19 Aralık 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 3

19 Aralık 1934 tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— Kününyevel 19 İSUTUNLAR —ARASINDA| EEMMEEREEENERENE | Hazır cevaplar ü bi yıl önce Yunan müte- rinden "Tocion, Atinada bir gözÜNÜ yummuş, ağıını açsış, onu Atinanın bütün siyasal - dedikodu- Jarımı anlatınış, sözünü bitirdikten zonra filerofa kormuş: — Ne istiyorsunuz? Saçlarınızı. l bt Filerof da cevap vermiş: — Çenenizi tutarak! Geçenlerde bu hikâyeyi bir ar- kadaşımdan dinledikten sonra ken di kendim ga sözü bem söylemiş Dedim. Çünkü — saygısızların — tepesine bir yıldırım gibi inen erici cevap- dardan hoşlanırıml Herkes hazır. cevap - değ Bir çokları, tatuştukları kişilerden ayrılıp uzaklaşlıktarı geceleyin baş- darım. yaztıklarına yerleştirdikten güzel cevapları bulurlar bunları ayakta- dürdüklüri ve ıtaştukları aaman hatırlamak yü- zünden üzüntü çekerler. Fakat bu yüzden üzülmeğe değmez | Bu yöldaki üstatlacm. biri de *Volter, di. Onun adım aamişken bir fıkranm sakledeli — Filân adamı, sir hep methe- diyor, enun iyilikli cevab olmak kolay ti kârı değildir. Onun Özle bir takım esazlı şartları var eti i, temiz bir dille İT işe yaramıaı, Bu çeşit hazır cevablıklar için- de çokağır olanları da vardır. Bir gön Franan mebusaz harargtli bir müzakere geçiyormur. evvel bayı mebur, çok öylemiş, sağa so- gözel bir natuk Ja böcum etmiş ve sözleri aristok- Tet bir mebtosu kızdırmış. Aris fokrat mebos, muariı ile mek İstemiz ve sarıta sinıta ; — Siz, demiş, mebus olmadan önce baytardınız, değil mi ? Radikal mebor: y et gan, — zehirden — daha tesirlidir. Onun için bunları, zararlarından korunarak, — kullanmak — gerektir, Yoksa bunlar geri teper ve onları kullananlara. isabet eder. Habeşistan- İtalya ve İngiltere 1 inci sahifeden devam Londra 18 (A AŞ — avam Kaarasında İlalyan ve Habeş ihtir h bir sünle — Komleyonun — seyahatinden dhtimal matümatı olmuyan İtalyan , omun mintakada kalmasını dogiliz mü- #misyon otur mil dahile çekilmiştir. 5 kânünüevrelde, İtalyan ve arasında bir. çarpışma ütır. , Dü çarpışe ir alınmaz. kamisyona Londradan, / bulunde leri gittikçe yükselmektedir. Düne kadar yekünu 63 kuruş olan balmumu 68 kuruşa çık- muştar. Rıhtim Şirketi | müdürü gelmedi Müdür bir müddet hiz- metimizde kalacak monj Rıhtim Şirketinin hüki mete geçmesi dolayısile hazır- lanan mükaveleyi imza etmek üzere buudan birkaç gün evvel Ankaraya gilmişti. Kanoaj uu düngehrimize gel mesi mülitemel olduğundan hi e hamilleri Osmanlı Bankasın. da dün öğledensonra toplana- tak geç vakte kadar. bekle. mişlerdir. Hissedarlar, haber geknedi; için toplanlılarını ” önümüzdeki baftaya bırakmışlardır. Hükümet Rihtim — girketini yüz milyon frarika satın almış- tır, Bu para- senede il milyon frank hesabil nede ödenecektir. Bu para işletme bedel ketin sahip kğu Çinili, Mer- kez Rihitm Çhanları ile şirket binası, depalar ve antrepol vardır. Kanonj servisler hükümete eçtikten sonra her türlü tasfiye | işlererini çevirmek üzere bir komisyonun başında bir müd. det bizmetimizde kalıcaktır. Kanonj'un bu günlerde şeh- rimize gelmesi muhtemeldir. Tasarruf haftası dün bitti Vitrin ve kumbara mü- sabakalarının neti: cesi bugün anlaşılacak Dün gabah / şehrimizdeki mek- teplerde yeniden konferanılar ve- sonra ilkmekteb talebesi, mekteplerinin bulunduğu semtlerde vesmi geçid yapmışları — şarkılar söylemişi Besebi rinde Türkce hocaları dünkü der Diğer taraftan seçilen jüri heye otemobillerle bir kere daha/ gehrl mizde gezerek yerli mallarla - süs: İcnmiş olan vitrinleri tetkik etmiş- derdir. Hey'et bu tedkikatı mütenkıp aat dörtte Ticaret odasında top- Janmış ve mağazalara verilen n maraların tastifiyle meşgal olmuş. netice ancak bugün ar h ibirinci ve Ikinci gel birer altın madalye, diğerlerine de diploma verilecektir. incak olan kum. el de bu gün belii olacaktır. 'Dün gece, şehrimizde mekteplerde tilüm e a: mevmala piyedler oynanmış ve n SK Kanecrl verieşr Erenköy Kız lisesinde Evvelki gece, tatum ve artlır. aa yedi günü münasebeliyle, Erer Ku lisesinde bir birçok Abdülfeyyaz Tevfiğin dama. di İstanbul Lisesi riyaziye mual limi Sadık Kemal dün Bakırköy hastahanesinde vefat etmi Cenazesi bugün saat on bir de Bakırköyünden kaldırılarak Eyüb, âile mezarlığına defne- medilecek. Abdülfeyyaz Tevfik biraderimize ve efradı Bilesine samimiyetle — beyanı — taziyet ederiz.. | ve her Sal günü Istanbulun Nüfusu Ve kaç Mebus çıkaracağı bu akşam anlaşılabilecek Teftiş heyeti, evelki gece gece, yarısına kadar çalıştığı ın teksir tetkikıni Şehrimiz hududu — dahilinde 353 mahalle mevcuttur. Binz enaleyh biri 22 yaşından küçük olanlar diğeri 22 yaşından ya- karı olanlara mahsus olmak üzere ber maballece Mülhakat gece yarısına tesbit için çalışı lerin tetkikir akşam Ankarı İ mühtemeldi T10 cetveli görden geçirmek imecburiyetindedir. cetvelteri hariçti, bu itibarla teftiş heyeti dün bütün gün ve dün gece de bulması ve İstanbul nüfusunun 've kaç mebus seçilecei bundan Beynelmilel oda- lar kongresi Dün bir heyetle iştira- kimize karar verildi Beynelmilel Ticaret Odaları Türkiye mülkt komitesi dün İse tanbul ticaret odasrnda umumi bir içtima yapmıştır. Bu içtimada busene Pariste toplanacak ümümi - kongreye kadar neticeyi | Türkiyenin de iştiraki ittifakla nıştır, cedvel. | kabul edilmiş ve Nemli zade bugün (aihayet | Mithatın ri, le yer © göfusunun | tin kongreye gitmesine karar Şinin ba | Yerilmiştir. gae rimesi | — Bundan başka komitanın bir Üniversitede Tatilde talebe harice seyyahate çıkacak Üniversitenin sömstr tatilini | ikinici Kânunun birinden itiba- ren yapacağını yazmıştık. Halbuki ders yoklamalarının bu tarihe kadar bitmiyeceği lınarak sömstr tatilisin ikinci Kânunun - onbe- ginden itibaren yapılmasına ka- Tar verilmiştir. Bu tatilden istifade etmek Üzere hemen hemen yahat tertib etmeğekarar ver- mişlerdir. Bu talebe — seyahatlerinin ucuz bir fiatla yapılabilmes için —şimdiden şimendifer ve vapur. şirketlerine — müracaat edilmiştir. Hukuk Fakültesinde Lâtince Hukuk Fakültesinde talbe- nin hukuki istlâbları iyi anlı yabilmeleri için ihtiyari olmak at ondört den onaltıya kadar devam et mek üzere Lâtince dersi veril. mesi kararlaştırılmıştır. Otomobil plâkaları Şehrimizde yasak — olmasına Tağmen civar şehirlerin larile dolaşan otamabillerin ço- galmakta olduğu görülmüştür. Belediye bunun meni tertibat almıştır. rından alır, ö si kendine verir. Şerh ve iz Gibbon İngilizlerin en meşhur tarihçilerinden bi- ridir. Onun yazdığı “Ro- manın alçalması ve yıkıl- ması,, adlı cser, yazılış ba- kımından bir. şaheserdir. | Onun bu sözü de ilk ba- kışta basit görünür, fakat hakikatte çok derinc Tahsil, ana kucağından başlıyan, mektepte devam eden, fakat orada bitmiyen, daha sonra istesek de iste- mesek de hayatın devamın- ca uzanan bir işti Asıl mesele, hayatta al- dığımız ve kendi kendimi ze verdiğimiz tahsili seç- mek ve ona gelişi güzel almaktır. Gibbon'un tahsili iki çe şide ayırmasından maksad budur. İnsan ana baba ocağın- da, mekteb sıralarında gör- üğü tahsili tamamladık- | tedir. sındaki mektedir. de Kültür müdü: edilecektir. ler alız mektedir. lar ayr tamir Gibbor Ttan sonra yetiştirme; tifade etmelidi Onun bu yolda kendi | nefsine vereceği tahsil, ga mavaffak olmasını temin eder. Yahud bunun aksini! Belki tesadüf etmişsiniz- dir. İyi ve muntazam tah- | Sil gördükleri halde bir tatamıyan, bir baltaya sa- olamıyanlar Bunların. kusuru, İnsanın kendi kendine vereceği tah- hib Tefti: kendi e başladığı za- man, kendi nefsine, başka- darından daha fazla müfid | olmak için uğraşmalı, ha- yat tecrübelerinden - birini | ihmal etmiyerek hepsinden ders almalı ve olgunlaş- | mak yolunda bunlardan is- işler Ekalliyet mekteplerin- de hocalara not Ecnebi ve ekalliyet mektep: lerinin kültür müfettişleri tara- fından teftişinedevam edilmek- Her müfettiş kendi mıntaka- mekteplere Türkçe - muallimleriniz le bulunmakta ve aldığı in- tibar mektep müdürünün elinde bulunan ve hocaların vaziyeti- ni gösteren defterlere kaydet- Bu defterler sene nihayetin. ince tetkik edilecek ve her hoca hakkında alınacak neticeye göre hareket Bu üsülden, hocaların fazla çalışmaları; itibarile iyi metice- h mubakkak görül- On senelikler 300 Kuruş ve daha aşağı maaş alan mütekait, dül, ve yetimlerin tasfiyeye tabi on se- melik —maaşlarının — hesabında maamele tarihinden tasfiye ta- rihine kadar teraküm edecek mmıktar dahil olmıyacak ve bun- a verilmiyecektir. husustaki karar dün vilâyetlere edilmiştir. sili ihmal etmeleridir. Gibbon'un insanın kendi kendine verdiği tahsili da- | sağmasının se- ha mühüm bebi de budur. ZAMAN vardır. senelik faaliyetini gösteren mu- fassal bir raporun vekâlete gönderilmesine karar verilmiş- Ür. Eğlence yerlerinin ruhsatiyeleri Bazı eğlence yerlerinin Be lediyeden aldıkları ruhsatna- melerin zamanı geçtiği halde biyâl hıırıhrııyııı'lımıdik. keriyapılan teftişlerden anlaşık: miştir bu gibi yerler resimle: Tak verip tekrar çuhsatiyo b madıldarı - takdirde İ giderek | cezaya çarptırılacaklardır. dersle Zahire ve afyon İstanbulda ve diğer yerlerde satışlar Dün İstanbul Borsasında 977 kilo afyan, 80700 kilo arpa yemlik, 15000 kilo arpa bira- hk, 440 ton buğday 14175 pek 200 ton yulaf, 1782 ki ekstra ve 360 kilo' yemeklik zeytinyağı satılmıştır. Memleketin diğer bazı mü: bim borsalarında da ” 195,000 kilo buğday, 225,000 arpa, 157 bin kilo koza, 60,000 kila 'da kepek satılmıştır. Soba boruları Dirsekten itibaren yere ince boru indirilecek Şehrimizdel irm yağ- mur ve soba/ borularının yük- sekten sokağa / çıkarılnası çok defalar yasak edildiği hal. de hâlâ bazı binalarda bu ka- ideye riayet edilmzmekte oldu ğu görülmüştür. Dün Belediye riyasetinden şubelere gönderi- len bir tamimde yüksekte bu- İunan yağmur borularının ze- mine kadar indirilmesi ve soba barularının da zifirin akması Bu Türk Ginekologi kuru- mu aylık toplantısı Azan kadın bekimlerine ret Türk Ginekoloği- Kurar İik toplantısını Prof. Kenan Te Bin Başkanlığı ait sözü Dr. Almed Azım almış ve İkiz bir gebede doğumu — güçleşii. zen büyük bir kalça sarkomu gös- termiş., haet yı ve doğurttuğu ço: Prof. Ali cuklar Ered haznesi oluyan bir kadında kalın baranktan yaptığı san'i meh- bi gözteremlştir. “Bundan / sanra Prof. Kenan Tevfik gebelik piye: Titlerinln patojeni ve tedavisindekl Şeniliklece dkir bir keaternas vare miş ve buna Bid projeksiyonla imler. göstermiştir. De. Hadi İh- hün kanserinin. bel kemi: takdim etişti ç | Vm Azle Fiktet, Ahmed' Amm, Vei S B Yirin eç DRL Tertik, Ca Ka Önlretli D v Sadi b | | klam ordinaryüsağ Prof. Lipmens, | çeram szalarının memrosiyetler Bi slyiliş v gi Mi Biskirci kanım 1908 e yine B | öi kanterene klanibar GA B a lRkA ei J | alayetmacitişti Kenan ola Acaba bu tebliğ nasil karşılanacak? —— ve matbaalar son Bazı gazet neşrine lüzum görmüş, bu tel liğte Dil Cemiyeti (tarafını bastırılan iki ciltlik tarama der gisinde bir çok karışıklıklar hıılııııdııyıı, bunların henüz se- gimi bitmediği gibi hepsininde dilimize alınmış gibi gö mesinin doğru olmıyacağı bi dirilmiş, bundan başl şit teşebbüslerde hem cemij telif hakkıma karşı hııelaııdl. miş olduğu, hem de halkın şa- şırtıldığı göz önüne konunlmuş- fur. Dilkurumu yazganlığının bu çok yerindedir. nm.unb apcrum a D rada bunoktaya dokunmuş der- — bütün yabancı kelimelere karşı öz Türkçe karşılık bulunabile. — ceğini isbat eden bir teşebbüs — olduğunu, bunun bilgi ve iht & sahiplerinden - istifade için basıldığını, bilgi ve ihtisas sa- hiplerinin yardımile — derginin eleneceğini urun O balde dergi, Türk sözlü- Tüğünü — batırlamak — yolunda atılmış büyük ve kuvvetli bir adımdı. Bu adımları daha çok büyük apımlar takip edecek va ondan sonra Türk sözlülüğü vöcud bulacak, herkes bundan emin olarak- istifade ex buradan öğrendiği her kelimes Tilaazl e Bütün bunları bildiğimiz hal- — de, dergiyi — yeniden halka dağıtmak, dil cemiyeti- nin tebliğinde — denildiği halkı şaşırtmaktan başka bir yaramaz. Gazetelerin halkı şaşırtmağa — kalkışmaları ise ifasile mm=' oldukları asıl vazifenin tersini yapmak olur. Di kurümunün — yazganlış karafından — neş den sonra - bunların bu. çeşit ketten vazgeçme. -i umulur. ve beklenir. Bir damla bile ek- sik olmayacak — T inci sahifeden devam ——— saktır. başka mezkür kapı lerin n kar kadeh ve gi dar doldürülabilecekleri de ayrıem gite, hakkında kanuni müamele tatbilk edilecektir. Bu kararların yıl. başından iti. baren. tatbiki sayesinde bilhasen meyhane ve birahaneye giden hal han istifadesi temin edileceği alâr kadarlaren. umulmaktadır. Meselâ, bira. fazla köpüklü — olamıyacak, motlaka bardaktaki işarete kadar bira doldurulacak ve işaretten faz- lası köpük olabilecektir Kera kadehe de görterilen ye 've kadar raki koymağa meyhaneci mecbur olacaktır. Gazör, maden süyu / gibi mep rubatla. kapalı kapta satılan içkik ler de şişelerdeki Jaklardakı imuayyen çirgilere kadar dolduru, dacaktır. ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: