20 Eylül 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

 Parlâmentolar konferansı Başvekil dün yapılan hazırlıkları tetkik ettı - | Fransız ve Irlanda murahi Yevmt makate Bazi HİZ —J Musolini bir kanun çıkardı Memleket dahilinde bir| — Har Faciet baakea ni | . eielen Faşıst askerdir! Ankara 19 ( Telefonla ) — Alı- eee hur / Her İtalyan 8 yaşından 55 yaşı- na kadar asker sayılacak! : ge- Ç a Erkek siyaset
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

d Sene: | Abone Şeraiti Türkiye için 1200 Ka v , SS 4 senelik Numara : Hariç için | 'e . 102 Matbaai Ebüzziya, İstanbal Sabahları Çıkar Siyasi Gazete Fal Perşembe 20 Eylül 1934 Çi çalışmak insanı kurlarır. veya kolla her - sıkıntıdan Voltaire KSerki 3 öncü sahifede) — erde 5 Kuruştur Yevmi makale Erkek siyaset Genç Türk Cümhuriyetinin ha iyasetle takip ettiği mesleği tavalf için kelime ararken kaler ycuma sername ittihaz ett güpkesir diple- mallık lügatinde yeri olan bir ta- bir değildir, bunu da tabii görmek Tazımdır. Çünkü Frenk siyasetinde zaten erkekçe hareket etmek tea- Mmülü olmadığı için / şimdiye kadar & etmek ne de gelmiştir. ea lhtacateri Şark hükümetleri ve tahsisen Türkiye siyasetinden bahsederken, (iki yüz- Tülük, ahte vefanalık, sözde dur Janırlar Türkiyeye ait Franszca hangi tarih kitabı açıl Türkiyenin siyasetinl tarif tabire behemehal tesadüf olunur. Hem de asıl kınlacak ciheti, bu va larelerimize de. namına iznfe dilmiş olmasıdır. Hakikat hal ise bunun tamamiyie aksidir. Türkler 'evvelâ Anadoluya — gelip yerleştik- ten, Sönen da Avrupaya geçerek mükedderatı. üzerinde mi a başladıktan sonra Muhtelif Devletler ve Milletlerle olan münasebetlerinde âzami dere. Gede dürüst hareket etmişlerdir. let ve Devlet- deri ize bizimle olan münasebet- derinde daima namerdane bir yol p. Tarih, bunun bin bir Aülletleri ” bizl, akan seller git tulanlar gibi yolu üzerinde tesadüf ettiği her maniayı tepeleyip, çiğne- FiP geçen. istilâlarımın semadan nazil - olmuş biz dıkları münhedeleri mürekkebi ku- rumadan bozmağı bir meziyet, adee a dini bir fazilet bile addederl idi. Zaten gürbin asalarlabire karşı devam eden bu namerdane muamelâtından ur, Ki Jisan imizin en maruf / mesellerinden Birisi Ç, dan vefa, zehirden gi fa) kavli meşburu teşkil eyler. Maamafih garp devletlerinin yal- t bize karşı değil kendi aral Jaki münaşebetlerinde dahi / gi dürüstlük diye birşey / tanıdıkları yoktur. Zaten onların lehçelerinde siyatetia bir manasıda mutlak "ale datmak, kurnazlık etmek,, tir ve hangi / siyaset adamı veyahut diğer mubatabini ir devleti nekadar okadar büyük bir Avrupa devlekleri siyaset namı- 'ma takip edilen bu tezrirli yolum Dihayet ne feci akibetlere zebebi. “yet verdiğini (Harbiumumi ) de çok 'a gecrübelerle - öğrendikleri için, harpten sonra artık (karşılıklı aldat. y ve atitama)siyaselinden yazgeçerek açık, dürüst siyaset kullanmak i bir ceryan. başlamıştı. Hatta bu gereyanı ihdas edenler, galiba Rus- ada yepyeni bir idare kuran Bol. Şerikler - olmuştur. - Fakat “Can Çıkmadıkça huy çıkmaz, febvas Garp devletleri gerek muahedelerin akdinde, gerek tatbikinde, gerek bugünkü münasebetlerinde eski iti- yatlarından kat İerdir. Zaten dünya işle dar borulmasına, bir türlü düzeli desine de yegâne sebep budur bir devlet ne istediğini, maksadı ne olduğunu açıkça söylemiyor. Her devletim (vulh ve müsalemci) sözleri, Çenlhe hizmet ) iddinlari - ağzından düşmüyor: Fakat sulh gayecine ha kiki olarak çalışan, bunün. için icabeden fedakârlıkları yapan, isle. içinde, dürüst ve açık yol tutan, özü sözü doğru bir siyaset taki: binde dünyaya nümune gösteren birtek devlet vardır, ki o da Tür- kiyedir. Filhakika Lozan sulhünden beri bizim kadar kimse dünya sul- Büne samiml süretle bizmet etmemiştir. Bu devamlı ve sararlı siyasetin ilk müsbet semeresini ive, her vakit bahsettiğimiz Balkan mizakı teşidi eder. Bu misak Av Tupa ve binvetice cihan sulhünün bugün temel taşiarından biri adde- Ailirse mübaliga almaz. ve devamli Parlâmentolar konferansı Başvekil dün yapılan hazırlıkları tetkik etti Fransız ve İrlanda murahhas heyetleri dün İzmiri gezdiler, yarın şehrimize geliyorlar Beynelmilel / parlâmentl Ba defaki İçtima şimdi yapılanlardan aha ulihi ferantının içtima günleri yapıl KS ER Ğ, zi ae d el , Sektedir. Haracan geeletk, Bu defaki içtimada, konferansın Başvekil İsmet Paşo, gerek umu | özası olan fakat çimdiye kadar v içtima ye gerek diğer hususat için hazırlanan salonları ve Türk tetkik etmek pilan içtimalara iştirak — etmemi dunacaktır. Beynelmilel - Parlâmet miştir. Başvekile, beynelmilel gehrimize gelecektir. timaini bir nutukla Rei hasları İzmirde Şükrü Kaya Bey ve parlâmentolar. içti et edecek olan Mecli Bey refakat et edecek olan yirmi beş vz he hhasar Yapurile bugün şehrimize gel Yazarile bugün ge ge Beş yapurda balunmaktadır. Misafirler. Vilayet l Başvekil dün ” Yıldır. aarayımı bütün teferruntına kadar tetkik ey- demiş ve gördüğü noksanlar hak. kında alâkadarlara bazı/ emirler yermiştir. Başvekil İsmet Paşa Be, lmilet Parlâmentolar Türk grobu Ali beyden konferanaın etrafında “bugün, aaat 9 de T kişilik geni Orta tedrisat kadrosu Eski profesörlerden bir kısmı liselere tayin edil di - tebligat devam ediyor Önümüzdeki der tedrisat kaslroları alâi rülfünun pröfesörlerin Tetullak bey- İetanbul erkek İlsesi Şelsefe, Hdznü Hümit bey Haydı yaşa lseni riyziye, İlhami bey Hay- darpaşa lizesi fizik, Malik bey Haya darpaşa Tisesi tabI. ilimler, Müniç Tay llsesi tcarct kısmı ticaret tarihi, Vehpi - Bey Kabataş Tiseci tabil ilimler, muallimliklerine Tise mülimitlüşütme Bunlardan başka Düçentlerden Dartifüen profeslrlerinden Cahit Arif Bey İstanbul Erkek Lizeri riyaziye munllimliğine, Ratip SAa ea Beyde 'ayar mektebin yine riyaziye | fizik tahdlli yaparak şehrimize ave musllimliğine tayin edilmişlerdir. — | det eden marllim. Yakup Beyde İstanbel Erkek Lisesi” İagilizce | yina İstanbul Erkek Lisesi tizik modllimi Matsiya / ve aygı mektep | Hocalığına tayln edilmişlerdir. felsefe muallimi Cemil Sena Bey ler Haydarpaşa Lise felsefe” musllimlü Orta mektep ve lerine kadro tebligatı on gün dar daha devam edecek aa nnn ea PN gn güeü l 1 Te D lliyülamedi eti eee | . gaa yaraaft rütigelik oe Biz bu neticeye ancak ilk gün- | " ü heyeti umumiye Sovyet Rusya. e kâ deni BN Detoye Gacak İ gn Ü aziyotleri tamamen anlaşılmış olar | BEYEİ güümize Devlet Rüne D çe e aa el inlagl gaa Güle Bir dökter Yeceme li e hareket ettiğlmiz için vasıl olduk. | Saktır. [M"':"dl; M”ı. [“"ı Yerilmesi hakkındaki karar su- | ee FeS'VAk banı adai , vi z Ebürziya Zade | YaTderi kenlerine. büirlme | vetini 40 zeyle kabul etmişlir. | yo n rinden oynattı Devamı 2 inci sahifede — | teplerinde kalasaklardır. bulunan İran mebusau heyeti de bu- tolar konferanaı bürosu 22 Eylülde Fransız ve İrlanda murah- İzmir 18 (Haxasf) — Beynelmilel parlâmentolar könferansına iştirak ilik Fran- aşilik İrlanda heyeti de aymı tğ*: bir eĞT germişlerdir. vapur İstanbulu. Lise münllim- ve mek- Gazi Hz. —- Memleket dahilinde bir seyahat yapacaklar Ankara 19 (Telefonla ) — Al işekıklere #kar Bd İlmekalla, gemen eee önde bir sergahala çit Tet Kayimi Hüseleni ea na kadar asker sayılacak! getlerinide teşrif etmeleri muhe | — kalyan Bayvekili 'temeldir. Sinyor Musolini ge- şenlerde — İlalyada dan mane münasebetiyle irae dettiği nurtuklarda İtalya milletini üsellâh bir mil- detç b tir. imek İstediğini an- ur tereda. sözler söylemişve bu sözler türlü / türlü telâkkilere — sebep olmuştu. / Döçenin © zamanki sözl den ne mürat etti. Kafesler Belediye kaldirt- mağa karar verdi Zabıla müdahale edecek İntikap üüü biten Şehir Mleclisi, geçen içtima devrelerinden birinde, İstanbul dahilindeki evler. de bulunan kafeslerin nhhate muzur olduğu gibi harici manzara itibariye | Si bugün ar de gehrede çirkinlik verecek mahi- | Maktadır. MC“MW gette olduğunu ileri sürmüş, bubu- | Ktadisi her İalyanı sekiz yaşından Söya Susta makamın dikkat Beylemiz siyaset ına kadarasker sa- yan yeni bir kanun Şikarmığ, ve bu sür | zetle İtalga ihtiyar. darı galaterna ol mak üzre, baştanı başa — azkcerlerden keytiyeti - Vilâyet müteşekkil bir mil- Bu mevzta - dair İA tdatal bar islye Başvekilinin natak iradederken alamıs * veçhiatidir. Te yerimlerinden biri Roma 19 (A AJ birkirinden ayrılmaz olduğunu vöye - Deyli teb | geraf muhabirindeni lemişti M. Musalini tarafından dün meş- W Kabine yeni kanunu - ittifakla dazvip etmiştir. Matbuat, bansa, faşist rejimi tarafından gimdiye kar dar alınan tedbirlerin em ebemmi yetlilerinden biri olduğunu ae maktadır. redilen bir kanun hükmünce, bun. dan böyle her İtalyan 8 yaş 55 yaşına kadar askerdir. B bu hususta - kabineye - verdiği iza hat sırasında, Faşist devlelle, va İktısat Vekâletinin bir kararı Ecnebi vapur navlunları tenzil edilecek İRtusat Vekâleti, ihracat tacirle- yımı karşılaimakta- oldukları zorlük- dardan kurtarmak için ehemi tedbirler almağa başlam Bu zorlukların e mühimleri de Bikltiilem kefesti dir c Ürzun zamandanberi tekikat ya n komüsyon kafeslerin / evlerden çaldırılabilemesi “için alâkadarları ic- bara kanani imkân olup olmadığını araşlırmış. nihayet” bir ” neticeye Yarmıştır” Hifmalihha — kanununun hazı maddeleri, evlerin bol ziya Alacak tarzda inşa ve muhafazala: fam mhhat aoktasından âmir olduğu ihetle, komüsyon bu maddelere ise | Tinat etmeği “tensip ederek Şehir itelisinin armısu veçbile kafeslerin kaldırılmasına karar vermiştir. Bu karar Vilâyet ve Belediye riyase, Tine bildirilmiştir. Yahında İstanbul Gabilinde - bulanan — bütün — binae Tardan afesleri bina sabile kaldırılması için tebligat yapılacak İktist Vekâleti ile de temas ederek trenler ile var parlar arasında eşyanın çabuk ve kolayca nakli için çareler tesbit etmekte ve aktarma usülleri temie nine çalışmaktaç İ mühim noktada ecnebi yapur acentelerinin ihracat eşya anırdan aldıkları makil ücretlerinin çok yüksek olmasıdır. Bu. yüzden Saliyet fintları bir hayli ” yükvelen mallarımız eevebi piyasalarda diğer Mmemleketlerin - mallariyle rekabet edememektedir. Devamı 2 im ve muayyen bir mühlet verilecektir. Bu mühlet zarfında kafeslerini kal: dırmıyanların kafesleri zabıta mac Tifetiyle indirilecektir. Rusya konsey âzası oldu M. Litvinof dün alkışlar arasında mü- him bir nutuk iradetti Cenevre 19 (. A) — Ak- vam cemiyeti heyeti umumiyesi 3 muhalif, 7 de müstenkif re- ye karşı 39 reyle Sovyetlerin cemiyete kabulüne karar ver- | dikten sonra, mazkür hükümete cemiyet konseyinde daimi bir âzalık tevcih etmiştir. Bu tev- | cihin aleybinde rey veren ol mamış ise de, yedi devlet müs. | tenkif kalmıştır. Nasıl kabul edil. Genevre 19 (A A) — Sav 'yet Rusya Milletler Cemiyetine 49 âzadan yedisinin istinkâfı ve üçünün muhalefetine karşı 39 reyle kabul edilmiştir. Sülüsanı ekseriyet 42 üzerinden hesap edilmiş olduğundan 28 olmak Tazımda. Salâhiyetler komisyonu Sov- yet heyeti murahhasasının sa. Denizgolları İdaresi diy hatlar müdtı sahifede Sadettin Devamı 2 inci>sahifede

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler