanı hakkında Yu» nan matbuatı şunları söyle- mektedir “ Su «buhranlı günlerde bütün Türk gazetelerinin dostane neşriyatı ve heyecan fı alâkalarını Yunan milleti büyükbir memnuniyetle takip etmektedir; Biz en tabii bir dostlukla birleşmiş bulunuyoruz. Türk matbuatının buhararetli ve sem se anla Yunan milleti. sadık r enin derin a- kirler li 3 ür mi maka- leleri ve © efkârıumumiyesi heyecan, hüsnüniyet ve çok samimi hisler ifade etmekte- | dir. Biz iki millet biribirimize |“ en samimi bağlarlarlar bağlı- ve müşterek menfaatlerle müttefik bulunan iki millet biribirimizin sevincimizi, derimizi ve © acılarımızı paylaşmaktayız.,, İngiliz matbuatının mütaleaları ndra — İn. giliz matbuatı Yunan — sahabi yan münasebetleri ve son bombardıman hâdisesini ital» yanın bir şantajı olarak tav- İ sif etmektedir Taymis Yunanistari hak- Sayfeyi çevirinie EN SON DAKIKA BU AKŞAM MACARLAR Londra radyosunda Türkçe nutuklar söylenecek İzmir Fuarının açılması mü kşam saat18 —10) ran İ4ği düşman tayyaresi düşürülmüştür. Bunlardan 146 sı avcı tayyareleriniz Ili tayyare defi topları ikisi de projektör ekiplerimiz tarafın- dan düşürülmüştür. da Londra Rüdyörüzda Lord Loid ve Emeri Türkçe nutuki lar söyliyerek Fuar komite- sine muvaffakiyet O temenni- sinde bulunacaklardır. Alman tebliğine öre Berlin 20 A, A, — Neş- redilen Alman karargâhının resmi tebliğine göre, 19 a: ğustosta İngiltereye yapılan hava hücumlarınd. man tayyarecileri büyük muvaffa- kiyet kazanmış ve 147 İngı-l: liz tayyaresi düşürmüşlerdir. emi e ua yapılan hücum rda 55 İngiliz tayyaresi dü- Romanyadan 12 Vi lâyet istiyorlar Bükreş 20 A.A.— Ro men ve Macar heyetleri dün öğleden evvel saat ilk toplantısını yapmıştır. öyler ajansının emin kaynaklardan aldığı haberle: ö re göre, Macar heyeti manyada 12 vilâyet iste mektedir. Buna mukabil Ro menler (o Transilvanyadan 4 vilâyeti Macaristana terk ve geri kalan kısınıddaki Macar- ları da mübadele etmek taraf tarı olduklarını ima eylemiş- lerdir. Macarların bu hattıha- li Romanyada infial uyan» ar “sürülmüş bombardımanlı ağır hasara sebebiyet ver - miştir,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler