21 Nisan 1935 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 3

21 Nisan 1935 tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 Talimatname bir emir- | — leneden değiştirildi? Bir okuyucumuzdan dün aşa- Aödaki mektabu. aldık.. Okuyucur Mmuzün yorduğu ; sünlin — cevabir vermek bize değil, alâkadar ma- ddağa' için mektubu yısta İslebenla on gün kaybetmesine Gebep almuştur. Verilen bir e aulacağına ve bu snretlede talebe ir yaziyette bırakılacağı tmame hazırlanırken bur Tayyere aporlımanları Süleyman Dikmen Lise müfredat prog- l ramları hakkında “Zaman, güretesi yazı işleri müdür. düğüne 20/9/934 tarihli - mektubumda rzelliğim ve o zaman gezeteni | Gercetliğimiz, bir süretle tanzi ilediğiniz lise müfredat proj sonra neşredildir d bu iş derelerin bitimine : çe imtihanların başlamasına t Gf elti ve kendinden beklenen İaideyi temla edemedi. / Halkın önünede k: mmektepler ! Filmekle iktifa cdildi ve matbu Süshanı kalmadı. Orta ve ilk mekleplerinki sa- taşa çıkarıldığı halde bunüm. sake Tanmasındaki sebebi nit olduğu | makamdan sorabilirveniz teşekkür M. Faki | Maliye mütehassısı w geldi Maliye işlerimizi tetkik etmek Üzere alkadar. bakanlık tarafım dan davet edimiş olan maliye mü- tehassımı Vonder Portou dün Bur- #adan şebrimize gelmiştir. Hergün 5 kelime Matbaat Unum Müdürlüğün V gae aa Hane 1- TADİL ETMEK - 1. Değiş- eg Yelma TADİL - D: Örnekler: — Kananları ee ae d pek önemli değişkeler vardır. &.. ZAKDİR ETMEK - Değere lemrek Örnekleri Halk, kendisi için çalışanları ergeç değerler. Bu iş için çektiğiniz sıkıntıyı değerlemiyor 3- MERHALE - Yüğrüm 4 - SAFHA - Evre $ - TEKÂMÜL - Evrinmek Örnekler : Dil işi bü- yük bareketin yeni bir yüğrümüdür. Şimdi biz inkişafı iktr. | sadinin en nazik saf hasında bulunuyoruz - Şimdi biz ekonomi ge- lişimin en nazik evre- #inde bulunuyoruz. Biz inkılâpçiyız, tekâ. müleü değilir - Bir dervrimcişiz, — evrimci | değiliz. Mizarif mücsveselerimiz hergün, yeni hatveler. de, tekâmül etmekter dir - Költür. kuramlar vamiz — hergün, — yeni adımlarla evrinmekte- dir. Vap;ırcâuk sos” yetesinde ihtilâf Ümumi heyet tasfiye talebini görüşecek Met'eleleri tesbit etmek içi hiyan dava ancak akşam f idmre Üyelerini bugünlerde | buçukta bitmiştir. Dün suçlular Yoplanmağa davet edecektir. Bay Rüşen dün ken yüşen bir arkadaşımıza Vapurculok sosyetesi idare başkanı Bay Rüpen umumi heyette konuşulacak tasfiyesinden Binaenaleyh öyle olanlar dün fan gelen mühaci uaf olarak vâsi idare mec- çe umuml heye | mikdarda şeker kaçırmaktan suç- & | T Sazdettin Rifat, Galip, Barhaz 'heyetin toplanaca yncu Hüramettin ve İsmz edilmemiştir. abakemelerine dün sabah aat 9 da 8 numaralı İhtias mahkeme- sinde başlanmıştır. Sabahleyin baş. 've 321 ton şeker kaçırmaktan de layı 1988 mumaralı kanaaun 27 aei ge ticvabına başlanmıştır. Salâhaddin kalay kolay tasfiye edilemez. Umu- | anları söylemiştir: mi heyet sosyetenin — tasfiyesini '— Göçmenler şekerleri b ü kkında bir karar ve- | raya kadar çıkardıktan sonra ben . Zannediyorum ki bu kar | kendilerinden para ile satın al onları mahkemeye vermeğe | din ve nitekim her mal alışta kâfi gelecektir. Bu karar verildik- paralarımı verdim. Bir. kaçakçılık n sonra ancak dedikodular or- | Yapılmış ise göçmenler 'tadan. kalkabileceltir. dan. yapılmıştır. * Sosyetenin 187 hissedarı Göçmenler para almadıklarını dir. İşlerimiz d Eğer iyi böyle olmasa idi dddi ediyorlar. Halbuki bu tama- men yalandır. Ben Noter huzurun- üzerine gitmişti Gükümet da paralarını verdim. İçir Kati bir esasa | den bir yıl geçtiktem sonra para bağlandıktan — sonra — Bandırma | ölmadık demeleri doğru ve Müdanya — hattında — işlemek | *Annediyorum. zomi Bak yorum, bir halde bulunan gemilerin satıl- bir firma sosyeteye müracaat Sosyetenin mali olup: dahilde bu İşk miştir. okadar İleri gitmektedir ki birçok firmaların bazı bunlardan kaçmak yollarını bul- muşlardır. “Alakadarlar, ihraç me istandardizasyon| ve mill mamulât ve mesmuntin kalitelerinin düzeni ya: Rekabet Gayrimeşru - rekabete karşı tedbirler aynen taklit edile pilirken. b gekilde Tekabet ve sahtekârlığe izdbirleri aşlamışlardır. İşta öaüne geçmek için çok” üi t maksadiyle inması İçi mesi beklenilmektedir. gu izahatı vermiştler yanıtaları, yollar, komisyonları işlerii bitir Pasaport ve Tarizm. siyasası komisyonlarıda bu. hafta işlerini bitirecekler Kooğre de sonra tekrar toplu narak müzakere edecek ve karan darı Başbakanlığa Z Köngrenin gümrük, taşıma Finane ve Süöcl Âlel süratli vapur alncağız. To- zajın bağlanması hakkında Öko- nlığına yaptığım mürz cante bu yakınlarda cevap bekli- gekilde yapıl- geler tarahır- kararlar ver ildirecek Bu İşlen elde ettiğimiz kârı kendi. defterlerimize geçirdik ve maliyeye karşı vergi kaçırmamış olduğumuzu gösterdik. Birinci işlen sonra mükarele feshedildi. Ve aradan bir müddet geçtikten sonra göçmenler tekrar bana müracaat ederek mal satmak istediler. Bende - göçmenlerin bu müracantımı arkadaşlarıma söyle- Ve eski mukavele mucibinen orada yazıl sermaye miktarlarile şadık. Şekerlerin gayri faal uğraşan et çak fena | Bulgaristana — gittiğim zaman Varnada Bürhanla görüştüm. Ve “DU işi bir alak” başkı tırmasak,, dedim.. Ve İstanbula geldiği dik. Salâhaddinden Galip sorguya” çekilmiş ve © da Şunları söylemiştiri ikler le Ber din de sakat olan ayağını tedavi ettirmek için Bulgaristar iştik. 'Orada a bep gün kadar kal- dim ve film satışında uyuşmadı. imdan tekrar İetanbula d sallarımızın ayrlmeşru meydan icabedi tetkikata Şerk ve İzah: Fen, insanın evini da. ha tutamlu idare etmesir temin eder. Fen okuyan adam, gıda maddelerinin kaymetini anlar ve ona göre evini besler. Sonra Fen okuyan adam evini hesil / kavalandıracağını, nastl temizleyeceği renmiş olur. içinde verimli İ Şeker kaçakçılığı Göçmenler vasıtasile şeker kaçırmaktan suçlu | 'ZAMAN dinlendiler j Selâhaddini 18-20 senedenberi vırım, Ve bu. müddettenberi - be. aber çalışırız. Ve her iş başında Ben işine göre bir miktar para alırdım. Eevet bir sermay ir ecnebiye diğer bir mikta- kaplırdım. parti / şeker sermaye koymuştum. Hu mesinde idim. Bizzat gördüm. Galibin istievabını ile Burhan, komieyoncu Hüsamet- tin ve İsmail dinlenmiş ve bunlar 'da birçok noktalarda Salâeddin Galibin ifadelerini teyit eder hiyette söz 'dan muhakeme şahitlerin celbi için başka güne bırakılmıştır Tunan uyuştürücü maddeler sarı müdürü Bay Ali Sat * verecektir. Sam dün kendisile gö. rüşen bir muhari söylemiştir ” *l itmemiştir. Cuma nkaraya — gideceğim. farda gerek alım Bu heyetin toplantılarında yur dümuzun uruşdurucu maddeler ve c meseseli gö- lere birer progr hu taplanlılar meticesinde afyon işlerimizin gideceği hedef tamar men t yyüa etmiş olacaktır., Tercümanların imtihanı Evvelce imtihanda — muvaffak olamayan tercümanların yeniden 've sonuncu defa olmak üzere bir imtihana âbi tutu'maları kar irılmiştir. Fen, insanı ev içinde, cemiyet içinde daha daha rahat ve daha bahtiyar yaşat- mak için öğretilmelidir! H. Harap Fen, insana ev bakı- mından bu huzuru, bu is- tirahati temin ettiği gibi onu cemiyet içinde de ayrır bahtiyarlığa —nail eder. Çünkü ona insanlarla na- sıl geçineceğini, nasıl t mas edeceğini de o öğretir. | Hukuk talebesi | 21 Maya —ZAMAN — | e ü *) Ti İmtihanlar Haa fâ'.'fıfııı] Süt ve su Dönkü gazetemizde hirbirinden aühler iki -haber, vardı. Üsküdarda bir sütçünün sattı. #a Götlerden 14 çocuk zehirlenmiş va b çıkıyor 60 Talebeye tasdiknı meler verildi Geçen günde yazdığımız gibi yenk, Bağeaaltn. bakllam li aP neaner aa inci haberde gudur Felediyenin Alemdağında Tap- delen memba suyu başında yaptı.. t araştırmalar, dan bütün kış cak bir araba v alındığını, fakat gehirde yüzlerce araba'ık Taşdelen Sayu satıldığını, bu. sların Aca- Solaya da. gönderildiğini göder Belediye ederek tardikname iste- Bunların müracsatları İe miştir. tanbul hukul fakü'tesince nihayet kabul edilmişsede Ankı ku bir sebepi bazı talebenin di Roma K der bt Y ğesat GöĞİ Ce sdeak el | K eZ B Süt ve su.. Bunların ikisi da göndelik ihtiyaçların em mühim İerindendir. Onları kaldırıp yerler ine başka birşey koymağa imkân ketur. Bunlara gı ve giş di mi, bunlara karşı şüphe uyanı bunların biri / zehir, birl lebeyi de nihayet 22 Mayıs akşa kadar kabul ettiklerir tan makil ilmühaberleriniyalmnışlar ve dün akşamki trenle Ankaraya mikrop saçtı mı insan tam bir aciz içinde - donakalır. İnsan bu vaziyeti düşünürken, ö yıldırim tek. Afyonlarımız / İeEiiRlezr e Ankazüde bit toplâni İ e ytüe oegece Mümdşüm | Saşerlı © MeeRE G yapılacak 3 ' Bütün kış içinde Taşdelen mem- Bi Külladeaberi Aakafadıbe | Damga matbaasında | Smdan haftada bir arabacik u alınmış ve bu bir hem gehrin bütün ihtiyaçları, hem gehirden memleket içine ihracaat İhtiyacı tatmin edilmiş. © halde sa kaçakçılığı a ya: hırsızlık Şehrimizdeki Damga matban. ir karsızlık hadisesi olmuş- n zımba dairesinde n işçilerden İhsan - bundar bir hafta evvel ateiyede çalışırken birdenbire ortadan kaybolmuştur. işlerken bir iş çinin böyle ortadan birdeni kaybolmanı şube amirinig nazarı gükbatini celbetmiş ve matbaada sanı araktırmağa başlamıştır. İhsan bütün araştırmalara rağ- men meydana çıkmamıştır. Bunun üzerine zımbaladığı pollar müxye- edilmiş ve bunların Tekesik ol loğu anlaşılmıştır. Şu hale naza ulları cebine koya nöbetçilerin galı İetinden iztifade ederek — kaçtığı | anlaşılmıştır. İhsan matbanda iki halk aldanıyor ve hiç bir. merci bunun farkına varamıyor. Ancak bütün kış geçtikten sonra ortaya bir de bu İşin farkına varmadı 7. Ne için varidatın azalmasından kuşkulanarak derhal işi halletme. di ve bu gulletimali — yapanları Cezaya çarpmadız. Bize kalırsa bir yerde süt zehie ve su mikrop saçarsa oradaki Be- Taçuk dira alan bir işçi olmakla yaber şimdiye kadar işinde ga | Todiye teşkilâtınin. uyanıklığında yet namüskârane çalışmıştır. güphe etmek pek te haksızlık ola LET LA G e turmalara rağmen — balunamı Bihayet bütün ilbaytar irlerine İhsanın hüviyeti va re. ümleri gönderilmiştir. İhsan ni hayet İzmitte yakalanarak cuma ghad Jandarma ncrareti/ altında Şehrimize getirilmiştir. Fakat İ andarmayı — kandırarak — tekrar açmağa müvaffak olmuşlur. Ford fabrikasında mu- ayene usulü bozuk Gümrük Başmüdürlüğü görü- ten lüzun ürerine ye gümrük mü. Yettişberkide yeptilaki yi Te letineder. Toğketadel Ferü Snslaen ve derkfikdaki vürüt a t Hai e d İstanbul basımevleri sahiplerine Aakarada 25 Mayıs 1935 te toplanacak ( Matbaat Kongresi Yar de matbancıhiğin belirtmele istenl. Je ihtiyaçları, - dilekleri üzerinde Konaşulmak üzere İstenbalda meve Gak ler. çeşit matbasların. tahip '“veya müdürlerinin 22 Mayıs Çar- Şamba sant JA te İstanbul Ankaz F caddesinde (Busin Kuruma) erkezinde yapılacak toplantıya gelmeleri rica olunur. P. C.N. imtihanları Fen Fakültesine bağlı P. C. N samfı imtibanlarına 1 Haziranda başlamacak ve 27 Haziraada imti- hanlara sön verilecektir. Reşat Nuri geldi Kültör Bekaalığı genet müfete tirlerladen Reşat Nutf dün Ankaz ei girisin eli İLlar Nui göel eee g het dlrektörlüğün” teyta edilecer Hinden ba ha » l Hadakada gçe b BN yaptağı teftişlerde Ford - fabrikasının mübafaza ve münyene usüllerinin çok bozuk olduğu meydana çıkmıştır. Fabel- tan sonra © eşyanın / müayenesiz lerle karıştırıldığı görülmüştür. Bu kumin tel örgü İle etra- fanın. çevrilmesine Tözum” görül icabeden tertibat yaptı. mektedir. lmuştır. “ZAMAN BABA, NE DİYOR ? — MN | ı&%% - Lavrans ölmüş diyorlar Zaman Baba ! Birçok karışık ve kanlı işlerin mörettibi olan bu adamın ölümü ker Jalda favkalüde bir hâdisedir değil mi? Zaman işlerin tertibatiyle uğraşmak için bel- hi Çölme Baba . Bu (ölüm) her halde fevkalüde sayılır ! — Yeni Bir takım dâzım geliyorsa,

Bu sayıdan diğer sayfalar: