31 Aralık 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

31 Aralık 1934 tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Abone Şeraiti Türkiye için Numara: çokağı, TELEFON: 20510 194 Hariç için 3S00 K Di Vazife hissinden ilhâm alan bir insan, yoksul da olsa, Samuel Smiles Şerki 3 üncü sahifede) Ünün sene Trakya bizim için nedir Buptakü sayumzda Anlı göni li Bbar'ar. Tükrı müfettişi Bay karaya gitmiş, birkaç ha İç işleri Bakanı Bay, Şükr a Ü kereder “Kaketadın Trakyayı teftişe çıkacaklarımış, Bay yanın, Başbalı a geçenki Trakya' seyabatinden | gonra Teakyaya” giten bu deği p kükümetinin ne kadar büyük bir değie Çekemmiye “rerüiğini gör Evvelce yine bu sütunlarda yaz dığımiz özere " Bim kalbi ice | Türkiye, ancak Trakya vay - dr ki'bir Avrapa devleti” olmuş: birinden bile az bir yerdi Avrapadan A kuran bu vatan dfak / olurun, Büyüktür. Bizi köpr ada | W Fakat bizi Avrupaya bağlıyan, İn, © vakit Türkiye hemen he bud. (Seve) müshedesiyle ini görmediği büyük bir savaş Şap a Ye İzenire girdiğimiz vakii 2 edecek, İzmitteki Od kuşkasaz. İstanbula girecek ve dünya, kuşkuruz Ba defa - belki bir” daha düzelmemek üzere karmakarışık Slacaktı. - Müdanya, mütarekesi ya- Bilrken Genrral (EFerzi ) nin ken- Gne çok yakışan gü töyle Bir 1 söylediğini Bize naklederler “Düşmandan © kadar. çok top, tülek Cephane aldık, ki Avrupar parça düsyayı” yeniden " yakık bir / kavaşa - bazırlanmakta Teakya için bundan 12 yıl ev vel bu kadar fedakârlık etmek örk millet Bekıdar yüreği tütriyeceğini söyler meğe bacet yöktür sanırız. Trskyanız bir Türkiyenin usda fekılda) yeri / olamaz. - Dünyanın bir inci kadar güzel denizi olan Marmara ve Hoğazlar bizimn elimiz: de olmazın Türkiye de hiç yok de. mektir. Örakit bir, dünya siyara ' Üzerinde tesiri üçüncü derecede bir Avrupa devleti kertesine lamiş oluruz. Buna da, — Türkiyede bir Türk kalmadıkça razı olabileceği- kimse hatırına bile getiremez Bü sözleri kimler için ve kimlere karşı ö görlermek çök bili çalış. Hükümetin. bu Bütün Türk — gençliği (Trakya misakı) yapmalı ve bunun Cirafında. toplanmalıdır. Vaktiyir Üsakı mili) dediğimiz iki zi örlik bir yasa ortaya koca bir çıkarmış ve bu Kerupanın en . güç bile yöle getirmiştik. -Bugün de Teakya özerinde kötü gözl dara bir (Trakya misakı) ile bu de: Herli yatan parçasının Tür bir küyEk işPolduğunu göster yiz. Artık bundan. son: Tüncemizin - başında, her ( Trakya) sözü olmu " Trakya işi böylelikde t h- Bu sefer yeniden başlıyacak olan deniz silâhları u vahim ahıbetlere sebeb 'olmasından korkaluyor Y — Rama- 30 ALAR - çi Taronyama Vaşingisa andı Yüzgeçtiğini hüküm andl 4| Rusyada idamlar Zinoviyef ve Kamenef te kurşuna dizildi mi? *“Kirof,,, Rusyanın selâmeti namına “Stalin,, ve *“Molotof,,v da öldürmek istediklerini söylemiş İ bildirmektedir. Her 4 ba mükastlen dolar a tevkir ” di bulunca "e Zto: 've “Kamenef, yoldaşlardan Bahecteiyorsa da Londra tel verdiği bir Kurgüna / dizildikleri” haber 'verilenlerden Zineviyef Kamenef Dün gelen * Kirof,, yoldaşı -| Bugün de kar yağması muhtemel, rafta hava soğudu. Evvelki gün salu bir şekilde M dün kendini göltermiş gehrimize “ik defa gekilde kar yağmıştır. L nakur iki dereceye kadar düşmüştü Yepilköy rasad merkezi, bugün kar yağmasını. ihtimal dahilin: görmektedir. Memleketin her tarafından n haberler, havanın bozduğunu ve birçok yörlere de kar yadığını her ta- ür ve. oduncuların gel füzü güldüğer TU fakı Taka Fiyade sklüi ga girmiş bulunuyoruz "e İm ki' Ayrapalı bazi mütekker çahmlar eylediği gibi bu 've hafif geçsin. irkaç gündene Amerika, denizler: Amerika, Japonyaya karşı pek mu- azzam bahri bir nümayiş hazırlıyor | * Japonya, “Vaşington, muahedesini feehettiğini resmen tebliğ etti- Japon- ların, Felemenk Hindistanını işgal etmelerinden korkuluyor 1 'de Japonlar: dan aşağı kalmıyacak. İngiller minde, Fransa ize İtalyar Alman donanmalarının mecmasz. 'na müsavi kavvet reylemişti bulandarma: ve a aydımlatan bir ber Âtatürk yakın- da geliyor Ankara 30 la) — Atatürki taya kadar gitmesi muht: (Telefon- ün bir haf- İstanbula temeldir. Irak Bakanının ziyare! tleri Ankara 30 (A. A İrak dişarı işleri bakanı General Nuf bugün Arnavu bakan İsmet İnönünün köşk- tlukta son vaziyet İtalyan taral ftarı na- zır. yüzün- den mi . göre Arıı.w vad krali Zog — taraftarı kataat le Arsavud Teri araında İçe kodra cirarında a) lanmıştr Şok Darü “sarder iğn Srağ ŞİML Araavutla mıı.ş edilmiştir. ıf ihtiyatı “silâh ah isyan çıktı irnacud Mali; nazırt Masa tan dört maktul ve bir. Kral *Zoga ça ikta eli ldare Mamafi/ aerl mühabere vanta- Te e karşılamak 935 Çar girml ye ilân olunur. Bayram ni s. Zevali » 3 olmakla Kadir gecesi “ve altıncı Pazar günüde Bayram olduğu gerektir. Devamt 2 nci sahifede e Kadir gecesi Fakat ortada henüz öl- çulu şişe, kadeh yok! retleri olmıyan meşrubat kaplarının sahipleri bu geceden itibaren ceza görecekler Bu gece yarısından sonra tatbik edilecek nizamnameye göre bar. dak, şişe ve kadehlera işaretler konulacak.. Hüyü - sişeleriyle içinde | ba geceden itibaran tatbik oluna Ber neri içki satılan bütün gişe, | Sektır. kap, bardak ve kadehlarin muh- viyalı vezaini görteren işaretleri havi olması hakkındaki mocburi- geh evrelen de yazdığımaz veçhile | — Devamı 2 nci sahifede ğ Bir. kaçakçılık daha! Hiçbir vergi vermeden memlekete 235 ton şeke; sokan bir şebeke azası tevkif edildi Gümrük muhafaza teşkilâtı. Bulgaristandan muhacir- lnı alet ittihar ederek Türki- yeye tonlarca kaçak şeker it. bal eden bir şebeke azasını Beçenlerde. yakalamşta İhtisaa mahkemesi — müddei- imiliğine intlek-eden bu kaçakçılık tahkikatı hent.. mamen ikmal edilmeden, mu> hafaza teşkilâtı yine şekce kas gakçılığiyle uğraşan İkinci bir #ebekeyi meydana çıkarmıştır. Şimdiye kadar yapılan tah- kikat bu. ikinci şebekenin mer lete bilâ resim 235 ton şel ithal ettiğini göstermi Tahkikat derinleştirilmekte olub bu şebekenin 450, 500 ton kadar şekeri bu - şekilde bilâ resim memlekete soktuğu #amedileektdi Şebekenin başlıca âzası tov- kif olunmuştur. Maç bar, lokamta, birahane Gümrük muhafaza müdürü Bay Hasan > Karilerimize güzel bir hediyemiz Karilerimize - Yılbaşı münasebetile yarınki nüsha- mızdan ayrı olarak güzel bir hediye vereceğiz. Bütün bir sene işe yarıyacak olan bu hediyeden karilerimizin memnun olacaklarını ümid ederiz, Yeni tefrikalarımız 1 — Milli roman tefrikası 1 Küânunusani 935 den itibaren kari. lerimize gayet meraklı, hissi ve heyecanlı bir roman takdim ediyoruz. Bu milli romanı, hem hislerindeki yükseklik, hem de âşıkane ve cinai vakayli itibarile ka- j Filerimizin çok zevkle okuyacakların- dan eminiz. 2 — Çok meraklı bir zabıta romanı ve Bayram İetanbal tmültülüğünden: ösle Şant li y yedinci gecesi amazı ( Pembe Köşk) romanımız bitmek Üzzere olduğundan yinö T” Kânunusanl 935 den itibaren çok meraklı vukuat ile dot olan bu yeni Arsen Lüpen ro- İ 'manını da- karilerimize takdim edeceğiz. Z

Bu sayıdan diğer sayfalar: