3 Eylül 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

 S Büyuük taarruzım dokuzuncu gu : Tramvay müstahdemleri düşünüyor Yeni bir hürriyet Halk tramvaylarınucuı; î . İlk hedefe böyle akıyorduk! lamasından n Hani tramvaylara “28,, yolcudan fazla almak mı nudu ve hani tramvaylarda sigara içilmiyecekti
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Nurmara : 85 Abone Şeraiti Türkiye in Hariç için 280 Ka * TELEFON: 2080 Neraosmaniye, Şeref Sokal Matbaai Ebüzziya, İsti Pazartesi 3 Eylâl 1934 spor, ASerhi 3 üncü sahifede) Bü_ırıükrlaa;r;zıın dokuzuncu günü İlk hedefe böyle akıyorduk! Yevmi makale Yeni bir hürriyet Hürriyetin de yer imiş ? denilecek. Tabü olmz İ olur mu . Hür gönberi geçen (G0) İin veya G ) ai hava ve su y İse ve bunların rine yenirini de bulmak kabil mamışsa, hürriyet te hiç değişme- Mnİş Ye Onun yerine ikame edilecek ihtisasları yalmız yeni şekilde et ieat etmek yeni devlet i ürelleri meydana — çıkarmak niye bukuku esasiye a etmeğe inhisar ey- yeni bir hürriyet keşfetmiş nun ismini de (kollektif. hürriyet) koymuştur. Dün bu sütunlarda İtalyan Baş vekilinin (Faşizm) idaresine hürrl. yet vermek gibi bir garip teşebbü- aü olduğu hakkındaki haberleri mev- zuubahsetmiş ve bu bapta yer zilât — vüruduna — merakla ettiğimizi de ilâve etmiştik. Ajanılar bu bapta yeni haber Şahalde alınan malü- Düşman kuvayi külliyesini “Vatanın harimi ismetinde boğan,, Türk Ordusu ilk hedefi olan Akdenize doğru 12 sene evvel buğün, Türk müle İeti hayat memat savaşını / gerefle bitirecek olan hedefine doğru yıl. dirım süratiyle koşuyor, on binlerce gehidin mübarek kanlarıyla tarihe Eştiz şehamet sahifeleri yazmağa devam ediyordu. — Ordalar, ilk hedefiniz Ak- denizdir, il Başkumandanında bu emri alan kahraman ordumuz, yalnız Türkün dmaküe talifhi değil, cihan tar izgârlarla yarışanbir hızla akıyordu... a bağlak t z 9 gün oldağu “Usak, 1 Bar işedlin - ae #yatanın harimi İsmetinde,, muştur. Gazi Hz. ile Afgan Kralı arasında Afganistanın İstiklâl bay- ramı münasebetiyle teati edilen telgraflar Ankara 2 VAA) — 20 Ağustosta Afganistanın İstiklâl bayramının yıl dönümü münasebetiyle Gazi Mustafa Kemal Hazretleriyle Afganltan Krahı Haşmetlü Muha: Han Hazretleri araın- â tebrik telgrafları te> ber, diğer taraftarı eyü (Kaldera) ni - uyuşmak Müsyü(Masolini) yet veremiyeceği. ni ancak (kollektif hürriyet)e razı slabileceğini söylediğini - ilâve et mektedir. M Üç kişinin hayalma malolan Maslak yolu faciasından kim mesuldür? Otöbüs şoförü Hakkı efendi,“Yalnız ben mesulüm, Alber Taragano efendinin suçu yok,, dedi mi? yü (Musolini) ye atfen rivayet edilen bu (Kollektif) hürriyettir. (Kollektifi kelimesi/ erkldenberi bizim bir hayli tuhafımıza giden tılahlardandır. Bu kelimenin mec ü mranına göre (eosyalizm) © sırar sına göre (komünizm)e kaçar. Fa. kat biz bu kelimeden - eskldenberi, bir sınıf halkın. toplanıp herkesin mnalına vaziyet etmek, sonra bu ma- h elbirliğiyle yiyip İçmek —mana: anlamaktayız. Aşağı yukarı (köllektivizm) | tatbik etmek ise tiyenlerin göyesi bu. olduğu yibi, tatbik edenlerinde şimdiye yaptıkları marifet bundan ibaret olmuştur. Hani şu bizim eskidenbe- vi (arifene ) veya (barifane ) dedir #imiz bir yiyip içme tarı var- dır. Birkaç arkadaş bir araya ge- lirler, kimi zeytin yağlı dolma, kir ai helva, kimi de kuru kızartması yapar, sonra bir kıra/ giderler ve bu nefis yemekleri beraber yerler, sarhoş olurlar ve şiraz daha yüksek ve yi ır, bir şirket yaparlar li para toplarlar, birtakım, eler vücude gelirirler, me- Hicede makıat ve gaye - toplar çaları oturup tamamiyle yemek- Haşmetlü Muhammed Hümetlerine Kâbil. Zahir H *Dost Afganistasın İstiklâl bay- Famının yıl dönümü münasebetiyle €n samimi tebriklerimi, şahsl sna- detleri ve kardeş. Afgan mülletinin zefah ve ikbali hakkındaki temenni- lerimle birlikte tekrar eylerim., Gazi M: Kemal Aaslak facları davasının dünkü safkasından Bin intiba Sekiz ay evvel Maslak yolunda | bilindeki elektrik fenerlerini sön- yuku bulup otöbür. yolcularından | dürmemesinden - ileri - geldiği. bu Seniye Hanım ile Ali ve otöbüs bi- | sebeple karşıdan gelen otobüs yo- detçisi Mustafa Efendilerin ölümiy- | förü Hakkı Efendinin gözl le metlcelenen facın saçlularının mu İ maşarak / yolunu şaşırdığı hakemesine dün devam edilmiştir. | büsün ağucu çarparak kazaya se- Mahkemede, — suçlulardan mev- | bep olduğu iddin edilmektedir. kuf bulunan olöbüs. goförü Hakkı, | — Halbuki geçen celede *Alber kefaletle tahliye edilmiş olan Taragano, Efendinin vekilleri bu ber Taragano, faciadan yalmız Hakkı / Efendinin katları hazır bulunuyorlardı. mmes'al olduğunu iddin - eylemişler 've göyle demişlerdi. Devamı 7 inci sahifede Bulgaristandan yeni muhacir geldı Türkiye Relsicümhuru Gazi Mustafa Efendiler ve avu: “Afganlstanın lllit — bayramı münasebetiyle bana gönderdikleri tebrikât ve temenniyattan fevka- Jüde mütehassin olurak zatı devlet. derine / heraretle teşekkür eder, Zati alinizin — şahaf — aandetleriyle Türkiyenin ve Türk milletinin re- ah ve ibali hakkındaki hararetli temennllerimi tekrara müsareat ey- derln. Malum olduğu üzere bu faciamü tendinin otomo. İşte bizim anladığımıza / göre (kollektivizm) bundan ibarettir. Fa- kat gu tarife nazaran, bu menfaat Surağını kurmak için ortada mal, para, servet, meta' gibi maddi geye ler lâzımdır. Yoksa (kollektivizm) | mücerret mefhumlara- tatbika im- kân yoktur. 'm bu menfaat ocağının, be- geriyeti yüksellen ve insanlığın ge- 'efini ilâ eden. düsturlarla hiçbir alâkası olamaz. Şu halda (kollektif irriyet) tabirinden de biçbir mana çıkarmağa imkân kalmıyor. Hürri: Yet fertlerin yegân yegân, bir hakkı ve ihtiyacıdır. Birçok ferdin veya Afganistan Krahı Muhammed Zahir | Mektep Programları Maktapbicüin NlredAE pedği İadklarında bulmetre'deri aelölini Azalmıştır. Bu sene okunucak Mektep kitapları geçen seüenin aynı olacaktır. Yalnız şimdiye Badar sekbuirti 'natlekidü n fulan Biyolojt dorü bu-senedem itibaren / yedinci / sınıflarda da para atar gibi bir. yerde toplar 'ye sonra ondan hepsinin derece rece histedar olması gibi bir garibe- Devamı 2 inci sahifemizde Aeleelamden golen e eee DT Tz vn Hi i Ebüzziya Zade 1 Vazısı 3 üncü sahifemizdedir okutulacaktır. Tramvay mustalıdemlerı duşumıyor Halk,tramvaylarınucu: /(nudu ve hani tramvaylarda sigara içilmiyecekti? göbeğini ve göğrüni mam bohçası gibi güçlükle lamasından memnun ani tramvayları “28,, yolcudııı fazla almak merr| Bülüm emirlere vağman itamdaylarda izdikneş devam ediyor | — Ücuzladı, ucurladı... - Eskdet gibi değli, buyurun 1 Bu sefer ucuzliyar sakları, apartımanı ki dühüliyeleri değii, Yukarıdaki / daveti, tramvaylar ön sahaalıklarında biriken ne; 1| ve nlaycı İstanbul külkanileri piyorlar Orta yaşlı tombul/ bi kır birer bac Tramvaylarda siyar içmek güsa ge rak tramvaya bine Tz 1.Yazısı üçüncü sahifemizde| Yeni tefrikalarımız Pek yakında karilerimize yeni bir raj takdim edeceğiz : “Bugünün Aşklı Bu roman, birçok emsali gibi, hayal mal değildir. Şimdi aşk gençliğin ağrında bir çiklet olmuştur 5 tatlı çiğmenip sonra atılan bir nesne .. Onu çiğnemiyen ve .. Çiğnedikten sonra atımnıyan da yok. Ucuzduür, bolduür, çok seviliyor, fakı ömrü kısa.. İşte yeni romanımız, bu herkesin ağ- zında ciğnenen çikleti tahlil ediyor. Sabık Bulgar Çarı “Ferdinant,, Bal- kan harbinde alcali *İstanbula girip CA Tanırken böna neden muvaffak olamadı? Bir taraftan bize dost görünen Ak saanlar. diğer taraftan Bulgaristana ne> ler vadediyorlardı? Henüz ortaya atılan vesmi vesikalara ve e çannda büyük roller oyayyan di İomatların İşenlına İbtinat eden bu tei fikayı da yakmda neşre başlıyacağız. l — ———T

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler